Interpretations of the DAMPE electron data

Qiang Yuana,bπ‘Žπ‘{}^{a,b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_b end_FLOATSUPERSCRIPT    Lei Fengaπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPT111Co-first author.    Peng-Fei Yinc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT    Yi-Zhong Fana,bπ‘Žπ‘{}^{a,b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_b end_FLOATSUPERSCRIPT222Corresponding author: yzfan@pmo.ac.cn    Xiao-Jun Bic𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT333Corresponding author: bixj@ihep.ac.cn    Ming-Yang Cuia,eπ‘Žπ‘’{}^{a,e}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_e end_FLOATSUPERSCRIPT    Tie-Kuang Dongaπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPT    Yi-Qing Guoc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT    Kun Fangc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT    Hong-Bo Huc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT    Xiaoyuan Huangd𝑑{}^{d}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_d end_FLOATSUPERSCRIPT    Shi-Jun Leiaπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPT    Xiang Liaπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPT    Su-Jie Linc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT    Hao Liuaπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPT    Peng-Xiong Maa,bπ‘Žπ‘{}^{a,b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_b end_FLOATSUPERSCRIPT    Wen-Xi Pengc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT    Rui Qiaoc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT    Zhao-Qiang Shena,fπ‘Žπ‘“{}^{a,f}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_f end_FLOATSUPERSCRIPT    Meng Sua,gπ‘Žπ‘”{}^{a,g}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_g end_FLOATSUPERSCRIPT    Yi-Feng Weihβ„Ž{}^{h}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_h end_FLOATSUPERSCRIPT    Zun-Lei Xua,fπ‘Žπ‘“{}^{a,f}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_f end_FLOATSUPERSCRIPT    Chuan Yuea,fπ‘Žπ‘“{}^{a,f}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_f end_FLOATSUPERSCRIPT    Jing-Jing Zangaπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPT    Cun Zhanga,eπ‘Žπ‘’{}^{a,e}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_e end_FLOATSUPERSCRIPT    Xinmin Zhangi𝑖{}^{i}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_i end_FLOATSUPERSCRIPT    Ya-Peng Zhangj𝑗{}^{j}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_j end_FLOATSUPERSCRIPT    Yong-Jie Zhangj𝑗{}^{j}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_j end_FLOATSUPERSCRIPT    Yun-Long Zhanghβ„Ž{}^{h}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_h end_FLOATSUPERSCRIPT aπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPTKey Laboratory of Dark Matter and Space Astronomy, Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China
b𝑏{}^{b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_b end_FLOATSUPERSCRIPTSchool of Astronomy and Space Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
c𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPTKey Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
d𝑑{}^{d}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_d end_FLOATSUPERSCRIPTNiels Bohr Institute, University of Copenhagen, Blegdamsvej 17, 2100 Copenhagen Ø, Denmark
e𝑒{}^{e}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_e end_FLOATSUPERSCRIPTSchool of Physics, Nanjing University, Nanjing, 210092, China
f𝑓{}^{f}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_f end_FLOATSUPERSCRIPTUniversity of Chinese Academy of Sciences, 19 Yuquan Road, Beijing 100049, China
g𝑔{}^{g}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_g end_FLOATSUPERSCRIPTDepartment of Physics and Laboratory for Space Research, University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong
hβ„Ž{}^{h}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_h end_FLOATSUPERSCRIPTState Key Laboratory of Particle Detection and Electronics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
i𝑖{}^{i}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_i end_FLOATSUPERSCRIPTTheoretical Physics Division, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
j𝑗{}^{j}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_j end_FLOATSUPERSCRIPTInstitute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China
Abstract

The DArk Matter Particle Explorer (DAMPE), a high energy cosmic ray and γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray detector in space, has recently reported the new measurement of the total electron plus positron flux between 25 GeV and 4.6 TeV. A spectral softening at ∼0.9similar-toabsent0.9\sim 0.9∼ 0.9 TeV and a tentative peak at ∼1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4∼ 1.4 TeV have been reported. We study the physical implications of the DAMPE data in this work. The presence of the spectral break significantly tightens the constraints on the model parameters to explain the electron/positron excesses. The spectral softening can either be explained by the maximum acceleration limits of electrons by astrophysical sources, or a breakdown of the common assumption of continuous distribution of electron sources at TeV energies in space and time. The tentive peak at ∼1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4∼ 1.4 TeV implies local sources of electrons/positrons with quasi-monochromatic injection spectrum. We find that the cold, ultra-relativistic e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT winds from pulsars may give rise to such a structure. The pulsar is requird to be middle-aged, relatively slowly-rotated, mildly magnetized, and isolated in a density cavity. The annihilation of DM particles (mΟ‡βˆΌ1.5similar-tosubscriptπ‘šπœ’1.5m_{\chi}\sim 1.5italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT ∼ 1.5 TeV) into e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT pairs in a nearby clump or an over-density region may also explain the data. In the DM scenario, the inferred clump mass (or density enhancement) is about 107βˆ’108superscript107superscript10810^{7}-10^{8}10 start_POSTSUPERSCRIPT 7 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT 8 end_POSTSUPERSCRIPT MβŠ™direct-product{}_{\odot}start_FLOATSUBSCRIPT βŠ™ end_FLOATSUBSCRIPT (or 17βˆ’35173517-3517 - 35 times of the canonical local density) assuming a thermal production cross section, which is relatively extreme compared with the expectation from numerical simulations. A moderate enhancement of the annihilation cross section via, e.g., the Sommerfeld mechanism or non-thermal production, is thus needed.

pacs:
95.35.+d,96.50.S-

I Introduction

High energy electrons and positrons are very important probe of nearby cosmic ray (CR) sources (e.g., pulsars Shen (1970); Harding and Ramaty (1987); Aharonian etΒ al. (1995); Chi etΒ al. (1996); Zhang and Cheng (2001)) as well as the particle dark matter (DM; e.g., BergstrΓΆm (2000); Bertone etΒ al. (2005); BergstrΓΆm (2009)). Recent discoveries of the excesses of positrons Adriani etΒ al. (2009); Ackermann etΒ al. (2012a); Aguilar etΒ al. (2013); Accardo etΒ al. (2014) and electrons Chang etΒ al. (2008); Aharonian etΒ al. (2008); Abdo etΒ al. (2009); Aguilar etΒ al. (2014a, b) stimulated quite a number of works to discuss their possible origin, either astrophysical sources (see e.g., Fan etΒ al. (2010); Serpico (2012)) or the DM annihilation or decay (e.g., BergstrΓΆm etΒ al. (2008); Ibarra etΒ al. (2009); Cirelli (2012); Bi etΒ al. (2013); Gaskins (2016)). It has been shown that pulsars may explain the data well Hooper etΒ al. (2009a); YΓΌksel etΒ al. (2009); Profumo (2012). If the DM annihilation or decay is employed to explain the data, then only in a few cases with flat density profile and/or leptonic annihilation/decay channel the model can be consistent with γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray and antiproton observations Cirelli etΒ al. (2009); Yin etΒ al. (2009); Bertone etΒ al. (2009); Zhang etΒ al. (2009); Papucci and Strumia (2010).

TeV electrons can only travel by a small distance (∼similar-to\sim∼kpc) in the Milky Way due to strong radiative cooling via synchrotron and inverse Compton scattering (ICS) processes. Therefore, the electron spectrum up to TeV energies is expected to reveal directly the origin and transportation of electrons in the local Galaxy. In particular, the continuous source distribution of electrons (both in space and time) is expected to be violated at such high energies, and the local, perhaps fresh, sources play a significant role in regulating the TeV spectrum of electrons Aharonian et al. (1995). The inferred primary electron spectral hardening from the AMS-02 data Aguilar et al. (2013); Accardo et al. (2014); Aguilar et al. (2014a, b) may be an indication of the breakdown of continuous source distribution Feng et al. (2014); Yuan et al. (2015); Cholis and Hooper (2013); Yuan and Bi (2013); Li et al. (2015). The measurement of the electron spectrum to even higher energies with improved precision is thus crucial to further test this continuous source assumption, probe the nearby Galactic environment and/or even identify TeV electron sources.

The DArk Matter Particle Explorer (DAMPE; Chang (2014); Chang etΒ al. (2017)) has recently measured the total electron plus positron fluxes up to 4.6 TeV with unprecedentedly high quality Ambrosi etΒ al. (2017). The energy resolution of the DAMPE is better than 1.5%percent1.51.5\%1.5 % at TeV energies, and the hadron rejection power is about 105superscript10510^{5}10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT Chang etΒ al. (2017). Such excellent performance enables DAMPE to reveal (fine) structures of the e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes. The DAMPE data display a spectral softening at ∼0.9similar-toabsent0.9\sim 0.9∼ 0.9 TeV and a tentative peak at ∼1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4∼ 1.4 TeV Ambrosi etΒ al. (2017). The spectral softening may be due to the breakdown of the conventional assumption of continuous source distribution or the maximum acceleration limits of electron sources. The peak structure at ∼1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4∼ 1.4 TeV, although its significance is not high, is more challenging to be understood. The energy density is estimated to be about 1.2Γ—10βˆ’181.2superscript10181.2\times 10^{-18}1.2 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 18 end_POSTSUPERSCRIPT erg cmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT. To produce such a structure, nearly monochromatic injection of electrons is required. Furthermore, the source should be young and close enough to the Earth that cooling is not significant to modify the injection spectrum444Strictly speaking, this depends on instantaneous or continuous injection of the source. For instantaneous injection, the cooling might not broaden the injection spectrum.. The cooling time of 1 TeV electrons in the local interstellar environment is about 3Γ—1053superscript1053\times 10^{5}3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT yr, which corresponds to a diffusion length of ∼1similar-toabsent1\sim 1∼ 1 kpc. Therefore, the DAMPE peak should be predominantly originated from late-time injection of nearby sources.

In this work we study the implications of the DAMPE data on our understanding of high energy CR electron sources. Either astrophysical sources (e.g., pulsars) or exotic sources (e.g., the annihilation or deday of DM) will be discussed. We infer the properties and parameters of the sources from fitting to the data, and employ other kinds of observations such as γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-rays to further test or constrain the models.

The discussion consists of two parts: the updated constraints on models to explain the electron/positron excesses in light of AMS-02 and DAMPE data, and the interpretations of the potential spectral feature by DAMPE. The paper is outlined as follows. In Sec. II we briefly introduce the propagation of electrons in the Milky Way. In Sec. III we study the implications on the background and extra sources of CR electrons/positrons from the wide-band AMS-02 and DAMPE data. The models to explain the peak of DAMPE are investigated in Sec. IV. We discuss the anisotropy which may distinguish different models in Sec. V, and conclude in Sec. VI.

II Propagation of CR electrons

Charged CRs propagate diffusively in the turbulent magnetic field of the Milky Way. For electrons, a distinct property of the propagation is the radiative cooling, which is especially important at high energies. The electron cooling rate in the local environment can be approximated as Atoyan etΒ al. (1995)

βˆ’dE/dt≑b(E)=b0+b1EGeV+b2EGeV2,d𝐸d𝑑𝑏𝐸subscript𝑏0subscript𝑏1subscript𝐸GeVsubscript𝑏2superscriptsubscript𝐸GeV2-{\rm d}E/{\rm d}t\equiv b(E)=b_{0}+b_{1}E_{\rm GeV}+b_{2}E_{\rm GeV}^{2},- roman_d italic_E / roman_d italic_t ≑ italic_b ( italic_E ) = italic_b start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT + italic_b start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_GeV end_POSTSUBSCRIPT + italic_b start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_GeV end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT , (1)

where EGeV≑E/GeVsubscript𝐸GeV𝐸GeVE_{\rm GeV}\equiv E/{\rm GeV}italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_GeV end_POSTSUBSCRIPT ≑ italic_E / roman_GeV. The first term in the right hand side, with b0β‰ˆ3Γ—10βˆ’16subscript𝑏03superscript1016b_{0}\approx 3\times 10^{-16}italic_b start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT β‰ˆ 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 16 end_POSTSUPERSCRIPT GeV sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, represents the ionization loss rate in a neutral gas with a density of 1 cmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT, the middle term is the bremsstrahlung loss in the same neutral gas, with b1β‰ˆ10βˆ’15subscript𝑏1superscript1015b_{1}\approx 10^{-15}italic_b start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT β‰ˆ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 15 end_POSTSUPERSCRIPT GeV sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, and the last term is the synchrotron and ICS losses with b2β‰ˆ1.0Γ—10βˆ’16subscript𝑏21.0superscript1016b_{2}\approx 1.0\times 10^{-16}italic_b start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT β‰ˆ 1.0 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 16 end_POSTSUPERSCRIPT GeV sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT for a sum energy density of 1 eV cmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT for both the magnetic field and insterstellar radiation field. The cooling time of electrons is defined as Ο„(E)≑E/b(E)πœπΈπΈπ‘πΈ\tau(E)\equiv E/b(E)italic_Ο„ ( italic_E ) ≑ italic_E / italic_b ( italic_E ), and the effective propagation length of an electron within its cooling time can be estimated as

Ξ»(E)=2(∫E∞D(Eβ€²)b(Eβ€²)𝑑Eβ€²)1/2,πœ†πΈ2superscriptsuperscriptsubscript𝐸𝐷superscript𝐸′𝑏superscript𝐸′differential-dsuperscript𝐸′12\lambda(E)=2\left(\int_{E}^{\infty}\frac{D(E^{\prime})}{b(E^{\prime})}dE^{\prime}\right)^{1/2},italic_Ξ» ( italic_E ) = 2 ( ∫ start_POSTSUBSCRIPT italic_E end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT ∞ end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG italic_D ( italic_E start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT ) end_ARG start_ARG italic_b ( italic_E start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT ) end_ARG italic_d italic_E start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT , (2)

where D(E)𝐷𝐸D(E)italic_D ( italic_E ) is the spatial diffusion coefficient. The strong cooling makes high energy electrons originate locally from the source. For typical diffusion parameters (see below), we find that the cooling time (propagation length) varies from 10 Myr (10 kpc) for GeV electrons to <<<Myr (∼similar-to\sim∼kpc) for TeV energies. For the energies we are mostly interested in, i.e., from hundreds of GeV to TeV, the electrons should dominately come from a volume of ∼similar-to\sim∼kpc33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPT.

Due to the local origin of high energy electrons, the propagation equation can be solved analytically, assuming a spherically symmetric geometry with infinite boundary conditions (see Atoyan etΒ al. (1995) for details). For low energy electrons, however, the spherically symmetric solution may not be proper any longer. In this work, we employ the numerical tool GALPROP555http://sourceforge.net/projects/galprop/ Strong and Moskalenko (1998); Moskalenko and Strong (1998) to solve the propagation of such low energy, β€œbackground” electrons, defined as contribution from a population of sources continuously distributed in the Galaxy. The spherical Green’s function will be used when isolate, nearby source(s) are discussed. The benchmark propagation parameters are Ackermann etΒ al. (2012b): the diffusion coefficient D(R)=Ξ²D0(R/GV)δ𝐷𝑅𝛽subscript𝐷0superscript𝑅GV𝛿D(R)=\beta D_{0}(R/{\rm GV})^{\delta}italic_D ( italic_R ) = italic_Ξ² italic_D start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_R / roman_GV ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ΄ end_POSTSUPERSCRIPT with D0=3.3Γ—1028subscript𝐷03.3superscript1028D_{0}=3.3\times 10^{28}italic_D start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT = 3.3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 28 end_POSTSUPERSCRIPT cm22{}^{2}start_FLOATSUPERSCRIPT 2 end_FLOATSUPERSCRIPT sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT and Ξ΄=1/3𝛿13\delta=1/3italic_Ξ΄ = 1 / 3, the half height of the propagation cylinder zh=4subscriptπ‘§β„Ž4z_{h}=4italic_z start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT = 4 kpc, and the Alfvenic speed of the medium vA=33.5subscript𝑣𝐴33.5v_{A}=33.5italic_v start_POSTSUBSCRIPT italic_A end_POSTSUBSCRIPT = 33.5 km sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT.

III Implications on the background and extra sources of electrons/positrons from DAMPE and AMS-02

The DAMPE measurements extend the total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT spectrum to multi-TeV energies with high precision, and hence more stringent constraints on the model parameters, for either the background or the extra sources, are expected. In this section we study the implications of the wide band behaviors of the electron/positron spectra from DAMPE and AMS-02.

III.1 Fitting method

We adopt the CosRayMC tool, which embeds the CR propagation tool GALPROP into a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) sampler Lewis and Bridle (2002), to fit the data. More detailed description of the code can be found in Refs. Liu etΒ al. (2010, 2012). Compared with the original version of the CosRayMC, we further employ a β€œGreen’s function” method to enable fast computation of the propagation given the spatial distribution of the sources Huang etΒ al. (2017).

We simply outline the model configuration here.

 • β€’

  The background electrons, assumed to be accelerated simultaneously with the primary nuclei, are injected into the Galaxy with a three-piece broken power-law spectrum. The first break at a few GeV is to fit the low energy data, and the second one at O(100)𝑂100O(100)italic_O ( 100 ) GeV (a spectral hardening, probably due to nearby sources Bernard etΒ al. (2013) or non-linear particle acceleration Ptuskin etΒ al. (2013)) is inferred via a global fittting to the positron and electron data Feng etΒ al. (2014); Yuan etΒ al. (2015); Yuan and Bi (2013). Furthermore, we add an exponential cutoff of the background electron spectrum at ∼similar-to\sim∼TeV, to reproduce the drop observed by DAMPE. The spatial distribution of background electrons is assumed to follow the supernova remnant (SNR) distribution with parameters adjusted to match the diffuse γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray data Trotta etΒ al. (2011).

 • β€’

  The background positrons are assumed to be produced by the inelastic interactions between the primary nuclei and the interstellar medium (ISM) during the propagation. We assume a free re-normalization parameter of the background positrons, which describes possible uncertainties when predicting the positron fluxes, from e.g., the determination of the propagation parameters, the hadronic interaction cross section, and/or the fluctuation of positrons in the Milky Way.

 • β€’

  We assume two kinds of extra sources of electrons and positrons. The astrophysical sources are represented by a population of pulsars, whose spatial distribution is similar with the background CR sources as described above. The injection spectrum of electrons/positrons from pulsars is parameterized as an exponential cutoff power-law form. The annihilation or decay of DM particles will also be discussed. The DM density profile is assumed to be an Navarro-Frenk-White (NFW; Navarro etΒ al. (1997)) distribution, ρ(r)=ρs[(r/rs)(1+r/rs)2]βˆ’1πœŒπ‘ŸsubscriptπœŒπ‘ superscriptdelimited-[]π‘Ÿsubscriptπ‘Ÿπ‘ superscript1π‘Ÿsubscriptπ‘Ÿπ‘ 21\rho(r)=\rho_{s}\left[(r/r_{s})(1+r/r_{s})^{2}\right]^{-1}italic_ρ ( italic_r ) = italic_ρ start_POSTSUBSCRIPT italic_s end_POSTSUBSCRIPT [ ( italic_r / italic_r start_POSTSUBSCRIPT italic_s end_POSTSUBSCRIPT ) ( 1 + italic_r / italic_r start_POSTSUBSCRIPT italic_s end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ] start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT, with a scale radius of rs=20subscriptπ‘Ÿπ‘ 20r_{s}=20italic_r start_POSTSUBSCRIPT italic_s end_POSTSUBSCRIPT = 20 kpc and a local density of ρ0=ρ(rβŠ™)=0.4subscript𝜌0𝜌subscriptπ‘Ÿdirect-product0.4\rho_{0}=\rho(r_{\odot})=0.4italic_ρ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT = italic_ρ ( italic_r start_POSTSUBSCRIPT βŠ™ end_POSTSUBSCRIPT ) = 0.4 GeV cmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT. The production spectrum of positrons is calculated according to the tables given in Ref. Cirelli etΒ al. (2011).

 • β€’

  After entering the heliosphere, the low energy particles will be modulated by solar magnetic field. The force-field approximation of the solar modulation is assumed Gleeson and Axford (1968). The modulation potential ΦΦ\Phiroman_Φ is treated as a free parameter in the fittings.

The data used in the fittings include the positron fraction and total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT spectrum measured by AMS-02 Accardo etΒ al. (2014); Aguilar etΒ al. (2014b), the total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT spectrum by HESS Aharonian etΒ al. (2008), and/or the DAMPE data. The positron fraction by AMS-02 is fitted simultaneously with other data sets, because the flux ratio is expected to have lower systematics. Note that new measurements of the total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT spectrum up to 2 TeV by Fermi-LAT Abdollahi etΒ al. (2017a), which are in general agreement with that of DAMPE, have not been included in the fittings. Furthermore, the AMS-02 data below 1 GeV are eliminated, because they are strongly affected by the solar modulation and may not be well reproduced by the force field model. When the DAMPE data are included, the AMS-02 data above 25252525 GeV whose energy coverage overlaps with that of DAMPE but with slightly different absolute fluxes, are excluded. We further exclude the one DAMPE data point around ∼1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4∼ 1.4 TeV in the fittings, which reveals spiky structure and will be discussed separately.

III.2 Astrophysical sources

Astrophysical sources such as pulsars Shen (1970); Harding and Ramaty (1987); Chi etΒ al. (1996); Zhang and Cheng (2001); Hooper etΒ al. (2009a); YΓΌksel etΒ al. (2009); Malyshev etΒ al. (2009); Grasso etΒ al. (2009); Kawanaka etΒ al. (2010); Profumo (2012); Linden and Profumo (2013); Yin etΒ al. (2013); Feng and Zhang (2016); Fang etΒ al. (2017a), pulsar wind nebulae (PWNe; Lee etΒ al. (2011); Di Mauro etΒ al. (2014); Boudaud etΒ al. (2015); Della Torre etΒ al. (2015); Di Mauro etΒ al. (2016)), and/or SNRs Blasi (2009); Shaviv etΒ al. (2009); Hu etΒ al. (2009); Fujita etΒ al. (2009); Delahaye etΒ al. (2010); Kohri etΒ al. (2016)) have been widely discussed as origins of high energy electrons and positrons. We take the pulsar scenario as an illustration for the dicsussion here. The methodology is, however, applicable for other kinds of sources.

Fig. 1 shows the constraints on two parameters, the cutoff of the background electron spectrum Ecutbkgsuperscriptsubscript𝐸cutbkgE_{\rm cut}^{\rm bkg}italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_cut end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT roman_bkg end_POSTSUPERSCRIPT, and the cutoff of the pulsar injection spectrum, Ecutpsrsuperscriptsubscript𝐸cutpsrE_{\rm cut}^{\rm psr}italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_cut end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT roman_psr end_POSTSUPERSCRIPT, through fitting to the AMS-02 + HESS data and AMS-02 + DAMPE data, respectively. Compared with the fitting to the AMS-02 + HESS data, we find that the high energy behaviors of both the background electrons and the pulsar component can be constrained much better after including the DAMPE data. Specifically, we get Ecutbkg=3.2βˆ’1.5+2.7superscriptsubscript𝐸cutbkgsubscriptsuperscript3.22.71.5E_{\rm cut}^{\rm bkg}=3.2^{+2.7}_{-1.5}italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_cut end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT roman_bkg end_POSTSUPERSCRIPT = 3.2 start_POSTSUPERSCRIPT + 2.7 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT - 1.5 end_POSTSUBSCRIPT TeV and Ecutpsr=0.82βˆ’0.15+0.19superscriptsubscript𝐸cutpsrsubscriptsuperscript0.820.190.15E_{\rm cut}^{\rm psr}=0.82^{+0.19}_{-0.15}italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_cut end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT roman_psr end_POSTSUPERSCRIPT = 0.82 start_POSTSUPERSCRIPT + 0.19 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT - 0.15 end_POSTSUBSCRIPT TeV, for the fitting to the AMS-02 + DAMPE data. The cutoff of the background electrons can not be effectively constrained for the fitting to the AMS-02 + HESS data, primarily due to the large systematic uncertainties of the HESS data Aharonian etΒ al. (2008).

Refer to caption
Figure 1: Constraints on the cutoff energies of the background electrons and electrons/positrons from pulsars. The bottom-left panel shows the 68% and 95% confidence regions of the two parameters, and the diagonal panels show the one-dimensional probability distributions of them. Black dashed lines and contours are for the fitting to the AMS-02 and HESS data, while red solid ones are for the AMS-02 and DAMPE data.
Refer to caption
Refer to caption
Figure 2: The positron fraction (left) and total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes (right) for the pulsar model that best-fits the AMS-02 and DAMPE data. The data points in gray are not included in the fitting.

Fig. 2 shows the best-fitting results of the positron fraction (left) and total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes (right) for the pulsar model, compared with the data. We find that the model is well consistent with the data.

III.3 DM annihilation or decay

The pair annihilation or decay of DM particles is widely postulated to be source of CR electrons/positrons BergstrΓΆm (2000); Bertone etΒ al. (2005); BergstrΓΆm (2009). The DAMPE data are also expected to improve the constraints on the DM model parameters effectively. Fig. 3 shows the constraints on the mass and cross section for the annihilating DM model, assuming ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT annihilation channel, for fittings to AMS-02 + HESS data and AMS-02 + DAMPE data, respectively. We find that the DM parameters are much more tightly constrained in comparison with the pre-DAMPE data.

Refer to caption
Figure 3: Same as Fig. 1 but for the constraints on the DM mass and annihilation cross section, assuming ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channel.
Table 1: Best-fit Ο‡2superscriptπœ’2\chi^{2}italic_Ο‡ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT values of the DM models through fitting to the AMS-02 + DAMPE data. The number of d.o.f. is 125.
channel e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT Ο„+Ο„βˆ’superscript𝜏superscript𝜏\tau^{+}\tau^{-}italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT 4e4𝑒4e4 italic_e 4ΞΌ4πœ‡4\mu4 italic_ΞΌ 4Ο„4𝜏4\tau4 italic_Ο„
annihilation 214.3 139.7 135.8 147.4 130.9 133.8
decay 215.6 140.3 128.6 160.4 126.9 126.2
Refer to caption
Refer to caption
Figure 4: Favored parameter regions on the mΟ‡βˆ’βŸ¨Οƒv⟩subscriptπ‘šπœ’delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£m_{\chi}-\langle\sigma v\rangleitalic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT - ⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ (for annihilation; left) and mΟ‡βˆ’Ο„subscriptπ‘šπœ’πœm_{\chi}-\tauitalic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT - italic_Ο„ (for decay; right) plane to explain the CR electron/positron data, for channels e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, Ο„+Ο„βˆ’superscript𝜏superscript𝜏\tau^{+}\tau^{-}italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, 4e4𝑒4e4 italic_e, 4ΞΌ4πœ‡4\mu4 italic_ΞΌ, and 4Ο„4𝜏4\tau4 italic_Ο„, respectively. The shaded region in the left panel shows the constraints from the Planck observations of CMB anisotropies, assuming an energy deposition efficiency, feffsubscript𝑓efff_{\rm eff}italic_f start_POSTSUBSCRIPT roman_eff end_POSTSUBSCRIPT, of ∼0.7similar-toabsent0.7\sim 0.7∼ 0.7 (for e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channel) to ∼0.15similar-toabsent0.15\sim 0.15∼ 0.15 (for Ο„+Ο„βˆ’superscript𝜏superscript𝜏\tau^{+}\tau^{-}italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channel) Planck Collaboration etΒ al. (2016).

We also consider other leptonic channels of DM annihilation or decay to account for the AMS-02 and DAMPE data. Fig. 4 presents the fitting 68%percent6868\%68 % and 95%percent9595\%95 % parameter regions of mΟ‡subscriptπ‘šπœ’m_{\chi}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT and βŸ¨Οƒv⟩delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£\langle\sigma v\rangle⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ (for annihilating DM) or Ο„πœ\tauitalic_Ο„ (for decaying DM), for e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, Ο„+Ο„βˆ’superscript𝜏superscript𝜏\tau^{+}\tau^{-}italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, 4e4𝑒4e4 italic_e, 4ΞΌ4πœ‡4\mu4 italic_ΞΌ, and 4Ο„4𝜏4\tau4 italic_Ο„ channels. For the four-lepton cases, DM particles are assumed to first annihilate or decay into a pair of intermediate, light particles Ο•italic-Ο•\phiitalic_Ο• (mΟ•<subscriptπ‘šitalic-Ο•absentm_{\phi}<italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT < a few GeV), each of which decays quickly into a pair of leptons. All of these leptonic channels can give reasonably good fittings to the data. The reduced Ο‡2superscriptπœ’2\chi^{2}italic_Ο‡ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT values of the fittings are about 1.0βˆ’1.31.01.31.0-1.31.0 - 1.3 except for the e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channel, for a number of degree-of-freedom (d.o.f.) of 125, as tabulated in Table 1. The annihilation or decay into e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fits the data poorly, because the electron/positron spectrum is very hard that the AMS-02 positron fraction data requires a low DM mass, which is difficult to explain the DAMPE data above ∼similar-to\sim∼TeV.

We compare the parameters derived in this work with that given in Ref. Yuan and Bi (2015) in which similar fittings to the AMS-02 and Fermi-LAT data were done666Note that in Ref. Yuan and Bi (2015) the local density of DM was assumed to be 0.3 GeV cmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT, hence the cross section is higher than that of this work for the same DM mass.. We find that the mass of DM particles required to account for the DAMPE data is larger by a factor of ∼2similar-toabsent2\sim 2∼ 2 than that obtained through fitting to the AMS-02 and Fermi-LAT data.

The Fermi-LAT observations of dwarf spheroidal galaxies Ackermann etΒ al. (2011); Geringer-Sameth and Koushiappas (2011); Sming Tsai etΒ al. (2013); Ackermann etΒ al. (2015a); Li etΒ al. (2016) and the Planck observations of CMB anisotropies Planck Collaboration etΒ al. (2016) give effective and robust constraints on the annihilating DM models. For the decaying DM, the extragalactic γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray background (EGRB) is especially suitable to constrain the DM model parameters Chen etΒ al. (2010); HΓΌtsi etΒ al. (2010); Cirelli etΒ al. (2012); Cheng etΒ al. (2017). We use the LikeDM code Huang etΒ al. (2017) to calculate the constraints from Fermi-LAT observations of a population of dwarf spheroidal galaxies (for annihilating DM models) and the EGRB Ackermann etΒ al. (2015b) (for decaying DM models). In Fig. 4 we overplot the constraints on the annihilating (left) and decaying (right) DM model parameters on the mΟ‡βˆ’βŸ¨Οƒv⟩subscriptπ‘šπœ’delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£m_{\chi}-\langle\sigma v\rangleitalic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT - ⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ or mΟ‡βˆ’Ο„subscriptπ‘šπœ’πœm_{\chi}-\tauitalic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT - italic_Ο„ plane. For annihilating DM models, we find that the channels with tauons will produce too many photons and exceed the upper limits set by γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray observations of dwarf galaxies. The channels with e𝑒eitalic_e or ΞΌπœ‡\muitalic_ΞΌ final state particles can survive the constraints. However, when compared with the upper limits set by CMB (shaded region, with an energy deposition efficiency of feff∼0.15βˆ’0.7similar-tosubscript𝑓eff0.150.7f_{\rm eff}\sim 0.15-0.7italic_f start_POSTSUBSCRIPT roman_eff end_POSTSUBSCRIPT ∼ 0.15 - 0.7; Slatyer etΒ al. (2009)), none of these channels can survive. For decaying DM models, the recent EGRB data also tend to severely constrain all the models to explain the CR lepton data. Compared with recent studies Liu etΒ al. (2017); Cheng etΒ al. (2017) which showed that decaying DM models with e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT or ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channels could (partially) survive the EGRB constraints, the different conclusion obtained here is primarily due to that the DAMPE data push the DM particle mass to the heavier end where the constraints are stronger. These results suggest that to account for the electron/positron excesses in the framework of DM, more tuning beyond the current simplified DM models is required.

III.4 Physical origin of the background electron spectrum

The fittings reveal that the energy spectrum of background electrons has a first break (softening) at several GeV, a second break (hardening) at O(100)𝑂100O(100)italic_O ( 100 ) GeV, and a cutoff at ∼similar-to\sim∼TeV. The GeV break may be due to the ion-neutral collisions around shocks which modifies (steepens) the accelerated particle spectrum Malkov etΒ al. (2011). The spectral hardening and cutoff may have a common origin, i.e., the breakdown of continuous source distribution and imprint of nearby source(s) Aharonian etΒ al. (1995); Lee etΒ al. (2011); Di Mauro etΒ al. (2014). As a rough estimate, the total supernova rate in a volume within 1 kpc from the Earth, which is the effective transport range of TeV electrons, is about (1/15)2Γ—10βˆ’2∼5Γ—10βˆ’5similar-tosuperscript1152superscript1025superscript105(1/15)^{2}\times 10^{-2}\sim 5\times 10^{-5}( 1 / 15 ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT ∼ 5 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 5 end_POSTSUPERSCRIPT yrβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT assuming a total rate of 10βˆ’2superscript10210^{-2}10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT yrβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT in the Milky Way. The number of supernovae within the cooling time of ∼3Γ—105similar-toabsent3superscript105\sim 3\times 10^{5}∼ 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT yr is about 10. Observationally we indeed find roughly such a number of nearby and fresh pulsars and/or SNRs Delahaye etΒ al. (2010). Therefore the discreteness of those sources should be important in regulating the TeV electron spectrum.

Alternatively, the break might be due to the cutoff of acceleration electron spectrum at the source. This scenario is similar to the β€œpoly-gonato” model to explain the knee of the total CR spectra HΓΆrandel (2003), i.e., the sum of sources with different cutoff energies gives rise to the spectral break. Observationally, however, we do find that many sources can actually accelerate electrons to energies well beyond TeV Rieger etΒ al. (2013). Therefore, a fine tuning of the source luminosity function of different cutoff energies may be needed to explain the data.

IV Interpretations of the peak feature at ∼1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4∼ 1.4 TeV

The tentative spectral peak needs a very unusual intrinsic spectrum. It also imposes a very stringent constraint on the distance of the source, because the cooling would effectively smooth out the spectral features. For continuous injection, the cooled electron spectrum should be ∝Eβˆ’2proportional-toabsentsuperscript𝐸2\propto E^{-2}∝ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT at high energies (>>> a few tens of GeV where synchrotron and ICS coolings dominate), which is too soft to be consistent with the data. The characteristic cooling timescale of the electrons can be estimated as (with Eq. (1), it is straightforward to show that the first two terms are sub-dominant for the cooling of TeV electrons)

Ο„cool∼3Γ—105yr(utoteVcmβˆ’3)βˆ’1(ETeV)βˆ’1,similar-tosubscript𝜏cool3superscript105yrsuperscriptsubscript𝑒toteVsuperscriptcm31superscript𝐸TeV1\tau_{\rm cool}\sim 3\times 10^{5}~{}{\rm yr}~{}\left(\frac{u_{\rm tot}}{\rm eV~{}cm^{-3}}\right)^{-1}\left(\frac{E}{\rm TeV}\right)^{-1},italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_cool end_POSTSUBSCRIPT ∼ 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT roman_yr ( divide start_ARG italic_u start_POSTSUBSCRIPT roman_tot end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG roman_eV roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_E end_ARG start_ARG roman_TeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT , (3)

where utotsubscript𝑒totu_{\rm tot}italic_u start_POSTSUBSCRIPT roman_tot end_POSTSUBSCRIPT is the total energy density of the interstellar radiation field and the magnetic field. The travel distance of these electrons is limited to

λ∼0.8kpc(D01028cm2sβˆ’1)1/2(utoteVcmβˆ’3)βˆ’1/2(ETeV)βˆ’1/3.similar-toπœ†0.8kpcsuperscriptsubscript𝐷0superscript1028superscriptcm2superscripts112superscriptsubscript𝑒toteVsuperscriptcm312superscript𝐸TeV13\lambda\sim 0.8~{}{\rm kpc}~{}\left(\frac{D_{0}}{10^{28}~{}{\rm cm^{2}~{}s^{-1}}}\right)^{1/2}\left(\frac{u_{\rm tot}}{\rm eV~{}cm^{-3}}\right)^{-1/2}\left(\frac{E}{\rm TeV}\right)^{-1/3}.italic_Ξ» ∼ 0.8 roman_kpc ( divide start_ARG italic_D start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT 28 end_POSTSUPERSCRIPT roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_u start_POSTSUBSCRIPT roman_tot end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG roman_eV roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT - 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_E end_ARG start_ARG roman_TeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT - 1 / 3 end_POSTSUPERSCRIPT . (4)

Therefore the new electron source should be relatively nearby.

IV.1 Astrophysical interpretations of the DAMPE peak

IV.1.1 Energetics

We consider instantaneous injection of electrons/positrons from the source. In this case a source locating at a distance of Rssubscript𝑅sR_{\rm s}italic_R start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT should have a lifetime Ο„>Ο„s𝜏subscript𝜏s\tau>\tau_{\rm s}italic_Ο„ > italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT, where

Ο„s∼Rs2/4D(E)∼8kyr(Rs0.1kpc)2(D(E)1029cm2sβˆ’1)βˆ’1.similar-tosubscript𝜏ssuperscriptsubscript𝑅s24𝐷𝐸similar-to8kyrsuperscriptsubscript𝑅s0.1kpc2superscript𝐷𝐸superscript1029superscriptcm2superscripts11\tau_{\rm s}\sim R_{\rm s}^{2}/4D(E)\sim 8~{}{\rm kyr}~{}\left(\frac{R_{\rm s}}{0.1~{}{\rm kpc}}\right)^{2}\left(\frac{D(E)}{10^{29}~{}{\rm cm^{2}~{}s^{-1}}}\right)^{-1}.italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT ∼ italic_R start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT / 4 italic_D ( italic_E ) ∼ 8 roman_kyr ( divide start_ARG italic_R start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 0.1 roman_kpc end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_D ( italic_E ) end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT 29 end_POSTSUPERSCRIPT roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT . (5)

The total energy of the source released can be roughly estimate as

Ξ΅totsubscriptπœ€tot\displaystyle\varepsilon_{\rm tot}italic_Ξ΅ start_POSTSUBSCRIPT roman_tot end_POSTSUBSCRIPT ∼similar-to\displaystyle\sim∼ 4Ο€3(2D(E)Ο„s)3we4πœ‹3superscript2𝐷𝐸subscript𝜏s3subscript𝑀e\displaystyle{4\pi\over 3}\left(2\sqrt{D(E)\tau_{\rm s}}\right)^{3}w_{\rm e}divide start_ARG 4 italic_Ο€ end_ARG start_ARG 3 end_ARG ( 2 square-root start_ARG italic_D ( italic_E ) italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT italic_w start_POSTSUBSCRIPT roman_e end_POSTSUBSCRIPT (6)
∼similar-to\displaystyle\sim∼ 1046erg(D(E)1029cm2sβˆ’1)3/2(Ο„s105yr)3/2superscript1046ergsuperscript𝐷𝐸superscript1029superscriptcm2superscripts132superscriptsubscript𝜏ssuperscript105yr32\displaystyle 10^{46}~{}{\rm erg}~{}\left(\frac{D(E)}{10^{29}~{}{\rm cm^{2}~{}s^{-1}}}\right)^{3/2}\left(\frac{\tau_{\rm s}}{10^{5}~{}{\rm yr}}\right)^{3/2}10 start_POSTSUPERSCRIPT 46 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg ( divide start_ARG italic_D ( italic_E ) end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT 29 end_POSTSUPERSCRIPT roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT roman_yr end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT
Γ—\displaystyle\timesΓ— (we1.2Γ—10βˆ’18ergcmβˆ’3),subscript𝑀e1.2superscript1018ergsuperscriptcm3\displaystyle\left({w_{\rm e}\over 1.2\times 10^{-18}~{}{\rm erg~{}cm^{-3}}}\right),( divide start_ARG italic_w start_POSTSUBSCRIPT roman_e end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 1.2 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 18 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) ,

where wesubscript𝑀𝑒w_{e}italic_w start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT is the energy density of the TeV peak. Clearly, for Ο„sβˆΌΟ„cool∼3Γ—105yrsimilar-tosubscript𝜏ssubscript𝜏coolsimilar-to3superscript105yr\tau_{\rm s}\sim\tau_{\rm cool}\sim 3\times 10^{5}~{}{\rm yr}italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_s end_POSTSUBSCRIPT ∼ italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_cool end_POSTSUBSCRIPT ∼ 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT roman_yr and D(TeV)∼3.3Γ—1029similar-to𝐷TeV3.3superscript1029D({\rm TeV})\sim 3.3\times 10^{29}italic_D ( roman_TeV ) ∼ 3.3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 29 end_POSTSUPERSCRIPT cm22{}^{2}start_FLOATSUPERSCRIPT 2 end_FLOATSUPERSCRIPT sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, we have Ξ΅tot∼3Γ—1047ergsimilar-tosubscriptπœ€tot3superscript1047erg\varepsilon_{\rm tot}\sim 3\times 10^{47}~{}{\rm erg}italic_Ξ΅ start_POSTSUBSCRIPT roman_tot end_POSTSUBSCRIPT ∼ 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 47 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg, which is possible for a pulsar with a rotation period shorter than ∼0.1ssimilar-toabsent0.1s\sim 0.1~{}{\rm s}∼ 0.1 roman_s.

To account for the DAMPE peak, the age of the source needs to be relatively young (e.g., ≲105less-than-or-similar-toabsentsuperscript105\lesssim 10^{5}≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT yr) and the distance needs to be close enough (e.g., ≲1less-than-or-similar-toabsent1\lesssim 1≲ 1 kpc). A few sources may satisfy these conditions, such as Geminga, Monogem, Vela, Loop I, Cygnus Loop and so on Fan etΒ al. (2010); Profumo (2012).

IV.1.2 Injection energy spectrum

While typical cutoff power-law spectrum from such astrophysical source(s) could be able to explain the observed electron/positron excesses, the peak structure in DAMPE spectrum requires quasi-monochromatic injection of particles from the sources. The cold, ultra-relativistic e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT plasma wind from pulsars located in the local bubble provides a possible source of such electrons and positrons Kennel and Coroniti (1984); Aharonian etΒ al. (2012a, b). The Lorentz factor of the bulk flow of pulsar winds is suggested to be ∼106similar-toabsentsuperscript106\sim 10^{6}∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 6 end_POSTSUPERSCRIPT, which just corresponds to the energy of the DAMPE peak. Furthermore, the density cavity of the local bubble, in which our solar system lies, makes pulsar winds less likely to form PWN, and the winds can easily escape and transport to the Earth without modification of the energy spectrum. Alternatively, Ref. Jin etΒ al. (2016) proposed a scenario of the interaction between electrons and a kind of hypothetical particles to produce quasi-monochromatic spectrum of electrons.

Refer to caption
Refer to caption
Figure 5: Fluxes of total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT from relativistic winds of a nearby pulsar. The left panel is for instantaneous injection, and the right one is for continuous injection. The injection spectrum is assumed to be Gaussian with mean energy of E0=1.5subscript𝐸01.5E_{0}=1.5italic_E start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT = 1.5 TeV and width of Οƒ=0.07E0𝜎0.07subscript𝐸0\sigma=0.07~{}E_{0}italic_Οƒ = 0.07 italic_E start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT.

We assume a Gaussian spectrum to approximate the quasi-monochromatic injection spectrum of electrons/positrons. Fig. 5 shows the expected e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes for instantaneous (left) and continuous (right) injection of such relativistic e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT winds from a nearby pulsar with a distance of d=0.25𝑑0.25d=0.25italic_d = 0.25 kpc. The central energy is assumed to be E0=1.5subscript𝐸01.5E_{0}=1.5italic_E start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT = 1.5 TeV, and the width is Οƒ=0.07E0𝜎0.07subscript𝐸0\sigma=0.07~{}E_{0}italic_Οƒ = 0.07 italic_E start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT. Different lines represent different injection time.

For instantaneous injection, two effects are clearly shown. First, we can see a remarkable cooling effect on the spectrum. The earlier the injection, the lower the cutoff energy. Second, an earlier injection also means a larger diffusion length, and hence a lower flux. We can simply estimate the diffusion length as λ∼2Dtβ‰ˆ0.2kpc(E/TeV)1/6(t/104yr)1/2similar-toπœ†2𝐷𝑑0.2kpcsuperscript𝐸TeV16superscript𝑑superscript104yr12\lambda\sim 2\sqrt{Dt}\approx 0.2~{}{\rm kpc}~{}(E/{\rm TeV})^{1/6}(t/10^{4}\,{\rm yr})^{1/2}italic_Ξ» ∼ 2 square-root start_ARG italic_D italic_t end_ARG β‰ˆ 0.2 roman_kpc ( italic_E / roman_TeV ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 6 end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t / 10 start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT roman_yr ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT. As long as t≳104greater-than-or-equivalent-to𝑑superscript104t\gtrsim 10^{4}italic_t ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT yr, we have λ≳0.2greater-than-or-equivalent-toπœ†0.2\lambda\gtrsim 0.2italic_Ξ» ≳ 0.2 kpc for TeV electrons, and hence FβˆΞ»βˆ’3∝tβˆ’3/2proportional-to𝐹superscriptπœ†3proportional-tosuperscript𝑑32F\propto\lambda^{-3}\propto t^{-3/2}italic_F ∝ italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT ∝ italic_t start_POSTSUPERSCRIPT - 3 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT. To match the data, the required injection energy of the pulsar is about 1046βˆ’1048superscript1046superscript104810^{46}-10^{48}10 start_POSTSUPERSCRIPT 46 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT 48 end_POSTSUPERSCRIPT erg, depending on the injection time. Such a value is, however, a little bit lower than that as expected from a typical pulsar Malyshev etΒ al. (2009); Yin etΒ al. (2013).

For continuous injection, we find that with the increase of the integral time, the high energy flux keeps on increasing until a certain level when an equillbrium between injection and cooling is reached. Furthermore, there are more low energy particles for longer injection time. This is because for lower energy particles more time is needed for the injected high energy ones to cool down. In the continuous injection scenario, the spectrum is typically broader than that of instantaneous injection, unless the source is fresh enough that cooling is unimportant. The luminosity of the source, ∼1034βˆ’1036similar-toabsentsuperscript1034superscript1036\sim 10^{34}-10^{36}∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 34 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT 36 end_POSTSUPERSCRIPT erg sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, is again relatively low compared with that of a typical pulsar.

IV.1.3 β€œRealistic” pulsar model to account for the electron/positron data

Refer to caption
Refer to caption
Figure 6: The positron fraction (left) and total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes (right) for the model with two nearby pulsars. The background is the same as that in Fig. 2.

For a realistic pulsar model, the spin-down luminosity decays as tβˆ’2superscript𝑑2t^{-2}italic_t start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT after the characteristic decay time Ο„decsubscript𝜏dec\tau_{\rm dec}italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_dec end_POSTSUBSCRIPT which is typically 103βˆ’104superscript103superscript10410^{3}-10^{4}10 start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT yr Malyshev etΒ al. (2009); Profumo (2012). Furthermore, the quasi-monochromatic injection spectrum may be too ideal. In reality, a relativistic Maxwellian distribution, f(E)∝E2exp⁑(βˆ’E/Θ)proportional-to𝑓𝐸superscript𝐸2𝐸Θf(E)\propto E^{2}\exp(-E/\Theta)italic_f ( italic_E ) ∝ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT roman_exp ( - italic_E / roman_Θ ) with ΘΘ\Thetaroman_Θ being the electron temperature, may be more proper to describe the energy spectrum of the cold, untra-relativistic e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT wind. We show in Fig. 6 an illustration of the positron fraction (left) and total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT spectrum (right) from two such β€œrealistic” pulsars. The injection luminosity is assumed to be a time-dependent form, L=L0(1+t/Ο„dec)βˆ’2𝐿subscript𝐿0superscript1𝑑subscript𝜏dec2L=L_{0}\left(1+t/\tau_{\rm dec}\right)^{-2}italic_L = italic_L start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( 1 + italic_t / italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_dec end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT. For pulsar 1, the injection electron/positron spectrum is assumed to be a cutoff power-law form, f(E)∝Eβˆ’Ξ±exp⁑(βˆ’E/Emax)proportional-to𝑓𝐸superscript𝐸𝛼𝐸subscript𝐸maxf(E)\propto E^{-\alpha}\exp(-E/E_{\rm max})italic_f ( italic_E ) ∝ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT - italic_Ξ± end_POSTSUPERSCRIPT roman_exp ( - italic_E / italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_max end_POSTSUBSCRIPT ), which could be due to acceleration and/or cooling in the nebula. For pulsar 2, we assume a Maxwellian distribution of the injection wind particles. The model parameters are tabulated in Table 2. We can see in Fig. 6 that there are high energy tails of the pulsar components, which are due to late time injection (see e.g., Aharonian etΒ al. (1995)). The main peaks come from the early time injection (t<Ο„dec𝑑subscript𝜏dect<\tau_{\rm dec}italic_t < italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_dec end_POSTSUBSCRIPT).

Table 2: Parameters of the two pulsars as shown in Fig. 6.
d𝑑ditalic_d L0subscript𝐿0L_{0}italic_L start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT tagesubscript𝑑aget_{\rm age}italic_t start_POSTSUBSCRIPT roman_age end_POSTSUBSCRIPT Ο„decsubscript𝜏dec\tau_{\rm dec}italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_dec end_POSTSUBSCRIPT α𝛼\alphaitalic_Ξ± Emaxsubscript𝐸maxE_{\rm max}italic_E start_POSTSUBSCRIPT roman_max end_POSTSUBSCRIPT (ΘΘ\Thetaroman_Θ)
(kpc) (erg sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT) (kyr) (kyr) (TeV)
pulsar 1 0.25 5.3Γ—10375.3superscript10375.3\times 10^{37}5.3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 37 end_POSTSUPERSCRIPT 260 3.0 1.7 3.0
pulsar 2 0.25 0.9Γ—10370.9superscript10370.9\times 10^{37}0.9 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 37 end_POSTSUPERSCRIPT 180 3.0 βˆ’2.02.0-2.0- 2.0 2.0

Pulsar 1 is employed to account for the positron and electron excesses below TeV. It may be Geminga- or Monogem-like (e.g., Hooper etΒ al. (2009a); YΓΌksel etΒ al. (2009); Linden and Profumo (2013); Yin etΒ al. (2013)). The initial spin-down luminosity is estimated to be about 5Γ—10375superscript10375\times 10^{37}5 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 37 end_POSTSUPERSCRIPT erg sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, which is smaller by a factor of ∼10similar-toabsent10\sim 10∼ 10 than that of the crab pulsar. This value is not unusual, since the crab pulsar is among the fastest rotating family of normal pulsars Faucher-GiguΓ¨re and Kaspi (2006). It is also possible that the ensemble of a large population of pulsars in the Milky Way plays the role of pulsar 1 Malyshev etΒ al. (2009); Yin etΒ al. (2013). In such a case, wiggles may be seen in the spectrum Malyshev etΒ al. (2009) (see, however, Kawanaka etΒ al. (2010)).

Pulsar 2 is introduced to explain the DAMPE peak. Its properties are more unique. First, the e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT winds should be directly injected into the interstellar space without effective acceleration by the SNR/PWN. This implies that either the pulsar moves fast away from the SNR, or the supernova explodes in a density cavity (e.g., the local bubble) and the ejecta expands fast without significant deceleration. Second, moderate cooling of electrons is necessary to form a peak of the spectrum, otherwise the spectrum would be too broad for Maxwellian injection. This requires that the pulsar should be middle-aged (mature). On the other hand, the pulsar’s age should not be too large to make most of the electrons cool down to energies lower than TeV. Therefore the age of pulsar 2 is constrained to be about 105superscript10510^{5}10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT yr. The initial spin-down luminosity of pulsar 2 is about 1037superscript103710^{37}10 start_POSTSUPERSCRIPT 37 end_POSTSUPERSCRIPT erg sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, two orders of magnitude lower than the current crab pulsar’s spin-down luminosity. This luminosity is also reasonable, suggesting a rotation period of ∼0.15s(L/1037ergsβˆ’1)1/4(B/1013G)βˆ’1/2similar-toabsent0.15ssuperscript𝐿superscript1037ergsuperscripts114superscript𝐡superscript1013G12\sim 0.15~{}{\rm s}~{}(L/10^{37}~{}{\rm erg~{}s^{-1}})^{1/4}~{}(B/10^{13}~{}{\rm G})^{-1/2}∼ 0.15 roman_s ( italic_L / 10 start_POSTSUPERSCRIPT 37 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 4 end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_B / 10 start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT roman_G ) start_POSTSUPERSCRIPT - 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT for a neutron star radius ∼10similar-toabsent10\sim 10∼ 10 km. In Ref. Vranesevic etΒ al. (2004) it was shown that ∼40%similar-toabsentpercent40\sim 40\%∼ 40 % normal pulsars are born with periods of 0.1βˆ’0.50.10.50.1-0.50.1 - 0.5 s, about an order of magnitude longer than that of the crab pulsar.

For the pulsars assumed in the above discussion, the surface magnetic field can be estimated as B=8.6Γ—1012(P/0.1s)(Ο„dec/104yr)βˆ’1/2𝐡8.6superscript1012𝑃0.1ssuperscriptsubscript𝜏decsuperscript104yr12B=8.6\times 10^{12}(P/0.1~{}{\rm s})~{}(\tau_{\rm dec}/10^{4}~{}{\rm yr})^{-1/2}italic_B = 8.6 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_P / 0.1 roman_s ) ( italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT roman_dec end_POSTSUBSCRIPT / 10 start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT roman_yr ) start_POSTSUPERSCRIPT - 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT G ∼1013similar-toabsentsuperscript1013\sim 10^{13}∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT G Kawanaka etΒ al. (2010). Therefore mildly magnetized pulsar is needed to explain the data.

We conclude that a middle-aged, relatively slowly-rotated, mildly magnetized, isolate pulsar in the local bubble is a possible candidate source of the DAMPE peak. There may be more than one pulsars like pulsar 2 in the local environment. In that case we may expect to see more such peaks in the electron spectrum. The future measurement of the electron spectrum to higher energies by DAMPE with high energy resolution will critically test this scenario.

IV.2 DM annihilation interpretations of the DAMPE peak

IV.2.1 General consideration

Suppose the source injects monoenergetic electrons at a continuous rate Q˙˙𝑄\dot{Q}overΛ™ start_ARG italic_Q end_ARG, the radial energy density distribution of electrons can be approximately as HESS Collaboration etΒ al. (2016)

we(R)=QΛ™4Ο€D(E)Rerfc(R/Ξ»).subscript𝑀e𝑅˙𝑄4πœ‹π·πΈπ‘…erfcπ‘…πœ†w_{\rm e}(R)={\dot{Q}\over 4\pi D(E)R}{\rm erfc}(R/\lambda).italic_w start_POSTSUBSCRIPT roman_e end_POSTSUBSCRIPT ( italic_R ) = divide start_ARG overΛ™ start_ARG italic_Q end_ARG end_ARG start_ARG 4 italic_Ο€ italic_D ( italic_E ) italic_R end_ARG roman_erfc ( italic_R / italic_Ξ» ) . (7)

Note that for monoenergetic electrons the above equation holds only for Rβ‰ͺΞ»much-less-thanπ‘…πœ†R\ll\lambdaitalic_R β‰ͺ italic_Ξ»; otherwise the cooling effect can not be ignored any more. Under such a condition we have we(R)β‰ˆQΛ™/[4Ο€D(E)R]subscript𝑀e𝑅˙𝑄delimited-[]4πœ‹π·πΈπ‘…w_{\rm e}(R)\approx\dot{Q}/[4\pi D(E)R]italic_w start_POSTSUBSCRIPT roman_e end_POSTSUBSCRIPT ( italic_R ) β‰ˆ overΛ™ start_ARG italic_Q end_ARG / [ 4 italic_Ο€ italic_D ( italic_E ) italic_R ], and the source injection power is

Q˙˙𝑄\displaystyle\dot{Q}overΛ™ start_ARG italic_Q end_ARG β‰ˆ\displaystyle\approxβ‰ˆ 5Γ—1032ergsβˆ’1(R0.1kpc)(D(E)1029cm2sβˆ’1)5superscript1032ergsuperscripts1𝑅0.1kpc𝐷𝐸superscript1029superscriptcm2superscripts1\displaystyle 5\times 10^{32}~{}{\rm erg~{}s^{-1}}~{}\left({R\over 0.1~{}{\rm kpc}}\right)\left({D(E)\over 10^{29}~{}{\rm cm^{2}~{}s^{-1}}}\right)5 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 32 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_R end_ARG start_ARG 0.1 roman_kpc end_ARG ) ( divide start_ARG italic_D ( italic_E ) end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT 29 end_POSTSUPERSCRIPT roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) (8)
Γ—\displaystyle\timesΓ— (we1.2Γ—10βˆ’18ergcmβˆ’3).subscript𝑀e1.2superscript1018ergsuperscriptcm3\displaystyle\left({w_{\rm e}\over 1.2\times 10^{-18}~{}{\rm erg~{}cm^{-3}}}\right).( divide start_ARG italic_w start_POSTSUBSCRIPT roman_e end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 1.2 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 18 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) .

In the case of a DM sub-halo with a dense core whose size is δ𝛿\deltaitalic_Ξ΄, the energy density of the DM particles should be (assuming mΟ‡β‰ˆ1.5subscriptπ‘šπœ’1.5m_{\chi}\approx 1.5italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT β‰ˆ 1.5 TeV)

ρχsubscriptπœŒπœ’\displaystyle\rho_{\chi}italic_ρ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT ∼similar-to\displaystyle\sim∼ 0.4TeVcmβˆ’3(QΛ™5Γ—1032ergsβˆ’1)1/20.4TeVsuperscriptcm3superscript˙𝑄5superscript1032ergsuperscripts112\displaystyle 0.4~{}{\rm TeV~{}cm^{-3}}~{}\left({\dot{Q}\over 5\times 10^{32}~{}{\rm erg~{}s^{-1}}}\right)^{1/2}0.4 roman_TeV roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG overΛ™ start_ARG italic_Q end_ARG end_ARG start_ARG 5 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 32 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT (9)
Γ—\displaystyle\timesΓ— [βŸ¨ΟƒvβŸ©Ο‡Ο‡β†’e+eβˆ’3Γ—10βˆ’26cm3sβˆ’1]βˆ’1/2(Ξ΄10pc)βˆ’3/2,superscriptdelimited-[]subscriptdelimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£β†’πœ’πœ’superscript𝑒superscript𝑒3superscript1026superscriptcm3superscripts112superscript𝛿10pc32\displaystyle\left[{\langle\sigma v\rangle_{\chi\chi\rightarrow e^{+}e^{-}}\over 3\times 10^{-26}~{}{\rm cm^{3}~{}s^{-1}}}\right]^{-1/2}\left({\delta\over 10~{}{\rm pc}}\right)^{-3/2},[ divide start_ARG ⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ italic_Ο‡ β†’ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ] start_POSTSUPERSCRIPT - 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_Ξ΄ end_ARG start_ARG 10 roman_pc end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT - 3 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ,

where βŸ¨ΟƒvβŸ©Ο‡Ο‡β†’e+eβˆ’subscriptdelimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£β†’πœ’πœ’superscript𝑒superscript𝑒\langle\sigma v\rangle_{\chi\chi\rightarrow e^{+}e^{-}}⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ italic_Ο‡ β†’ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT is the velocity-averaged annihilation cross section. This density is about 1000 times higher than that of the widely-taken local DM energy density. Interestingly there is another possibility that the Sun is actually in a DM-density-enhanced region. Suppose such a region has a size of ∼100similar-toabsent100\sim 100∼ 100 pc, we have ΟΟ‡βˆΌ0.012TeVcmβˆ’3similar-tosubscriptπœŒπœ’0.012TeVsuperscriptcm3\rho_{\chi}\sim 0.012~{}{\rm TeV~{}cm^{-3}}italic_ρ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT ∼ 0.012 roman_TeV roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT, about 30 times higher than the canonical local DM energy density. Such a density enhancement seems to be not in tension with other observations Hektor etΒ al. (2014). The total mass of the DM sub-halo or density-enhanced region reads

MΟ‡subscriptπ‘€πœ’\displaystyle M_{\chi}italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT ∼similar-to\displaystyle\sim∼ 4Γ—104MβŠ™(QΛ™5Γ—1032ergsβˆ’1)1/24superscript104subscript𝑀direct-productsuperscript˙𝑄5superscript1032ergsuperscripts112\displaystyle 4\times 10^{4}~{}M_{\odot}~{}\left({\dot{Q}\over 5\times 10^{32}~{}{\rm erg~{}s^{-1}}}\right)^{1/2}4 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT italic_M start_POSTSUBSCRIPT βŠ™ end_POSTSUBSCRIPT ( divide start_ARG overΛ™ start_ARG italic_Q end_ARG end_ARG start_ARG 5 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 32 end_POSTSUPERSCRIPT roman_erg roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT (10)
Γ—\displaystyle\timesΓ— [βŸ¨ΟƒvβŸ©Ο‡Ο‡β†’e+eβˆ’3Γ—10βˆ’26cm3sβˆ’1]βˆ’1/2(Ξ΄10pc)3/2.superscriptdelimited-[]subscriptdelimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£β†’πœ’πœ’superscript𝑒superscript𝑒3superscript1026superscriptcm3superscripts112superscript𝛿10pc32\displaystyle\left[{\langle\sigma v\rangle_{\chi\chi\rightarrow e^{+}e^{-}}\over 3\times 10^{-26}~{}{\rm cm^{3}~{}s^{-1}}}\right]^{-1/2}~{}\left({\delta\over 10~{}{\rm pc}}\right)^{3/2}.[ divide start_ARG ⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ italic_Ο‡ β†’ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ] start_POSTSUPERSCRIPT - 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_Ξ΄ end_ARG start_ARG 10 roman_pc end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT .

The energy spectrum of electrons at production depends on the mass of the DM particle and the annihilation final state. For the quark final state, the electrons are produced through the hadronization of quarks, which results in a very soft spectrum. The spectrum is significantly harder for the leptonic and gauge bosonic final states due to the non-zero decaying branching ratios to direct production of electrons. The hardest spectrum comes from the direct annihilation into a pair of e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, which gives nearly monochromatic electrons (and positrons). The peak structure of the DAMPE data requires a branching ratio to e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT final state, and a local origin of the DM annihilation. These requirements suggest the scenario of a nearby DM clump Hooper etΒ al. (2009b); Brun etΒ al. (2009) or a local DM density enhancement Hektor etΒ al. (2014).

In order to compare with the data, we also need to include the β€œbackground” electrons/positrons. The continuous e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes that derived through fitting to the wide-band data in Sec. III are assumed to be the β€œbackground” here (similar approach has been used to search for potential prominent spectral features; BergstrΓΆm etΒ al. (2013); Hooper and Xue (2013); Ibarra etΒ al. (2014)). Specifically, the fluxes shown in Fig. 2 are adopted.

IV.2.2 Nearby DM clump

The structures of matter in the universe are hierarchical. The N-body simulations of the cold DM (CDM) structure formation reveals a large amount of subhaloes in the Galactic DM halo Gao etΒ al. (2004); Springel etΒ al. (2008), with the smallest subhalo mass as light as the Earth Diemand etΒ al. (2005). The DM subhaloes were exployed to account for the β€œboost factor” required to explain the HEAT positron excess Yuan and Bi (2007). More detailed calculation based on the N-body simulation results showed that the β€œboost factor” from DM clumpiness was usually negligible Lavalle etΒ al. (2008). Alternatively, the local DM subhalo(es) were able to play the role of an effective β€œboost factor” if they are close enough to the Earth Cumberbatch and Silk (2007); Hooper etΒ al. (2009b). In addition, this scenario can give harder positron spectrum than that of the average of the whole Galaxy, which can fit the data with more conventional annihilation channels of DM (e.g., gauge bosons and quarks). However, the comparison of the required conditions with the numerical simulations shows that the probability to have such a DM clump close and massive enough is very low Lavalle etΒ al. (2007); Brun etΒ al. (2009). Here we revisit this nearby DM clump model in light of the DAMPE data, and investigate what condition is needed to account for the data.

Refer to caption
Refer to caption
Figure 7: Fluxes of the total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, from the sum of the continuous background and the DM annihilation from a nearby clump. The left panel is for DM annihilation into a pair of e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, and the right one is for DM annihilation into all flavor leptons with universal couplings. Three distances of the clump, as labelled in the plot, are considered. See Table 3 for the mass of the DM particle, and the mass and annihilation luminosity of the clump.
Table 3: Mass of the DM particle, and mass and luminosity of the DM clump halo to fit the DAMPE data. The annihilation cross section is assumed to be 3Γ—10βˆ’263superscript10263\times 10^{-26}3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPTsβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT.
channel 1.0 kpc 0.3 kpc 0.1 kpc
mΟ‡subscriptπ‘šπœ’m_{\chi}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT/TeV Msubsubscript𝑀subM_{\rm sub}italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT/MβŠ™direct-product{}_{\odot}start_FLOATSUBSCRIPT βŠ™ end_FLOATSUBSCRIPT β„’β„’{\mathcal{L}}caligraphic_L/GeV22{}^{2}start_FLOATSUPERSCRIPT 2 end_FLOATSUPERSCRIPTcmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT mΟ‡subscriptπ‘šπœ’m_{\chi}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT/TeV Msubsubscript𝑀subM_{\rm sub}italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT/MβŠ™direct-product{}_{\odot}start_FLOATSUBSCRIPT βŠ™ end_FLOATSUBSCRIPT β„’β„’{\mathcal{L}}caligraphic_L/GeV22{}^{2}start_FLOATSUPERSCRIPT 2 end_FLOATSUPERSCRIPTcmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT mΟ‡subscriptπ‘šπœ’m_{\chi}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT/TeV Msubsubscript𝑀subM_{\rm sub}italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT/MβŠ™direct-product{}_{\odot}start_FLOATSUBSCRIPT βŠ™ end_FLOATSUBSCRIPT β„’β„’{\mathcal{L}}caligraphic_L/GeV22{}^{2}start_FLOATSUPERSCRIPT 2 end_FLOATSUPERSCRIPTcmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT
e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT 2.2 3.8Γ—1093.8superscript1093.8\times 10^{9}3.8 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 9 end_POSTSUPERSCRIPT 1.0Γ—10671.0superscript10671.0\times 10^{67}1.0 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 67 end_POSTSUPERSCRIPT 1.5 8.0Γ—1078.0superscript1078.0\times 10^{7}8.0 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 7 end_POSTSUPERSCRIPT 3.8Γ—10653.8superscript10653.8\times 10^{65}3.8 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 65 end_POSTSUPERSCRIPT 1.5 5.0Γ—1065.0superscript1065.0\times 10^{6}5.0 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 6 end_POSTSUPERSCRIPT 3.5Γ—10643.5superscript10643.5\times 10^{64}3.5 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 64 end_POSTSUPERSCRIPT
eΞΌΟ„π‘’πœ‡πœe\mu\tauitalic_e italic_ΞΌ italic_Ο„ 2.2 1.0Γ—10101.0superscript10101.0\times 10^{10}1.0 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 10 end_POSTSUPERSCRIPT 2.3Γ—10672.3superscript10672.3\times 10^{67}2.3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 67 end_POSTSUPERSCRIPT 1.5 2.6Γ—1082.6superscript1082.6\times 10^{8}2.6 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 8 end_POSTSUPERSCRIPT 1.0Γ—10661.0superscript10661.0\times 10^{66}1.0 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 66 end_POSTSUPERSCRIPT 1.5 1.9Γ—1071.9superscript1071.9\times 10^{7}1.9 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 7 end_POSTSUPERSCRIPT 1.1Γ—10651.1superscript10651.1\times 10^{65}1.1 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 65 end_POSTSUPERSCRIPT

We assume that the density profile of the DM clump is NFW. For a clump close to the solar location, the strong tidal force of the Milky Way will remove the outer material of the clump, leaving a more compact core. We present the detailed determination of the mass distribution of a DM clump when considering the tidal stripping in the Appendix. We further assume that the annihilation cross section is 3Γ—10βˆ’263superscript10263\times 10^{-26}3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPTsβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, which corresponds to the value inferred from the thermal production of the DM. Fig. 7 shows the resulting e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes for a DM clump locating at 1.0, 0.3, and 0.1 kpc away from the Earth. The left panel is for the e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT final state, and the right one is for annihilation to all flavors of charged leptons with equal branching ratios. The required DM particle mass, the total mass of the clump, and its annihilation luminosity, β„’=∫ρ2𝑑Vβ„’superscript𝜌2differential-d𝑉{\mathcal{L}}=\int\rho^{2}dVcaligraphic_L = ∫ italic_ρ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_d italic_V, are given in Table 3.

We find that a DM clump as massive as 107βˆ’108superscript107superscript10810^{7}-10^{8}10 start_POSTSUPERSCRIPT 7 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT 8 end_POSTSUPERSCRIPT MβŠ™direct-product{}_{\odot}start_FLOATSUBSCRIPT βŠ™ end_FLOATSUBSCRIPT with a distance of ∼0.1βˆ’0.3similar-toabsent0.10.3\sim 0.1-0.3∼ 0.1 - 0.3 kpc can account for the DAMPE data if the annihilation branching ratio to e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT is large enough. We have tested that for channels other than e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, such as ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, Ο„+Ο„βˆ’superscript𝜏superscript𝜏\tau^{+}\tau^{-}italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, and W+Wβˆ’superscriptπ‘Šsuperscriptπ‘ŠW^{+}W^{-}italic_W start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_W start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, no prominent peak feature can be generated. The distance of the DM clump should not be larger than a few hundred parsec so that the δ𝛿\deltaitalic_Ξ΄-function like spectrum of electrons/positrons will not be smoothed out by the cooling. These two requirements are just consistent with what we expected in Sec. IV. A. Note also that for a distance of 1.01.01.01.0 kpc, the required clump mass is about 1010superscript101010^{10}10 start_POSTSUPERSCRIPT 10 end_POSTSUPERSCRIPT MβŠ™direct-product{}_{\odot}start_FLOATSUBSCRIPT βŠ™ end_FLOATSUBSCRIPT, which is close to the maximum mass of subhalos in A Milky Way size halo Springel etΒ al. (2008). Such a case is thus disfavored.

We need further to check that the contribution from such a DM clump dominates the Milky Way halo and other substructures so that the peak structure would not be smoothed out. Since the average enhancement due to substructures for charged particles is found to be small Lavalle etΒ al. (2008), we consider only the Milky Way halo. It turns out that, for the e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channel, βŸ¨Οƒv⟩=3Γ—10βˆ’26delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£3superscript1026\langle\sigma v\rangle=3\times 10^{-26}⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ = 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPTsβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT and mΟ‡=1.5subscriptπ‘šπœ’1.5m_{\chi}=1.5italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT = 1.5 TeV, the contribution from the DM annihilation in the whole Milky Way halo is about two orders of magnitude lower than that shown in Fig. 7 at ∼similar-to\sim∼TeV, which is thus negligible (this can also be seen from Fig. 4).

IV.2.3 Enhanced local DM density

Besides the gravitationally bound substructures, density fluctuations occur and disappear continuously in the Milky Way halo, as illustrated by numerical simulations Kamionkowski etΒ al. (2010). An over-density region with ρ/ρ0<200(kpc/Ξ΄)2𝜌subscript𝜌0200superscriptkpc𝛿2\rho/\rho_{0}<200\,({\rm kpc}/\delta)^{2}italic_ρ / italic_ρ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT < 200 ( roman_kpc / italic_Ξ΄ ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT, where ρ0subscript𝜌0\rho_{0}italic_ρ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT is the average local density and δ𝛿\deltaitalic_Ξ΄ is the region size, is gravitationally unbound Hektor etΒ al. (2014). The density profile within the over-density regions may be shallower than the gravitationally bound substructures. It was proposed that a local DM density enhancement by a factor of ∼30βˆ’50similar-toabsent3050\sim 30-50∼ 30 - 50 within R∼0.5similar-to𝑅0.5R\sim 0.5italic_R ∼ 0.5 kpc of the Earth and annihilation channels into gauge bosons or quarks could explain the observed positron excesses Hektor etΒ al. (2014).

The results of the enhanced local density scenario are very similar to that of Fig. 7. To give the DAMPE peak, we need a considerable branching ratio to monochromatic e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT in the final states and a not too large size (s≲0.3less-than-or-similar-to𝑠0.3s\lesssim 0.3italic_s ≲ 0.3 kpc) of the over-density region. If the annihilation cross section is assumed to be βŸ¨Οƒv⟩=3Γ—1026delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£3superscript1026\langle\sigma v\rangle=3\times 10^{26}⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ = 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPTsβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT, the required density is about 17βˆ’35173517-3517 - 35 times of the canonical local density of ρ0=0.4subscript𝜌00.4\rho_{0}=0.4italic_ρ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT = 0.4 GeV cmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT for the e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channel.

IV.2.4 DM (sub-)structures from numerical simulations

In the above two subsections, we have shown that either a nearby DM clump or an enhanced local density is able to account for the DAMPE electron spectrum. Here we check from the numerical simulations of the DM structure formation to see whether the required conditions can be satisfied.

Refer to caption
Figure 8: Required annihilation luminosity β„’β„’{\mathcal{L}}caligraphic_L and distance d𝑑ditalic_d (red squares) from the Earth of the clump to fit the DAMPE data, assuming e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT channel, compared with the probability distributions (black lines) of finding a subhalo with β„’β„’{\mathcal{L}}caligraphic_L within d𝑑ditalic_d inferred from the VLII simulations Brun etΒ al. (2009).

Fig. 8 shows the probability distributions of finding a clump with annihilation luminosity β„’β„’{\mathcal{L}}caligraphic_L within distance d𝑑ditalic_d from the Earth inferred from the Via Lactea II (VLII) simulations Diemand etΒ al. (2008), as given in Ref. Brun etΒ al. (2009). Red squares are the required values to account for the DAMPE electron data, as discussed in Sec. IV. B. Here the annihilation channel is assumed to be e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, and the cross section is fixed to be 3Γ—10βˆ’263superscript10263\times 10^{-26}3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPTsβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT. It is shown that the probability of having a right clump to explain the data is relatively low, p<10βˆ’3𝑝superscript103p<10^{-3}italic_p < 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT. For the annihilation to eΞΌΟ„π‘’πœ‡πœe\mu\tauitalic_e italic_ΞΌ italic_Ο„ leptons with universal couplings, the required luminosity β„’β„’{\mathcal{L}}caligraphic_L is larger by a factor of 3, hence the situation is even worse. If there is moderate enhancement of the annihilation cross section from the particle physics, such as the non-thermal production of the DM Jeannerot etΒ al. (1999); Lin etΒ al. (2001); Yuan etΒ al. (2012), the Sommerfeld enhancement mechanism (e.g., Sommerfeld (1931); Hisano etΒ al. (2005); Arkani-Hamed etΒ al. (2009)) or Breit-Wigner type resonance of the annihilation interaction Griest and Seckel (1991); Gondolo and Gelmini (1991), the required luminosity can be lower and the probability becomes higher. Alternatively, if there is mini-spike in the center of the DM clump, the annihilation luminosity may be significantly enhanced and the required mass of the clump may be much smaller Zhao and Silk (2005).

As for the enhanced local density scenario, we consider the distribution of density fluctuations. The density fluctuation was found to follow roughly a log-normal distribution with a Gaussian width of ln⁑ρ𝜌\ln\rhoroman_ln italic_ρ of ∼0.2similar-toabsent0.2\sim 0.2∼ 0.2 Kamionkowski etΒ al. (2010). Therefore an over-density of 20202020 times of the local average density indicates a ∼15Οƒsimilar-toabsent15𝜎\sim 15\sigma∼ 15 italic_Οƒ deviation from the mean value. This probability, again, is very low. Note, however, the distribution of density fluctuation has a power-law tail at large ρ𝜌\rhoitalic_ρ, due to substructures Kamionkowski etΒ al. (2010). Therefore the actual probability to have an over-density region should be higher than the above estimate. Furthermore, if there is enhancement of the annihilation cross section the required over-density factor can be smaller.

IV.2.5 Gamma-ray constraints

The annihilation of DM will produce γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray photons accompanied with electrons/positrons, from the internal bremsstrahlung process for the charged fermion channel and/or the decay of the final state particles. We check whether such γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray emission can be detectble or constrained by the current observations.

Refer to caption
Refer to caption
Figure 9: Left: expected γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray fluxes from the annihilation of DM in a nearby clump. The integral radius is chosen to be 1∘superscript11^{\circ}1 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT. The dot-dashed lines show the 10-year point source sensitivities of Fermi-LAT with the Pass 8 instrument response for directions of (l,b)=(0,0)𝑙𝑏00(l,b)=(0,0)( italic_l , italic_b ) = ( 0 , 0 ), (0,30∘)0superscript30(0,30^{\circ})( 0 , 30 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT ), (0,90∘)0superscript90(0,90^{\circ})( 0 , 90 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT ), and (120∘,45∘)superscript120superscript45(120^{\circ},45^{\circ})( 120 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT , 45 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT ) from top to bottom. Right: expected γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray fluxes from the annihilation of DM in the enhanced local density model, compared with the isotropic background measurements by Fermi-LAT Ackermann etΒ al. (2015b).

We calculate the expected γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray fluxes from the DM annihilation for the models which can potentially explain the DAMPE electron data, i.e., with e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT or eΞΌΟ„π‘’πœ‡πœe\mu\tauitalic_e italic_ΞΌ italic_Ο„ channels and a distance (for the clump) or radius (for the enhanced local density scenario) of ≀0.3absent0.3\leq 0.3≀ 0.3 kpc. For the nearby clump scenario, the γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray emission is essentially extended. For simplicity, we integrate the emission within 1∘superscript11^{\circ}1 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT radius, and compare them with the 10-year point source sensitivity of Fermi-LAT with the Pass 8 instrument response777http://www.slac.stanford.edu/exp/glast/groups/canda/lat_Performance.htm. For the enhanced local density scenario, the γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray emission is diffuse. Therefore we employ the Fermi-LAT isotropic background data as constraints Ackermann etΒ al. (2015b). The results are shown in Fig. 9. We find that except for the annihilation to eΞΌΟ„π‘’πœ‡πœe\mu\tauitalic_e italic_ΞΌ italic_Ο„ case of the enhanced DM density model which exceeds the highest point of the Fermi-LAT isotropic background marginally, other cases are not in conflict with Fermi-LAT observations.

IV.2.6 Particle model of DM

In this sub-section we discuss possible DM particle models which are able to interpret the DAMPE peak, and the relevant constraints from the relic density.

Lepton Portal DM model β€” Following Bai and Berger (2014), we discuss the lepton portal DM models. If DM particles are fermions, the interaction between DM and leptons can be written as

β„’fermionβŠƒΞ»iΟ•iχ¯LeRi+h.c.,formulae-sequencesubscriptπœ†π‘–subscriptitalic-ϕ𝑖subscriptΒ―πœ’πΏsuperscriptsubscriptπ‘’π‘…π‘–β„Žsubscriptβ„’fermion𝑐\mathcal{L}_{\rm fermion}\supset\lambda_{i}\phi_{i}\bar{\chi}_{L}e_{R}^{i}+h.c.,caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_fermion end_POSTSUBSCRIPT βŠƒ italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_Ο‡ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT + italic_h . italic_c . , (11)

where Ο‡πœ’\chiitalic_Ο‡ denotes the DM particle, ei=e,ΞΌ,Ο„superscriptπ‘’π‘–π‘’πœ‡πœe^{i}=e,\mu,\tauitalic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT = italic_e , italic_ΞΌ , italic_Ο„ represents charged leptons, and Ο•isubscriptitalic-ϕ𝑖\phi_{i}italic_Ο• start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT is the charged scalar mediator with unit lepton number. In this model, we have only two parameters (the coupling strength Ξ»isubscriptπœ†π‘–\lambda_{i}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT and the mass of the mediator mΟ•,isubscriptπ‘šitalic-ϕ𝑖m_{\phi,i}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• , italic_i end_POSTSUBSCRIPT) for each flavor. To avoid the decay of DM, mΟ‡subscriptπ‘šπœ’m_{\chi}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT should be smaller than the mass of the mediator.

If DM particles are Dirac fermions, the annihilation cross section is

12(Οƒv)Diracχχ¯12subscriptsuperscriptπœŽπ‘£πœ’Β―πœ’Dirac\displaystyle\frac{1}{2}\,(\sigma v)^{\chi\bar{\chi}}_{\rm{Dirac}}divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( italic_Οƒ italic_v ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο‡ overΒ― start_ARG italic_Ο‡ end_ARG end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_Dirac end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== 12[Ξ»4mΟ‡232Ο€(mΟ‡2+mΟ•2)2\displaystyle\frac{1}{2}\left[\frac{\lambda^{4}m_{\chi}^{2}}{32\,\pi\,(m_{\chi}^{2}+m_{\phi}^{2})^{2}}\right.divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG [ divide start_ARG italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 32 italic_Ο€ ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG
+\displaystyle++ v2Ξ»4mΟ‡2(βˆ’β€‰5mΟ‡4βˆ’β€‰18mΟ‡2mΟ•2+11mΟ•4)768Ο€(mΟ‡2+mΟ•2)4],\displaystyle\left.v^{2}\frac{\lambda^{4}\,m_{\chi}^{2}\,(-\,5m_{\chi}^{4}\,-\,18m_{\chi}^{2}m_{\phi}^{2}+11m_{\phi}^{4})}{768\,\pi\,(m_{\chi}^{2}+m_{\phi}^{2})^{4}}\right],italic_v start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( - 5 italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT - 18 italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + 11 italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ) end_ARG start_ARG 768 italic_Ο€ ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ] ,

where v𝑣vitalic_v is the relative velocity between two DM particles and the factor 1/2121/21 / 2 accounts for the difference between particle and anti-particle of Dirac DM. Here we neglect the mass of leptons, and assume that Ξ»e=λμ=λτ≑λsubscriptπœ†π‘’subscriptπœ†πœ‡subscriptπœ†πœπœ†\lambda_{e}=\lambda_{\mu}=\lambda_{\tau}\equiv\lambdaitalic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT = italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT = italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT ≑ italic_Ξ». Obviously, the cross section is not velocity suppressed in this model.

We calculated the relic density of DM using micrOMEGAs BΓ©langer etΒ al. (2007). The parameters that produce the correct DM relic density, Ξ©DMh2=0.119subscriptΩ𝐷𝑀superscriptβ„Ž20.119\Omega_{DM}h^{2}=0.119roman_Ξ© start_POSTSUBSCRIPT italic_D italic_M end_POSTSUBSCRIPT italic_h start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT = 0.119, for different values of mΟ•subscriptπ‘šitalic-Ο•m_{\phi}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT are shown in the left panel of Fig.Β 10. The corresponding annihilation cross section (βŸ¨Οƒv⟩/2delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£2\langle\sigma v\rangle/2⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ / 2) is shown in the right panel of Fig.Β 10 and the factor of 1/2 accounts for the fact that Dirac DM consists of both a particle and an anti-particle. In the previous sub-section, we set βŸ¨Οƒv⟩=3Γ—10βˆ’26delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£3superscript1026\langle\sigma v\rangle=3\times 10^{-26}⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ = 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPTsβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT and get the corresponding annihilation luminosity L=∫ρ2𝑑V𝐿superscript𝜌2differential-d𝑉L=\int\rho^{2}dVitalic_L = ∫ italic_ρ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_d italic_V. From Fig.Β 10, we can see that there is a slight deviation of the DM annihilation cross section from the canonical value 3Γ—10βˆ’263superscript10263\times 10^{-26}3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPTsβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT. So the annihilation luminosity should be

L=Lβ€²Γ—3Γ—10βˆ’26cm3sβˆ’11/2βŸ¨Οƒv⟩.𝐿superscript𝐿′3superscript1026superscriptcm3superscripts112delimited-βŸ¨βŸ©πœŽπ‘£L=L^{\prime}\times\frac{3\times 10^{-26}{\rm cm^{3}s^{-1}}}{1/2\langle\sigma v\rangle}.italic_L = italic_L start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT Γ— divide start_ARG 3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT roman_cm start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT roman_s start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 1 / 2 ⟨ italic_Οƒ italic_v ⟩ end_ARG .

Here Lβ€²superscript𝐿′L^{\prime}italic_L start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT is the annihilation luminosity presented in Table 3.

Refer to caption
Refer to caption
Figure 10: The coupling constants Ξ»πœ†\lambdaitalic_Ξ» as functions of the mediator mass that give the correct relic density (left), and the corresponding annihilation cross section for the Dirac fermion model (right).

For the Majorana DM case, the annihilation cross section is

(Οƒv)Majoranaχχ=v2Ξ»4mΟ‡2(mΟ‡4+mΟ•4)48Ο€(mΟ‡2+mΟ•2)4.subscriptsuperscriptπœŽπ‘£πœ’πœ’Majoranasuperscript𝑣2superscriptπœ†4superscriptsubscriptπ‘šπœ’2superscriptsubscriptπ‘šπœ’4superscriptsubscriptπ‘šitalic-Ο•448πœ‹superscriptsuperscriptsubscriptπ‘šπœ’2superscriptsubscriptπ‘šitalic-Ο•24(\sigma v)^{\chi\chi}_{\rm{Majorana}}=v^{2}\,\frac{\lambda^{4}\,m_{\chi}^{2}\,(m_{\chi}^{4}+m_{\phi}^{4})}{48\pi\,(m_{\chi}^{2}+m_{\phi}^{2})^{4}}\,.( italic_Οƒ italic_v ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο‡ italic_Ο‡ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_Majorana end_POSTSUBSCRIPT = italic_v start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ) end_ARG start_ARG 48 italic_Ο€ ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG . (13)

Setting mΟ‡=1.5TeVsubscriptmπœ’1.5TeV\rm{m_{\chi}=1.5~{}TeV}roman_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο‡ end_POSTSUBSCRIPT = 1.5 roman_TeV, we get the parameters that give the correct relic density, which are also shown in Fig.Β 10. The DM annihilation cross section is p-wave suppressed by the small velocity of DM particles. The typical velocity of DM particles is about 0.3c0.3𝑐0.3c0.3 italic_c at freeze-out and ∼10βˆ’3csimilar-toabsentsuperscript103𝑐\sim 10^{-3}c∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT italic_c at present. Therefore a boost factor of 104∼105similar-tosuperscript104superscript10510^{4}\sim 10^{5}10 start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT is necessary. The Sommerfeld enhancement is a natural mechanism that could enhance the DM annihilation cross section for low relative velocities DM particlesΒ Sommerfeld (1931); Hisano etΒ al. (2005); Arkani-Hamed etΒ al. (2009). Other mechanisms such as the Breit-Wigner resonance was also proposed Griest and Seckel (1991); Gondolo and Gelmini (1991).

Then we consider the complex scalar DM model whose interaction can be written as

β„’scalarβŠƒΞ»iXψiΒ―LeRi+h.c.,formulae-sequencesubscriptπœ†π‘–π‘‹subscriptΒ―superscriptπœ“π‘–πΏsuperscriptsubscriptπ‘’π‘…π‘–β„Žsubscriptβ„’scalar𝑐{\cal L}_{\rm scalar}\supset\lambda_{i}X\overline{\psi^{i}}_{L}e_{R}^{i}\,+\,h.c.,caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_scalar end_POSTSUBSCRIPT βŠƒ italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT italic_X overΒ― start_ARG italic_ψ start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT + italic_h . italic_c . , (14)

where X𝑋Xitalic_X denotes the DM particle and the mediator Οˆπœ“\psiitalic_ψ is a Dirac fermion with electric charge βˆ’11-1- 1 and the corresponding lepton number. Here we only consider the complex scalar DM model because the direct detection rate can be effectively suppressed in this case Barger etΒ al. (2008). The cross section is

12(Οƒv)complexscalarχχ†=12[v2Ξ»4mX248Ο€(mX2+mψ2)2].12subscriptsuperscriptπœŽπ‘£πœ’superscriptπœ’β€ complexscalar12delimited-[]superscript𝑣2superscriptπœ†4superscriptsubscriptπ‘šπ‘‹248πœ‹superscriptsuperscriptsubscriptπ‘šπ‘‹2superscriptsubscriptπ‘šπœ“22\displaystyle\frac{1}{2}\,(\sigma v)^{\chi\chi^{\dagger}}_{\rm complex\,scalar}\,=\,\frac{1}{2}\,\left[v^{2}\,\frac{\lambda^{4}\,m_{X}^{2}}{48\,\pi\,(m_{X}^{2}+m_{\psi}^{2})^{2}}\right]\,.divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( italic_Οƒ italic_v ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο‡ italic_Ο‡ start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_complex roman_scalar end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG [ italic_v start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_X end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 48 italic_Ο€ ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_X end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_ψ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ] . (15)

The annihilation cross section is also p-wave suppressed. The coupling and cross section correspond to the observed DM relic density are shown in Fig.Β 10.

Lepton Flavored DM model β€” In the lepton portal DM model, DM particles annihilate into leptons through lepton-flavored mediators. We can also assume that the DM particles have electron lepton number for Dirac and complex scalar DM model. In such a model, the DM particles could only annihilate into electrons and positrons. The Lagrangian is the same as the previous lepton portal DM models. To get the same annihilation cross section and hence the correct relic density with the previous model, the coupling parameter needs to be 34=1.3431.3\sqrt[4]{3}=1.3nth-root start_ARG 4 end_ARG start_ARG 3 end_ARG = 1.3 times larger according to Eqs. (IV.2.6) and (15).

TeV Right-handed Neutrino DM model β€” One of the TeV right-handed neutrino models can be described by the following Lagrangian Krauss etΒ al. (2003); Cheung and Seto (2004)

β„’intsubscriptβ„’int\displaystyle{\cal L}_{\rm int}caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_int end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== fΞ±Ξ²LΞ±TCiΟ„2LΞ²S1++g1Ξ±N1S2+β„“Ξ±R+g2Ξ±N2S2+β„“Ξ±R+h.c.formulae-sequencesubscript𝑓𝛼𝛽subscriptsuperscript𝐿𝑇𝛼𝐢𝑖subscript𝜏2subscript𝐿𝛽subscriptsuperscript𝑆1subscript𝑔1𝛼subscript𝑁1superscriptsubscript𝑆2subscriptℓ𝛼𝑅subscript𝑔2𝛼subscript𝑁2superscriptsubscript𝑆2subscriptβ„“π›Όπ‘…β„Žπ‘\displaystyle f_{\alpha\beta}L^{T}_{\alpha}Ci\tau_{2}L_{\beta}S^{+}_{1}+g_{1\alpha}N_{1}S_{2}^{+}\ell_{\alpha R}+g_{2\alpha}N_{2}S_{2}^{+}\ell_{\alpha R}+h.c.italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUBSCRIPT italic_L start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± end_POSTSUBSCRIPT italic_C italic_i italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ² end_POSTSUBSCRIPT italic_S start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT + italic_g start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_Ξ± end_POSTSUBSCRIPT italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT roman_β„“ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_g start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_Ξ± end_POSTSUBSCRIPT italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT roman_β„“ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_h . italic_c . (16)
+\displaystyle++ MN1N1TCN1+MN2N2TCN2βˆ’V(S1,S2),subscript𝑀subscript𝑁1subscriptsuperscript𝑁𝑇1𝐢subscript𝑁1subscript𝑀subscript𝑁2subscriptsuperscript𝑁𝑇2𝐢subscript𝑁2𝑉subscript𝑆1subscript𝑆2\displaystyle\,M_{N_{1}}N^{T}_{1}CN_{1}+M_{N_{2}}N^{T}_{2}CN_{2}-V(S_{1},S_{2}),italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT italic_N start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT italic_C italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT + italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT italic_N start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT italic_C italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT - italic_V ( italic_S start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT , italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT ) ,

where N1,2subscript𝑁12N_{1,2}italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT are right-handed neutrinos, LΞ±,Ξ²subscript𝐿𝛼𝛽L_{\alpha,\beta}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± , italic_Ξ² end_POSTSUBSCRIPT and lΞ±Rsubscript𝑙𝛼𝑅l_{\alpha R}italic_l start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± italic_R end_POSTSUBSCRIPT are the lepton doublet and singlet, Ξ±,β𝛼𝛽\alpha,\betaitalic_Ξ± , italic_Ξ² are the family indices, C𝐢Citalic_C is the charge-conjugation operator, V(S1,S2)𝑉subscript𝑆1subscript𝑆2V(S_{1},S_{2})italic_V ( italic_S start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT , italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT ) is the scalar potential which contains two complex scalar fields (S1subscript𝑆1S_{1}italic_S start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT, S2subscript𝑆2S_{2}italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT), and fΞ±Ξ²subscript𝑓𝛼𝛽f_{\alpha\beta}italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUBSCRIPT is the anti-symmetric coupling matrix. The lighter one of the two right-handed neutrinos (denoted as N𝑁Nitalic_N here) can be the DM candidate. In this model, the DM particles annihilate into e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT, ΞΌ+ΞΌβˆ’superscriptπœ‡superscriptπœ‡\mu^{+}\mu^{-}italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT and Ο„+Ο„βˆ’superscript𝜏superscript𝜏\tau^{+}\tau^{-}italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT through t𝑑titalic_t- and u𝑒uitalic_u-channel with an intermediate S2+superscriptsubscript𝑆2S_{2}^{+}italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT. The cross section is given by

(Οƒv)Ξ±subscriptπœŽπ‘£π›Ό\displaystyle(\sigma v)_{\alpha}( italic_Οƒ italic_v ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== g1Ξ±464Ο€1sβˆ«βˆ’11dx{s2(1βˆ’Ξ²Nx)24[MN2βˆ’MS22βˆ’s2(1βˆ’Ξ²Nx)]2\displaystyle\frac{g_{1\alpha}^{4}}{64\pi}\,\frac{1}{s}\;\int_{-1}^{1}\;dx\;\Biggr{\{}\frac{s^{2}(1-\beta_{N}x)^{2}}{4\left[M_{N}^{2}-M_{S_{2}}^{2}-\frac{s}{2}(1-\beta_{N}x)\right]^{2}}divide start_ARG italic_g start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_Ξ± end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 64 italic_Ο€ end_ARG divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_s end_ARG ∫ start_POSTSUBSCRIPT - 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 1 end_POSTSUPERSCRIPT italic_d italic_x { divide start_ARG italic_s start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( 1 - italic_Ξ² start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT italic_x ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 4 [ italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - divide start_ARG italic_s end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( 1 - italic_Ξ² start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT italic_x ) ] start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG
+\displaystyle++ s2(1+Ξ²Nx)24[MN2βˆ’MS22βˆ’s2(1+Ξ²Nx)]2superscript𝑠2superscript1subscript𝛽𝑁π‘₯24superscriptdelimited-[]superscriptsubscript𝑀𝑁2superscriptsubscript𝑀subscript𝑆22𝑠21subscript𝛽𝑁π‘₯2\displaystyle\frac{s^{2}(1+\beta_{N}x)^{2}}{4\left[M_{N}^{2}-M_{S_{2}}^{2}-\frac{s}{2}(1+\beta_{N}x)\right]^{2}}divide start_ARG italic_s start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( 1 + italic_Ξ² start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT italic_x ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 4 [ italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - divide start_ARG italic_s end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( 1 + italic_Ξ² start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT italic_x ) ] start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG
βˆ’\displaystyle-- 2MN2s[MN2βˆ’MS22βˆ’s2(1βˆ’Ξ²Nx)][MN2βˆ’MS22βˆ’s2(1+Ξ²Nx)]}.\displaystyle\frac{2M_{N}^{2}s}{\left[M_{N}^{2}-M_{S_{2}}^{2}-\frac{s}{2}(1-\beta_{N}x)\right]\left[M_{N}^{2}-M_{S_{2}}^{2}-\frac{s}{2}(1+\beta_{N}x)\right]}\Biggr{\}}.divide start_ARG 2 italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_s end_ARG start_ARG [ italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - divide start_ARG italic_s end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( 1 - italic_Ξ² start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT italic_x ) ] [ italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_S start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT - divide start_ARG italic_s end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( 1 + italic_Ξ² start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT italic_x ) ] end_ARG } .

From the above equation we can see that Οƒvβ†’0β†’πœŽπ‘£0\sigma v\to 0italic_Οƒ italic_v β†’ 0 for vβ†’0→𝑣0v\to 0italic_v β†’ 0, since Ξ²N=(1βˆ’4MN2/s)1/2∼0subscript𝛽𝑁superscript14subscriptsuperscript𝑀2𝑁𝑠12similar-to0\beta_{N}=\left(1-4M^{2}_{N}/s\right)^{1/2}\sim 0italic_Ξ² start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT = ( 1 - 4 italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_N end_POSTSUBSCRIPT / italic_s ) start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ∼ 0. The cross section is also p𝑝pitalic_p-wave suppressed, which is common for identical Majorana fermions Goldberg (1983).

V Anisotropies

Refer to caption
Refer to caption
Figure 11: Dipole anisotropy of e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT fluxes from the two-pulsar model (left) as shown in Fig. 6 and the DM subhalo model (right) as shown in Fig. 7. The 95% upper limits from Fermi-LAT observations are also shown Abdollahi etΒ al. (2017b).

The anisotropies of high energy electrons can effectively test the local origin models. The amplitude of the dipole anisotropy can be calculated as

A=3D(E)c|βˆ‡Ο•e|Ο•e,𝐴3π·πΈπ‘βˆ‡subscriptitalic-ϕ𝑒subscriptitalic-ϕ𝑒A=\frac{3D(E)}{c}\frac{|\nabla\phi_{e}|}{\phi_{e}},italic_A = divide start_ARG 3 italic_D ( italic_E ) end_ARG start_ARG italic_c end_ARG divide start_ARG | βˆ‡ italic_Ο• start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT | end_ARG start_ARG italic_Ο• start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT end_ARG , (18)

where Ο•esubscriptitalic-ϕ𝑒\phi_{e}italic_Ο• start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT is the local flux of e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT. Assuming the background is isotropic888The anisotropy amplitude of background e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT is about 6Γ—(10βˆ’4βˆ’10βˆ’3)6superscript104superscript1036\times(10^{-4}-10^{-3})6 Γ— ( 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 4 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT ) for energies between 10 GeV and 1 TeV Ackermann etΒ al. (2010)., we calculate the anisotropies of the pulsar model (see Fig. 6) and DM subhalo model (see Fig. 7). The results are shown in Fig. 11.

For the pulsar model, the anisotropies from both sources are about 10βˆ’3βˆ’10βˆ’2superscript103superscript10210^{-3}-10^{-2}10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT at TeV energies. The high energy tails from pulsars give relatively high anisotropies, although their fluxes are small. This is because fresh particles injected just recently have smaller diffusion distance, and hence give larger gradient than earlier injected ones. We should keep in mind that the anisotropy of pulsar 1 is largely uncertain, depending on the model parameters (mainly the age) assumed Grasso etΒ al. (2009). The age of pulsar 2 is better constrained, and its anisotropy prediction is more robust. If the injection spectrum of pulsar 2 is narrower than the Maxwellian distribution, then the age of pulsar 2 can be smaller, and hence a larger anisotropy is possible. For the DM subhalo model, the anisotropies can be as large as a few percents around the DAMPE peak.

Compared with the upper limits obtained with seven years of Fermi-LAT observations Abdollahi etΒ al. (2017b), the expected anisotropies for both models are consistent with the data. Future experiments such as the High Energy cosmic-Radiation Detection facility (HERD; Zhang etΒ al. (2014)) and the Cherenkov Telescope Array (CTA; Actis etΒ al. (2011)) may reach a sensitivity of ∼10βˆ’3similar-toabsentsuperscript103\sim 10^{-3}∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT around TeV energies and can effectively test these models Fang etΒ al. (2017b); Linden and Profumo (2013).

VI Conclusion

The precise measurements about the high energy electron (including positron) spectrum by DAMPE are very helpful in understanding the origin of CR electrons. In this work we extensively discuss the physical implications of the DAMPE data. Both the astrophysical models and the exotic DM annihilation/decay scenarios are examined. Our findings are summarized as follows.

 • β€’

  The spectral softening at ∼0.9similar-toabsent0.9\sim 0.9∼ 0.9 TeV suggests a cutoff (or break) of the background electron spectrum, which is expected to be due to either the discretness of CR source distributions in both space and time, or the maximum energies of electron acceleration at the sources. The DAMPE data enables a much improved determination of the cutoff energy of the background electron spectrum, which is about 3333 TeV assuming an exponential form, compared with the pre-DAMPE data.

 • β€’

  Both the annihilation and decay scenarios of the simplified DM models to account for the sub-TeV electron/positron excesses are severely constrained by the CMB and/or γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray observations. Additional tuning of such models, through e.g., velocity-dependent annihilation, is required to reconcile with those constraints.

 • β€’

  The tentative peak at ∼1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4∼ 1.4 TeV suggested by DAMPE implies that the sources should be close enough to the Earth (≲0.3less-than-or-similar-toabsent0.3\lesssim 0.3≲ 0.3 kpc) and inject nearly monochromatic electrons into the Galaxy. We find that the cold and ultra-relativistic e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT wind from pulsars is a possible source of such a structure. Our analysis further shows that the pulsar should be middle-aged, relatively slowly-rotated, mildly magnetized, and isolate in a density cavity (e.g., the local bubble).

 • β€’

  An alternative explanation of the peak is the DM annihilation in a nearby clump or a local density enhanced region. The distance of the clump or size of the over-density region needs to be ≲0.3less-than-or-similar-toabsent0.3\lesssim 0.3≲ 0.3 kpc. The required parameters of the DM clump or over-density are relatively extreme compared with that of numerical simulations, if the annihilation cross section is assumed to be 3Γ—10βˆ’263superscript10263\times 10^{-26}3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 26 end_POSTSUPERSCRIPT cm33{}^{3}start_FLOATSUPERSCRIPT 3 end_FLOATSUPERSCRIPT sβˆ’11{}^{-1}start_FLOATSUPERSCRIPT - 1 end_FLOATSUPERSCRIPT. Specifically, a DM clump as massive as 107βˆ’108superscript107superscript10810^{7}-10^{8}10 start_POSTSUPERSCRIPT 7 end_POSTSUPERSCRIPT - 10 start_POSTSUPERSCRIPT 8 end_POSTSUPERSCRIPT MβŠ™direct-product{}_{\odot}start_FLOATSUBSCRIPT βŠ™ end_FLOATSUBSCRIPT or a local density enhancement of 17βˆ’35173517-3517 - 35 times of the canonical local density is required to fit the data if the annihilation product is a pair of e+eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT. Moderate enhancement of the annihilation cross section would be helpful to relax the tension between the model requirement and the N-body simulations of the CDM structure formation. The DM clump model or local density enhancement model is found to be consistent with the Fermi-LAT γ𝛾\gammaitalic_Ξ³-ray observations.

 • β€’

  The expected anisotropies from either the pulsar model or the DM clump model are consistent with the recent measurements by Fermi-LAT. Future observations by e.g., CTA, will be able to detect such anisotropies and test different models.

DAMPE will keep on operating for a few more years. More precise measurements of the total e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT spectrum extending to higher energies are available in the near future. Whether there are more structures in the high energy window, which can critically distinguish the pulsar model from the DM one, is particularly interesting. With more and more precise measurements, we expect to significantly improve our understandings of the origin of CR electrons.

Acknowledgements.
This work is supported in part by the National Key Research and Development Program of China (No. 2016YFA0400200), the National Natural Science Foundation of China (Nos. 11475189, 11525313, 11722328, 11773075), and the 100 Talents Program of Chinese Academy of Sciences. FL is also supported by the Youth Innovation Promotion Association of Chinese Academy of Sciences (No. 2016288). *

Appendix A Density profiles of DM subhalos in the solar neighborhood

We follow the results of high-resolution N-body simulation Aquarius to determine the density profile of a DM subhalo in the solar neighborhood Springel etΒ al. (2008). The NFW profile was found to give reasonable fit to the density profile of subhalos. The concentration of a subhalo, defined as the mean overdensity within the radius at which the maximum circular velocity is attained (rmaxsubscriptπ‘Ÿmaxr_{\rm max}italic_r start_POSTSUBSCRIPT roman_max end_POSTSUBSCRIPT) in units of the critical density, is found to vary with both the subhalo mass and the spatial location. For the solar neighborhood, we find approximately

Ξ΄V=1.2Γ—106(Msub/106MβŠ™)βˆ’0.18,subscript𝛿𝑉1.2superscript106superscriptsubscript𝑀subsuperscript106subscript𝑀direct-product0.18\delta_{V}=1.2\times 10^{6}\left(M_{\rm sub}/10^{6}\,M_{\odot}\right)^{-0.18},italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT italic_V end_POSTSUBSCRIPT = 1.2 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT 6 end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT / 10 start_POSTSUPERSCRIPT 6 end_POSTSUPERSCRIPT italic_M start_POSTSUBSCRIPT βŠ™ end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT - 0.18 end_POSTSUPERSCRIPT , (19)

where Msubsubscript𝑀subM_{\rm sub}italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT is the mass of a subhalo (after the tidal stripping). The concentional NFW concentration parameter, c≑rv/rs𝑐subscriptπ‘Ÿπ‘£subscriptπ‘Ÿπ‘ c\equiv r_{v}/r_{s}italic_c ≑ italic_r start_POSTSUBSCRIPT italic_v end_POSTSUBSCRIPT / italic_r start_POSTSUBSCRIPT italic_s end_POSTSUBSCRIPT where rvsubscriptπ‘Ÿπ‘£r_{v}italic_r start_POSTSUBSCRIPT italic_v end_POSTSUBSCRIPT is the virial radius and rssubscriptπ‘Ÿπ‘ r_{s}italic_r start_POSTSUBSCRIPT italic_s end_POSTSUBSCRIPT is the scale radius, relates with Ξ΄Vsubscript𝛿𝑉\delta_{V}italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT italic_V end_POSTSUBSCRIPT through

7.213Ξ΄V=Ξ΄c=2003c3ln⁑(1+c)βˆ’c/(1+c).7.213subscript𝛿𝑉subscript𝛿𝑐2003superscript𝑐31𝑐𝑐1𝑐7.213~{}\delta_{V}=\delta_{c}=\frac{200}{3}\frac{c^{3}}{\ln(1+c)-c/(1+c)}.7.213 italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT italic_V end_POSTSUBSCRIPT = italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT italic_c end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG 200 end_ARG start_ARG 3 end_ARG divide start_ARG italic_c start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG roman_ln ( 1 + italic_c ) - italic_c / ( 1 + italic_c ) end_ARG . (20)

The tidal force from the main halo will remove the outer matter of a subhalo, especially when it is close to the Milky Way center. This tidal radius can be approximated as the radius at which the density is 0.02 times of the local average unbound density (i.e., 0.40.40.40.4 GeV cmβˆ’33{}^{-3}start_FLOATSUPERSCRIPT - 3 end_FLOATSUPERSCRIPT at the solar neighborhood). We find that the tidal radius is roughly 0.20.20.20.2 times of the original virial radius of a subhalo, and the enclose mass is about half of the original mass of Msubβ€²superscriptsubscript𝑀subβ€²M_{\rm sub}^{\prime}italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT. So our procedure to determine the density profile of a subhalo with tidal stripping is as follows:

 • β€’

  Given a subhalo mass Msubsubscript𝑀subM_{\rm sub}italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT, calculate its concentration with Eq. (19).

 • β€’

  Calculate the β€œoriginal” density profile of the subhalo with Msubβ€²=2Msubsuperscriptsubscript𝑀subβ€²2subscript𝑀subM_{\rm sub}^{\prime}=2M_{\rm sub}italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT = 2 italic_M start_POSTSUBSCRIPT roman_sub end_POSTSUBSCRIPT and the concentration.

 • β€’

  Calculate the tidal radius rtsubscriptπ‘Ÿπ‘‘r_{t}italic_r start_POSTS