aainstitutetext: School of Physics, Beihang University, Beijing 100191, Chinabbinstitutetext: Department of Physics, Liaoning University, Shenyang 110036 , China

Relativistic Correction to 𝑱/𝝍𝑱𝝍J/\psi and 𝚼𝚼\Upsilon Pair Production

Yi-Jie Li a    ,Guang-Zhi Xu b    ,Kui-Yong Liu a    ,Yu-Jie Zhang yijiegood@gmail.com still200@gmail.com liukuiyong@lnu.edu.cn nophy0@gmail.com
Abstract

The relativistic corrections to the productions of double J/Οˆπ½πœ“J/\psi , double Ξ₯Ξ₯\Upsilon, and J/ψ+Ξ₯π½πœ“Ξ₯J/\psi+\Upsilon at the Tevatron and the LHC were investigated within the frame of nonrelativistic QCD. The ratios of short distance coefficients between relativistic correction and leading order result for color singlet and color octet states in large pTsubscript𝑝𝑇p_{T} limit are approximately βˆ’1,βˆ’11/31113-1,-11/3, respectively, for pair production. And for J/ψ+Ξ₯π½πœ“Ξ₯J/\psi+\Upsilon process the ratio is βˆ’11/6116-11/6 for the CO channel. The K factors of relativistic corrections for color singlet and color octet double J/Οˆπ½πœ“J/\psiΒ  production are βˆ’0.230.23-0.23 and βˆ’0.840.84-0.84 with adopting v2=0.23superscript𝑣20.23v^{2}=0.23. The relativistic corrections significantly dilute the difference between the shape of color-singlet differential cross sections and the color-octet’s at leading order. Also our results show that the single parton scattering model may be enough to explain the LHCb data for the J/Οˆπ½πœ“J/\psi pair production.

1 Introduction

As the most achievable effective field theory to study production cross sections and decay rates for heavy quarkonium, the nonrelativistic QCD (NRQCD) Bodwin:1994jh has been widely accepted. In the NRQCD approach, a heavy quarkonium can be described as a superposition of a short distance coefficients QQΒ―n(2​s+1LJ)Q\bar{Q}_{n}(^{2s+1}L_{J}) mutiplied by a long-distance NRQCD matrix element <OnH(2​s+1LJ)><O^{H}_{n}(^{2s+1}L_{J})>, here, s, L, J denote the quantum numbers for the spin, the orbital angular momentum, the total angular momentum of the Q​Q¯𝑄¯𝑄Q\bar{Q} intermediate state, respectively, and n stands for the color for the heavy-quark-antiquark pair state. The short distance coefficients indicate the creation or annihilation of a heavy quark pair can be calculated perturbatively with the expansions by the strong coupling constant Ξ±ssubscript𝛼𝑠\alpha_{s}. And the long-distance NRQCD matrix element is the probability of the intermediate heavy-quark-antiquark pair to evolve into an observed quarkonium nonperturbatively. In general, the intermediate state can be in a conventional color-singlet or a color-octet state. By introducing the color-octet mechanism, one can get the infrared-safe calculations for the decay rates of P-wave quarkonium statesHuang:1996fa ; Huang:1996sw ; Huang:1996cs ; Bodwin:1992ye ; Brambilla:2008zg ; Brambilla:2006ph ; Brambilla:2002nu ; Brambilla:2001xy and D-waveHe:2008xb ; He:2009bf ; Fan:2009cj decay widths. Besides, one may also explain the Tevatron data on the surplus production of J/Οˆπ½πœ“J/\psi and Οˆβ€²superscriptπœ“β€²\psi^{\prime} at large pTsubscript𝑝𝑇p_{T} by fitting the data and extracting the color-octet long-distance NRQCD matrix elements.

Leaving aside the successes NRQCD have achieved, there are still puzzles in the comparisons between the NRQCD predictions and the experimental data. The initial one is the transversely polarized quarkonium prediction at the Tevatron failing in confronting with experimental measurements. This puzzle is called a ”smoking gun” for the color-octet production mechanism. And recent ones are the large discrepancies between the leading order calculations of inclusiveCho:1996cg ; Yuan:1996ep ; Liu:2003jj and exclusiveBraaten:2002fi ; Liu:2002wq charmonia productions and the experimental data Abe:2002rb ; Abe:2004ww ; Aubert:2005tj at B factories. Now the most achievable efforts to resolve these puzzles seem to be higher order corrections. The next-to-leading order (NLO) QCD correctionsZhang:2006ay ; Wang:2011qg ; Zhang:2008gp ; Zhang:2009ym ; Gong:2009ng ; Gong:2009kp ; Ma:2008gq ; Dong:2011fb ; Bodwin:2013ys , relativistic correctionsHe:2007te ; Jia:2009np ; He:2009uf ; Fan:2012dy ; Fan:2012vw , and π’ͺ​(Ξ±s​v2)π’ͺsubscript𝛼𝑠superscript𝑣2{\mathcal{O}}(\alpha_{s}v^{2}) correction Dong:2012xx ; Li:2013qp largely compensate the discrepancies between theoretical values and experimental measurements at B factory. The B factories analysis also show that the the color-octet matrix elements may be overestimated previouslyChao:2012iv ; Zhang:2009ym ; Kniehl:1997fv . And the contributions of higher order corrections for charmonium prediction and polarization at hadronic colliders are still significant Campbell:2007ws ; Gong:2008hk ; Gong:2010bk ; Gong:2008sn ; Gong:2012ah ; Gang:2012js ; Chao:2012iv ; Ma:2010vd ; Butenschoen:2012px ; Gong:2012ug . There are more information in the Ref.Brambilla:2010cs ; Brambilla:2004wf .

Most recently, the LHCb measured the J/Οˆπ½πœ“J/\psi pair production at a center-of-mass energy of s=7​T​e​V𝑠7𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=7TeV, with an integrated luminosity of 35.2 p​bβˆ’1𝑝superscript𝑏1pb^{-1} and give the differential cross sections as a function of the J/Οˆπ½πœ“J/\psi pair invariant massAaij:2011yc . These predictions are thought to be useful to study the color-octet mechanism in quarkonium production by distinguishing the color-siglet contribution and color-octet contribution at different pTsubscript𝑝𝑇p_{T} regionBarger:1995vx ; Qiao:2002rh ; Qiao:2009kg ; Li:2009ug ; Ko:2010xy . However, theoretical predictions within the single parton scattering mechanism are small. So double parton scattering mechanism was introduced in Ref.Berezhnoy:2011xy ; Kom:2011bd ; Baranov:2011ch . The predictions combining the double parton scattering and the single parton scattering lead a better agreement with data than that with the single parton scattering alone.

However, as mentioned above, high order calculations including QCD and relativistic corrections to both CS and CO states are essential for heavy quarkonium production in the single parton scattering process. A complete next leading order calculations to double quarkonium production would be helpful to understand the multiple quarkonium production mechanism, COM mechanism, and the double parton scattering effects, at hadron colliders.

Based on this motivation, in this paper, we studied the effects of relativistic corrections to both the CS channel and CO channel of production of double J/Οˆπ½πœ“J/\psi , production of double Ξ₯Ξ₯\Upsilon at the LHC and the Tevatron. And we also discussed the relativistic corrections to the J/ψ+Ξ₯π½πœ“Ξ₯J/\psi+\Upsilon process for a comparison.

This paper is organized as follows. In section II the NRQCD factorization and the standard methods to calculate the short distance coefficients of relativistic corrections are presented. In section III, we would give the numerical results and make a discussion. Finally there is a summary.

2 The method of the calculations on relativistic corrections in NRQCD

The differential cross section of two heavy quarkonium production can be discribed by convoluting the cross parton level sections in the parton model as the following expression:

d​σ​(p+p​(pΒ―)β†’H1+H2+X)=βˆ‘a,bβˆ«π‘‘x1​𝑑x2​fa/p​(x1)​fb/p​(pΒ―)​(x2)​𝑑σ^​(a+bβ†’H1+H2),π‘‘πœŽβ†’π‘π‘Β―π‘subscript𝐻1subscript𝐻2𝑋subscriptπ‘Žπ‘differential-dsubscriptπ‘₯1differential-dsubscriptπ‘₯2subscriptπ‘“π‘Žπ‘subscriptπ‘₯1subscript𝑓𝑏𝑝¯𝑝subscriptπ‘₯2differential-d^πœŽβ†’π‘Žπ‘subscript𝐻1subscript𝐻2\displaystyle d\sigma\big{(}p+p(\bar{p}){\rightarrow}H_{1}+H_{2}+X\big{)}=\sum_{a,b}{\int}dx_{1}dx_{2}{f_{a/p}(x_{1})}{f_{b/p(\bar{p})}(x_{2})}d\hat{\sigma}(a+b{\rightarrow}H_{1}+H_{2}), (1)

where fa​(b)/p​(pΒ―)​(xi)subscriptπ‘“π‘Žπ‘π‘Β―π‘subscriptπ‘₯𝑖f_{a(b)/p(\bar{p})}(x_{i}) is the parton distribution function(PDF), and xisubscriptπ‘₯𝑖x_{i} is the parton momentum fraction denoted the fraction parton carried from proton or antiproton.

Within the NRQCD framework, the parton level cross sections can be divided into two parts: short distance coefficients and long distance matrix elements:Bodwin:1994jh

Οƒ^​(a+bβ†’H1+H2)=βˆ‘m​nFm​n​(a​b)mQ​1dmβˆ’4​mQ​2dnβˆ’4β€‹βŸ¨0|π’ͺmH1|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺnH2|0⟩.^πœŽβ†’π‘Žπ‘subscript𝐻1subscript𝐻2subscriptπ‘šπ‘›subscriptπΉπ‘šπ‘›π‘Žπ‘superscriptsubscriptπ‘šπ‘„1subscriptπ‘‘π‘š4superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2subscript𝑑𝑛4quantum-operator-product0superscriptsubscriptπ’ͺπ‘šsubscript𝐻10quantum-operator-product0superscriptsubscriptπ’ͺ𝑛subscript𝐻20\hat{\sigma}(a+b{\rightarrow}H_{1}+H_{2})=\sum_{mn}\frac{F_{mn}(ab)}{m_{Q1}^{d_{m}-4}m_{Q2}^{d_{n}-4}}\langle 0|\mathcal{O}_{m}^{H_{1}}|0\rangle\langle 0|\mathcal{O}_{n}^{H_{2}}|0\rangle. (2)

On the right-hand side of the equation, the cross section is expanded to sensible fock states. Fm​nsubscriptπΉπ‘šπ‘›F_{mn} noted by the subscript m,nπ‘šπ‘›m,n, i.e. short distance coefficients, which can be obtained matching with the perturbative QCD, describe the process that produces intermediate Q​Q¯𝑄¯𝑄Q\bar{Q} pairs in short range before harmonization to the physical meson state. ⟨0|π’ͺm,nH|0⟩quantum-operator-product0superscriptsubscriptπ’ͺπ‘šπ‘›π»0\langle 0|\mathcal{O}_{m,n}^{H}|0\rangle, the long distance matrix elements, represent the harmonization process that Q​Q¯𝑄¯𝑄Q\bar{Q} evolutes to the CS final state by emitting soft gluons. The long matrix elements can be extracted from the experiment dataFan:2009zq ; Guo:2011tz , determined by potential modelBodwin:2007fz or lattice calculationsBodwin:1996tg ; Bodwin:2001mk ; Bodwin:2005gg . π’ͺm,nHsuperscriptsubscriptπ’ͺπ‘šπ‘›π»\mathcal{O}_{m,n}^{H} are local four fermion operators. The factor of mQdm,nβˆ’4superscriptsubscriptπ‘šπ‘„subscriptπ‘‘π‘šπ‘›4m_{Q}^{d_{m,n-4}} is introduced to make Fm​nsubscriptπΉπ‘šπ‘›F_{mn} dimensionless.

In this thesis, our calculations only refer to the S-wave spin-triplet quarkonium (J/Οˆπ½πœ“J/\psi,Ξ₯Ξ₯\Upsilon) and its wave function looks like

|H⟩=π’ͺ(1)|QQΒ―(3S1[1])⟩+π’ͺ(v)|QQΒ―(3PJ[8])g⟩+π’ͺ(v2)|QQΒ―(1S0[8])gg⟩+π’ͺ(v2)|QQΒ―(3S1[8])gg⟩+….|H\rangle=\mathcal{O}(1)|Q\bar{Q}(^{3}S_{1}^{[1]})\rangle+\mathcal{O}(v)|Q\bar{Q}(^{3}P_{J}^{[8]})g\rangle+\mathcal{O}(v^{2})|Q\bar{Q}(^{1}S_{0}^{[8]})gg\rangle+\mathcal{O}(v^{2})|Q\bar{Q}(^{3}S_{1}^{[8]})gg\rangle+\dots. (3)

So the fock state expansion of Eq.(2) may involve different combinations of these states in above expressions.

For the computations of short-distance coefficients, there are different processes contributing to the two meson production at parton level. In this paper, we just consider the gluon fusion process which is the dominate one of the parton level processes, i.e. g​(k1)+g​(k2)β†’Q1​QΒ―1+Q2​QΒ―2β†’H1​(p1)+H2​(p2)→𝑔subscriptπ‘˜1𝑔subscriptπ‘˜2subscript𝑄1subscript¯𝑄1subscript𝑄2subscript¯𝑄2β†’subscript𝐻1subscript𝑝1subscript𝐻2subscript𝑝2g(k_{1})+g(k_{2}){\rightarrow}Q_{1}\bar{Q}_{1}+Q_{2}\bar{Q}_{2}{\rightarrow}H_{1}(p_{1})+H_{2}(p_{2}). Then the Lorentz-invariant Mandelstam variables at parton level are writen by (Here we omit the hats on the top of the s𝑠s, t𝑑t, u𝑒u for simplification)

s𝑠\displaystyle s =\displaystyle= (p1+p2)2=(k1+k2)2,superscriptsubscript𝑝1subscript𝑝22superscriptsubscriptπ‘˜1subscriptπ‘˜22\displaystyle(p_{1}+p_{2})^{2}=(k_{1}+k_{2})^{2},
t𝑑\displaystyle t =\displaystyle= (k1βˆ’p1)2=(k2βˆ’p2)2,superscriptsubscriptπ‘˜1subscript𝑝12superscriptsubscriptπ‘˜2subscript𝑝22\displaystyle(k_{1}-p_{1})^{2}=(k_{2}-p_{2})^{2},
u𝑒\displaystyle u =\displaystyle= (k2βˆ’p1)2=(k1βˆ’p2)2,superscriptsubscriptπ‘˜2subscript𝑝12superscriptsubscriptπ‘˜1subscript𝑝22\displaystyle(k_{2}-p_{1})^{2}=(k_{1}-p_{2})^{2}, (4)

and they satisfy

s+t+u=MH12+MH22.𝑠𝑑𝑒superscriptsubscript𝑀subscript𝐻12superscriptsubscript𝑀subscript𝐻22s+t+u=M_{H_{1}}^{2}+M_{H_{2}}^{2}. (5)

In the LO computation, the momenta of the heavy quark/antiquark in the intermediate Q​Q¯𝑄¯𝑄Q\bar{Q} pair are set to half of the meson momentum. In an orthodox method to deal with the relativistic corrections, the amplitudes would be expanded by the rest relative momentum of the Q​Q¯𝑄¯𝑄Q\bar{Q} around the quark/antiquark mass. In this paper, we also adhere to this strategy. We first define the momentum of heavy quark/antiquark as pQsubscript𝑝𝑄p_{Q}/pQΒ―subscript𝑝¯𝑄p_{\overline{Q}}. In a arbitrary frame, they can be written as the following expressionsHe:2007te ; Braaten:1996jt ; Ma:2012ex :

pQsubscript𝑝𝑄\displaystyle{p_{Q}} =\displaystyle= 12​p+q,12π‘π‘ž\displaystyle\frac{1}{2}p+q,
pQΒ―subscript𝑝¯𝑄\displaystyle{p_{\overline{Q}}} =\displaystyle= 12​pβˆ’q.12π‘π‘ž\displaystyle\frac{1}{2}p-q. (6)

where p𝑝p boosts from the momentum of the quarkonium in rest frame of the meson, etc. (2​Eq,0β†’)2subscriptπΈπ‘žβ†’0(2E_{q},\vec{0}) and q boosts from (0,qβ†’)0β†’π‘ž(0,\vec{q}). Here, Eq=mq2+|qβ†’|2subscriptπΈπ‘žsuperscriptsubscriptπ‘šπ‘ž2superscriptβ†’π‘ž2E_{q}=\sqrt{m_{q}^{2}+|\vec{q}|^{2}} is the rest energy of quark(antiquark). |qβ†’|=mQ​vβ†’π‘žsubscriptπ‘šπ‘„π‘£|\vec{q}|=m_{Q}v is a lorentz scalar and v𝑣v is the three relative velocity of quark or the antiquark in the rest frame. We can estimate v𝑣v from the Gremm-Kapustin relation in weak-coupling regimeGremm:1997dq ; Bodwin:2003wh

v2=v12=v82=MQ​QΒ―βˆ’2​mQp​o​l​e2​mQQ​C​D.superscript𝑣2superscriptsubscript𝑣12superscriptsubscript𝑣82subscript𝑀𝑄¯𝑄2superscriptsubscriptπ‘šπ‘„π‘π‘œπ‘™π‘’2superscriptsubscriptπ‘šπ‘„π‘„πΆπ·v^{2}=v_{1}^{2}=v_{8}^{2}=\frac{M_{Q\overline{Q}}-2m_{Q}^{pole}}{2m_{Q}^{QCD}}. (7)

where subscript ”1” and ”8” represents the pair of quark and antiquark is in a CS or CO state. And mQQ​C​Dsuperscriptsubscriptπ‘šπ‘„π‘„πΆπ·m_{Q}^{QCD} is the mass of quark in NRQCD actions and mQp​o​l​esuperscriptsubscriptπ‘šπ‘„π‘π‘œπ‘™π‘’m_{Q}^{pole} is the pole mass of quark. Taking MQ​QΒ―subscript𝑀𝑄¯𝑄M_{Q\overline{Q}}, mQp​o​l​esuperscriptsubscriptπ‘šπ‘„π‘π‘œπ‘™π‘’m_{Q}^{pole}, and mQQ​C​Dsuperscriptsubscriptπ‘šπ‘„π‘„πΆπ·m_{Q}^{QCD} as the input parameters, we can estimate the value of v𝑣v. For example, in this paper, we select MJ/ψ=3.1​G​e​Vsubscriptπ‘€π½πœ“3.1𝐺𝑒𝑉M_{J/\psi}=3.1GeV and mcQ​C​D=mcp​o​l​e=1.39superscriptsubscriptπ‘šπ‘π‘„πΆπ·superscriptsubscriptπ‘šπ‘π‘π‘œπ‘™π‘’1.39m_{c}^{QCD}=m_{c}^{pole}=1.39 , and then get v2∼0.23similar-tosuperscript𝑣20.23v^{2}\sim 0.23. And MΞ₯=9.4​G​e​Vsubscript𝑀Ξ₯9.4𝐺𝑒𝑉M_{\Upsilon}=9.4GeV and mbQ​C​D=mbp​o​l​e=4.57superscriptsubscriptπ‘šπ‘π‘„πΆπ·superscriptsubscriptπ‘šπ‘π‘π‘œπ‘™π‘’4.57m_{b}^{QCD}=m_{b}^{pole}=4.57 ,and then get v2∼0.1similar-tosuperscript𝑣20.1v^{2}\sim 0.1. With the GK relation

v2=⟨0|𝒫H(2​s+1LJ)|0⟩mQ2β€‹βŸ¨0|π’ͺH(2​s+1LJ)|0βŸ©β€‹[1+π’ͺ​(v4)].v^{2}=\frac{\langle 0|\mathcal{P}^{H(^{2s+1}L_{J})}|0\rangle}{m_{Q}^{2}\langle 0|\mathcal{O}^{H(^{2s+1}L_{J})}|0\rangle}[1+\mathcal{O}(v^{4})]. (8)

one may use the above values of v𝑣v in estimation of the sizes of next leading order LDMEs.

Taking advantage of the approximate relation MH=2​Eqsubscript𝑀𝐻2subscriptπΈπ‘žM_{H}=2E_{q} and Eqs.(2,5), the Mandelstam variables may be expanded by the relative momentum |qβ†’|β†’π‘ž|\vec{q}|. s is the beam energy and is |qβ†’|β†’π‘ž|\vec{q}| independence. To expand t,u𝑑𝑒t,u, we write they in the frame of gluon mass. Then the expressions expanding to next order may be given as

t​(|qβ†’1|,|qβ†’2|)𝑑subscriptβ†’π‘ž1subscriptβ†’π‘ž2\displaystyle t(|\vec{q}_{1}|,|\vec{q}_{2}|) =\displaystyle= 2​Eq​12+2​Eq​22βˆ’s2βˆ’12​λ12​(s,(2​Eq​1)2,(2​Eq​2)2)2superscriptsubscriptπΈπ‘ž122superscriptsubscriptπΈπ‘ž22𝑠212superscriptπœ†12𝑠superscript2subscriptπΈπ‘ž12superscript2subscriptπΈπ‘ž22\displaystyle 2E_{q1}^{2}+2E_{q2}^{2}-\frac{s}{2}-\frac{1}{2}\lambda^{\frac{1}{2}}\big{(}s,(2E_{q1})^{2},(2E_{q2})^{2}\big{)}
=\displaystyle= t​(0,0)+F​t​(2​mQ​1,2​mQ​2)​|qβ†’1|2+F​t​(2​mQ​2,2​mQ​1)​|qβ†’2|2+π’ͺ​(v4),𝑑00𝐹𝑑2subscriptπ‘šπ‘„12subscriptπ‘šπ‘„2superscriptsubscriptβ†’π‘ž12𝐹𝑑2subscriptπ‘šπ‘„22subscriptπ‘šπ‘„1superscriptsubscriptβ†’π‘ž22π’ͺsuperscript𝑣4\displaystyle t(0,0)+Ft(2m_{Q1},2m_{Q2})|\vec{q}_{1}|^{2}+Ft(2m_{Q2},2m_{Q1})|\vec{q}_{2}|^{2}+\mathcal{O}(v^{4}),
u​(|qβ†’1|,|qβ†’2|)𝑒subscriptβ†’π‘ž1subscriptβ†’π‘ž2\displaystyle u(|\vec{q}_{1}|,|\vec{q}_{2}|) =\displaystyle= 2​Eq​12+2​Eq​22βˆ’s2βˆ’12​λ12​(s,(2​Eq​2)2,(2​Eq​2)2)2superscriptsubscriptπΈπ‘ž122superscriptsubscriptπΈπ‘ž22𝑠212superscriptπœ†12𝑠superscript2subscriptπΈπ‘ž22superscript2subscriptπΈπ‘ž22\displaystyle 2E_{q1}^{2}+2E_{q2}^{2}-\frac{s}{2}-\frac{1}{2}\lambda^{\frac{1}{2}}\big{(}s,(2E_{q2})^{2},(2E_{q2})^{2}\big{)} (9)
=\displaystyle= u​(0,0)+F​u​(2​mQ​1,2​mQ​2)​|qβ†’1|2+F​u​(2​mQ​2,2​mQ​1)​|qβ†’2|2+π’ͺ​(v4).𝑒00𝐹𝑒2subscriptπ‘šπ‘„12subscriptπ‘šπ‘„2superscriptsubscriptβ†’π‘ž12𝐹𝑒2subscriptπ‘šπ‘„22subscriptπ‘šπ‘„1superscriptsubscriptβ†’π‘ž22π’ͺsuperscript𝑣4\displaystyle u(0,0)+Fu(2m_{Q1},2m_{Q2})|\vec{q}_{1}|^{2}+Fu(2m_{Q2},2m_{Q1})|\vec{q}_{2}|^{2}+\mathcal{O}(v^{4}).

where λ​(x,y,z)=x2+y2+z2βˆ’2​(x​y+x​z+y​z)πœ†π‘₯𝑦𝑧superscriptπ‘₯2superscript𝑦2superscript𝑧22π‘₯𝑦π‘₯𝑧𝑦𝑧\lambda(x,y,z)=x^{2}+y^{2}+z^{2}-2(xy+xz+yz) and

F​t​(x,y)𝐹𝑑π‘₯𝑦\displaystyle Ft(x,y) =\displaystyle= 4​{[t​(0,0)+u​(0,0)]​(t​(0,0)+y2)βˆ’2​y2​[t​(0,0)+x2]}s[sβˆ’2(x2+y2)]+(x2βˆ’y2)2],\displaystyle\frac{4\big{\{}[t(0,0)+u(0,0)](t(0,0)+y^{2})-2y^{2}[t(0,0)+x^{2}]\big{\}}}{s[s-2(x^{2}+y^{2})]+(x^{2}-y^{2})^{2}]},
F​u​(x,y)𝐹𝑒π‘₯𝑦\displaystyle Fu(x,y) =\displaystyle= 4​{[t​(0,0)+u​(0,0)]​(u​(0,0)+y2)βˆ’2​y2​[u​(0,0)+x2]}s[sβˆ’2(x2+y2)]+(x2βˆ’y2)2].\displaystyle\frac{4\big{\{}[t(0,0)+u(0,0)](u(0,0)+y^{2})-2y^{2}[u(0,0)+x^{2}]\big{\}}}{s[s-2(x^{2}+y^{2})]+(x^{2}-y^{2})^{2}]}. (10)

For the case that the final two mesons are identical particals, the expanding expressions would be simplified to

t​(qβ†’1,qβ†’2)=t​(0,0)βˆ’4​[t​(0,0)+4​mQ2]sβˆ’16​mQ2​(|qβ†’1|2+|qβ†’2|2)+π’ͺ​(v4),𝑑subscriptβ†’π‘ž1subscriptβ†’π‘ž2𝑑004delimited-[]𝑑004superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2𝑠16superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2superscriptsubscriptβ†’π‘ž12superscriptsubscriptβ†’π‘ž22π’ͺsuperscript𝑣4\displaystyle t(\vec{q}_{1},\vec{q}_{2})=t(0,0)-\frac{4\big{[}t(0,0)+4m_{Q}^{2}\big{]}}{s-16m_{Q}^{2}}(|\vec{q}_{1}|^{2}+|\vec{q}_{2}|^{2})+\mathcal{O}(v^{4}),
u​(qβ†’1,qβ†’2)=u​(0,0)βˆ’4​[u​(0,0)+4​mQ2]sβˆ’16​mQ2​(|qβ†’1|2+|qβ†’2|2)+π’ͺ​(v4).𝑒subscriptβ†’π‘ž1subscriptβ†’π‘ž2𝑒004delimited-[]𝑒004superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2𝑠16superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2superscriptsubscriptβ†’π‘ž12superscriptsubscriptβ†’π‘ž22π’ͺsuperscript𝑣4\displaystyle u(\vec{q}_{1},\vec{q}_{2})=u(0,0)-\frac{4\big{[}u(0,0)+4m_{Q}^{2}\big{]}}{s-16m_{Q}^{2}}(|\vec{q}_{1}|^{2}+|\vec{q}_{2}|^{2})+\mathcal{O}(v^{4}). (11)

The short distance coefficients can be evaluated by matching the computations of perturbative QCD and NRQCD:

d​σ^|p​e​r​t​Q​C​Devaluated-at𝑑^πœŽπ‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘„πΆπ·\displaystyle d\hat{\sigma}\Big{|}_{pert~{}QCD} =βˆ‘m​nFm​nmQ​1dmβˆ’4​mQ​2dnβˆ’4β€‹βŸ¨0|π’ͺmQ​1​Q​1Β―|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺnQ​2​Q​2Β―|0⟩|p​e​r​t​N​R​Q​C​D.absentevaluated-atsubscriptπ‘šπ‘›subscriptπΉπ‘šπ‘›superscriptsubscriptπ‘šπ‘„1subscriptπ‘‘π‘š4superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2subscript𝑑𝑛4quantum-operator-product0superscriptsubscriptπ’ͺπ‘šπ‘„1¯𝑄10quantum-operator-product0superscriptsubscriptπ’ͺ𝑛𝑄2¯𝑄20π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘π‘…π‘„πΆπ·\displaystyle=\sum_{mn}\frac{F_{mn}}{m_{Q1}^{d_{m}-4}m_{Q2}^{d_{n}-4}}\langle 0|\mathcal{O}_{m}^{Q1\bar{Q1}}|0\rangle\langle 0|\mathcal{O}_{n}^{Q2\bar{Q2}}|0\rangle\Big{|}_{pert~{}NRQCD}. (12)

The covariant projection operator method should be adopted to compute the expression on the left-hand side of the equation. Using this method, spin-singlet and spin-triplet combinations of spinor bilinear in the amplitudes can be written in covariant form. For instance, we give the spin-triplet projection,

βˆ‘s​sΒ―v​(s)​u¯​(sΒ―)β€‹βŸ¨12,s;12,sΒ―|1,Sz⟩=12​(Eq+mQ)​(PΜΈ2βˆ’qΜΈβˆ’mQ)​PΜΈβˆ’2​Eq4​Eq​ϡ̸​(PΜΈ2+qΜΈ+mQ),subscript𝑠¯𝑠𝑣𝑠¯𝑒¯𝑠inner-product12𝑠12¯𝑠1subscript𝑆𝑧12subscriptπΈπ‘žsubscriptπ‘šπ‘„italic-PΜΈ2italic-qΜΈsubscriptπ‘šπ‘„italic-PΜΈ2subscriptπΈπ‘ž4subscriptπΈπ‘žitalic-Ο΅ΜΈitalic-PΜΈ2italic-qΜΈsubscriptπ‘šπ‘„\displaystyle\sum_{s\bar{s}}v(s)\bar{u}(\bar{s})\langle\frac{1}{2},s;\frac{1}{2},\bar{s}|1,S_{z}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}(E_{q}+m_{Q})}(\frac{\not{P}}{2}-\not{q}-m_{Q})\frac{\not{P}-2E_{q}}{4E_{q}}\not{\epsilon}(\frac{\not{P}}{2}+\not{q}+m_{Q}), (13)

where Ο΅italic-Ο΅\epsilon denotes the polarization vector of the spin-triplet state. Furthermore in our calculation the Dirac spinors are normalized as u¯​u=βˆ’v¯​v=2​mQ¯𝑒𝑒¯𝑣𝑣2subscriptπ‘šπ‘„\bar{u}u=-\bar{v}v=2m_{Q}. Then the differential cross section satisfies:

d​σ^​(g+gβ†’Q1​QΒ―1​(LJ​1[1,8]2​s1+1)+Q2​QΒ―2​(LJ​2[1,8]2​s2+1))𝑑^πœŽβ†’π‘”π‘”subscript𝑄1subscript¯𝑄1superscriptsuperscriptsubscript𝐿𝐽1182subscript𝑠11subscript𝑄2subscript¯𝑄2superscriptsuperscriptsubscript𝐿𝐽2182subscript𝑠21\displaystyle d\hat{\sigma}(g+g{\rightarrow}Q_{1}\bar{Q}_{1}({}^{2s_{1}+1}L_{J1}^{[1,8]})+Q_{2}\bar{Q}_{2}({}^{2s_{2}+1}L_{J2}^{[1,8]}))
βˆΌβˆ‘Β―|β„³(g+gβ†’(Q1QΒ―1)(2​s1+1LJ​1[1,8])+(Q2QΒ―2)(2​s2+1LJ​2[1,8]))|2\displaystyle{\sim}\overline{\sum}|\mathcal{M}(g+g{\rightarrow}(Q_{1}\bar{Q}_{1})(^{2s_{1}+1}L_{J1}^{[1,8]})+(Q_{2}\bar{Q}_{2})(^{2s_{2}+1}L_{J2}^{[1,8]}))|^{2}
Γ—βŸ¨0|π’ͺH1(2​s1+1LJ​1)|0⟩⟨0|π’ͺH2(2​s2+1LJ​2)|0⟩.\displaystyle\times{\langle 0|\mathcal{O}^{H_{1}}(^{2s_{1}+1}L_{J1})|0\rangle\langle 0|\mathcal{O}^{H_{2}}(^{2s_{2}+1}L_{J2})|0\rangle}. (14)

where the amplitude β„³β„³\mathcal{M} is calculated by the following expression

β„³(g+gβ†’(Q1QΒ―1)(2​s+1LJ[1,8])+(Q2QΒ―2)(2​s+1LJ[1,8]))\displaystyle\mathcal{M}(g+g{\rightarrow}(Q_{1}\bar{Q}_{1})(^{2s+1}L_{J}^{[1,8]})+(Q_{2}\bar{Q}_{2})(^{2s+1}L_{J}^{[1,8]}))
=βˆ‘s1​sΒ―1​s2​sΒ―2βˆ‘i​j​k​l⟨12,s1;12,sΒ―1|J1,J1​zβŸ©β€‹βŸ¨12,s2;12,sΒ―2|J2,J2​zβŸ©β€‹βŸ¨3​i;3​jΒ―|1,8​aβŸ©β€‹βŸ¨3​k;3​lΒ―|1,8​b⟩absentsubscriptsubscript𝑠1subscript¯𝑠1subscript𝑠2subscript¯𝑠2subscriptπ‘–π‘—π‘˜π‘™inner-product12subscript𝑠112subscript¯𝑠1subscript𝐽1subscript𝐽1𝑧inner-product12subscript𝑠212subscript¯𝑠2subscript𝐽2subscript𝐽2𝑧inner-product3𝑖¯3𝑗18π‘Žinner-product3π‘˜Β―3𝑙18𝑏\displaystyle=\sum_{s_{1}\bar{s}_{1}s_{2}\bar{s}_{2}}\sum_{ijkl}\langle\frac{1}{2},s_{1};\frac{1}{2},\bar{s}_{1}|J_{1},J_{1z}\rangle\langle\frac{1}{2},s_{2};\frac{1}{2},\bar{s}_{2}|J_{2},J_{2z}\rangle\langle 3i;\bar{3j}|1,8a\rangle\langle 3k;\bar{3l}|1,8b\rangle
π’œβ€‹(a+bβ†’Q1i+QΒ―1j+Q2i+QΒ―2j).π’œβ†’π‘Žπ‘superscriptsubscript𝑄1𝑖superscriptsubscript¯𝑄1𝑗superscriptsubscript𝑄2𝑖superscriptsubscript¯𝑄2𝑗\displaystyle\hskip 28.45274pt\mathcal{A}(a+b{\rightarrow}Q_{1}^{i}+\bar{Q}_{1}^{j}+Q_{2}^{i}+\bar{Q}_{2}^{j}).

Next, we first expand the amplitude in powers of |qβ†’1|subscriptβ†’π‘ž1|\vec{q}_{1}| and |qβ†’2|subscriptβ†’π‘ž2|\vec{q}_{2}| to next order in v2superscript𝑣2v^{2} (Here we only give the S-wave case and it is the only case using in our consequent calculations)

ℳ​(g+gβ†’(Q1​QΒ―1)+(Q2​QΒ―2))=(mQ​1Eq​1)1/2​(mQ​2Eq​2)1/2​ℳ​(q1,q2,Eq​1,Eq​2)ℳ→𝑔𝑔subscript𝑄1subscript¯𝑄1subscript𝑄2subscript¯𝑄2superscriptsubscriptπ‘šπ‘„1subscriptπΈπ‘ž112superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2subscriptπΈπ‘ž212β„³subscriptπ‘ž1subscriptπ‘ž2subscriptπΈπ‘ž1subscriptπΈπ‘ž2\displaystyle\mathcal{M}(g+g\rightarrow(Q_{1}\bar{Q}_{1})+(Q_{2}\bar{Q}_{2}))=(\frac{m_{Q1}}{E_{q1}})^{1/2}(\frac{m_{Q2}}{E_{q2}})^{1/2}\mathcal{M}(q_{1},q_{2},E_{q1},E_{q2})
=β„³(0,0,mQ​1,mQ​2)+{12q1Ξ±q1Ξ²βˆ‚2β„³βˆ‚q1Ξ±β€‹βˆ‚q1Ξ²+12q2Ξ±q2Ξ²βˆ‚2β„³βˆ‚q2Ξ±β€‹βˆ‚q2Ξ²\displaystyle=\mathcal{M}(0,0,m_{Q1},m_{Q2})+\big{\{}\frac{1}{2}q_{1}^{\alpha}q_{1}^{\beta}\frac{\partial^{2}\mathcal{M}}{\partial q_{1}^{\alpha}\partial q_{1}^{\beta}}+\frac{1}{2}q_{2}^{\alpha}q_{2}^{\beta}\frac{\partial^{2}\mathcal{M}}{\partial q_{2}^{\alpha}\partial q_{2}^{\beta}}
+|qβ†’1|22​mQ​1βˆ‚[(mQ​1/Eq​1)1/2​ℳ]βˆ‚Eq​1+|qβ†’2|22​mQ​2βˆ‚[(mQ​2/Eq​2)1/2​ℳ]βˆ‚Eq​2}(0,0,mQ​1,mQ​2)\displaystyle+\frac{|\vec{q}_{1}|^{2}}{2m_{Q1}}\frac{\partial\big{[}(m_{Q1}/E_{q1})^{1/2}\mathcal{M}\big{]}}{\partial E_{q1}}+\frac{|\vec{q}_{2}|^{2}}{2m_{Q2}}\frac{\partial\big{[}(m_{Q2}/E_{q2})^{1/2}\mathcal{M}\big{]}}{\partial E_{q2}}\big{\}}\big{(}0,0,m_{Q1},m_{Q2}\big{)}
+π’ͺ​(|qβ†’1|4)+π’ͺ​(|qβ†’2|4)≑ℳ(0)+β„³(2)+π’ͺ​(|qβ†’1|4)+π’ͺ​(|qβ†’2|4).π’ͺsuperscriptsubscriptβ†’π‘ž14π’ͺsuperscriptsubscriptβ†’π‘ž24superscriptβ„³0superscriptβ„³2π’ͺsuperscriptsubscriptβ†’π‘ž14π’ͺsuperscriptsubscriptβ†’π‘ž24\displaystyle+\mathcal{O}(|\vec{q}_{1}|^{4})+\mathcal{O}(|\vec{q}_{2}|^{4})\equiv\mathcal{M}^{(0)}+\mathcal{M}^{(2)}+\mathcal{O}(|\vec{q}_{1}|^{4})+\mathcal{O}(|\vec{q}_{2}|^{4}). (15)

The factor (mQEq)1/2superscriptsubscriptπ‘šπ‘„subscriptπΈπ‘ž12\displaystyle(\frac{m_{Q}}{E_{q}})^{1/2} comes from the relativistic normalization of the Fock state. For the S-wave case, qα​qΞ²=13​|qβ†’|2​(βˆ’gα​β+p1α​p1Ξ²p12)=13​|qβ†’|2​Πα​βsuperscriptπ‘žπ›Όsuperscriptπ‘žπ›½13superscriptβ†’π‘ž2superscript𝑔𝛼𝛽superscriptsubscript𝑝1𝛼superscriptsubscript𝑝1𝛽superscriptsubscript𝑝1213superscriptβ†’π‘ž2superscriptΠ𝛼𝛽q^{\alpha}q^{\beta}=\frac{1}{3}|\vec{q}|^{2}(-g^{\alpha\beta}+\frac{p_{1}^{\alpha}p_{1}^{\beta}}{p_{1}^{2}})=\frac{1}{3}|\vec{q}|^{2}\Pi^{\alpha\beta} and the odd-power terms of qπ‘žq vanish. Subsequently, by multiplying the complex conjugate of the amplitude, the amplitude squared up to the next order can be obtained:

|β„³|2superscriptβ„³2\displaystyle|\mathcal{M}|^{2} =\displaystyle= β„³0β„³0β£βˆ—+(β„³0β„³2β£βˆ—+h.c.)+π’ͺ(v4)\displaystyle\mathcal{M}^{0}\mathcal{M}^{0*}+(\mathcal{M}^{0}\mathcal{M}^{2*}+h.c.)+\mathcal{O}(v^{4}) (16)
=\displaystyle= β„³0​ℳ0β£βˆ—superscriptβ„³0superscriptβ„³0\displaystyle\mathcal{M}^{0}\mathcal{M}^{0*}
+\displaystyle+ 16|qβ†’1|2Πα​β[βˆ‚2β„³βˆ‚q1Ξ±β€‹βˆ‚q1Ξ²(0,0,mQ​1,mQ​2)β„³0β£βˆ—+h.c.]+|qβ†’1|22​mQ​1βˆ‚(mQ​1/Eq​1​ℳ)βˆ‚Eq​1(0,0,mQ​1,mQ​2)\displaystyle\frac{1}{6}|\vec{q}_{1}|^{2}\Pi^{\alpha\beta}[\frac{\partial^{2}\mathcal{M}}{\partial q_{1}^{\alpha}\partial q_{1}^{\beta}}(0,0,m_{Q1},m_{Q2})\mathcal{M}^{0\ast}+h.c.]+\frac{|\vec{q}_{1}|^{2}}{2m_{Q1}}\frac{\partial(m_{Q1}/E_{q1}\mathcal{M})}{\partial E_{q1}}(0,0,m_{Q1},m_{Q2})
+\displaystyle+ 16|qβ†’2|2Πα​β[βˆ‚2β„³βˆ‚q2Ξ±β€‹βˆ‚q2Ξ²(0,0,mQ​1,mQ​2)β„³0β£βˆ—+h.c.]+|qβ†’2|22​mQ​2βˆ‚(mQ​2/Eq​2​ℳ)βˆ‚Eq​2(0,0,mQ​1,mQ​2)\displaystyle\frac{1}{6}|\vec{q}_{2}|^{2}\Pi^{\alpha\beta}[\frac{\partial^{2}\mathcal{M}}{\partial q_{2}^{\alpha}\partial q_{2}^{\beta}}(0,0,m_{Q1},m_{Q2})\mathcal{M}^{0\ast}+h.c.]+\frac{|\vec{q}_{2}|^{2}}{2m_{Q2}}\frac{\partial(m_{Q2}/E_{q2}\mathcal{M})}{\partial E_{q2}}(0,0,m_{Q1},m_{Q2})
+\displaystyle+ π’ͺ​(v4).π’ͺsuperscript𝑣4\displaystyle\mathcal{O}(v^{4}).

Form the expressions, one can see the relativistic corrections contain four parts to the two quarkonum production. To evaluate them, Eqs. (2Β  2) would be used.

2.1 J/Οˆπ½πœ“J/\psi(Ξ₯Ξ₯\Upsilon) pair production

In Ref.Qiao:2010kn ; Ko:2010xy ; Ko:2010vh , the production of J/Οˆπ½πœ“J/\psi pair was discussed in NRQCD. In the fock state expansion of the cross section, only two combinations give the dominate contributions and other ones are suppressed in all the pTsubscript𝑝𝑇p_{T} region, i.e. |3S1[1]⟩|3S1[1]gg⟩|^{3}S_{1}^{[1]}\rangle|^{3}S_{1}^{[1]}gg\rangle state and |3S1[8]g⟩|3S1[8]g⟩|^{3}S_{1}^{[8]}g\rangle|^{3}S_{1}^{[8]}g\rangle. The former item gives dominate contribution at relative lower pTsubscript𝑝𝑇p_{T} region and the latter becomes important along with pTsubscript𝑝𝑇p_{T} increasing. In this paper, our computations restrict relativistic corrections of these two combinations. Therefore the differential cross section in Eq.(2) up to next order in v𝑣v takes the following form

d​σ^​(g+gβ†’J/ψ+J/ψ)𝑑^πœŽβ†’π‘”π‘”π½πœ“π½πœ“\displaystyle d\hat{\sigma}(g+g\rightarrow J/\psi+J/\psi) =\displaystyle= F​(S1[1]3​S1[1]3)mc4β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[1]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[1]3)|0⟩𝐹superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsubscriptπ‘šπ‘4quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130\displaystyle\frac{F({}^{3}S_{1}^{[1]}{}^{3}S_{1}^{[1]})}{m_{c}^{4}}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle} (17)
+\displaystyle+ 2Γ—G​(S1[1]3​S1[1]3)mc6β€‹βŸ¨0|𝒫J/Οˆβ€‹(S1[1]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[1]3)|0⟩2𝐺superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsubscriptπ‘šπ‘6quantum-operator-product0superscriptπ’«π½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130\displaystyle 2\times\frac{G({}^{3}S_{1}^{[1]}{}^{3}S_{1}^{[1]})}{m_{c}^{6}}{\langle 0|\mathcal{P}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle}
+\displaystyle+ F​(S1[8]3​S1[8]3)mc4β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0⟩𝐹superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsubscriptπ‘šπ‘4quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle\frac{F({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}{m_{c}^{4}}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}
+\displaystyle+ 2Γ—G​(S1[8]3​S1[8]3)mc6β€‹βŸ¨0|𝒫J/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0⟩.2𝐺superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsubscriptπ‘šπ‘6quantum-operator-product0superscriptπ’«π½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle 2\times\frac{G({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}{m_{c}^{6}}{\langle 0|\mathcal{P}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}.

where F(β‹―)F(_{\cdots}), G(β‹―)G(_{\cdots}) are the short distance coefficients and for leading order and relativistic correction respectively. The factor 2 in the relativistic terms is given because the contributions of relativistic correction for identified particle are naturally equal. So we can calculate only the contribution of one J/Οˆπ½πœ“J/\psi, then multiply by 2 to get the total correction. The four-Fermion operators π’ͺH​(Ξ›)superscriptπ’ͺ𝐻Λ\mathcal{O}^{H}(\Lambda) with the dimension-6 and the dimension-8 four-Fermion operators 𝒫H​(Ξ›)superscript𝒫𝐻Λ\mathcal{P}^{H}(\Lambda) for the relativistic correction operators are defined asBodwin:1994jh

π’ͺH​(S1[1]3)superscriptπ’ͺ𝐻superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13\displaystyle\mathcal{O}^{H}({}^{3}S_{1}^{[1]}) =\displaystyle= Οˆβ€ β€‹Οƒβ†’β€‹Ο‡β‹…Ο‡β€ β€‹Οƒβ†’β€‹Οˆβ‹…superscriptπœ“β€ β†’πœŽπœ’superscriptπœ’β€ β†’πœŽπœ“\displaystyle\psi^{{\dagger}}\vec{\sigma}\chi\cdot\chi^{{\dagger}}\vec{\sigma}\psi
π’ͺH​(S1[8]3)superscriptπ’ͺ𝐻superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83\displaystyle\mathcal{O}^{H}({}^{3}S_{1}^{[8]}) =\displaystyle= Οˆβ€ β€‹Οƒβ†’β€‹Ta​χ⋅χ†​σ→​Taβ€‹Οˆβ‹…superscriptπœ“β€ β†’πœŽsuperscriptπ‘‡π‘Žπœ’superscriptπœ’β€ β†’πœŽsuperscriptπ‘‡π‘Žπœ“\displaystyle\psi^{{\dagger}}\vec{\sigma}T^{a}\chi\cdot\chi^{{\dagger}}\vec{\sigma}T^{a}\psi
𝒫H​(S1[1]3)superscript𝒫𝐻superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13\displaystyle\mathcal{P}^{H}({}^{3}S_{1}^{[1]}) =\displaystyle= 12[Οˆβ€ Οƒβ†’Ο‡β‹…Ο‡β€ Οƒβ†’(βˆ’i2𝐃↔)2ψ+h.c.]\displaystyle\frac{1}{2}[\psi^{{\dagger}}\vec{\sigma}\chi\cdot\chi^{{\dagger}}\vec{\sigma}(-\frac{i}{2}\overleftrightarrow{\mathbf{D}})^{2}\psi+h.c.]
𝒫H​(S1[8]3)superscript𝒫𝐻superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83\displaystyle\mathcal{P}^{H}({}^{3}S_{1}^{[8]}) =\displaystyle= 12[Οˆβ€ Οƒβ†’Taχ⋅χ†σ→Ta(βˆ’i2𝐃↔)2ψ+h.c.]\displaystyle\frac{1}{2}[\psi^{{\dagger}}\vec{\sigma}T^{a}\chi\cdot\chi^{{\dagger}}\vec{\sigma}T^{a}(-\frac{i}{2}\overleftrightarrow{\mathbf{D}})^{2}\psi+h.c.] (18)

where Ο‡πœ’\chi and Οˆπœ“\psi are the Pauli spinors describing anti quark creation and quark annihilation respectively. ΟƒπœŽ\sigma is the Pauli matrices and 𝐃𝐃\mathbf{D} is the gauge-covariant derivative with 𝐃↔=πƒβ†’βˆ’πƒβ†β†”πƒβ†’πƒβ†πƒ\overleftrightarrow{\mathbf{D}}=\overrightarrow{\mathbf{D}}-\overleftarrow{\mathbf{D}}. T𝑇T is the S​U​(3)π‘†π‘ˆ3SU(3) color matrix.

The above analysis is also adequate to the production of Ξ₯Ξ₯\Upsilon pair. We use FeynArtsKublbeck:1990xc to generate Feynman diagrams and amplitudes and FeynCalcMertig:1990an handle the amplitudes. For double J/Οˆβ€²β€‹s𝐽superscriptπœ“β€²π‘ J/\psi^{\prime}s and double Ξ₯′​ssuperscriptΞ₯′𝑠\Upsilon^{\prime}s process there are 31 Feynman diagrams for color-singlet channel and 72 Feynman diagrams for color-octet channel. We will give the results of the short distance coefficients to leading order and relativistic corrections in the Appendix. Our leading order results to color singlet and color octet channel are consistent with the ref Ko:2010xy .

2.2 J/ψ+Ξ₯π½πœ“Ξ₯J/\psi+\Upsilon channel

As the discussion in Refs.Ko:2010xy ; Ko:2010vh , the events to double J/Οˆπ½πœ“J/\psi under the luminosity of LHC is 70 and it is difficult to study COM by use of the process of J/Οˆπ½πœ“J/\psi pair production for the LHC experiments as well as for the di-Ξ₯Ξ₯\Upsilon pair production. They study the process p​pβ†’J/ψ+Ξ₯+Xβ†’π‘π‘π½πœ“Ξ₯𝑋pp\rightarrow{J/\psi+\Upsilon+X} and find it is nice probe to COM with enough events at LHC. To study relativistic corrections to this process is a meaningful work. At leading order of O​(Ξ±s)𝑂subscript𝛼𝑠O(\alpha_{s}), the CS channel ccΒ―(3S1[1])+bbΒ―(3S1[1])c\bar{c}(^{3}S_{1}^{[1]})+b\bar{b}(^{3}S_{1}^{[1]}) have no contributions. The CO channels include ccΒ―(3S1[1])+bbΒ―(3S1[8])c\bar{c}(^{3}S_{1}^{[1]})+b\bar{b}(^{3}S_{1}^{[8]}), ccΒ―(3S1[8])+bbΒ―(3S1[1])c\bar{c}(^{3}S_{1}^{[8]})+b\bar{b}(^{3}S_{1}^{[1]}) and ccΒ―(3S1[8])+bbΒ―(3S1[8])c\bar{c}(^{3}S_{1}^{[8]})+b\bar{b}(^{3}S_{1}^{[8]}) combinations. In our calculations, we neglect the relativistic corrections to Ξ₯Ξ₯\Upsilon production which is negligible compared with the corrections to J/Οˆπ½πœ“J/\psi. Therefore we have the obvious expression to next order in v𝑣v

d​σ^​(g+gβ†’J/ψ+Ξ₯)𝑑^πœŽβ†’π‘”π‘”π½πœ“Ξ₯\displaystyle d\hat{\sigma}(g+g\rightarrow J/\psi+\Upsilon) =\displaystyle= F​(S1[1]3​S1[8]3)mc2​mb2β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[1]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺΞ₯​(S1[8]3)|0⟩𝐹superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsubscriptπ‘šπ‘2superscriptsubscriptπ‘šπ‘2quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle\frac{F({}^{3}S_{1}^{[1]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}{m_{c}^{2}m_{b}^{2}}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle} (19)
+\displaystyle+ G​(S1[1]3​S1[8]3)mc4​mb2β€‹βŸ¨0|𝒫J/Οˆβ€‹(S1[1]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺΞ₯​(S1[8]3)|0⟩𝐺superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsubscriptπ‘šπ‘4superscriptsubscriptπ‘šπ‘2quantum-operator-product0superscriptπ’«π½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle\frac{G({}^{3}S_{1}^{[1]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}{m_{c}^{4}m_{b}^{2}}{\langle 0|\mathcal{P}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}
+\displaystyle+ F​(S1[8]3​S1[1]3)mc2​mb2β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺΞ₯​(S1[1]3)|0⟩𝐹superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsubscriptπ‘šπ‘2superscriptsubscriptπ‘šπ‘2quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130\displaystyle\frac{F({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[1]})}{m_{c}^{2}m_{b}^{2}}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle}
+\displaystyle+ G​(S1[8]3​S1[1]3)mc4​mb2β€‹βŸ¨0|𝒫J/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺΞ₯​(S1[1]3)|0⟩𝐺superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsubscriptπ‘šπ‘4superscriptsubscriptπ‘šπ‘2quantum-operator-product0superscriptπ’«π½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130\displaystyle\frac{G({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[1]})}{m_{c}^{4}m_{b}^{2}}{\langle 0|\mathcal{P}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle}
+\displaystyle+ F​(S1[8]3​S1[8]3)mc2​mb2β€‹βŸ¨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺΞ₯​(S1[8]3)|0⟩𝐹superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsubscriptπ‘šπ‘2superscriptsubscriptπ‘šπ‘2quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle\frac{F({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}{m_{c}^{2}m_{b}^{2}}{\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}
+\displaystyle+ G​(S1[8]3​S1[8]3)mc4​mb2β€‹βŸ¨0|𝒫J/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0βŸ©β€‹βŸ¨0|π’ͺΞ₯​(S1[8]3)|0⟩.𝐺superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsubscriptπ‘šπ‘4superscriptsubscriptπ‘šπ‘2quantum-operator-product0superscriptπ’«π½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle\frac{G({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}{m_{c}^{4}m_{b}^{2}}{\langle 0|\mathcal{P}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}{\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle}.

The operators are defined in Eq.(2.1) and the results of the short distance coefficients can also be found in the Appendix.

3 The Numerical Result and Discussion

Using the method of phase space integration in Ref. Fan:2009zq , we can carry out the numerical calculation the cross section at the LHC and Tevatron respectively. Here we ignore the relativistic correction come from the phase space. Fortran program was used to calculate the integration. We choose input parameters: the mass of charm quark mc=1.5​G​e​Vsubscriptπ‘šπ‘1.5𝐺𝑒𝑉m_{c}=1.5GeV and bottom quark mb=4.7​G​e​Vsubscriptπ‘šπ‘4.7𝐺𝑒𝑉m_{b}=4.7GeV; the factorization scale ΞΌπœ‡\mu taken as transverse mass ΞΌ=mT=(4​mQ2+pT2)πœ‡subscriptπ‘šπ‘‡4superscriptsubscriptπ‘šπ‘„2superscriptsubscript𝑝𝑇2\mu=m_{T}=(4{m_{Q}}^{2}+{p_{T}}^{2}) ; specifically we use the parton distribution function CTEQ6L1Pumplin:2002vw . The running coupling const Ξ±ssubscript𝛼𝑠\alpha_{s} is evaluated by the formula of CTEQ6L1. We employ the following values for the NRQCD matrix elements for J/Οˆπ½πœ“J/\psi and Ξ₯Ξ₯\Upsilon Bodwin:2007fz ; Braaten:1999qk ; Kang:2007uv ; Kramer:2001hh :

⟨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[1]3)|0⟩quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130\displaystyle\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle =\displaystyle= 1.3​G​e​V3,1.3𝐺𝑒superscript𝑉3\displaystyle 1.3GeV^{3},
⟨0|π’ͺJ/Οˆβ€‹(S1[8]3)|0⟩quantum-operator-product0superscriptπ’ͺπ½πœ“superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle\langle 0|\mathcal{O}^{J/\psi}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle =\displaystyle= 3.9Γ—10βˆ’3​G​e​V3.3.9superscript103𝐺𝑒superscript𝑉3\displaystyle 3.9{\times}10^{-3}GeV^{3}. (20)
⟨0|π’ͺΞ₯​(S1[1]3)|0⟩quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]130\displaystyle\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[1]})|0\rangle =\displaystyle= 9.2​G​e​V3,9.2𝐺𝑒superscript𝑉3\displaystyle 9.2GeV^{3},
⟨0|π’ͺΞ₯​(S1[8]3)|0⟩quantum-operator-product0superscriptπ’ͺΞ₯superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]830\displaystyle\langle 0|\mathcal{O}^{\Upsilon}({}^{3}S_{1}^{[8]})|0\rangle =\displaystyle= 1.5Γ—10βˆ’1​G​e​V3.1.5superscript101𝐺𝑒superscript𝑉3\displaystyle 1.5{\times}10^{-1}GeV^{3}. (21)

As discussion in Sec.2, we use Eq.(8) to estimate the relativistic LDMES.

3.1 J/Οˆπ½πœ“J/\psi(Ξ₯Ξ₯\Upsilon) pair production

Under the large pTsubscript𝑝𝑇p_{T} limit approximation,

βˆ’m2uβˆΌβˆ’m2t<m2pT2∼0similar-tosuperscriptπ‘š2𝑒superscriptπ‘š2𝑑superscriptπ‘š2superscriptsubscript𝑝𝑇2similar-to0\displaystyle-\frac{m^{2}}{u}\sim-\frac{m^{2}}{t}<\frac{m^{2}}{p_{T}^{2}}\sim 0 (22)

where mπ‘šm is the mass of J/Οˆπ½πœ“J/\psi or Ξ₯Ξ₯\Upsilon, we can expand the short distance coefficients with mπ‘šm. The ratios of the short distance coefficient between LO (F) and its relativistic correction (G) in lowest order in the expansion are:

R​(S1[1]3​S1[1]3)|pT≫m=G​(S1[1]3​S1[1]3)F​(S1[1]3​S1[1]3)|pT≫mevaluated-at𝑅superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13much-greater-thansubscriptπ‘π‘‡π‘ševaluated-at𝐺superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13𝐹superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13much-greater-thansubscriptπ‘π‘‡π‘š\displaystyle R({}^{3}S_{1}^{[1]}{}^{3}S_{1}^{[1]})\Big{|}_{p_{T}\gg m}=\frac{G({}^{3}S_{1}^{[1]}{}^{3}S_{1}^{[1]})}{F({}^{3}S_{1}^{[1]}{}^{3}S_{1}^{[1]})}\Big{|}_{p_{T}\gg m} ∼similar-to\displaystyle\sim βˆ’11\displaystyle-1
R​(S1[8]3​S1[8]3)|pT≫m=G​(S1[8]3​S1[8]3)F​(S1[8]3​S1[8]3)|pT≫mevaluated-at𝑅superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83much-greater-thansubscriptπ‘π‘‡π‘ševaluated-at𝐺superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83𝐹superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83much-greater-thansubscriptπ‘π‘‡π‘š\displaystyle R({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[8]})\Big{|}_{p_{T}\gg m}=\frac{G({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}{F({}^{3}S_{1}^{[8]}{}^{3}S_{1}^{[8]})}\Big{|}_{p_{T}\gg m} ∼similar-to\displaystyle\sim βˆ’113113\displaystyle-\frac{11}{3} (23)

The ratio of S1[8]3superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83{}^{3}S_{1}^{[8]} is approximately βˆ’11/3113-11/3 this ratio of color octet state is consistent with Ref.Bodwin:2003wh ; Xu:2012am . In large pTsubscript𝑝𝑇p_{T} limit, the dominate contribution of this subprocess is gβˆ—β†’c​c¯​(S1[8]3)β†’superscript𝑔𝑐¯𝑐superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83g^{*}\to c\bar{c}({}^{3}S_{1}^{[8]}). The propagator of virtual gluon gβˆ—superscript𝑔g^{*} is proportional to 1/Eq21superscriptsubscriptπΈπ‘ž21/E_{q}^{2}. This term offers a factor of βˆ’22-2 to the ratio R​(S1[8]3)𝑅superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83R({}^{3}S_{1}^{[8]}).

In Fig.1, we present the ratios at the Tevatron with s=1.96​T​e​V𝑠1.96𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=1.96TeV and at the LHC with s=7​T​e​V𝑠7𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=7TeV or s=14​T​e​V𝑠14𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=14TeV of J/Οˆπ½πœ“J/\psi and the curves are very close at large pTsubscript𝑝𝑇p_{T} and consistent with above analysis. In small pTsubscript𝑝𝑇p_{T} region, for CS, corrections are less than the values in large pTsubscript𝑝𝑇p_{T} limit. On contrary, there is a sharp suppress in small pTsubscript𝑝𝑇p_{T} region for CO. That can obviously be shown in Fig.2, etc. differential cross sections of pTsubscript𝑝𝑇p_{T}. The LO cross sections to CS and CO state suppressed by factor of 23%percent2323\% and 84%percent8484\% when involving the effects of relativistic corrections. For the LO case, the CS and CO curves cross at about pT=14​G​e​Vsubscript𝑝𝑇14𝐺𝑒𝑉p_{T}=14GeV. As pTsubscript𝑝𝑇p_{T} increasing the contributions to CO state would surpass that to CS. And this provide a probe to check the COM experimentally. But in our calculations as shown in the diagrams, relativistic corrections reduce the CO contributions largely and make the difference not apparently between the CSM results and the COM results. Furthermore, we make a prediction of the cross sections at the LHCb with s=8​T​e​V𝑠8𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=8TeV as shown in Fig.3, COM with relativistic corrections contribute little to total cross sections that is similar with the cases mentioned above. For total cross sections, COM effects are also not obviously, and this can be seen in Tab.1.

[Uncaptioned image]
[Uncaptioned image]
Refer to caption
Refer to caption
Figure 1: The ratios of the short distance coefficient between LO F𝐹F and its relativistic correction G of p+pβ†’J/ψ+J/Οˆβ†’π‘π‘π½πœ“π½πœ“{p+p}\rightarrow{J/\psi+J/\psi} process at the Tevatron with s=1.96​T​e​V𝑠1.96𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=1.96TeV and at the LHC with s=7​T​e​V𝑠7𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=7TeV of s=14​T​e​V𝑠14𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=14TeV.
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Figure 2: The p+pβ†’J/ψ+J/Οˆβ†’π‘π‘π½πœ“π½πœ“{p+p}\rightarrow{J/\psi+J/\psi} process ptsubscript𝑝𝑑p_{t} distribution of deferential cross section at the LHC and Tevatron respectively.
Refer to caption
Refer to caption
Figure 3: The predicted p+pβ†’J/ψ+J/Οˆβ†’π‘π‘π½πœ“π½πœ“{p+p}\rightarrow{J/\psi+J/\psi} process ptsubscript𝑝𝑑p_{t} distribution of deferential cross section at the LHC with s=8​T​e​V𝑠8𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=8TeV of |y|<2.4𝑦2.4|y|<2.4 and 2.5<y<4.52.5𝑦4.52.5<y<4.5 , respectively.
mcsubscriptπ‘šπ‘m_{c} S1[1]3superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13{}^{3}{S_{1}}^{[1]} LO S1[1]3superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]13{}^{3}{S_{1}}^{[1]} RC S1[8]3superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83{}^{3}{S_{1}}^{[8]} LO S1[8]3superscriptsuperscriptsubscript𝑆1delimited-[]83{}^{3}{S_{1}}^{[8]} RC total cross section
(GeV) (nb) (pb) (pb) (pb) (nb)
1.60 5.18 βˆ’13.9013.90-13.90 1.631.631.63 βˆ’1.941.94-1.94 5.16
1.55 6.92 βˆ’22.1222.12-22.12 2.202.202.20 βˆ’2.612.61-2.61 6.89
1.50 9.31 βˆ’34.6834.68-34.68 3.003.003.00 βˆ’3.553.55-3.55 9.28
1.45 12.65 βˆ’53.0953.09-53.09 4.134.134.13 βˆ’4.884.88-4.88 12.60
1.40 17.34 βˆ’80.9680.96-80.96 5.735.735.73 βˆ’6.776.77-6.77 17.26
Table 1: The total cross sections for color-singlet channel, color-octet channel and their relativistic corrections at LHC with s=7​T​e​V𝑠7𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=7TeV, integrating over 2<y<4.52𝑦4.52<y<4.5 and pT<10​G​e​Vsubscript𝑝𝑇10𝐺𝑒𝑉p_{T}<10GeV and we choose charm quark mass for input parameter from 1.4​G​e​V1.4𝐺𝑒𝑉1.4GeV to 1.6​G​e​V1.6𝐺𝑒𝑉1.6GeV. ”RC” at the head of the table denotes the relativistic contributions.

In comparison of process of single J/Οˆπ½πœ“J/\psi production in which QCD corrections are essential than relativistic corrections to CO states and give large contributions to total cross sections. It is expected for QCD corrections to CS and CO states to give a large contributions.

To investigate the effects of relativistic corrections comparing with experiment, we give the differential cross sections as functions of the invariant mass of double J/Οˆπ½πœ“J/\psi and of the rapidity in Fig.4 to pair production with the same constraints as the LHCb, i.e. 2<y<4.52𝑦4.52<y<4.5 and s=7​T​e​V𝑠7𝑇𝑒𝑉\sqrt{s}=7TeV. From the figures, one can see the main part of the theoretical calculations concentrates in the low region of the invariant mass with a sharp peak at about 6.5​G​e​V6.5𝐺𝑒𝑉6.5GeV, but LHCb data shows a peak at 7∼8​G​e​Vsimilar-to78𝐺𝑒𝑉7\sim 8GeV. And theoretical value of the peak is nearby 5.5​n​b/G​e​V5.5𝑛𝑏𝐺𝑒𝑉5.5nb/GeV which is two times large than the experimental peak value. In the low region less than about 7.5​G​e​V7.5𝐺𝑒𝑉7.5GeV, relativistic effects show a positive correction to LO curve with a maximal enhanced factor 1.08. In the region large than 7.5​G​e​V7.5𝐺𝑒𝑉7.5GeV, relativistic effects suppress the LO curve but not obviously. Here we only consider the contributions to direct pair production and the feed-down process from excited state will contribute nearly 30%percent3030\% to direct production rateBerezhnoy:2011xy . Taking the feed-down corrections into account, the theoretical prediction to differential cross section within the invariant mass 6​G​e​V∼8.5​G​e​Vsimilar-to6𝐺𝑒𝑉8.5𝐺𝑒𝑉6GeV\sim 8.5GeV would be large than the experimental values. This situation is very different from the calculations in Refs.Berezhnoy:2011xy ; Kom:2011bd . They showed that the single parton scattering contributions were too small to fit the experimental data and introduced double parton scattering mechanism. In our calculations, only LO contributions would be large enough comparing with the experimental data. But as they discussed, single parton scattering result peaks at too low a invariant mass value and with a too large value, and the relativistic corrections do not relieve the puzzle but enhances the peak value. Recently, an soft-collinear effective theory(SCET) has been developed and seem to provide a possibility to suppress the end point peak considerably and move it from the end pointBauer:2000yr . Besides, may NLO QCD redia corrections give a large negative contribution especially for the peak? It is expected the problem would be solved when involving these corrections.

Refer to caption