äöüÄÖÜß èëôêøò Óúá

FromàPlanaràSolitonsàtoàVortexàRingsàandàLines:
CascadeàofàSolitonicàExcitationsàinàaàSuperfluidàFermiàGas

MarkàJ.H.àKu,ààBiswaroopàMukherjee,àTarikàYefsah,àMartinàW.àZwierlein MIT-HarvardàCenteràforàUltracoldàAtoms,àResearchàLaboratoryàofàElectronics,àandàDepartmentàofàPhysics,àMassachusettsàInstituteàofàTechnology,àCambridge,àMassachusettsà02139,àUSA
Abstract

WeàfollowàtheàtimeàevolutionàofàaàsuperfluidàFermiàgasàofàresonantlyàinteractingà6Liàatomsàafteràaàphaseàimprint.àViaàtomographicàimaging,àweàobserveàtheàformationàofàaàplanaràdarkàsoliton,àitsàsubsequentàsnaking,àandàitsàdecayàintoàaàvortexàring,àwhichàinàturnàbreaksàtoàfinallyàleaveàbehindàaàsingleàsolitonicàvortex.àInàintermediateàstagesàweàfindàevidenceàforàanàexoticàstructureàresemblingàtheàΦΦ\Phi-soliton,àaàcombinationàofàaàvortexàringàandàaàvortexàline.àDirectàimagingàofàtheànodalàsurfaceàrevealsàitsàundulationàdynamicsàandàitsàdecayàviaàtheàpunctureàofàtheàinitialàsolitonàplane.ààTheàobservedàevolutionàofàtheànodalàsurfaceàrepresentsàdynamicsàbeyondàsuperfluidàhydrodynamics,àcallingàforàaàmicroscopicàdescriptionàofàunitaryàfermionicàsuperfluidsàoutàofàequilibrium.

Solitonicàexcitationsàsuchàasàsolitons,àvorticesàandàvortexàringsàareàfoundàinàaàlargeàvarietyàofànonlinearàmedia,àfromàclassicalàfluidsàandàplasmasàtoàpolyacetyleneàchainsàandàsuperconductors.àWhileàubiquitous,àtheiràintrinsicàpropertiesàareàtailoredàbyàtheàhostàmedium.àInàsuperfluids,àwhichàareàcharacterizedàbyàaàcomplexàorderàparameteràwithàaàwell-definedàphaseàandàaànon-viscousàflow,àsuchàexcitationsàcorrespondàtoàphaseàdefectsàandàexhibitàpropertiesànon-existentàinàtheiràclassicalàcounterparts.àThere,àaàvortexàisàtopologicallyàprotectedàowingàtoàtheàquantizedàcirculationàofàtheàvelocityàfield,àandàaàtravelingàsolitonàexperiencesàsuperfluidàbackàflowàdeterminedàbyàtheàphaseàdifferenceàacrossàit Scott2011SolitonDynamics; Efimkin2014BCSsoliton.àTheàquantumàstatisticsàofàtheàparticlesàformingàtheàsuperfluidàisàyetàanotheràingredientàwhichàdramaticallyàaffectsàtheàpropertiesàofàtheseàdefects.àInàFermiàsuperfluids,àasàopposedàtoàtheàbosonicàcase,àdarkàsolitonsàandàvorticesàareàknownàtoàhostàin-gapàfermionicàexcitationsàinàtheiràcores,àfromàtheàAndreevàboundàstatesàinàtheàgenericàcase caro64bound; Antezza2007FermiSoliton,àtoàtheàmoreàexoticàMajoranaàfermionsàinàtheàpresenceàofàspin-orbitàcoupling Xu2014SolitonMajorana; Liu2015SolitonMajorana.

Importantly,àinàaàquantumàfluidàwithàshort-rangedàinteractions,àtheseàphaseàdefectsàareàlocalizedàwithinàtheàmicroscopicàlengthàscaleàofàtheàsystem:àtheàhealingàlengthàξ𝜉\xi.àTheàhealingàlengthàsetsàtheàlengthàscaleàaboveàwhichàtheàsuperfluidàdynamicsàisàwellàcapturedàbyàtheàhydrodynamicàformalism.àAtàlengthàscalesàonàtheàorderàofàξ𝜉\xiàoràsmaller,àaàmicroscopicàdescriptionàisàrequired,àandàthisàisàwhereàtheàdichotomyàbetweenàBoseàsuperfluidsàandàFermiàsuperfluidsàbecomesàstringent.àWhileàweaklyàinteractingàBose-Einsteinàcondensatesà(BEC)àareàwellàunderstoodàinàtermsàofàtheàGross-Pitaevskiià(GP)àtheory,àaàcompleteàmicroscopicàwaveàequationàforàstrongly-interactingàFermiàsuperfluidsàremainsàtoàbeàestablished.àAtàtheàmean-fieldàlevel,àaàunifiedàdescriptionàcanàbeàformulatedàwithinàtheàBogoliubov–deàGennesà(BdG)àformalism,àwhichàconnectsàtoàtheàGPàequationàinàtheàlimitàofàweaklyàinteractingàBECs,àandàcontainsàtheànecessaryàfermionicàdegreesàofàfreedomàinàtheàBardeen-Cooper-Schriefferàlimità(BCS) Antezza2007FermiSoliton; Wen2009; Scott2011SolitonDynamics; Efimkin2014BCSsoliton.àHowever,àwhileàtheàBdGàframeworkàprovidesàaàgoodàdescriptionàofàtheseàtwoàlimitingàcases,àitàisàunclearàwhetheràitàcontainsàtheàrightàingredientsàtoàquantitativelyàhandleàtheàbehavioràofàsolitonicàexcitationsàinàtheàstronglyàcorrelatedàregime,àwhereàtheàdynamicsànearàtheàcoreàofàtheseàphaseàdefectsàisàhighlyànontrivial bulgac2013TSLDA.àTheàunitaryàFermiàgasàrealizedàinàultracoldàatomàexperimentsàoffersàaàuniqueàopportunityàtoàclarifyàthisàissue,àasàitàresidesàatàtheàpointàofàtheàBEC-BCSàcrossoveràwhereàbeyondàmean-fieldàcorrelationsàareàexpectedàtoàbeàtheàstrongest Zwerger2011BECBCS.àItàisàalsoàtheàregimeàwhereàtheàhealingàlengthàξ𝜉\xiàisàtheàsmallestà–àonàtheàorderàofàtheàinter-particleàspacingà–àsuchàthatàphaseàdefectsàareàasàlocalizedàasàpossibleàinàaàquantumàfluid.

Aànaturalàapproachàtoàexperimentallyàrevealàtheàcoreàdynamicsàofàsuchàdefectsàisàtoàtriggeràtheiràdecay.àSolitonicàexcitationsàindeedàfollowàaàwell-definedàhierarchyàinàtermsàofàstabilityàandàenergyàcostàinàthreeàdimensions,àtheàplanaràsolitonàbeingàtheàmostàenergeticàandàunstableàtowardsàtheàformationàofàotheràsolitaryàwaves Muryshev1999Soliton; Feder2000Soliton; brand01svort; Brand2002solitonicvortex; Komineas2003soliton; mateo2014chladni.àInàweaklyàinteractingàBECs,àdarkàsolitonsàhaveàbeenàobservedàtoàdecayàintoàvortexàringsàandàvortices ande01ring; dutton2001shock; Becker2013SolitonicVortexàasàaàconsequenceàofàtheàsnakeàinstability,àtheàundulationàofàtheàsolitonàplane Muryshev1999Soliton.àInàtheàcaseàofàstronglyàinteractingàFermiàsuperfluids,àsimilaràscenariosàhaveàbeenàpredictedànumericallyàwithinàaàmean-fieldàapproximation wlaz14lifecycle; Reichl2013VortexRing; scherpelz2014vortexring,àbutàanàexperimentalàsupportàofàsuchàmicroscopicàdynamicsàisàstillàlacking.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 1: (Coloràonline)à(a)àCascadeàofàsolitonicàexcitationsàinàaàunitaryàFermiàsuperfluidàfollowingàtheàphaseàimprint.àAàplanaràsolitonàsnakesàandàdecaysàintoàaàvortexàring.àShownàareàimagesàofàtheàdensityàdistributionàinàtheàcentralàsliceàofàtheàsuperfluid,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight,àforàtheàfirstà20ms20ms20\,\mathrm{ms}àafteràtheàimprint.àTheàimprintàalsoàgeneratesàtwoàsoundàwavesàpropagatingàtowardsàtheàedges.à(b)àTime-seriesàofàtheàcentralàsliceàupàtoàt=100𝑡100t=100\,ms,àcroppedàtoàtheàregionàaroundàz=0𝑧0z=0.

InàthisàLetter,àweàcreateàaàcascadeàofàsolitonicàexcitationsàinàaàunitaryàFermiàgasàofà6Liàatoms.àStartingàfromàaàplanaràdarkàsolitonàcreatedàviaàphaseàimprinting,àweàobserveàtheàformationàofàringàdefectsàwhichàeventuallyàdecayàintoàaàsingleàsolitonicàvortex.ààByàmeansàofàaàtomographicàimagingàtechnique Ku2014svortex,àweàareàableàtoàfollowàtheàsurfaceàdynamicsàofàtheàsoliton’sànodalàplaneàatàtheàlevelàofàtheàinterparticleàspacing,àasàitàsnakes,àbreaksàandàconvertsàintoàtheàtopologicallyàprotectedàsolitonicàvortex.àOuràmeasurementsàallowàforàaàquantitativeàanalysisàofàtheàsnakingàdynamicsàofàtheàinitialàdarkàsoliton,àawaitingàcomparisonàtoàtime-dependentàtheoriesàofàstronglyàcorrelatedàfermions.

Weàcreateàaàstronglyàinteractingàfermionicàsuperfluidàusingàaàbalancedàmixtureàofàtheàtwoàlowestàhyperfineàstatesàofà6Lià(|1ket1\left|1\right\rangleàandà|2ket2\left|2\right\rangle)àatàaàFeshbachàresonance kett08rivista.àOuràatomicàcloudsàcontainàà7×à105similar-toabsentà7àsuperscript105\sim\`{a}7\times\`{a}10^{5}àatomsàperàspinàstateàconfinedàinàanàelongatedàtrap,àcombiningàaàtightàradialàopticalàpotentialà(inàtheàx𝑥x-y𝑦yàplane)àandàaàshalloweràaxialàmagneticàpotentialà(alongàtheàz𝑧zàaxis).àTheàaxialàandàradialàtrappingàfrequenciesàareàωz/2πà=à10.87(1)àHzsubscript𝜔𝑧2𝜋àà10.871àHz\omega_{z}/2\pi\`{a}=\`{a}10.87(1)\,\rm\`{a}Hzàandàω/2πà=à69(6)àHzsubscript𝜔perpendicular-to2𝜋àà696àHz\omega_{\perp}/2\pi\`{a}=\`{a}69(6)\,\rm\`{a}Hz,àrespectively.àTheàaxialàandàradialàThomas-FermiàradiiàofàtheàcloudàareàRz=326(2)μsubscript𝑅𝑧3262𝜇R_{z}=326(2)\,\mumàandàR=54(2)μsubscript𝑅perpendicular-to542𝜇R_{\perp}=54(2)\,\mum,àandàcorrespondàtoàaàchemicalàpotentialàatàtheàcenteràofàtheàcloudàofàμ=h×3.7(1)àkHzà=à54(4)ààω𝜇3.71àkHzàà544àPlanck-constant-over-2-piàsubscript𝜔perpendicular-to\mu=h\times 3.7(1)\,\rm\`{a}kHz\`{a}=\`{a}54(4)\,\`{a}\hbar\`{a}\omega_{\perp}.àTheàgasàisàthusàdeepàinàtheàthree-dimensionalàregime.àGravityàslightlyàweakensàtheàtrappingàpotentialàalongàtheàverticalày𝑦y-directionà(see seeSuppmat). PhaseàimprintingàisàrealizedàasàinàRefs. burg99soliton; dens00; Becker2008solitons; Yefsah2013Soliton; Ku2014svortex,àwherebyàoneàhalfàofàtheàsuperfluidàisàexposedàtoàaàblue-detunedàlaseràbeamàforàaàtimeàsufficientàtoàadvanceàtheàphaseàbyàapproximatelyàπ𝜋\pi.àTheseàexperimentalàparametersàareàsimilaràtoàthoseàofàpreviousàworks Yefsah2013Soliton; Ku2014svortex,àwhereàaàsingleàsolitonicàvortexàwasàdetectedàandàobservedàtoàundergoàaàdeterministicàprecessionalàmotionàforàseveralàseconds.àHere,àweàstudyàtheàevolutionàofàtheàexcitationsàatàearlyàtimesàfollowingàtheàphaseàimprint.àToàprobeàsuchàdynamics,àweàemployàtheàdetectionàschemeàintroducedàin Ku2014svortex,àwhichàcombinesàtheàso-calledàrapidàrampàtechniqueàandàtomographicàimaging seeSuppmat. TheàrapidàrampàconvertsàtheàspatialàvariationsàofàtheàorderàparameteràΔ(𝐫)Δ𝐫\Delta(\mathbf{r})àofàtheàfermionàpairàsuperfluidàintoàresolvableàdensityàvariationsàofàaàBoseàgasàofàmolecules Yefsah2013Soliton; kett08varenna; zwie05vort.àItàisàaàpowerfulàtoolàforàtheàstudyàofàphaseàdefectsàinàatomicàFermiàgases,àasàtheàpresenceàofàanyàphaseàsingularityàmanifestsàitselfàasàaàstrongàdensityàdepletion.àInàouràexperimentalàsequence,àtheàrapidàrampàisàperformedàatàaàvariableàwaitàtimeàt𝑡tàfollowingàtheàimprint.àWeàthenàsliceàaàthinàlayeràofàtheàatomicàcloudàatàaàchosenày𝑦yàposition,àandàdestructivelyàprobeàitsàdensityàdistributionàviaàabsorptionàimaging.

Fig. 1aàshowsàaàtimeàsequenceàofàimagesàrecordedàinàtheàfirstà20 msàafteràtheàphaseàimprint,àwhichàcorrespondàtoàtheàdensityàdistributionàatàtheàcentralàsliceà(nearày=0𝑦0y=0)àofàtheàsuperfluid.àAtàtheàlocationàofàtheàimprintedàphaseàjumpà(z=0𝑧0z=0),àaàslowàandàstraightàdarkàsolitonàemergesàandàsubsequentlyàundergoesàaàsnakingàmotion,àseedingàtheàpunctureàofàtheànodalàsurface.àTheàbrokenàsolitonàevolvesàintoàaàvortexàringàstructure,àvisibleàinàtheàcentralàsliceàasàaàpairàofànodalàpoints.àFig. 1bàpresentsàaàzoomed-inàviewàofàtheàsoliton’sàtimeàevolutionàupàtoà100 msàafteràtheàimprint. Simultaneousàwithàtheàsoliton’sàcoreàdynamics,àtwoàwavefrontsàquicklyàpropagateàtoàtheàedgesàofàtheàcloud,àwhichàweàidentifyàasàsoundàwaves. Theàupperàandàloweràsoundàwavefrontsàareàfoundàtoàpropagateàatàspeedsàofà13.1(4) mm/sàandà13.1(8) mm/sàrespectively,àwhichàcoincideàwithàtheàspeedàofàsoundàofà12.9(1) mm/sàestimatedàfromàtheàpeakàdensityàusingàtheàrelationàcs=ξB/3vàFsubscript𝑐𝑠subscript𝜉B3subscript𝑣à𝐹c_{s}=\sqrt{\xi_{\mathrm{B}}/3}v_{\mathrm{\`{a}}F},àwhereàξB=0.37subscript𝜉B0.37\xi_{\mathrm{B}}=0.37àisàtheàBertschàparameter ku2012thermodynamicsàandàvàFsubscript𝑣à𝐹v_{\mathrm{\`{a}}F}àtheàFermiàvelocity 111TheàobservationsàmadeàhereàareàreminiscentàofàtheàfirstàphaseàimprintingàexperimentàrealizedàinàBose-Einsteinàcondensates burg99soliton,àwhereàtwoàwavesàrapidlyàpropagatingàinàoppositeàdirectionsàwereàcreated,àoneàofàwhichàhasàbeenàinterpretedàasàaàfastàdarkàsoliton.àHere,àweàobserveàthatàbothàwavefrontsàpropagateàatàtheàspeedàofàsound..àTheàapparentàlargeàamplitudeàofàtheseàsoundàwavesàisàaàconsequenceàofàtheàrapid-ramp  seeSuppmat.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 2: (Coloràonline)àOverviewàofàtheàdynamicsàfollowingàtheàphaseàimprinting.à(a)àRepresentativeàimagesàofàtheàcentralàsliceàatàt=4𝑡4t=4,à50àandà95 msàshowingàaàplanaràsolitonà(S),àtheànodalàpointsàofàaàvortexàringà(R)àandàaàvortexàlineà(V).àTheàverticalàlinesàindicateàtheàregionsàofàinterestàofàtheàgenerationàofàresidualsàinà(b).à(b)àResidualsàonàtheàcentralàsliceàalongàtheàcentralàaxialàcutàx=0𝑥0x=0à(upperàpanel)àandàanàouteràaxialàcutà(loweràpanel).àDarkà(bright)àcoloràindicatesàdensityàdepletionà(excess).àTwoàsoundàwavesàrapidlyàpropagateàtoàtheàedges,àwhileàaàsharpàdepletionàremainsàatàtheàcenter.àAroundàt=5𝑡5t=5\,ms,àaàsecondàsetàofàshalloweràsoundàwavesàisàemitted.àTheàresidualsàshowàtheàpunctureàofàtheàsolitonàplaneàinàtheàcentralàsliceà(t15similar-to𝑡15t\sim 15\,ms)àandàtheàreturnàofàaàvortexàlineàatàt80similar-to𝑡80t\sim 80\,ms.

TheàdynamicsàisàanalyzedàinàdetailàinàFig. 2,àshowingàresidualsàofàtheàcentralàsliceàasàaàfunctionàofàtime,àalongàtheàaxialàcutàatàx=0𝑥0x=0à(Fig. 2b)àandàalongàitsàouteràedgeànearàx=R𝑥subscript𝑅perpendicular-tox=R_{\perp}à(Fig. 2c). Theàdifferentàcharacteristicàspeedsàofàtheàvariousàwavesàgeneratedàafteràtheàphaseàimprintàareàapparent.àOneàrecognizesàtheàtwoàinitiallyàcreatedàsoundàwavesàfollowingàlinearàtrajectoriesàwithàoppositeàslopes,àwhileàtheàdarkàsolitonàremainsànearàz=0𝑧0z=0àwithànegligibleàvelocity.àAàsecondàsetàofàshalloweràsoundàwavesàisàemittedàaboutà5similar-toabsent5\sim 5\,msàafteràtheàinitialàsoundàwavefronts,àformingàallàtogetheràaàpatternàofàhydrodynamicàwakes.àTheàrapidàvanishingàofàtheàsoundàcontrastsàwithàtheàpersistenceàofàtheàsolitonicàwaveànearàz=0𝑧0z=0.àTheàunbrokenàsolitonàappearsàinàtheàresidualànearàx=0𝑥0x=0à(Fig. 2b)àasàwellàasàtheàouterà(Fig. 2c)àresiduals,àwhileàtheàvortexàringàstructureàisàsignaledàbyàaàlocalizedàpoint-likeàdepletionàvisibleàexclusivelyàinàtheàouteràresiduals.àCloseàtoà100àmsàafteràtheàimprint,àaàsingleàsolitonicàvortexàremains,àprecessingàinàtheàsuperfluid,àwithàaàperiodàofà1.4similar-toabsent1.4\sim 1.4\,sàalongàtheàz𝑧zàaxis Yefsah2013Soliton; Ku2014svortexà(seeàalso seeSuppmat),àwhichàisàmoreàthanàanàorderàofàmagnitudeàlongeràthanàtheàdurationàofàtheàcascade.

Inàorderàtoàobtainàaàcompleteàpictureàofàtheàdynamics,àthree-dimensionalàtomographyàofàtheàsuperfluidàisàperformedàafteràtheàrapidàramp.àFig. 3àdisplaysàaàsetàofàrepresentativeàtomographicàimagesàatàvariousàtimes,àgivingàaccessàtoàtheàlocalàpairàdensityàafteràtheàramp.àFromàtheseàimages,àweàareàableàtoàreconstructàtheàstructureàofàtheàdefectàengravedàinàtheàsuperfluidàandàfollowàitsàtimeàevolution.àTheàrightàpanelàofàFig. 3àshowsàtheàreconstructedàdepletionàasàwouldàbeàseenàfromàtheàlongàaxisàofàtheàcloud.àAtàearlyàtimes,àaàsurfaceàofàdepletionàcuttingàthroughàtheàentireàcloud’sàsectionàisàobserved,àtheàplanaràdarkàsoliton.àItàsubsequentlyàtearsàinàitsàupperàhalfàandàthenàundergoesàaàcascadeàintoàstructuresàwithàsmalleràandàsmallerànodalàarea.àTheàholeàappearingàinàtheàinitialànodalàsurfaceàisàseenàtoàcontinuouslyàgrowàinàsize,àleadingàtoàtheàformationàofàaàtransientàasymmetricàvortexàring,àcombiningàtheàbottomàpartàofàtheàinitialàsolitonàandàaàvortexàlineàbentàinàaàsemicircleàonàtheàupperàpart. Atàthisàstageàoneàmightàanticipateàthatàtheànodalàareaàwillànaturallyàhealàintoàaàstandardàvortexàring,àbyàshrinkingàintoàaàsingleàloopàwithàaàcoreàofàsizeàξ𝜉\xi.àHowever,àtheàtomographicàimagesàobtainedàatàlateràtimesàsuggestàaàmoreàcomplicatedàscenario seeSuppmat,àwhereàaàsecondàpunctureàoccursàinàtheàlowerànodalàplane.àThisàresultsàinàtheàformationàofàaàhorizontalàlineàdepletionàwhichàweàinterpretàasàaàvortexàlineàintersectingàtheàvortexàring.àThisàstructureàisàseenàinàtheàtomographicàimagesàe.g.àatàt=85ms𝑡85mst=85\,\mathrm{ms}à(seeàFig. 3)àandàresemblesàtheàΦΦ\Phi-solitonàrecentlyàproposedàinàRef. mateo2014chladni.àAtàevenàlateràtimes,àtheàringàpartàofàthisàexoticàdefectàprogressivelyàdisintegratesà(asàseenàatàt=95ms𝑡95mst=95\,\mathrm{ms}àandàà400ms400ms400\,\mathrm{ms}àinàFig. 3),àleavingàbehindàaàsingleàsolitonicàvortexà(t=1s𝑡1st=1\,\mathrm{s}),àwhichàprecessesàinàtheàsuperfluid.àItàisàtheàprecessionàofàthisàremnantàsolitonicàvortexàwhichàhasàbeenàstudiedàin Yefsah2013Soliton; Ku2014svortex.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 3: (Coloràonline)àTomographyàofàtheàcascade.àMainàpanelà(left):àrepresentativeàtomographicàimagesàatàdifferentàstagesàofàtheàcascade.àRightàcolumn:àstructureàofàtheàdepletionàdueàtoàtheàdefect,àasàwouldàbeàseenàalongàtheàz𝑧z-axis,àreconstructedàfromàtheàtomographicàimages.àt=3𝑡3t=3\,ms:àsharpàdensityàdepletionàacrossàtheàwholeàcloudàsignalingàaàplanaràdarkàsoliton.àt=7𝑡7t=7\,ms:àsnakingàofàtheàsolitonàplaneàandàfirstàsignatureàofàaàpuncture.àt=9𝑡9t=9,à16àandà20 ms:àtheàpunctureàinàtheàupperàhalfàofàtheàsolitonàplaneàgrowsàandàyieldsàanàasymmetricàvortexàring,àwithàaànodalàareaàleftàatàbottom.àt=85𝑡85t=85\,ms:àtheàlowerànodalàareaàisàpuncturedàandàaàvortexàlineàformsàacrossàaàvortexàring.àt=95𝑡95t=95\,msàandàt=400𝑡400t=400\,ms:àtheàringàpartàofàtheàdefectàprogressivelyàdisintegrates.àt=1000𝑡1000t=1000\,ms:àaàsingleàsolitonicàvortexàremains.

Recently,àseveralàtheoreticalàworksàhaveàtreatedàtheàevolutionàofàfermionicàsuperfluidsàfollowingàaàphaseàimprint sacha14imprint; scherpelz2014vortexring; Scherpelz2014defects; wlaz14lifecycleàandàtheàpossibleàcascadeàscenariosàfollowingàtheàdecayàofàaàplanaràdarkàsoliton Bulgac2014Vortexrings; Wen2013DarkSoliton; Reichl2013VortexRing; scherpelz2014vortexringàviaàvariousàmean-fieldàapproaches.àInàsomeàofàtheseàworks,àitàhasàbeenàfoundànumericallyàthatàinàaàcylindricallyàsymmetricàpotentialàwithànegligibleàdissipation,àaàplanaràsolitonàdecaysàintoàaàvortexàring,àwhichàthenàundergoesàaàlong-livedàoscillatoryàmotionàalongàtheàz𝑧zàaxis Bulgac2014Vortexrings; Wen2013DarkSoliton; Reichl2013VortexRing.àByàmimickingàexperimentalàimperfections,àsuchàasàtrapàdistortionàdueàtoàgravity wlaz14lifecycle,àandàimperfectàphaseàimprinting scherpelz2014vortexring; Scherpelz2014defects,àlateràworksàfoundàthatàtheàvortexàringàfurtheràdecaysàintoàaàsingleàremnantàvortex.àTheàproposedàscenariosàareàhoweveràdistinctàfromàouràobservations.àRecentàsimulationsàbasedàonàtheàGross-Pitaevskiiàequationàrevealàaàmultitudeàofàdynamicalàpathwaysàtowardsàtheàfinalàsingleàvortex,àviaàvariousàintermediateà“Chladniàsolitons” mateo2014chladni; Brandprivatecommunication.

Atàtheàoriginàofàtheàcascadeàliesàtheàsnakingàinstabilityàofàtheàsoliton.àInàorderàtoàquantifyàthisàundulationàdynamics,àweàperformàaàFourieràanalysisàonàtheàshapeàofàtheàsolitonàzàs(x)ààA0à+àΣn=1NàAnàcos(2πànàx2Rà+àϕn)subscript𝑧às𝑥ààsubscript𝐴0ààsuperscriptsubscriptΣ𝑛1𝑁àsubscript𝐴𝑛à2𝜋à𝑛à𝑥2subscript𝑅perpendicular-toààsubscriptitalic-ϕ𝑛z_{\rm\`{a}s}(x)\`{a}\approx\`{a}A_{0}\`{a}+\`{a}\Sigma_{n=1}^{N}\`{a}A_{n}\`{a}\cos\left(2\pi\`{a}n\`{a}\frac{x}{2R_{\perp}}\`{a}+\`{a}\phi_{n}\right)àinàtermsàofàtheàtransverseàmodesàofàwavelengthsàλn=2R/nsubscript𝜆𝑛2subscript𝑅perpendicular-to𝑛\lambda_{n}=2R_{\perp}/n,àtheàintegeràn𝑛nàbeingàtheàmodeànumber,àwithàFourieràamplitudesàAnsubscript𝐴𝑛A_{n}àandàphasesàϕnsubscriptitalic-ϕ𝑛\phi_{n}.àFig. 4aàdisplaysàselectedàimagesàofàtheàsnakingàsoliton,àandàFig. 4bàtheàcorrespondingànodalàprofilesàzàs(x)subscript𝑧às𝑥z_{\rm\`{a}s}(x)àobtainedàfromàtheàdensityàminima.àForàeachàofàtheseàcurves,àtheàresultàofàtheàFourieràexpansionàupàtoàtheà5àthsuperscript5àth5^{\rm\`{a}th}àorderà(goldàsolidàline)àisàsuperimposed,àillustratingàthatàtheàundulationàobservedàhereàisàwellàcharacterizedàinàtermsàofàtransverseàmodeàexcitations.àFourieràspectraàofàtheàsoliton’sàundulationàareàobtainedàforà2 mstà11absent𝑡à11\,\leq\,t\,\leq\`{a}11 msà(seeàFig. 4c),àandàtheàevolutionàofàtheàamplitudesàAnsubscript𝐴𝑛A_{n}àisàreportedàinàFig. 4d.àWeàfindàthatàtheàfundamentalàmodeàλ1=2Rsubscript𝜆12subscript𝑅perpendicular-to\lambda_{1}=2R_{\perp}àlargelyàdominatesàthisàdynamics,àwithàaàrelativeàweightàconsistentlyàhigheràthanàthatàofàtheàharmonicsàandàaàsignificantlyàlargeràgrowthàrateàà˙A1˙àsubscript𝐴1\dot{\`{a}}A_{1}.àTheàratesàà˙An˙àsubscript𝐴𝑛\dot{\`{a}}A_{n}àdecreaseàasàtheàmodeànumberàn𝑛nàincreasesà(seeàFig. 4e).àTheàcontributionàofàtheàmodesàn>5𝑛5n>5àwasàfoundàtoàbeàinsignificant.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 4: (Coloràonline)àSpectralàanalysisàofàtheàsnakingàdynamics.à(a)àSnapshotsàofàtheàsoliton’sàundulation.à(b)àExtractedàundulationàshapesàzàs(x)subscript𝑧às𝑥z_{\rm\`{a}s}(x)à(blackàdots)àalongàwithàtheàcorrespondingàFourieràexpansionsàtoàtheà5àthàth{}^{\rm\`{a}th}àorderà(solidàgoldàline).à(c)àFourieràspectraàatàt=3𝑡3t=3àandà11 ms.à(d)àFourieràamplitudesàAnsubscript𝐴𝑛A_{n}àasàaàfunctionàofàtime,àforàn=1𝑛1n=1à(circle),à2à(square),à3à(triangle)àandà4à(diamond)àandàtheiràfitsàtoàaàlineà(solidàlines).àTheàerroràbarsàindicateàtheàstandardàdeviationàofàtheàmeanàobtainedàfromàaà3-pointsàbinningàofàtheàdata.à(e)àGrowthàratesàà˙An˙àsubscript𝐴𝑛\dot{\`{a}}A_{n}àforàn=1𝑛1n=1àtoà5,àobtainedàfromàtheàlinearàfitsàinà(d),àwithàtheàerroràbarsàbeingàtheàfitàerror.

Theàtrendàofàtheàgrowthàratesàà˙An˙àsubscript𝐴𝑛\dot{\`{a}}A_{n}à(Fig. 4d,e)àisàinàstrongàcontrastàtoàwhatàisàexpectedàforàaàuniformàtransverseàconfinement.àInàthatàcase,àaàhydrodynamicàargument Kamchatnov2008àimpliesàthatàtheàgrowthàrateàatàlongàwavelengthàincreasesàlinearlyàwithàtheàtransverseàmode 222Noteàthatàtheàgrowthàrateàthatàweàreportàhereàisàinàtheàunitsàofàaàspeed,àandànotàaàfrequencyàasàconsideredàin Kamchatnov2008; scott2012solitondecay.,àasàconfirmed,àforàsmallàwavevectors,àinàBdGànumericalàsimulationsàforàcrossoveràsuperfluids scott2012solitondecay.àPhysically,àtheàpredominanceàofàtheàfundamentalàmodeàfoundàhereàisànotàsurprisingàgivenàtheàtransverseàinhomogeneityàofàtheàtrappedàsuperfluid.àIndeed,àtheàphaseàdifferenceàΔϕΔitalic-ϕ\Delta\phiàacrossàtheàsolitonàisàtiedàtoàitsàrelativeàvelocityàvàs/csubscript𝑣às𝑐v_{\rm\`{a}s}/c,àwhereàc𝑐càisàtheàsuperfluidàcriticalàvelocity,àthroughàaàuniqueàcurrent-phaseàrelationàΔϕ=f(vàs/c)Δitalic-ϕ𝑓subscript𝑣às𝑐\Delta\phi=f(v_{\rm\`{a}s}/c).àWhileàtheàfunctionalàformàofàf𝑓fàisàstillàunderàdebateàforàtheàunitaryàFermiàgas,àitàisàexpectedàtoàbeàmonotonic,àatàleastàatàsmallàrelativeàvelocities spuntarelli2011soliton; scott2012solitondecay.àTherefore,àforàanàinhomogeneousàtransverseàconfinementàwhereàc𝑐càisàhighestàatàtheàcenteràofàtheàcloudà(r=0𝑟0r=0)àandàgraduallyàdecreasesàtowardsàtheàedgesà(ràR𝑟àsubscript𝑅perpendicular-tor\rightarrow\`{a}R_{\perp}),àtheàphaseàjumpàΔϕΔitalic-ϕ\Delta\phiàacrossàaàmovingàsolitonàcanàonlyàbeàmaintainedàifàitsàvelocityàisàlocallyàadjustedàsuchàthatàvàs(r)/c(r)subscript𝑣às𝑟𝑐𝑟v_{\rm\`{a}s}(r)/c(r)àisàconstant.àTheàsolitonàthusàdevelopsàaàdrum-likeàprofileàthatàcontinuouslyàstretchesàalongàtheàpropagationàdirection,àwhichàexplainsàatàleastàinàpartàtheàgrowthàofàA1subscript𝐴1A_{1}.

Inàconclusion,àweàhaveàobservedàaàcascadeàofàsolitonicàexcitationsàinàaàstrongly-interactingàFermiàsuperfluid,àfromàanàinitialàplanaràdarkàsolitonàtowardsàaàfinal,àremnantàsolitonicàvortex,àthroughàanàintermediateàringàstructureàresemblingàtheàrecentlyàpredictedàΦΦ\Phi-soliton mateo2014chladni.àAtàtheàoriginàofàtheàcascadeàliesàtheàsnakingàinstability,àwhichàweàcharacterizedàquantitativelyàbyàstudyingàtheàevolutionàofàtransverseàFourieràmodes.àTheàbreakingàdynamicsàofàtheàunitaryàFermiàgasàstudiedàhereàoccursàatàtheàscaleàofàtheàinterparticleàspacing,àandàprovidesàaànovelàexperimentalàinputàforàmicroscopicàtheoriesàofàstronglyàinteractingàfermions.àAànaturalàextensionàofàouràworkàisàtoàapproachàaàregimeàwhereàtheàsnakeàinstabilityàisàinhibited,àe.g.àviaàaàstrongàconfiningàpotentialàinàtheàradialàdirection.àFutureàprospectsàareàaàmeasurementàofàtheàsoliton’sàcurrent-phaseàrelationàinàtheàBEC-BCSàcrossover scott2012solitondecay,àtheàdetectionàandàmanipulationàofàAndreevàboundàstatesàtrappedàinsideàtheàsoliton caro64bound; Antezza2007FermiSoliton,àandàtheàcreationàofàsolitonàtrainsàinàtheàpresenceàofàspinàimbalance,àwhichàwouldàrealizeàoneàlimitàofàFulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikovàstates Yoshida2007LO; Radz2011LO; Lutchyn2011Soliton.

WeàwouldàlikeàtoàthankàJoachimàBrandàandàLevàPitaevskiiàforàfruitfulàdiscussions,àJulianàStruckàforàaàcriticalàreadingàofàtheàmanuscript,àandàParthàPatelàandàZhenjieàYanàforàassistanceàinàtheàdataàanalysis.àThisàworkàwasàsupportedàbyàtheàNSF,àtheàAROàMURIàonàAtomtronics,àAFOSRàPECASEàandàMURIàonàExoticàPhases,àandàtheàDavidàandàLucileàPackardàFoundation.

References

 • à[1]à\@ifx#1\undefined à[1]àààà[1]àààà[1]#1àà[1]“#1”àà[1]#1à[1]#1à[1]#1à[0]à[0]à\@sanitize@urlà\@href[1]\@@startlink#1\@@href[1]#1\@@endlinkà[0]à‘
 • (1) 12à‘$12àà‘&12à‘#12à‘1̂2à‘_12à‘%12[1][0]àà[0]\@sanitize@urlà\@urlàà[1]\@hrefà#1\urlprefixààà[0]URLàà[0]à\selectlanguageà[0]àà[0]àà[0]à[1][#1]à[0]à[0]à[0].\EOS à[0]àà[1]
 • (2) [\citenamefontàScott àet al.(2011)\citenamefontàScott, àà\citenamefontàDalfovo,à\citenamefontàPitaevskii, and \citenamefontààStringari]Scott2011SolitonDynamicsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. G. \bibnamefontààScott,àauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàDalfovo, ààauthorà\bibfnamefontàL. P. \bibnamefontàPitaevskii,à and ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari, \href@noopààà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà106, pagesà185301à(year àà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (3) [\citenamefontàEfimkin and \citenamefontààGalitski(2015)]Efimkin2014BCSsolitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàD. K. \bibnamefontààEfimkin and authorà\bibfnamefontàV. \bibnamefontààGalitski, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolume àà91, pagesà023616à(yearà2015)\BibitemShutààNoStop
 • (4) [\citenamefontàCaroli àet al.(1964)\citenamefontàCaroli, àà\citenamefontàGennes, and \citenamefontàMatricon]caro64boundàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààCaroli,àauthorà\bibfnamefontàP. d. \bibnamefontàGennes, àà and authorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàMatricon, àà\href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àLett. àààvolumeà9, pagesà307à(year àà1964)\BibitemShutàNoStop
 • (5) [\citenamefontàAntezza àet al.(2007)\citenamefontààAntezza,à\citenamefontàDalfovo,à\citenamefontàPitaevskii, and àà\citenamefontàStringari]Antezza2007FermiSolitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontààAntezza,àauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàDalfovo, ààauthorà\bibfnamefontàL. P. \bibnamefontàPitaevskii,à and ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari, \href@noopààà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA ààvolumeà76, pagesà043610à(year àà2007)\BibitemShutàNoStop
 • (6) [\citenamefontàXu àet al.(2014)\citenamefontàXu, àà\citenamefontàMao,à\citenamefontàWu, and \citenamefontààZhang]Xu2014SolitonMajoranaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàY. \bibnamefontààXu,àauthorà\bibfnamefontàL. \bibnamefontàMao,ààauthorà\bibfnamefontàB. \bibnamefontàWu,à and author àà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàZhang, à\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àLett. àvolumeà113, pages àà130404à(yearà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (7) [\citenamefontàLiu(2015)]Liu2015SolitonMajoranaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàX.-J. \bibnamefontààLiu, à\bibfieldààjournal àààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà91, ààpagesà023610à(yearà2015)\BibitemShutàNoStop
 • (8) [\citenamefontàWen and \citenamefontàHuang(2009)]Wen2009àà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààWen and authorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontàHuang, àà\href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àààvolumeà79, pagesà023605à(àyearà2009)\BibitemShutàNoStop
 • (9) [\citenamefontàBulgac and \citenamefontààForbes(2013)]bulgac2013TSLDAàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààBulgac and authorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontààForbes, \href@noopàààtitleàQuantumàGases:àFinite ààTemperatureàandàNon-EquilibriumàDynamicsà(Vol.à1àColdàAtomsàSeries)., ààeditedàby editorà\bibfnamefontàM. D. \bibnamefontààN.P. Proukakis,à\bibfnamefontàS.A. Gardiner and editor àà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàSzymanska (àpublisher ààImperialàCollegeàPress, addressàLondon, year àà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (10) [\citenamefontàZwerger(2011)]Zwerger2011BECBCSàà\BibitemOpenààeditorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàZwerger, ed., àà\href@noopàààtitleàTheàBCS-BECàcrossoveràandàtheàunitary ààFermiàgas, Vol. volumeà836 (àpublisher ààSpringer, yearà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (11) [\citenamefontàMuryshev àet al.(1999)\citenamefontààMuryshev,à\citenamefontàvanàLindenàvan denàHeuvell, and \citenamefontààShlyapnikov]Muryshev1999Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. E. \bibnamefontààMuryshev,àauthorà\bibfnamefontàH. B. \bibnamefontàvan ààLindenàvan denàHeuvell,à and authorà\bibfnamefontàG. V. àà\bibnamefontàShlyapnikov, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà60, àpagesàR2665à(yearà1999)\BibitemShutàNoStop
 • (12) [\citenamefontàFeder àet al.(2000)\citenamefontàFeder, àà\citenamefontàPindzola,à\citenamefontàCollins,à\citenamefontààSchneider, and \citenamefontàClark]Feder2000Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàD. L. \bibnamefontààFeder,àauthorà\bibfnamefontàM. S. \bibnamefontàPindzola, ààauthorà\bibfnamefontàL. A. \bibnamefontàCollins,ààauthorà\bibfnamefontàB. I. \bibnamefontàSchneider,à and àauthorà\bibfnamefontàC. W. \bibnamefontàClark, \href@noopà àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA ààvolumeà62, pagesà053606à(year àà2000)\BibitemShutàNoStop
 • (13) [\citenamefontàBrand and \citenamefontààReinhardt(2001)]brand01svortàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand and authorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààReinhardt, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàJ. ààPhys.àB:àAt.àMol.àOpt.àPhys. àvolumeà34, àpagesàL113à(yearà2001)\BibitemShutàNoStop
 • (14) [\citenamefontàBrand and \citenamefontààReinhardt(2002)]Brand2002solitonicvortexàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand and authorà\bibfnamefontàW. P. \bibnamefontààReinhardt, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àA àvolumeà65, pagesà043612 àà(yearà2002)\BibitemShutàNoStop
 • (15) [\citenamefontàKomineas and \citenamefontààPapanicolaou(2003)]Komineas2003solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààKomineas and authorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontààPapanicolaou, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àA àvolumeà68, pagesà043617 àà(yearà2003)\BibitemShutàNoStop
 • (16) [\citenamefontàMuñozàMateo and \citenamefontààBrand(2014)]mateo2014chladniàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààMuñozàMateo and authorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà113, pagesà255302à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (17) [\citenamefontàAnderson àet al.(2001)\citenamefontààAnderson,à\citenamefontàHaljan,à\citenamefontàRegal,à\citenamefontààFeder,à\citenamefontàCollins,à\citenamefontàClark, and \citenamefontààCornell]ande01ringàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàB. P. \bibnamefontààAnderson,àauthorà\bibfnamefontàP. C. \bibnamefontààHaljan,àauthorà\bibfnamefontàC. A. \bibnamefontàRegal, ààauthorà\bibfnamefontàD. L. \bibnamefontàFeder,ààauthorà\bibfnamefontàL. A. \bibnamefontàCollins,àauthor àà\bibfnamefontàC. W. \bibnamefontàClark,à and author àà\bibfnamefontàE. A. \bibnamefontàCornell, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà86, pagesà2926à(year àà2001)\BibitemShutàNoStop
 • (18) [\citenamefontàDutton àet al.(2001)\citenamefontàDutton, àà\citenamefontàBudde,à\citenamefontàSlowe, and \citenamefontààHau]dutton2001shockàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàZ. \bibnamefontààDutton,àauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàBudde, ààauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSlowe,à and àauthorà\bibfnamefontàL. V. \bibnamefontàHau, \href@noopà àà\bibfieldààjournalààjournalàScience ààvolumeà293, pagesà663à(year àà2001)\BibitemShutàNoStop
 • (19) [\citenamefontàBecker àet al.(2013)\citenamefontàBecker, àà\citenamefontàSengstock,à\citenamefontàSchmelcher,à\citenamefontààKevrekidis, and \citenamefontààCarretero-González]Becker2013SolitonicVortexàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààBecker,àauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàSengstock, ààauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàSchmelcher,ààauthorà\bibfnamefontàP. G. \bibnamefontàKevrekidis,à and àauthorà\bibfnamefontàR. \bibnamefontàCarretero-González, àà\href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàNewàJournalàof ààPhysics àvolumeà15, pagesà113028 àà(yearà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (20) [\citenamefontàWlazłowski àet al.(2015)\citenamefontààWlazłowski,à\citenamefontàBulgac,à\citenamefontàForbes, and àà\citenamefontàRoche]wlaz14lifecycleàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontààWlazłowski,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààBulgac,àauthorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontàForbes, àà and authorà\bibfnamefontàK. J. \bibnamefontàRoche, ààà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà91, àpagesà031602à(yearà2015)\BibitemShutàNoStop
 • (21) [\citenamefontàReichl and \citenamefontààMueller(2013)]Reichl2013VortexRingàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. D. \bibnamefontààReichl and authorà\bibfnamefontàE. J. \bibnamefontààMueller, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys. ààRev.àA àvolumeà88, pagesà053626 àà(yearà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (22) [\citenamefontàScherpelz àet al.(2014)\citenamefontààScherpelz,à\citenamefontàPadavić,à\citenamefontàRançon,à\citenamefontààGlatz,à\citenamefontàAranson, and \citenamefontààLevin]scherpelz2014vortexringàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontààScherpelz,àauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàPadavić, ààauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàRançon,ààauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàGlatz,àauthor àà\bibfnamefontàI. S. \bibnamefontàAranson,à and author àà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàLevin, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà113, pagesà125301à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (23) [\citenamefontàKu àet al.(2014)\citenamefontàKu, àà\citenamefontàJi,à\citenamefontàMukherjee,à\citenamefontàSanchez, àà\citenamefontàCheuk,à\citenamefontàYefsah, and \citenamefontààZwierlein]Ku2014svortexàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. J.-H. àà\bibnamefontàKu,àauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàJi, ààauthorà\bibfnamefontàB. \bibnamefontàMukherjee,ààauthorà\bibfnamefontàE. G. \bibnamefontàSanchez,àauthor àà\bibfnamefontàL. T. \bibnamefontàCheuk,àauthor àà\bibfnamefontàT. \bibnamefontàYefsah,à and author àà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontàZwierlein, \href@noopàà\bibfieldàààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà113, pagesà065301à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (24) [\citenamefontàKetterle and \citenamefontààZwierlein(2008a)]kett08rivistaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle and authorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontààZwierlein, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournal ààRivistaàdelàNuovoàCimento àvolumeà31, àpagesà247à(yearà2008a)\BibitemShutàNoStop
 • (25) [see()]seeSuppmatàà\BibitemOpenàà\href@noopàààjournalàSeeàSupplementalàMaterial \BibitemShutààNoStop
 • (26) [\citenamefontàBurger àet al.(1999)\citenamefontàBurger, àà\citenamefontàBongs,à\citenamefontàDettmer,à\citenamefontàErtmer, and àà\citenamefontàSengstock]burg99solitonàà\BibitemOpen\bibfieldààjournalààà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontààS. \bibnamefontàBurger,àauthorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàBongs,àauthorà\bibfnamefontààS. \bibnamefontàDettmer,àauthorà\bibfnamefontààW. \bibnamefontàErtmer,à and authorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàSengstock, \href@noopàà\bibfieldààjournal àààjournalàPhys.àRev.àLett. àvolumeà83, ààpagesà5198à(yearà1999)\BibitemShutàNoStop
 • (27) [\citenamefontàDenschlag àet al.(2000)\citenamefontààDenschlag,à\citenamefontàSimsarian,à\citenamefontàFeder,à\citenamefontààClark,à\citenamefontàCollins,à\citenamefontàCubizolles,à\citenamefontààDeng,à\citenamefontàHagley,à\citenamefontàHelmerson,à\citenamefontààReinhardt,à\citenamefontàRolston,à\citenamefontàSchneider, and àà\citenamefontàPhillips]dens00àà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààDenschlag,àauthorà\bibfnamefontàJ. E. \bibnamefontààSimsarian,àauthorà\bibfnamefontàD. L. \bibnamefontààFeder,àauthorà\bibfnamefontàC. W. \bibnamefontàClark, ààauthorà\bibfnamefontàL. A. \bibnamefontàCollins,ààauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàCubizolles,àauthor àà\bibfnamefontàL. \bibnamefontàDeng,àauthorà\bibfnamefontààE. W. \bibnamefontàHagley,àauthorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàHelmerson,àauthorà\bibfnamefontàW. P. àà\bibnamefontàReinhardt,àauthorà\bibfnamefontàS. L. àà\bibnamefontàRolston,àauthorà\bibfnamefontàB. I. àà\bibnamefontàSchneider,à and authorà\bibfnamefontàW. D. àà\bibnamefontàPhillips, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàScience àvolumeà287, pages àà97à(yearà2000)\BibitemShutàNoStop
 • (28) [\citenamefontàBecker àet al.(2008)\citenamefontàBecker, àà\citenamefontàStellmer,à\citenamefontàSoltan-Panahi,à\citenamefontààDöscher,à\citenamefontàBaumert,à\citenamefontàRichter, àà\citenamefontàKronjäger,à\citenamefontàBongs, and \citenamefontààSengstock]Becker2008solitonsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààBecker,àauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStellmer, ààauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàSoltan-Panahi,ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàDöscher,àauthor àà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàBaumert,àauthorà\bibfnamefontààE. M. \bibnamefontàRichter,àauthorà\bibfnamefontààJ. \bibnamefontàKronjäger,àauthorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàBongs,à and authorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàSengstock, \href@noopàà\bibfieldààjournal àààjournalàNatureàPhysics àvolumeà4, ààpagesà496à(yearà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (29) [\citenamefontàYefsah àet al.(2013)\citenamefontàYefsah, àà\citenamefontàSommer,à\citenamefontàKu,à\citenamefontàCheuk, àà\citenamefontàJi,à\citenamefontàBakr, and \citenamefontààZwierlein]Yefsah2013Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàT. \bibnamefontààYefsah,àauthorà\bibfnamefontàA. T. \bibnamefontàSommer, ààauthorà\bibfnamefontàM. J. H. \bibnamefontàKu,ààauthorà\bibfnamefontàL. W. \bibnamefontàCheuk,àauthor àà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàJi,àauthorà\bibfnamefontààW. S. \bibnamefontàBakr,à and authorà\bibfnamefontààM. W. \bibnamefontàZwierlein, \href@noopàà\bibfieldààjournal àààjournalàNature àvolumeà499, àpagesà426à(yearà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (30) [\citenamefontàKetterle and \citenamefontààZwierlein(2008b)]kett08varennaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle and authorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontààZwierlein, in \href@noopàààbooktitleàUltracold ààFermiàGases,àProceedingsàofàtheàInternationalàSchoolàofàPhysicsà”Enrico ààFermi”,àCourseàCLXIV,àVarenna,à20à-à30àJuneà2006., editor ààeditedàby editorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàInguscio, ààeditorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàKetterle,à and ààeditorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSalomon (àpublisheràIOSàPress, addressàAmsterdam., year àà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (31) [\citenamefontàZwierlein àet al.(2005)\citenamefontààZwierlein,à\citenamefontàAbo-Shaeer,à\citenamefontàSchirotzek, àà\citenamefontàSchunck, and \citenamefontàKetterle]zwie05vortàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontààZwierlein,àauthorà\bibfnamefontàJ. R. \bibnamefontààAbo-Shaeer,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààSchirotzek,àauthorà\bibfnamefontàC. H. \bibnamefontààSchunck,à and authorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournal ààNature àvolumeà435, pagesà1047 àà(yearà2005)\BibitemShutàNoStop
 • (32) [\citenamefontàKu àet al.(2012)\citenamefontàKu, àà\citenamefontàSommer,à\citenamefontàCheuk, and \citenamefontààZwierlein]ku2012thermodynamicsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. J. H. àà\bibnamefontàKu,àauthorà\bibfnamefontàA. T. \bibnamefontààSommer,àauthorà\bibfnamefontàL. W. \bibnamefontàCheuk,à ààand authorà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontàZwierlein, àà\href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàScience ààvolumeà335, pagesà563à(year àà2012)\BibitemShutàNoStop
 • (33) [Note1()]Note1àà\BibitemOpenàànoteàTheàobservationsàmadeàhereàareàreminiscentàofàtheàfirst ààphaseàimprintingàexperimentàrealizedàinàBose-Einsteinàcondensates àburg99soliton,àwhereàtwoàwavesàrapidlyàpropagatingàinàoppositeàdirections ààwereàcreated,àoneàofàwhichàhasàbeenàinterpretedàasàaàfastàdarkàsoliton.àHere, ààweàobserveàthatàbothàwavefrontsàpropagateàatàtheàspeedàofàsound.\BibitemShutààStop
 • (34) [\citenamefontàSacha and \citenamefontààDelande(2014)]sacha14imprintàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontààSacha and authorà\bibfnamefontàD. \bibnamefontààDelande, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolume àà90, pagesà021604à(yearà2014)\BibitemShutààNoStop
 • (35) [\citenamefontàScherpelz àet al.()\citenamefontààScherpelz,à\citenamefontàPadavić,à\citenamefontàMurray, àà\citenamefontàGlatz,à\citenamefontàAranson, and \citenamefontààLevin]Scherpelz2014defectsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontààScherpelz,àauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontààPadavić,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààMurray,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàGlatz, ààauthorà\bibfnamefontàI. S. \bibnamefontàAranson,à and ààauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàLevin, \href@noopààà\bibfieldààjournalààjournalàArXivàe-prints \Eprintààhttp://arxiv.org/abs/1410.0067à1410.0067à\BibitemShutàNoStop
 • (36) [\citenamefontàBulgac àet al.(2014)\citenamefontàBulgac, àà\citenamefontàForbes,à\citenamefontàKelley,à\citenamefontàRoche, and àà\citenamefontàWlazlowski]Bulgac2014Vortexringsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààBulgac,àauthorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontàForbes, ààauthorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontàKelley,ààauthorà\bibfnamefontàK. J. \bibnamefontàRoche,à and àauthorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontàWlazlowski, \href@noopà àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà112, pagesà025301à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (37) [\citenamefontàWen àet al.(2013)\citenamefontàWen, àà\citenamefontàZhao, and \citenamefontàMa]Wen2013DarkSolitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààWen,àauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàZhao,à and ààauthorà\bibfnamefontàX. \bibnamefontàMa, \href@noopà àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA ààvolumeà88, pagesà063621à(year àà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (38) [\citenamefontàBrand()]Brandprivatecommunicationàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand, \href@noopàààjournalàPrivateàCommunication àà\BibitemShutàNoStop
 • (39) [\citenamefontàKamchatnov and \citenamefontààPitaevskii(2008)]Kamchatnov2008àà\BibitemOpen\bibfieldààjournalààà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontààA. M. \bibnamefontàKamchatnov and authorà\bibfnamefontààL. P. \bibnamefontàPitaevskii, à\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àLett. àvolumeà100, pages àà160402à(yearà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (40) [Note2()]Note2àà\BibitemOpenàànoteàNoteàthatàtheàgrowthàrateàthatàweàreportàhereàisàinàthe ààunitsàofàaàspeed,àandànotàaàfrequencyàasàconsideredàin àKamchatnov2008,scott2012solitondecay.\BibitemShutàStop
 • (41) [\citenamefontàScott àet al.(2012)\citenamefontàScott, àà\citenamefontàDalfovo,à\citenamefontàPitaevskii,à\citenamefontààStringari,à\citenamefontàFialko,à\citenamefontàLiao, and àà\citenamefontàBrand]scott2012solitondecayàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. G. \bibnamefontààScott,àauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàDalfovo, ààauthorà\bibfnamefontàL. P. \bibnamefontàPitaevskii, ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari,ààauthorà\bibfnamefontàO. \bibnamefontàFialko,àauthor àà\bibfnamefontàR. \bibnamefontàLiao,à and author àà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàBrand, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàNewàJournalàofàPhysics ààvolumeà14, pagesà023044à(year àà2012)\BibitemShutàNoStop
 • (42) [\citenamefontàSpuntarelli àet al.(2011)\citenamefontààSpuntarelli,à\citenamefontàCarr,à\citenamefontàPieri, and àà\citenamefontàStrinati]spuntarelli2011solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààSpuntarelli,àauthorà\bibfnamefontàL. D. \bibnamefontààCarr,àauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàPieri,à and ààauthorà\bibfnamefontàG. C. \bibnamefontàStrinati, àà\href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàNewàJournalàof ààPhysics àvolumeà13, pagesà035010 àà(yearà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (43) [\citenamefontàYoshida and \citenamefontààYip(2007)]Yoshida2007LOàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontààYoshida and authorà\bibfnamefontàS. K. \bibnamefontààYip, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys. ààRev.àA àvolumeà75, pagesà063601 àà(yearà2007)\BibitemShutàNoStop
 • (44) [\citenamefontàRadzihovsky(2011)]Radz2011LOàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàL. \bibnamefontààRadzihovsky, \href@noopàà\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àA àvolumeà84, pagesà023611 àà(yearà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (45) [\citenamefontàLutchyn àet al.(2011)\citenamefontààLutchyn,à\citenamefontàDzero, and \citenamefontààYakovenko]Lutchyn2011Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. M. \bibnamefontààLutchyn,àauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàDzero,à ààand authorà\bibfnamefontàV. M. \bibnamefontàYakovenko, àà\href@noopàà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àààvolumeà84, pagesà033609à(àyearà2011)\BibitemShutàNoStop

I SUPPLEMENTALàMATERIAL

Supplementaryàdata.àInàFigs. 6,à 7àandà 8àweàpresentàsupplementaryàdataàthatàcouldànotàbeàincludedàinàtheàmainàtext.àFig. 6àshowsàtheàtimeàevolutionàofàtheàcentralàsliceàdensity,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight,àfromàt=0𝑡0t=0àtoàt=19.5𝑡19.5t=19.5\,msàinàtimeàstepsàofàà0.5 ms.àInàFig. 7,àweàshowàallàtheàimagesàusedàinàtheàspectralàanalysisàofàtheàsnakeàinstability,àalongàwithàtheiràdetectedàminimaàandàFourieràreconstruction.àInàFig. 8àweàshowàtheàfullàtomographyàrecordedàatàseveralàinstancesàofàtheàdynamicsàfromàt=3.5𝑡3.5t=3.5\,msàtoàt=1000𝑡1000t=1000\,ms.

ΦΦ\Phi-solitonàorànot?àTheàtomographicàimagesàtakenàatàtheàinstantsàtà50100similar-to𝑡à50100t\sim\`{a}50-100 msàshowàbothàtheàpresenceàofàhorizontalàvortexàlinesàandàpairsàofànodalàpoints.àBecauseàofàtheàdestructiveànatureàofàouràmeasurement,àoneàcouldàaàprioriàattributeàthisàobservationàtoàtwoàdistinctàsituations:à(A)àtheàimprintingàleadsàtoàeitheràaàvortexàringàoràaàvortexàlineàwithàunknownàprobabilities;à(B)àtheàimprintingàsystematicallyàleadsàtoàtheàformationàofàaàΦΦ\Phi-soliton,ài.eàeachàshotàproducesàaàvortexàringàandàaàvortexàline.àToàliftàthisàambiguity,àweàestablish,àforàeachàscenario,àtheàconstraintsàonàtheàprobabilitiesàofà(i)àdetectingànoàdepletionà(ii)àdetectingàaàhorizontalàvortexàlineà(iii)àdetectingàtwoànodalàdots.àHere,àweàfocusàonàtheàfouràcentralàslicesànearày=0𝑦0y=0à(whereàhorizontalàvortexàlinesàareàobserved).àInàtheàcaseàofàscenarioà(A):àifàp𝑝pàisàtheàprobabilityàtoàfindàaàvortexàlineàinàoneàofàtheàfouràslices,àthenàtheàprobabilityàofàdetectingànoàdepletionàatàallàshouldàbeà3pabsent3𝑝\geq 3p.àAllowingàforàanàinequalityàhereàaccountsàforàtheàfactàthatàoneàcannotàexcludeàshotsàwhereàtheàimprintingàfailed.àThisàrelationàisàtrueàregardlessàofàtheàprobabilityàofàhavingàaàvortexàring.àOnàtheàotheràhand,àinàtheàcaseàofàscenarioà(B):àifàweàcallàp𝑝pàtheàprobabilityàofàfindingàaàvortexàlineàinàoneàofàtheàfouràslices,àthenàtheàprobabilityàofàdetectingàtwoànodalàpointsàshouldàbeà3p3𝑝3p.àAàstatisticalàanalysisàoverà90similar-toabsent90\sim 90àslicesàrecordedàbetweenàt=50𝑡50t=50 msàandàt=100𝑡100t=100 msàleadsàtoàtheàhistogramàshownàinàFig. 5.àTheàprobabilityàofàfindingàaàlineàinàoneàofàtheàfouràcentralàslicesàinàthisàtimeàintervalàisàp=27(4)%𝑝27percent4p=27(4)\%àwhileàtheàprobabilitiesàofàdetectingànoàdepletionàandàaàpairàofànodalàpointsàareàrespectivelyàp=1(1)%subscript𝑝1percent1p_{\emptyset}=1(1)\%àandàpVR=72(4)%subscript𝑝VR72percent4p_{\rm{VR}}=72(4)\%.àThisàresultàexcludesàscenarioà(A)àandàstronglyàsupportsàscenarioà(B):àtheàsystematicàformationàofàaàΦΦ\Phi-solitonàviaàaàdoubleàpunctureàofàtheàsolitonàplane.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 5: Histogramàofàeventsàbetweenàt=50𝑡50t{=}50 msàandàt=100𝑡100t{=}100 ms.àTheàprobabilityàofàdetectingànoàdistinctiveàfeatureàatàallàisàp=1(1)%subscript𝑝1percent1p_{\emptyset}{=}1(1)\%,àtheàprobabilityàofàdetectingàaàhorizontalàlineàisàp=27(4)%𝑝27percent4p=27(4)\%àandàtheàprobabilityàofàdetectingàpairsàofànodalàpointsàisàpVR=72(4)%subscript𝑝VR72percent4p_{\rm{VR}}=72(4)\%.àTheàshadedàorangeàareaàisàtheàintervalàconsistentàwithà3p3𝑝3pàgivenàtheàuncertaintyàonàp𝑝p.

Generationàofàtheàhistogram.àTheàstatisticalàsampleàconsistsàofà22àslicesàatày=39μ𝑦39𝜇y=-39\,\mum,à30àslicesàatày=13μ𝑦13𝜇y=-13\,\mum,à24àslicesàatày=13μ𝑦13𝜇y=13\,\mumàandà13àslicesàatày=39μ𝑦39𝜇y=39\,\mum.àTheàprobabilityàisàobtainedàfromàseveralàrunsàofàrandomàsamplingàofàtheàdata.àInàaàgivenàrun,àweàrandomlyàpickàquadrupletsàofàfouràslicesà(oneàsliceàatàeachàposition)àuntilàaàsetàofà13àquadrupletsàisàformedà(13àisàtheàsmallestànumberàofàrepetitionsàrecordedàforàaàgivenàsliceàposition).àOutàofàaàgivenàsetàweàextractàtheàprobabilitiesàofàtheàthreeàevents:à’noàfeature’,à’vortexàline’àandà’pairàofànodalàpoints’.àThisàprocedureàisàrepeatedà6000àtimes,àwhereàeachàrunàprovidesàaànewàsetàofà13àquadrupletsàandàtheàcorrespondingàprobabilitiesàp𝑝ppVRsubscript𝑝VRp_{\rm{VR}}àandàpsubscript𝑝p_{\emptyset}.àFromàtheà6000àruns,àweàobtainàtheàstandardàdeviationàofàeachàprobabilityàwhichàprovidesàtheiràintervalàofàconfidenceà(erroràbarsàinàFig. 5).

Rapid-RampàversusàTime-of-Flightàimaging.àTheàimagesàobtainedàafteràtheàrapidàrampàshowàstrongàmodulationsàofàtheàdensityàdistribution.àBasedàonàtheseàimages,àoneàmightàconcludeàthatàtheàphaseàimprintingàleadsàtoàanàintenseàdisturbanceàinàtheàdensityàaccompaniedàbyàshockàwaves.àHowever,àthisàisànotàtheàcase.àInàorderàtoàclarifyàthisàpoint,àweàshow,àinàFig. 9,àtheàtimeàsequenceàofàtheàdynamicsàfollowingàtheàimprintàbyàprobingàtheàdensityàdistributionàafteràaàtimeàofàflightàexpansionàofà4 ms,àwithoutàanyàchangeàofàtheàscatteringàlength.àOneàobservesàonlyàweakàperturbationsàinàtheàdensityàprofile.àInàparticular,àoneàcanàseeàtwoàdensityàwavefrontsàofàsmallàamplitudeàpropagatingàinàoppositeàdirectionàtowardsàtheàz=±àRz𝑧plus-or-minusàsubscript𝑅𝑧z=\pm\`{a}R_{z}àedgesàofàtheàcloud,àthatàareàidentifiedàasàtheàfastàwavefrontsàseenàinàtheàrapidàrampàimages.àForàaàmoreàdirectàcomparison,àtheàfigureàalsoàshowsàtheàsameàtimeàsequenceàrecordedàafteràtimeàofàflightàcombinedàwithàtheàslicingàphase,àwhichàobviouslyàsuffersàfromàaàloweràsignalàtoànoise.àThisàcomparisonàprovidesàevidenceàthatàtheàphaseàimprintàperformedàinàouràexperimentàisàindeedàaàgentleàprocess,àwhichàpredominantlyàaffectsàtheàphaseàofàtheàsuperfluidàorderàparameteràratheràthanàtheàdensity.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 6: Evolutionàofàtheàsuperfluidàafteràtheàphaseàimprint,àasàobservedàinàtheàdensityàofàtheàcentralàsliceà(y=13μm𝑦13𝜇my=-13\,\mu\mathrm{m})àofàtheàsuperfluid,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight,àforà0msàtà19.5ms0msà𝑡à19.5ms0\,\mathrm{ms}\leq\`{a}t\leq\`{a}19.5\,\mathrm{ms},àinàtimeàstepsàofà0.5 ms.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 7: SnakeàinstabilityàofàaàplanaràdarkàsolitonàinàaàunitaryàFermiàgas,àobservedàatàearlyàtimesàafteràtheàphaseàimprint.àTheàimagesàrepresentàaàtimeàseriesàinàtimeàstepsàofà0.5ms0.5ms0.5\,\mathrm{ms}àafteràtheàphaseàimprint.àTop:àopticalàdensityàofàtheàcentralàsliceànearàz=0𝑧0z=0,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight.àBottom:àdetectedàminimaà(black)àandàreconstructionàusingàFourieràanalysisà(gold).

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 8: Tomographicàimagesàatàvariousàtimesàt𝑡tàafteràtheàphase-imprint.àTheàrightàcolumnàshowsàtheàstructureàofàtheàsolitaryàwavesàasàifàoneàwouldàobserveàalongàtheàz𝑧z-axis,àreconstructedàusingàtheàresidualsàofàtheàtomographicàimages.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 9: ComparisonàofàimagesàwithàandàwithoutàrapidàrampàofàtheàmagneticàfieldàtoàtheàBECàsideàofàtheàFeshbachàresonance.àTop:àimagesàafterà9àmsàexpansionàwithàtheàrapidàrampàasàdescribedàpreviously.àBottom:àimagesàafterà4àmsàexpansionàwithoutàchangingàtheàFeshbachàfield.àTheàexpansionàtimeàisàchosenàtoàapproximatelyàmatchàtheàradialàsizeàofàtheàcloudàwithàthoseàobtainedàwithàrapidàramp.àInàeachàcaseàweàshowà(a)àtheàintegratedàdensityà(noàslicing)àandà(b)àtheàdensityàofàtheàcentralàlayer.àWithoutàrapidàramp,àtheàamplitudeàofàtheàinitialàwaveàfrontsàisàstronglyàreduced.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 10: Integratedàdensityàafteràrapidàrampàofàaàphaseàimprintedàsuperfluidàwithàincreasingàimprintingàpower.àAsàtheàpoweràisàincreasedà(imagesàfromàleftàtoàright)àweàobserveàtheàgradualàchangeàfromàaàshallowàandàstronglyàbentàsolitonàtoàaàstraightàdarkàsolitonàofàhighàcontrastàtoàtwoàsolitons.

VelocityàControlàofàtheàSoliton.ààByàincreasingàtheàintensityàofàtheàimprintingàlaseràweàobserveà(seeàFig. 10)àtheàgradualàchangeàfromàcreatingàfastàshallowàsolitonsàtoàslowàhighàcontrastàsolitonsàand,àatàevenàhigheràpower,àtheàformationàofàmultipleàsolitons.àTheàfastàsolitonsàareàassociatedàtoàaàstrongàbendingàdueàtoàtheàradialàinhomogeneityà(seeàtheàdiscussionàonàtheàdominantàsnakingàmodeàinàtheàmainàtext).àAsàtheàimprintingàlaseràintensityàdirectlyàcontrolsàtheàphaseàjumpàacrossàtheàsoliton,àthisàobservationàconstitutesàaàqualitativeàdemonstrationàofàtheàsoliton’sàcurrent-phaseàrelation.à

Trappingàpotential. Theàtrappingàpotentialàhasàtheàfollowingàform

V(x,y,z)𝑉𝑥𝑦𝑧\displaystyle V(x,y,z) =\displaystyle= 12mωz2àz214mωz2(x2+y2)12𝑚subscriptsuperscript𝜔2𝑧àsuperscript𝑧214𝑚subscriptsuperscript𝜔2𝑧superscript𝑥2superscript𝑦2\displaystyle\frac{1}{2}m\omega^{2}_{z}\`{a}z^{2}-\frac{1}{4}m\omega^{2}_{z}(x^{2}+y^{2}) (1)
+\displaystyle+ V0mmissingissing\`̀`a[1e2(x2+y2W2)mmissingissing\`̀`a]+màaày.subscript𝑉0mmissingissing\`̀`𝑎delimited-[]1superscript𝑒2superscript𝑥2superscript𝑦2superscript𝑊2mmissingissing\`̀`𝑎𝑚à𝑎à𝑦\displaystyle V_{0}\leftmissing{missing}\`̀`{a}[1-e^{-2\left(\frac{x^{2}+y^{2}}{W^{2}}\right)}\rightmissing{missing}\`̀`{a}]+m\`{a}a\`{a}y\,.

Theàfirstàtermàisàaàsaddleàpointàpotentialàfromàtheàmagneticàfieldàcurvature.àTheàsecondàtermàdescribesàtheàopticalàdipoleàtrapà(ODT),àwithàaàtrapàdepthàV0/h=11(1)kHzsubscript𝑉0111kHzV_{0}/h=11(1)\,\mathrm{kHz}àandàaàgaussianàwaistàW=125(5)μm𝑊1255𝜇mW=125(5)\,\mu\mathrm{m}.àTheàODTàcountersàtheàanti-confinementàinàtheàradialàx𝑥xàandày𝑦yàdirectionsàdueàtoàtheàmagneticàsaddleàpotential.àTheàeffectiveàconfinementàinàtheàx𝑥xàandày𝑦yàdirections,àinàtheàabsenceàofàgravity,àcanàthenàbeàmodeledàasàaàharmonicàpotentialàwithàtrappingàfrequencyàω=(4V0mW212ωz2)1/2à=2π 69(6)Hzsubscript𝜔perpendicular-tosuperscript4subscript𝑉0𝑚superscript𝑊212subscriptsuperscript𝜔2𝑧12à2𝜋696Hz\omega_{\perp}=\left(\frac{4V_{0}}{mW^{2}}-\frac{1}{2}\omega^{2}_{z}\right)^{1/2}\`{a}=2\pi\,69(6)\,\mathrm{Hz}. Sinceàgravityàisànotàcompletelyàcompensated,àtheàatomsàexperienceàanàeffectiveàverticalàaccelerationàofàa=1.9(1)àm/s2𝑎1.91àmsuperscripts2a=1.9(1)\,\`{a}\mathrm{m/s}^{2}.àThisàgradientàalsoàshiftsàtheàsaddleàpointàofàtheàpotentialàinàtheàverticalàdirectionàbyà10μm10𝜇m10\,\mu\mathrm{m}.

Expandingàtheàpotentialàforàsmallàdistancesàfromàtheàorigin,àasàinàRef. wlaz14lifecycle,àoneàobtains

àV12m(ωz2z2+ωx2x2+ωy2y2)+Cy3+Cx2y,à𝑉12𝑚subscriptsuperscript𝜔2𝑧superscript𝑧2subscriptsuperscript𝜔2𝑥superscript𝑥2subscriptsuperscript𝜔2𝑦superscript𝑦2𝐶superscript𝑦3𝐶superscript𝑥2𝑦\displaystyle\`{a}V\approx\frac{1}{2}m(\omega^{2}_{z}z^{2}+\omega^{2}_{x}x^{2}+\omega^{2}_{y}y^{2})+Cy^{3}+Cx^{2}y\,, (2)

withàωx=ω12δ/3ω(1δ/3)subscript𝜔𝑥subscript𝜔perpendicular-to12𝛿3similar-to-or-equalssubscript𝜔perpendicular-to1𝛿3\omega_{x}=\omega_{\perp}\sqrt{1-2\delta/3}\simeq\omega_{\perp}(1-\delta/3)àandàωy=ω12δω(1δ)subscript𝜔𝑦subscript𝜔perpendicular-to12𝛿similar-to-or-equalssubscript𝜔perpendicular-to1𝛿\omega_{y}=\omega_{\perp}\sqrt{1-2\delta}\simeq\omega_{\perp}(1-\delta),àwhereàδ34ma2V0ω2𝛿34𝑚superscript𝑎2subscript𝑉0subscriptsuperscript𝜔2perpendicular-to\delta\equiv\frac{3}{4}\frac{ma^{2}}{V_{0}\omega^{2}_{\perp}}àandàC2mω43aδ𝐶2𝑚subscriptsuperscript𝜔4perpendicular-to3𝑎𝛿C\equiv\frac{2m\omega^{4}_{\perp}}{3a}\deltaàareàparametersàquantifyingàtheàanharmonicityàofàtheàpotential.àC𝐶CàisàtoàbeàcomparedàtoàC0=mωy22Rysubscript𝐶0𝑚subscriptsuperscript𝜔2𝑦2subscript𝑅𝑦C_{0}=\frac{m\omega^{2}_{y}}{2R_{y}},àwhereàRy=61(9)μmsubscript𝑅𝑦619𝜇mR_{y}=61(9)\,\mu\mathrm{m}àisàtheàThomas-Fermiàradiusàinàtheàverticalàdirection.àWeànoteàthatàtheàmodelàofàRef. wlaz14lifecycleàdoesànotàincludeàtheàcorrectionàtoàωxsubscript𝜔𝑥\omega_{x}àandàtheàCx2y𝐶superscript𝑥2𝑦Cx^{2}yàterm.àWithàtheàgivenàdefinitionàforàδ𝛿\deltaàandàC𝐶Càandàouràexperimentalàparameters,àoneàhasàδ=0.019(4)𝛿0.0194\delta=0.019(4)àandàC=0.16(8)C0𝐶0.168subscript𝐶0C=0.16(8)\,C_{0}.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 11: a)àSchematicsàofàtheàrapidàramp.àTheàsolidàlineàshowsàtheàrampàofàtheàFeshbachàfield.àAtàwaitàtimeàt𝑡tàafteràtheàimprint,àtheàfieldàisàrampedàfromà832Gàtoà760Gàinà1àms,àandàthenàrampedàdownàtoà576Gàoverà1.5àms.àTheàfieldàisàheldàatàthatàvalueàforà4àms,àandàthenàrampedàbackàtoà780Gàoverà1àms.àTheàfieldàisàheldàatà780Gàforà1.5àmsàbeforeàtheàspatiallyàselectiveàopticalàpumpingàlightàisàappliedàandàtheàcloudàisàimaged.àTheàdashedàlineàshowsàtheàcorrespondingàa0/assubscript𝑎0subscript𝑎𝑠a_{0}/a_{s},àwhichàisà0àatà832G,à43001superscript430014300^{-1}àatà760G,à2251superscript2251225^{-1}àatà576G,àandà65001superscript650016500^{-1}àatà780G.àb)àExtractionàofàtheàeffectiveàtimeàdelayàafteràtheàrapidàramp,àfromàtheàextrapolationàofàtheàsoundàwavesàtrajectories.àSolidàblackàcircles:àupperàandàloweràsoundàwaveàpositionsàasàfunctionàofàtimeàt𝑡t.àTheàlinearàfità(solidàgrayàlines)àyieldsàanàeffectiveàlagàofàΔàtà1.7Δà𝑡à1.7\Delta\`{a}t\approx\`{a}1.7àms.

Dynamicsàduringàrapidàramp.àTheàdetectionàprocedureàrequiresàaà9 msàintervalàbetweenàtheàtimeàt𝑡tàofàtheàdynamicsàthatàweàwantàtoàobserveàandàtheàtimeàwhenàtheàimageàisàactuallyàtaken.àDuringàthisàphase,àtheàcloudàspendsàà2similar-toabsentà2\sim\`{a}2\,msàinàtheàstronglyàinteractingàregimeà(kFas)1àà1less-than-or-similar-tosuperscriptsubscript𝑘𝐹subscript𝑎𝑠1àà1(k_{F}a_{s})^{-1}\`{a}\lesssim\`{a}1àwhereàtheàexpansionàisàhydrodynamic.àForàtheàrestàofàtheàrapidàramp,àtheàcloudàisàsoàweaklyàinteractingàthatàtheàexpansionàcanàbeàessentiallyàconsideredàballistic.àTherefore,àweàestimateàthatàtheà9 msàofàtheàcombinedàrapidàrampàandàexpansionàcanàbeàaccountedàforàasàanàeffectiveàlagàofàà2similar-toabsentà2\sim\`{a}2\,msàinàtheàdynamicsàofàtheàobservedàimages.àOneàcanànoticeàthisàlagàinàFig. 11b,àshowingàaàzoomàonàtheàearlyàstageàofàtheàsoundàtrajectories.àByàextrapolatingàtheàsoundàtrajectory,àweàfindàanàeffectiveàlagàofà1.71.71.7ms,àconsistentàwithàouràestimate.

Trackingàtheàwaves. InàFig. 12,àweàshowàtheàdisplacementàasàaàfunctionàofàtimeàforàsoundàwavesàandàdefects,àasàextractedàfromàtheàresidualsàinàFig.à4àofàtheàmainàtextà(foràtà100ms𝑡à100mst\leq\`{a}100\,\mathrm{ms}),àasàwellàasàfromàtheàresidualàofàintegratedàimagesà(foràt𝑡absentt\geq\,100 ms).àThisàfigureàprovidesàanàoverviewàofàtheàsuperfluidàdynamicsàfollowingàtheàphaseàimprint.àTheàvariousàtrajectoriesàplottedàhereàshowàtheàinitialàsoundàpropagation,àtheàsecondàsetàofàsoundàwaves,àtheàslowlyàmovingàsoliton,àprogressivelyàdecayingàintoàaàsingleàsolitonicàvortex,àwhichàthenàprecessesàinàtheàsuperfluid.àTheàprecessionàisàseenàinàtheàrightàpanelàasàanàoscillationàalongàtheàz𝑧z-axisàwithàaàperiodàofà 1.4similar-toabsent1.4\sim\,1.4\,s.

àààà

ààààRefer to caption àààààà àààà

Figure 12: Displacementàasàaàfunctionàofàtimeàforàsoundàwavesàandàdefects.àLeftàpanel:àlocationàofàtheàsoundàwavesàandàtheàdefect.àThisàgraphàisàobtainedàfromàtheàresidualsàdisplayedàinàFig.à4àofàtheàmainàtext.àBlackàsolidàcircles:àinitialàsoundàwaves.àGrayàsolidàcirclesàandàband:àsecondàsetàofàsoundàwaves.àRedàcircles:àdefectàinàtheàcentralàaxialàcut.àBlueàsquares:àdefectàinàtheàouteràaxialàcuts.àRightàpanel:àprecessionàmotionà(projectedàonàtheàz𝑧z-axis)àofàtheàsolitonicàvortexàresultingàfromàtheàcascadeà(redàopenàcircles).àThisàgraphàisàobtainedàfromàimagesàofàlineàofàsightàintegratedàdensities.àRedàsolidàcirclesàareàtheàlocationsàofàtheàsolitonicàvortexàasàdetectedàinàtheàcentralàaxialàcutàofàtheàcentralàslice.à