OUTP - 09/23P

String Photini at the LHC

Asimina Arvanitakia,bπ‘Žπ‘{}^{a,b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a , italic_b end_FLOATSUPERSCRIPT, Nathaniel Craigc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT, Savas Dimopoulosc𝑐{}^{c}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c end_FLOATSUPERSCRIPT,

SergeiΒ Dubovskyc,d𝑐𝑑{}^{c,d}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_c , italic_d end_FLOATSUPERSCRIPT, and John March-Russelle𝑒{}^{e}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_e end_FLOATSUPERSCRIPT

aa{}^{\rm a}start_FLOATSUPERSCRIPT roman_a end_FLOATSUPERSCRIPT Berkeley Center for Theoretical Physics, University of California, Berkeley, CA, 94720

bb{}^{\rm b}start_FLOATSUPERSCRIPT roman_b end_FLOATSUPERSCRIPT Theoretical Physics Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, 94720

cc{}^{\rm c}start_FLOATSUPERSCRIPT roman_c end_FLOATSUPERSCRIPT Department of Physics, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA

dd{}^{\rm d}start_FLOATSUPERSCRIPT roman_d end_FLOATSUPERSCRIPT Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, 60th October Anniversary Prospect, 7a, 117312 Moscow, Russia

ee{}^{\rm e}start_FLOATSUPERSCRIPT roman_e end_FLOATSUPERSCRIPT Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, University of Oxford, 1 Keble Road, Oxford, UK

String theories with topologically complex compactification manifolds suggest the simultaneous presence of many unbroken U(1)’s without any light matter charged under them. The gauge bosons associated with these U(1)’s do not have direct observational consequences. However, in the presence of low energy supersymmetry the gauge fermions associated with these U(1)’s, the β€œphotini”, mix with the Bino and extend the MSSM neutralino sector. This leads to novel signatures at the LHC. The lightest ordinary supersymmetric particle (LOSP) can decay to any one of these photini. In turn, photini may transition into each other, leading to high lepton and jet multiplicities. Both the LOSP decays and inter-photini transitions can lead to displaced vertices. When the interphotini decays happen outside the detector, the cascades can result in different photini escaping the detector leading to multiple reconstructed masses for the invisible particle. If the LOSP is charged, it stops in the detector and decays out-of-time to photini, with the possibility that the produced final photini vary from event to event. Observation of a plenitude of photini at the LHC would be evidence that we live in a string vacuum with a topologically rich compactification manifold.

1 Introduction and Summary

String theory is a mathematically successful and beautiful theory of quantum gravity. However, as is natural to expect for any theory of quantum gravity given the enormous value of the relevant energy scale, MPl≃1019similar-to-or-equalssubscript𝑀𝑃𝑙superscript1019M_{Pl}\simeq 10^{19}italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_P italic_l end_POSTSUBSCRIPT ≃ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 19 end_POSTSUPERSCRIPTΒ GeV, testing string theory at experimentally accessible energies is challenging. Two major qualitative predictions of string theory are supersymmetry (SUSY) and extra spatial dimensions. The weak hierarchy problem suggests that at least one of these phenomena may be accessible to observations at TeV energies.

The discovery of large extra dimensions at the LHC would certainly open a spectacular window into string dynamics. Here we concentrate on a more challenging scenario in which the weak hierarchy problem is solved by low energy SUSY, but the size of extra dimensions is very small (for instance, Planck or GUT scale). Although the very discovery of low energy SUSY would provide strong support for the string framework, it is natural in this case to ask whether further evidence for string theory at low energies may exist.

The usual characteristic signature of extra dimensionsβ€”excited Kaluza–Klein (KK) modesβ€”is unavailable for small extra dimensions, as massive KK modes are too heavy to be produced. However, realistic string theory constructions typically result in extra-dimensional manifolds with rich and non-trivial topology. One way to characterize the topological complexity of the manifold is by enumerating closed sub-manifolds(cycles) of different dimensionality that cannot be deformed one into anotherβ€”the so-called (co)homology classes. This is a natural generalization of the way in which orientable closed two-dimensional surfaces can be characterized by the number of handles. Realistic compactifications in string theory typically involve manifolds with a large number of cyclesβ€”from several hundreds to 105superscript10510^{5}10 start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT. The reason for this is simple combinatoricsβ€”generically there are many non-equivalent ways to embed a lower dimensional surface in a reasonably non-trivial six-dimensional manifold. For instance, the simplest Calabi–Yau spaceβ€”a six torusβ€”has six 1- and 5-cycles, fifteen 2- and 4-cycles, and twenty 3-cycles.

Interestingly, the topological complexity of a compactification manifold leaves imprints in the spectrum of KK zero modes, even if the size of the extra dimensions is arbitrarily small. To understand how this happens, let us recall another intrinsic feature of string theory: the presence of a new kind of gauge field, in the guise of antisymmetric tensor fields (forms) of various rank. In four space-time dimensions an antisymmetric second rank tensor (2-form) BΞΌΞ½subscriptπ΅πœ‡πœˆB_{\mu\nu}italic_B start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT is equivalent to a massless scalar field, while higher rank forms are non-dynamical. This changes in higher dimensions, where higher rank antisymmetric tensor fields can be both dynamical and different from the scalar (0-form), and vector (1-form) fields. Higher rank antisymmetric forms play a crucial role in the Green–Schwarz mechanism for anomaly cancellation in string theory and are related to the presence of extended objects in the theory such as strings and branes. Just as a vector field is coupled to the world-line of a charged particle, higher rank forms are coupled to the world-volumes of extended objects. Of particular interest in what follows are the Ramond–Ramond (RR) forms C2,4subscript𝐢24C_{2,4}italic_C start_POSTSUBSCRIPT 2 , 4 end_POSTSUBSCRIPT of type IIB theory of rank 2 and 4, or C1,3subscript𝐢13C_{1,3}italic_C start_POSTSUBSCRIPT 1 , 3 end_POSTSUBSCRIPT of type IIA theory of rank 1 and 3; the extended objects charged under these fields are D-branes [1].

The crucial property of antisymmetric tensor fields is that upon compactification they give rise to many KK zero modes, labeled by the independent cycles of the internal manifold [2]. Interestingly, the number of zero modes depends only on the topology of extra dimensions, but not on their absolute size. Indeed, zero modes are scale free, so that their number cannot depend on a dimensionful parameter. Consequently, zero modes provide a probe of extra dimensions even in the limit where their size is tiny. The discovery of a large number of particles with similar properties whose presence is hard to motivate within a strictly 4-dimensional theory would be evidence for the existence of extra dimensions with complicated topology111Replication of the Standard Model generations may already be a hint supporting this logic.. For instance, every independent 4-cycle Ξ£i4subscriptsuperscriptΞ£4𝑖\Sigma^{4}_{i}roman_Ξ£ start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT in type IIB string theory gives rise to an ultra-light222Being massless at the perturbative level, these fields acquire a mass due only to non-perturbative effects. (pseudo)scalar field with axion-like couplings, defined as an integral of C4subscript𝐢4C_{4}italic_C start_POSTSUBSCRIPT 4 end_POSTSUBSCRIPT over the 4-cycle. More generally, every independent n𝑛nitalic_n-cycle gives rise to a scalar KK zero mode in the presence of a rank n𝑛nitalic_n form.

One of these pseudoscalar fields may play the role of the QCD axion [3], while others may be observed by a number of cosmological and astrophysical experiments in the next decade [4]. It is worth keeping in mind that these string axions may acquire a high-scale mass in a number of ways (e.g., due to the presence of branes wrapping the corresponding cycles or from fluxes; they may also be projected away by orientifold planes). However, the strong CP problem suggests that at least one of these fields survives at low energies. Given the large number of independent cycles on a typical compactification manifold, it would be strange if only one of them gave rise to the light axion, thereby leading to the expectation of a plenitude of ultra-light axion-like particlesβ€” the β€œstring axiverse” [4].

String axions are (pseudo)Goldstone bosons and cannot have any renormalizable couplings with the fields of the Standard Model. All their interactions are suppressed by the compactification scale, so there is no opportunity to observe string axions in conventional collider experiments. However, these string axions are not the only matter suggested by a topologically-complex compactification manifold. The main point of the current paper is that in the string axiverse with low energy SUSY it is natural to expect another plenitude of particles with weak scale masses that can be observed at the LHC.

The reason is that an antisymmetric form of rank n𝑛nitalic_n gives rise also to massless vector fields, labeled by the independent cycles of dimension (nβˆ’1)𝑛1(n-1)( italic_n - 1 ). As in the scalar case, these vectors are defined as integrals of the form over the corresponding cycle. For instance, in type IIB theory each of the 3-cycles Ξ£i3subscriptsuperscriptΞ£3𝑖\Sigma^{3}_{i}roman_Ξ£ start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT makes it possible to define a 4d vector field

AΞΌi=∫Σi3C4superscriptsubscriptπ΄πœ‡π‘–subscriptsubscriptsuperscriptΞ£3𝑖subscript𝐢4A_{\mu}^{i}=\int_{\Sigma^{3}_{i}}C_{4}italic_A start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT = ∫ start_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ£ start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT italic_C start_POSTSUBSCRIPT 4 end_POSTSUBSCRIPT (1)

by taking three of the four-form indices along the directions of the cycle. Moreover, each 4d vector field AΞΌisuperscriptsubscriptπ΄πœ‡π‘–A_{\mu}^{i}italic_A start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT inherits a gauge symmetry from the underlying 10d abelian gauge symmetry of the RR field C4β†’C4+dΞ›3β†’subscript𝐢4subscript𝐢4𝑑subscriptΞ›3C_{4}\to C_{4}+d\Lambda_{3}italic_C start_POSTSUBSCRIPT 4 end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_C start_POSTSUBSCRIPT 4 end_POSTSUBSCRIPT + italic_d roman_Ξ› start_POSTSUBSCRIPT 3 end_POSTSUBSCRIPT, so that the end result is a plethora of 4d U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) gauge fields.

As with string axions, these fields may acquire a high mass from fluxes, or may be projected away by orientifold planes. However, as before, there is no reason for this to occur with all such vector fields and it is therefore natural to expect a plenitude of massless U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) fields in the string axiverse. It is interesting to note that essentially the same ingredientsβ€”cycles and form fieldsβ€”give rise to the string landscape of vacua that motivates fine-tuning of the vacuum energy. Successful scanning of the vacuum energy suggests the presence of at least several hundreds of cycles (giving rise to the famous 10fewΓ—100superscript10few10010^{{\rm few}\times 100}10 start_POSTSUPERSCRIPT roman_few Γ— 100 end_POSTSUPERSCRIPT vacua of string theory), thus providing an additional motivation for the plenitude of axions/photons.

An important property of the string RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) fields is that there are generically no light states charged under them. The reason is that the only objects charged under RR forms are non-perturbative D-brane states, so that particle states charged under RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s arise from D-branes wrapping the corresponding cycles. These states have masses above the string scale apart from the exceptional case of vanishingly small cycle volumes.

As a result, at low energies the RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s interact with the Standard Model fieldsβ€”which themselves arise from light perturbative string statesβ€”either through higher-dimensional operators unobservable at colliders, or through renormalizable kinetic mixing terms with the hypercharge U(1)Yπ‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT333As observational consequences are the main focus of this paper, we postpone the discussion of the origin of the mixing in string theory in the RR case until section 5.. In the presence of light particles charged under additional U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s such kinetic mixing would be strongly constrained from astrophysics and laboratory searches for millicharged particles [5, 6, 7, 8]. However, as discussed above, such light millicharged states are absent for RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s and these constraints do not pertain. As a consequence of the absence of light charged states, kinetic mixings with RR photons can be removed by field redefinition in the low energy theory without introducing any physical effects apart from changing the value of the hypercharge gauge coupling. Consequently, massless RR vector fields per se do not provide a useful observational window into extra dimensions.

However, the situation becomes significantly more interesting in the presence of low energy SUSY. In this case massless RR photons are accompanied by their light fermionic superpartnersβ€”photini. Unlike vectors, RR photini acquire masses of order the gravitino mass m3/2subscriptπ‘š32m_{3/2}italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUBSCRIPT as a result of SUSY breaking. If the dominant source of SUSY breaking for the MSSM also comes from the gravity mediation, then these photini masses are of the same order as the MSSM soft masses. This is the most interesting case for the LHC, and therefore will remain our primary focus in what follows. Another possibility is that the dominant source for the communication of SUSY breaking to the MSSM comes from gauge mediation, so that RR photini are much lighter than the MSSM superpartners.

As a consequence of a non-trivial photini mass matrix, the mixing of RR photini with the bino cannot be rotated away and has observable effects as we discuss in Section 2. For the purposes of LHC phenomenology, the significant result of this mixing is the extension of the MSSM neutralino sector by a plenitude of new states mixed with the bino through the gaugino mass matrix. This leads to a variety of possible signatures depending on the amount of mixing and the size of the inter-photini mass splittings, including extended supersymmetric cascades with high lepton and jet multiplicities arising from inter-photini transitions; displaced vertices from Lightest Ordinary Supersymmetric Particle (LOSP) decays or inter-photini transitions; cascades ending with different photini escaping the detector leading to multiple reconstructed masses for the invisible particle; and if the LOSP is charged so it stops, out-of-time decays of the LOSP to photini, with the possibility of the produced photini varying from event to event. Combinations of these signatures can also coexist.

Finally we emphasize that these photini signatures can occur for any set of U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s that kinetically mix with hypercharge and do not possess light charged states, not just the photini of RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s [9]. Such multiple hidden U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s are not uncommon in string theory and can arise from a variety of sources–for example, isolated branes not intersecting with the branes that realize the SM sector. If the isolated brane possess only vector-like matterβ€”the more common caseβ€”the matter can get a large positive mass–squared leaving an unbroken U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) with no surviving light charged states.

Of course, the existence of a plenitude of (possibly very) weakly coupled photini may pose challenges for conventional cosmology. In Section 3 we consider the potential constraints on photini masses and mixings from cosmological considerations, as well as the various means by which these constraints may be obviated. In Section 4 we turn to the case of light photini in theories with gauge mediated SUSY breaking. Although the prospective signatures of such light photini at the LHC are less promising, their decays may give rise to observable astrophysical signals.

2 Phenomenology

2.1 The photino lagrangian

Let us now turn to the 4d effective theory arising from kinetic mixing between visible and hidden gauge sectors. It has been well known for many years [10] that theories with multiple U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) gauge symmetries may admit kinetic mixings among the different U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s. Consider, for simplicity, the case of two such symmetries, U(1)aΓ—U(1)bπ‘ˆsubscript1π‘Žπ‘ˆsubscript1𝑏U(1)_{a}\times U(1)_{b}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT Γ— italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT. For the typical case of interest, U(1)aπ‘ˆsubscript1π‘ŽU(1)_{a}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT is a visible-sector gauge symmetry such as hypercharge U(1)Yπ‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT, while U(1)bπ‘ˆsubscript1𝑏U(1)_{b}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT is some hidden-sector gauge symmetry. In the basis in which the interaction terms have the canonical form, the pure gauge part of the Lagrangian can be written as

β„’gauge=βˆ’14F(a)ΞΌΞ½F(a)ΞΌΞ½βˆ’14F(b)ΞΌΞ½F(b)ΞΌΞ½+Ο΅2F(a)ΞΌΞ½F(b)ΞΌΞ½.subscriptβ„’gauge14superscriptsubscriptπΉπ‘Žπœ‡πœˆsubscriptπΉπ‘Žπœ‡πœˆ14superscriptsubscriptπΉπ‘πœ‡πœˆsubscriptπΉπ‘πœ‡πœˆitalic-Ο΅2superscriptsubscriptπΉπ‘Žπœ‡πœˆsubscriptπΉπ‘πœ‡πœˆ\mathcal{L}_{\rm gauge}~{}=~{}-\frac{1}{4}\,F_{(a)}^{\mu\nu}F_{(a)\mu\nu}-\frac{1}{4}\,F_{(b)}^{\mu\nu}F_{(b)\mu\nu}+\frac{\epsilon}{2}\,F_{(a)}^{\mu\nu}F_{(b)\mu\nu}~{}.caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_gauge end_POSTSUBSCRIPT = - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 4 end_ARG italic_F start_POSTSUBSCRIPT ( italic_a ) end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUPERSCRIPT italic_F start_POSTSUBSCRIPT ( italic_a ) italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 4 end_ARG italic_F start_POSTSUBSCRIPT ( italic_b ) end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUPERSCRIPT italic_F start_POSTSUBSCRIPT ( italic_b ) italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT + divide start_ARG italic_Ο΅ end_ARG start_ARG 2 end_ARG italic_F start_POSTSUBSCRIPT ( italic_a ) end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUPERSCRIPT italic_F start_POSTSUBSCRIPT ( italic_b ) italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT . (2)

where Ο΅italic-Ο΅\epsilonitalic_Ο΅ parametrizes the kinetic mixing between the two U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )s. In a supersymmetric theory, such a Lagrangian generalizes to [11]

β„’gauge=132∫d2ΞΈ{WaWa+WbWbβˆ’2Ο΅WaWb}subscriptβ„’gauge132superscript𝑑2πœƒsubscriptπ‘Šπ‘Žsubscriptπ‘Šπ‘Žsubscriptπ‘Šπ‘subscriptπ‘Šπ‘2italic-Ο΅subscriptπ‘Šπ‘Žsubscriptπ‘Šπ‘\mathcal{L}_{\rm gauge}~{}=~{}\frac{1}{32}\int d^{2}\theta\,\left\{W_{a}W_{a}+W_{b}W_{b}-2\epsilon W_{a}W_{b}\right\}caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_gauge end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 32 end_ARG ∫ italic_d start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΈ { italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT + italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT - 2 italic_Ο΅ italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT } (3)

where Wasubscriptπ‘Šπ‘ŽW_{a}italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT and Wbsubscriptπ‘Šπ‘W_{b}italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT are the chiral gauge field strength superfields for the two gauge symmetries (e.g., Wa=DΒ―2DVasubscriptπ‘Šπ‘Žsuperscript¯𝐷2𝐷subscriptπ‘‰π‘ŽW_{a}=\bar{D}^{2}DV_{a}italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT = overΒ― start_ARG italic_D end_ARG start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_D italic_V start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT for the U(1)aπ‘ˆsubscript1π‘ŽU(1)_{a}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT vector superfield Vasubscriptπ‘‰π‘ŽV_{a}italic_V start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT). To bring the pure gauge portion of the Lagrangian to canonical form, we may shift the hidden-sector gauge field via

VbΞΌβ†’Vb′⁣μ=VbΞΌβˆ’Ο΅VaΞΌβ†’subscriptsuperscriptπ‘‰πœ‡π‘subscriptsuperscriptπ‘‰β€²πœ‡π‘subscriptsuperscriptπ‘‰πœ‡π‘italic-Ο΅subscriptsuperscriptπ‘‰πœ‡π‘ŽV^{\mu}_{b}~{}\to~{}V^{\prime\mu}_{b}=V^{\mu}_{b}-\epsilon V^{\mu}_{a}italic_V start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_V start_POSTSUPERSCRIPT β€² italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT = italic_V start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT - italic_Ο΅ italic_V start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT (4)

so that Wbβ†’Wbβ€²=Wbβˆ’Ο΅Waβ†’subscriptπ‘Šπ‘subscriptsuperscriptπ‘Šβ€²π‘subscriptπ‘Šπ‘italic-Ο΅subscriptπ‘Šπ‘ŽW_{b}\to W^{\prime}_{b}=W_{b}-\epsilon W_{a}italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT = italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT - italic_Ο΅ italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT. This renders the gauge Lagrangian diagonal,

β„’gauge=132∫d2ΞΈ{WaWa+Wbβ€²Wbβ€²},subscriptβ„’gauge132superscript𝑑2πœƒsubscriptπ‘Šπ‘Žsubscriptπ‘Šπ‘Žsuperscriptsubscriptπ‘Šπ‘β€²superscriptsubscriptπ‘Šπ‘β€²\mathcal{L}_{\rm gauge}~{}=~{}\frac{1}{32}\int d^{2}\theta\,\left\{W_{a}W_{a}+W_{b}^{\prime}W_{b}^{\prime}\right\}~{},caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_gauge end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 32 end_ARG ∫ italic_d start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΈ { italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT + italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT } , (5)

and shifts the visible-sector gauge coupling by an amount

gaβ†’ga/1βˆ’Ο΅2.β†’subscriptπ‘”π‘Žsubscriptπ‘”π‘Ž1superscriptitalic-Ο΅2g_{a}\rightarrow g_{a}/\sqrt{1-\epsilon^{2}}~{}.italic_g start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_g start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT / square-root start_ARG 1 - italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG . (6)

If there are no light states charged only under U(1)b,π‘ˆsubscript1𝑏U(1)_{b},italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT , then the above field redefinition produces no change in the interactions of states charged only under U(1)a.π‘ˆsubscript1π‘ŽU(1)_{a}.italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT . Thus the theory is relatively uninteresting in the absence of light hidden-sector charged states; the hidden sector photon decouples entirely, the only remnant being the shift in the hypercharge gauge coupling [12]. The success of supersymmetric gauge coupling unification, if assumed to be non-accidental, then indicates that βˆ‘iΟ΅i2≲0.01less-than-or-similar-tosubscript𝑖superscriptsubscriptitalic-ϡ𝑖20.01\sum_{i}\epsilon_{i}^{2}\lesssim 0.01βˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ≲ 0.01, where the sum runs over all U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s with which hypercharge mixes.

However, the hidden sector gaugino Ξ»bsubscriptπœ†π‘\lambda_{b}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT may not decouple so readily when supersymmetry is broken. Although the U(1)bπ‘ˆsubscript1𝑏U(1)_{b}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT gauge boson may be decoupled by field redefinitions, the gaugino Ξ»bsubscriptπœ†π‘\lambda_{b}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT still mixes with the visible sector via off-diagonal terms in the gaugino mass matrix. These remnant interactions between hidden-sector gauginos and visible-sector states provide indications of the hidden-sector gauge symmetry even in the absence of light states charged directly under U(1)bπ‘ˆsubscript1𝑏U(1)_{b}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_b end_POSTSUBSCRIPT.

Motivated by the appearance of many hidden-sector U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )s arising from dimensional reduction of RR forms, let us now consider n𝑛nitalic_n hidden-sector U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )s kinetically mixed with the Standard Model hypercharge U(1)Y.π‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}.italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT . The gauge bosons AΞΌisuperscriptsubscriptπ΄πœ‡π‘–A_{\mu}^{i}italic_A start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT mix among themselves and with the hypercharge gauge boson BΞΌsubscriptπ΅πœ‡B_{\mu}italic_B start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT via kinetic mixing, while the photini Ξ³~isubscript~𝛾𝑖\tilde{\gamma}_{i}over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT mix among themselves and with the bino B~~𝐡\tilde{B}over~ start_ARG italic_B end_ARG via both kinetic mixing and off-diagonal terms in the gaugino mass matrix. The structure of this mixing is determined by (among other things) the details of supersymmetry breaking, the geometry of the internal manifold, and induced mixing between brane and bulk gauge supermultiplets.

The gauge kinetic terms may be rendered canonical by hidden-sector field redefinitions analogous to those discussed above. In the absence of light charged states, the canonically normalized U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) gauge fields AΞΌisuperscriptsubscriptπ΄πœ‡π‘–A_{\mu}^{i}italic_A start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_i end_POSTSUPERSCRIPT and their D𝐷Ditalic_D-terms decouple entirely. The only remnant impact on the hypercharge gauge boson BΞΌsubscriptπ΅πœ‡B_{\mu}italic_B start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT is a shift in the hypercharge gauge coupling, which may have implications for unification when the mixings are large.

The interesting physics lies in the photini. Despite the decoupling of the hidden-sector U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) gauge bosons, we crucially retain mixing in the gaugino mass matrix. The mixings between the photini and MSSM gauginos are encoded in the Lagrangian terms

Ξ΄β„’βŠƒiZIJΞ»Iβ€ βˆ‚/Ξ»J+mIJΞ»IΞ»J𝑖subscript𝑍𝐼𝐽superscriptsubscriptπœ†πΌβ€ /subscriptπœ†π½subscriptπ‘šπΌπ½subscriptπœ†πΌsubscriptπœ†π½π›Ώβ„’\delta\mathcal{L}\supset iZ_{IJ}\lambda_{I}^{\dagger}\partial\hskip-5.30904pt\hbox to 5.30904pt{\hss\sl/\/\hss}\lambda_{J}+m_{IJ}\lambda_{I}\lambda_{J}italic_Ξ΄ caligraphic_L βŠƒ italic_i italic_Z start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT βˆ‚ / italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT (7)

where here I,J𝐼𝐽I,Jitalic_I , italic_J run across the bino B~~𝐡\tilde{B}over~ start_ARG italic_B end_ARG and n𝑛nitalic_n photini Ξ³~i;subscript~𝛾𝑖\tilde{\gamma}_{i};over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ; the ZIJsubscript𝑍𝐼𝐽Z_{IJ}italic_Z start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT encode arbitrary kinetic mixing, while the mIJsubscriptπ‘šπΌπ½m_{IJ}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT are generated when supersymmetry is broken. As with the gauge kinetic terms, the gaugino kinetic terms may be diagonalized via field redefinitions so that ZIJβ†’Ξ΄IJβ†’subscript𝑍𝐼𝐽subscript𝛿𝐼𝐽Z_{IJ}\rightarrow\delta_{IJ}italic_Z start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT and mIJβ†’mIJβ€²β†’subscriptπ‘šπΌπ½superscriptsubscriptπ‘šπΌπ½β€²m_{IJ}\rightarrow m_{IJ}^{\prime}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT. In particular, if the kinetic terms can be made canonical by the transformation Ξ»Iβ†’Ξ»Iβ€²=PIJβˆ’1Ξ»J,β†’subscriptπœ†πΌsubscriptsuperscriptπœ†β€²πΌsuperscriptsubscript𝑃𝐼𝐽1subscriptπœ†π½\lambda_{I}\rightarrow\lambda^{\prime}_{I}=P_{IJ}^{-1}\lambda_{J},italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT = italic_P start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT , then mIJβ€²=PIK†mKLPLJ.superscriptsubscriptπ‘šπΌπ½β€²subscriptsuperscript𝑃†𝐼𝐾subscriptπ‘šπΎπΏsubscript𝑃𝐿𝐽m_{IJ}^{\prime}=P^{{\dagger}}_{IK}m_{KL}P_{LJ}.italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT = italic_P start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_K end_POSTSUBSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_K italic_L end_POSTSUBSCRIPT italic_P start_POSTSUBSCRIPT italic_L italic_J end_POSTSUBSCRIPT . It bears mentioning that if the original mass mixing terms are strictly proportional to the gauge kinetic term, then the mass mixing in the canonical basis vanishes. The persistence of mixing among gauginos requires that SUSY-breaking gaugino masses are not exactly proportional to the gauge kinetic mixing matrix, which has implications for the precise mechanism by which supersymmetry is broken and communicated to the gauginos. Moreover since the final physical mixing among the gauginos depends on the mass matrix mixing, the gauge-coupling unification constraint on the amount of kinetic mixing with hypercharge does not limit the size of the mixing among gauginos.

To study the neutralino mass eigenstates, we may diagonalize the gaugino mass matrix 𝐦𝐦\mathbf{m}bold_m via 𝐦D=𝐟*π¦πŸβˆ’1,subscript𝐦𝐷superscript𝐟𝐦superscript𝐟1\mathbf{m}_{D}=\mathbf{f}^{*}\mathbf{m}\,\mathbf{f}^{-1},bold_m start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = bold_f start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT bold_m bold_f start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT , where 𝐟𝐟\mathbf{f}bold_f is a unitary matrix. The mass eigenstate neutralinos N~Isubscript~𝑁𝐼\tilde{N}_{I}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT may then be written as

N~I=fIJΞ»Jsubscript~𝑁𝐼subscript𝑓𝐼𝐽subscriptπœ†π½\tilde{N}_{I}=f_{IJ}\lambda_{J}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT = italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT (8)

where I,J=1,…,n+4formulae-sequence𝐼𝐽1…𝑛4I,J=1,...,n+4italic_I , italic_J = 1 , … , italic_n + 4 runs over the four MSSM neutralinos and the n𝑛nitalic_n photini; fIJsubscript𝑓𝐼𝐽f_{IJ}italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT are the components of the matrix 𝐟,𝐟\mathbf{f},bold_f , and Ξ»I=(B~,W~,H~d,H~u,Ξ³~1,…,Ξ³~n)subscriptπœ†πΌ~𝐡~π‘Šsubscript~𝐻𝑑subscript~𝐻𝑒subscript~𝛾1…subscript~𝛾𝑛\lambda_{I}=(\tilde{B},\tilde{W},\tilde{H}_{d},\tilde{H}_{u},\tilde{\gamma}_{1},...,\tilde{\gamma}_{n})italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT = ( over~ start_ARG italic_B end_ARG , over~ start_ARG italic_W end_ARG , over~ start_ARG italic_H end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_d end_POSTSUBSCRIPT , over~ start_ARG italic_H end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_u end_POSTSUBSCRIPT , over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT , … , over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT ) are the gauge eigenstate gauginos with canonical kinetic terms.

When mixings are large, there is no particular distinction among neutralinos; every neutralino mass eigenstate is an admixture of MSSM gauginos and photini. In the limit of small mixing, however, the neutralinos decompose into mostly-MSSM and mostly-photino states. Consequently, we may think of the N~a(a=1,…,4)subscript~π‘π‘Žπ‘Ž1…4\tilde{N}_{a}\,(a=1,...,4)over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT ( italic_a = 1 , … , 4 ) as mostly-MSSM neutralinos, and the N~i(i=5,….,n+4)\tilde{N}_{i}\,(i=5,....,n+4)over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ( italic_i = 5 , … . , italic_n + 4 ) as mostly-photino neutralinos. For the sake of clarity we will henceforth concern ourselves primarily with the case of small mixings, though in principle a broad range of hidden-visible mixings may arise.

In the limit of small mixing, the components in 𝐟𝐟\mathbf{f}bold_f decompose accordingly: the coefficients fabsubscriptπ‘“π‘Žπ‘f_{ab}italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_a italic_b end_POSTSUBSCRIPT are akin to those of the conventional MSSM neutralino matrix and depend principally on the parameters mZ,tan⁑β,ΞΌ,m1,m2.subscriptπ‘šπ‘π›½πœ‡subscriptπ‘š1subscriptπ‘š2m_{Z},\tan\beta,\mu,m_{1},m_{2}.italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT , roman_tan italic_Ξ² , italic_ΞΌ , italic_m start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT , italic_m start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT . The coefficients fi1,subscript𝑓𝑖1f_{i1},italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i 1 end_POSTSUBSCRIPT , in turn, encode mixing between the hidden-sector photini and the bino. For simplicity, we will henceforth write fi1≑ϡi.subscript𝑓𝑖1subscriptitalic-ϡ𝑖f_{i1}\equiv\epsilon_{i}.italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i 1 end_POSTSUBSCRIPT ≑ italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT . It is this mixing that gives rise to interactions between hidden-sector photini and the fields of the MSSM. It is important to emphasize that these Ο΅isubscriptitalic-ϡ𝑖\epsilon_{i}italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT are not identical to the original kinetic mixing terms Ο΅iWiWY;subscriptitalic-ϡ𝑖subscriptπ‘Šπ‘–subscriptπ‘Šπ‘Œ\epsilon_{i}W_{i}W_{Y};italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT ; they incorporate additional π’ͺ(mi/mB)π’ͺsubscriptπ‘šπ‘–subscriptπ‘šπ΅\mathcal{O}(m_{i}/m_{B})caligraphic_O ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT / italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT ) factors from the diagonalization of kinetic terms and the gaugino mass matrix.

In the limit of small Ο΅i,subscriptitalic-ϡ𝑖\epsilon_{i},italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT , the mixings between photini and the higgsinos (and wino) are of order fi(2,3,4)≃f1(2,3,4)Ο΅i,similar-to-or-equalssubscript𝑓𝑖234subscript𝑓1234subscriptitalic-ϡ𝑖f_{i(2,3,4)}\simeq f_{1(2,3,4)}\epsilon_{i},italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i ( 2 , 3 , 4 ) end_POSTSUBSCRIPT ≃ italic_f start_POSTSUBSCRIPT 1 ( 2 , 3 , 4 ) end_POSTSUBSCRIPT italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT , and may be parametrically smaller than the photino-wino mixing by MSSM mixings. Lastly, the coefficients fijsubscript𝑓𝑖𝑗f_{ij}italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT correspond to mixings among the various photini, and vary from ∼10βˆ’3βˆ’1similar-toabsentsuperscript1031\sim 10^{-3}-1∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT - 1 depending on the range of cycle areas and their intersection properties.444The mixings among photini are dictated by the gauge kinetic coupling matrix for the RR fields; at tree level this takes the form 𝐙RRβˆπ€π‚βˆ’1+iπ‚βˆ’1,proportional-tosubscript𝐙𝑅𝑅superscript𝐀𝐂1𝑖superscript𝐂1\mathbf{Z}_{RR}\propto\mathbf{A}\mathbf{C}^{-1}+i\mathbf{C}^{-1},bold_Z start_POSTSUBSCRIPT italic_R italic_R end_POSTSUBSCRIPT ∝ bold_AC start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_i bold_C start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT , where the matrices 𝐀=∫CYβ∧*6Ξ±\mathbf{A}=\int_{CY}\beta\wedge*_{6}\,\alphabold_A = ∫ start_POSTSUBSCRIPT italic_C italic_Y end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ² ∧ * start_POSTSUBSCRIPT 6 end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± and 𝐂=∫CYβ∧*6Ξ²\mathbf{C}=\int_{CY}\beta\wedge*_{6}\,\betabold_C = ∫ start_POSTSUBSCRIPT italic_C italic_Y end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ² ∧ * start_POSTSUBSCRIPT 6 end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ² are integrals over the Calabi-Yau of the three-forms Ξ±,β𝛼𝛽\alpha,\betaitalic_Ξ± , italic_Ξ² comprising the cohomology basis dual to the three-cycles [13]. These matrices generally possess off-diagonal entries with values set by the geometrical moduli of the compactification.

2.2 Photini signatures at the LHC

The mixings between the bino and hidden-sector photini give rise to interactions between the mostly-photino neutralinos N~isubscript~𝑁𝑖\tilde{N}_{i}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT and the fields of the MSSM. The LHC signatures of these interactions depend on the mixing parameters and on the photini mass spectrum. Given the absence of low energy fields charged under RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s, gravity mediation is the dominant source of the photini soft SUSY-breaking masses. For the remainder of this section we will assume that gravity mediation is also the dominant source of SUSY breaking for the fields of the MSSM. In this case the photini masses are of the same order as the MSSM soft masses; this is the scenario with the richest possible phenomenology. Another plausible scenarioβ€”in which the dominant source of the MSSM soft masses is gauge mediation, so that all the photini are much lighter than the MSSM superpartnersβ€”will be discussed in SectionΒ 4.

Given the expected multiplicity of the photini, on statistical grounds we may expect several (or perhaps many) of them to be lighter than the Lightest Ordinary Supersymmetric Particle (LOSP). This gives rise to interesting LHC signatures due to LOSP decays into photini and subsequent interphotini transitions. For definiteness, in the formulae below we will concentrate on the scenario wherein the LOSP is an MSSM neutralino; it is straightforward to generalize to other cases. This does not bring any qualitatively new features except for the smallest values of bino-photini mixing, in which case the charge of the LOSP becomes particularly significant. For these small mixings, a neutral LOSP escapes from the detector before decaying, while a charged (or colored) LOSP may stop in the detector due to electromagnetic interactions and produce a late decay signature out-of-time with collisions.

Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Figure 1: Different decay channels for both the LOSP decay into photini and interphotini transitions: via Z𝑍Zitalic_Z, Higgs, and sfermion.

When the LOSP is an MSSM neutralino, photini production and subsequent inter-photini decays are dominated by the following three interactions:

  1. 1.

    Transitions through the Z𝑍Zitalic_Z-boson via couplings of the form N~IN~JZsubscript~𝑁𝐼subscript~𝑁𝐽𝑍\tilde{N}_{I}\tilde{N}_{J}Zover~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT italic_Z.

  2. 2.

    Transitions through the neutral Higgs hβ„Žhitalic_h via couplings of the form N~IN~Jhsubscript~𝑁𝐼subscript~π‘π½β„Ž\tilde{N}_{I}\tilde{N}_{J}hover~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT italic_h.

  3. 3.

    Transitions through intermediate squarks and sleptons via couplings of the form N~Iqq~subscript~π‘πΌπ‘ž~π‘ž\tilde{N}_{I}q\tilde{q}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT italic_q over~ start_ARG italic_q end_ARG and N~Ill~.subscript~𝑁𝐼𝑙~𝑙\tilde{N}_{I}l\tilde{l}.over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT italic_l over~ start_ARG italic_l end_ARG .

There may also be decays occurring via Standard Model photon emission, but such processes are suppressed by an additional loop factor and subdominant for a wide range of MSSM parameters [14]. Though suppressed relative to the interactions discussed above, processes involving photon emission may constitute another noteworthy signature at the LHC.

The decay rate Ξ“IJZ(N~Iβ†’N~J+ffΒ―)superscriptsubscriptΓ𝐼𝐽𝑍→subscript~𝑁𝐼subscript~𝑁𝐽𝑓¯𝑓\Gamma_{IJ}^{Z}(\tilde{N}_{I}\rightarrow\tilde{N}_{J}+f\bar{f})roman_Ξ“ start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_Z end_POSTSUPERSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT + italic_f overΒ― start_ARG italic_f end_ARG ) via Z𝑍Zitalic_Z-boson emission is parametrically of order

Ξ“IJZ(N~Iβ†’N~J+ffΒ―)≃1192Ο€2Ξ±WcW2|βˆ’fI3fJ3*+fI4fJ4*|2(Ξ΄m)5mZ4BR(Zβ†’ffΒ―)similar-to-or-equalssuperscriptsubscriptΓ𝐼𝐽𝑍→subscript~𝑁𝐼subscript~𝑁𝐽𝑓¯𝑓1192superscriptπœ‹2subscriptπ›Όπ‘Šsuperscriptsubscriptπ‘π‘Š2superscriptsubscript𝑓𝐼3superscriptsubscript𝑓𝐽3subscript𝑓𝐼4superscriptsubscript𝑓𝐽42superscriptπ›Ώπ‘š5superscriptsubscriptπ‘šπ‘4𝐡𝑅→𝑍𝑓¯𝑓\Gamma_{IJ}^{Z}(\tilde{N}_{I}\rightarrow\tilde{N}_{J}+f\bar{f})\simeq\frac{1}{192\pi^{2}}\frac{\alpha_{W}}{c_{W}^{2}}\left|-f_{I3}f_{J3}^{*}+f_{I4}f_{J4}^{*}\right|^{2}\frac{(\delta m)^{5}}{m_{Z}^{4}}\,BR(Z\rightarrow f\bar{f})roman_Ξ“ start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_Z end_POSTSUPERSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT + italic_f overΒ― start_ARG italic_f end_ARG ) ≃ divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 192 italic_Ο€ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG divide start_ARG italic_Ξ± start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_c start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG | - italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 3 end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 3 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT + italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 4 end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 4 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT | start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG ( italic_Ξ΄ italic_m ) start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_B italic_R ( italic_Z β†’ italic_f overΒ― start_ARG italic_f end_ARG ) (9)

where Ξ΄m=mIβˆ’mJπ›Ώπ‘šsubscriptπ‘šπΌsubscriptπ‘šπ½\delta m=m_{I}-m_{J}italic_Ξ΄ italic_m = italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT - italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT is the mass splitting between neutralinos (which we have assumed to satisfy Ξ΄m<mZ;π›Ώπ‘šsubscriptπ‘šπ‘\delta m<m_{Z};italic_Ξ΄ italic_m < italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT ; for larger splittings, the Z𝑍Zitalic_Z boson is produced on-shell and two-body phase space dominates). In general, one expects decay chains ending in mostly-photino neutralinos to begin with the production of a mostly-MSSM neutralino. For the process N~aβ†’N~j,β†’subscript~π‘π‘Žsubscript~𝑁𝑗\tilde{N}_{a}\to\tilde{N}_{j},over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT , this corresponds to a lifetime of order

Ο„Z(N~aβ†’N~j)≃10βˆ’13Β sΒ Γ—(10βˆ’2Ο΅)2(1Ξ·)4(10Β GeVΞ΄m)5similar-to-or-equalssubscriptπœπ‘β†’subscript~π‘π‘Žsubscript~𝑁𝑗superscript1013Β sΒ superscriptsuperscript102italic-Ο΅2superscript1πœ‚4superscript10Β GeVπ›Ώπ‘š5\tau_{Z}(\tilde{N}_{a}\rightarrow\tilde{N}_{j})\simeq 10^{-13}\text{ s }\times\left(\frac{10^{-2}}{\epsilon}\right)^{2}\left(\frac{1}{\eta}\right)^{4}\left(\frac{10\text{ GeV}}{\delta m}\right)^{5}italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ≃ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 13 end_POSTSUPERSCRIPT s Γ— ( divide start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Ο΅ end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_Ξ· end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 10 GeV end_ARG start_ARG italic_Ξ΄ italic_m end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT (10)

when a=1,2π‘Ž12a=1,2italic_a = 1 , 2 – i.e., N~asubscript~π‘π‘Ž\tilde{N}_{a}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT is mostly-bino or mostly-wino. Here the factor η∼π’ͺ(mZ/ΞΌ)∼π’ͺ(mZ/m1,2)similar-toπœ‚π’ͺsubscriptπ‘šπ‘πœ‡similar-toπ’ͺsubscriptπ‘šπ‘subscriptπ‘š12\eta\sim\mathcal{O}(m_{Z}/\mu)\sim\mathcal{O}(m_{Z}/m_{1,2})italic_Ξ· ∼ caligraphic_O ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT / italic_ΞΌ ) ∼ caligraphic_O ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT / italic_m start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT ) parametrizes the degree of mixing between MSSM gauginos, and may vary from ∼0.1βˆ’1similar-toabsent0.11\sim 0.1-1∼ 0.1 - 1 depending on the size of SUSY-breaking soft masses. When a=3,4π‘Ž34a=3,4italic_a = 3 , 4 – i.e., N~asubscript~π‘π‘Ž\tilde{N}_{a}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT is mostly-higgsino – the lifetime is of order ∼η2Ο„Z(N~1,2β†’N~j).similar-toabsentsuperscriptπœ‚2subscriptπœπ‘β†’subscript~𝑁12subscript~𝑁𝑗\sim\eta^{2}\tau_{Z}(\tilde{N}_{1,2}\to\tilde{N}_{j}).∼ italic_Ξ· start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) . The lifetime for transitions N~iβ†’N~jβ†’subscript~𝑁𝑖subscript~𝑁𝑗\tilde{N}_{i}\to\tilde{N}_{j}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT between mostly-photino neutralinos is similarly given by Ο„Z(N~iβ†’N~j)β‰ƒΟ΅βˆ’2Ο„Z(N~1,2β†’N~j).similar-to-or-equalssubscriptπœπ‘β†’subscript~𝑁𝑖subscript~𝑁𝑗superscriptitalic-Ο΅2subscriptπœπ‘β†’subscript~𝑁12subscript~𝑁𝑗\tau_{Z}(\tilde{N}_{i}\to\tilde{N}_{j})\simeq\epsilon^{-2}\,\tau_{Z}(\tilde{N}_{1,2}\to\tilde{N}_{j}).italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ≃ italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) .

The decay rate Ξ“IJh(N~Iβ†’N~J+ffΒ―)superscriptsubscriptΞ“πΌπ½β„Žβ†’subscript~𝑁𝐼subscript~𝑁𝐽𝑓¯𝑓\Gamma_{IJ}^{h}(\tilde{N}_{I}\rightarrow\tilde{N}_{J}+f\bar{f})roman_Ξ“ start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_h end_POSTSUPERSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT + italic_f overΒ― start_ARG italic_f end_ARG ) via the Higgs hβ„Žhitalic_h goes like

Ξ“IJh(N~Iβ†’N~J+ffΒ―)≃1192Ο€3|βˆ’QIJsinβ‘Ξ±βˆ’SIJcos⁑α|2(Ξ΄m)5mh4BR(hβ†’ffΒ―)similar-to-or-equalssuperscriptsubscriptΞ“πΌπ½β„Žβ†’subscript~𝑁𝐼subscript~𝑁𝐽𝑓¯𝑓1192superscriptπœ‹3superscriptsubscript𝑄𝐼𝐽𝛼subscript𝑆𝐼𝐽𝛼2superscriptπ›Ώπ‘š5superscriptsubscriptπ‘šβ„Ž4π΅π‘…β†’β„Žπ‘“Β―π‘“\Gamma_{IJ}^{h}(\tilde{N}_{I}\rightarrow\tilde{N}_{J}+f\bar{f})\simeq\frac{1}{192\pi^{3}}\left|-Q_{IJ}\sin\alpha-S_{IJ}\cos\alpha\right|^{2}\frac{(\delta m)^{5}}{m_{h}^{4}}\,BR(h\rightarrow f\bar{f})roman_Ξ“ start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_h end_POSTSUPERSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT + italic_f overΒ― start_ARG italic_f end_ARG ) ≃ divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 192 italic_Ο€ start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG | - italic_Q start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT roman_sin italic_Ξ± - italic_S start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT roman_cos italic_Ξ± | start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG ( italic_Ξ΄ italic_m ) start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_B italic_R ( italic_h β†’ italic_f overΒ― start_ARG italic_f end_ARG ) (11)

where QIJ=12[fI3(fJ2βˆ’tWfJ1)+fJ3(fI2βˆ’tWfI1)],subscript𝑄𝐼𝐽12delimited-[]subscript𝑓𝐼3subscript𝑓𝐽2subscriptπ‘‘π‘Šsubscript𝑓𝐽1subscript𝑓𝐽3subscript𝑓𝐼2subscriptπ‘‘π‘Šsubscript𝑓𝐼1Q_{IJ}=\frac{1}{2}[f_{I3}(f_{J2}-t_{W}f_{J1})+f_{J3}(f_{I2}-t_{W}f_{I1})],italic_Q start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG [ italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 3 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 2 end_POSTSUBSCRIPT - italic_t start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 1 end_POSTSUBSCRIPT ) + italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 3 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 2 end_POSTSUBSCRIPT - italic_t start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 1 end_POSTSUBSCRIPT ) ] , SIJ=12[fI4(fJ2βˆ’tWfJ1)+fJ4(fI2βˆ’tWfI1)],subscript𝑆𝐼𝐽12delimited-[]subscript𝑓𝐼4subscript𝑓𝐽2subscriptπ‘‘π‘Šsubscript𝑓𝐽1subscript𝑓𝐽4subscript𝑓𝐼2subscriptπ‘‘π‘Šsubscript𝑓𝐼1S_{IJ}=\frac{1}{2}[f_{I4}(f_{J2}-t_{W}f_{J1})+f_{J4}(f_{I2}-t_{W}f_{I1})],italic_S start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG [ italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 4 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 2 end_POSTSUBSCRIPT - italic_t start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 1 end_POSTSUBSCRIPT ) + italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 4 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 2 end_POSTSUBSCRIPT - italic_t start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 1 end_POSTSUBSCRIPT ) ] , and α𝛼\alphaitalic_Ξ± is the usual angle of rotation between the neutral Higgs mass eigenstates.

This corresponds to a lifetime for N~aβ†’N~jβ†’subscript~π‘π‘Žsubscript~𝑁𝑗\tilde{N}_{a}\rightarrow\tilde{N}_{j}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT of order

Ο„h(N~aβ†’N~j)≃10βˆ’12Β sΒ Γ—(10βˆ’2Ο΅)2(1Ξ·)2(10Β GeVΞ΄m)5(mh150Β GeV)4similar-to-or-equalssubscriptπœβ„Žβ†’subscript~π‘π‘Žsubscript~𝑁𝑗superscript1012Β sΒ superscriptsuperscript102italic-Ο΅2superscript1πœ‚2superscript10Β GeVπ›Ώπ‘š5superscriptsubscriptπ‘šβ„Ž150Β GeV4\tau_{h}(\tilde{N}_{a}\to\tilde{N}_{j})\simeq 10^{-12}\text{ s }\times\left(\frac{10^{-2}}{\epsilon}\right)^{2}\left(\frac{1}{\eta}\right)^{2}\left(\frac{10\text{ GeV}}{\delta m}\right)^{5}\left(\frac{m_{h}}{150\text{ GeV}}\right)^{4}italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ≃ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 12 end_POSTSUPERSCRIPT s Γ— ( divide start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Ο΅ end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_Ξ· end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 10 GeV end_ARG start_ARG italic_Ξ΄ italic_m end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 150 GeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT (12)

for a=1,2,π‘Ž12a=1,2,italic_a = 1 , 2 , with Ξ·πœ‚\etaitalic_Ξ· as above. As before Ο„h(N~3,4β†’N~j)∼η2Ο„(N~1,2β†’N~j),similar-tosubscriptπœβ„Žβ†’subscript~𝑁34subscript~𝑁𝑗superscriptπœ‚2πœβ†’subscript~𝑁12subscript~𝑁𝑗\tau_{h}(\tilde{N}_{3,4}\to\tilde{N}_{j})\sim\eta^{2}\tau(\tilde{N}_{1,2}\to\tilde{N}_{j}),italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 3 , 4 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ italic_Ξ· start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) , and Ο„h(N~iβ†’N~j)βˆΌΟ΅βˆ’2Ο„(N~1,2β†’N~j).similar-tosubscriptπœβ„Žβ†’subscript~𝑁𝑖subscript~𝑁𝑗superscriptitalic-Ο΅2πœβ†’subscript~𝑁12subscript~𝑁𝑗\tau_{h}(\tilde{N}_{i}\to\tilde{N}_{j})\sim\epsilon^{-2}\,\tau(\tilde{N}_{1,2}\to\tilde{N}_{j}).italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) .

The decay rate via a sfermion goes like

Ξ“IJl~(N~Iβ†’N~J+ffΒ―)≃αW248Ο€|fI2*+tWfI1*βˆ’mlmWcΞ²fI3*|2|fJ2*+tWfJ1*βˆ’mlmWcΞ²fJ3*|2(Ξ΄m)5mf~4similar-to-or-equalssuperscriptsubscriptΓ𝐼𝐽~𝑙→subscript~𝑁𝐼subscript~𝑁𝐽𝑓¯𝑓superscriptsubscriptπ›Όπ‘Š248πœ‹superscriptsuperscriptsubscript𝑓𝐼2subscriptπ‘‘π‘Šsuperscriptsubscript𝑓𝐼1subscriptπ‘šπ‘™subscriptπ‘šπ‘Šsubscript𝑐𝛽superscriptsubscript𝑓𝐼32superscriptsuperscriptsubscript𝑓𝐽2subscriptπ‘‘π‘Šsuperscriptsubscript𝑓𝐽1subscriptπ‘šπ‘™subscriptπ‘šπ‘Šsubscript𝑐𝛽superscriptsubscript𝑓𝐽32superscriptπ›Ώπ‘š5superscriptsubscriptπ‘š~𝑓4\Gamma_{IJ}^{\tilde{l}}(\tilde{N}_{I}\rightarrow\tilde{N}_{J}+f\bar{f})\simeq\frac{\alpha_{W}^{2}}{48\pi}\left|f_{I2}^{*}+t_{W}f_{I1}^{*}-\frac{m_{l}}{m_{W}c_{\beta}}f_{I3}^{*}\right|^{2}\left|f_{J2}^{*}+t_{W}f_{J1}^{*}-\frac{m_{l}}{m_{W}c_{\beta}}f_{J3}^{*}\right|^{2}\frac{(\delta m)^{5}}{m_{\tilde{f}}^{4}}roman_Ξ“ start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_J end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT over~ start_ARG italic_l end_ARG end_POSTSUPERSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_I end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_J end_POSTSUBSCRIPT + italic_f overΒ― start_ARG italic_f end_ARG ) ≃ divide start_ARG italic_Ξ± start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 48 italic_Ο€ end_ARG | italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT + italic_t start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT - divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ² end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_I 3 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT | start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT | italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT + italic_t start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT - divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ² end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_J 3 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT | start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG ( italic_Ξ΄ italic_m ) start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_f end_ARG end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG (13)

which corresponds to a lifetime for N~aβ†’N~jβ†’subscript~π‘π‘Žsubscript~𝑁𝑗\tilde{N}_{a}\rightarrow\tilde{N}_{j}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT of order

Ο„l~(N~aβ†’N~j)≃10βˆ’12Β sΒ Γ—(10βˆ’2Ο΅)2(10Β GeVΞ΄m)5(ml~150Β GeV)4similar-to-or-equalssubscript𝜏~𝑙→subscript~π‘π‘Žsubscript~𝑁𝑗superscript1012Β sΒ superscriptsuperscript102italic-Ο΅2superscript10Β GeVπ›Ώπ‘š5superscriptsubscriptπ‘š~𝑙150Β GeV4\tau_{\tilde{l}}(\tilde{N}_{a}\to\tilde{N}_{j})\simeq 10^{-12}\text{ s }\times\left(\frac{10^{-2}}{\epsilon}\right)^{2}\left(\frac{10\text{ GeV}}{\delta m}\right)^{5}\left(\frac{m_{\tilde{l}}}{150\text{ GeV}}\right)^{4}italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_l end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ≃ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 12 end_POSTSUPERSCRIPT s Γ— ( divide start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Ο΅ end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 10 GeV end_ARG start_ARG italic_Ξ΄ italic_m end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_l end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 150 GeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT (14)

for a=1,2.π‘Ž12a=1,2.italic_a = 1 , 2 . In the case a=3,4,π‘Ž34a=3,4,italic_a = 3 , 4 , we have instead Ο„l~(N~3,4β†’N~j)βˆΌΞ·βˆ’2Ο„(N~1,2β†’N~j)similar-tosubscript𝜏~𝑙→subscript~𝑁34subscript~𝑁𝑗superscriptπœ‚2πœβ†’subscript~𝑁12subscript~𝑁𝑗\tau_{\tilde{l}}(\tilde{N}_{3,4}\to\tilde{N}_{j})\sim\eta^{-2}\tau(\tilde{N}_{1,2}\to\tilde{N}_{j})italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_l end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 3 , 4 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ italic_Ξ· start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) (unless tan⁑β𝛽\tan\betaroman_tan italic_Ξ² is large, in which case Ο„l~(N~3,4β†’N~j)βˆΌΟ„(N~1,2β†’N~j)similar-tosubscript𝜏~𝑙→subscript~𝑁34subscript~π‘π‘—πœβ†’subscript~𝑁12subscript~𝑁𝑗\tau_{\tilde{l}}(\tilde{N}_{3,4}\to\tilde{N}_{j})\sim\tau(\tilde{N}_{1,2}\to\tilde{N}_{j})italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_l end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 3 , 4 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT )). Transitions between mostly-photino neutralinos are again simply Ο„l~(N~iβ†’N~j)βˆΌΟ΅βˆ’2Ο„(N~1,2β†’N~j).similar-tosubscript𝜏~𝑙→subscript~𝑁𝑖subscript~𝑁𝑗superscriptitalic-Ο΅2πœβ†’subscript~𝑁12subscript~𝑁𝑗\tau_{\tilde{l}}(\tilde{N}_{i}\to\tilde{N}_{j})\sim\epsilon^{-2}\,\tau(\tilde{N}_{1,2}\to\tilde{N}_{j}).italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_l end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 , 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) . The dominant decay via sfermion exchange depends sensitively on sfermion spectroscopy; in general one expects sleptons to be lighter than squarks, thereby predominantly producing leptonic final states.

All three production mechanisms lead to parametrically similar rates. Although the decay rate via sfermion exchange is reduced at larger sfermion masses, at the same time two other channels are also being suppressed by the MSSM neutralino mixing parameter Ξ·πœ‚\etaitalic_Ξ·, which is smaller for the heavier MSSM spectrum.

Refer to caption
Figure 2: The existence of multiple photini states lighter than the bino – and mixing with MSSM neutralinos via the bino – may modify MSSM cascade decay chains to the LSP.
Refer to caption
Figure 3: The LHC signatures of multiple photini states at the LHC as a function of the photino-bino mixing Ο΅isubscriptitalic-ϡ𝑖\epsilon_{i}italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT and mass splittings Ξ΄mi𝛿subscriptπ‘šπ‘–\delta m_{i}italic_Ξ΄ italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT.

These processes may drastically modify MSSM particle cascades at the LHC, which no longer end at the MSSM LOSP (see Fig. 2). Depending on the values of the mixing parameters Ο΅isubscriptitalic-ϡ𝑖\epsilon_{i}italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT and mass splittings Ξ΄m,π›Ώπ‘š\delta m,italic_Ξ΄ italic_m , photini give rise to several (potentially coexisting) classes of signatures illustrated in Fig.Β 3.

First, the usual supersymmetric cascades of the MSSM may both become longer and give rise to larger lepton multiplicities. These effects arise due to both decays of LOSP to photini and transitions among photini, either of which may happen promptly for large enough mixings and mass splittings. The branching ratios of Standard Model states produced during these transitions depend on which of the above-mentioned three decay channels dominates. In particular, decays via the Z𝑍Zitalic_Z or (especially) sleptons will increase the lepton multiplicity of these cascades.

Second, for smaller values of the mixing parameters and mass splittings one may see displaced vertices either from interphotini transitions, LOSP decays, or potentially both.

Furthermore, if interphotini transitions are too slow to be observed inside the detector it may be the case that multiple photini are discovered during the process of mass reconstruction. In particular, if the rates of LOSP decay into several different photini are competitive, but the rate of interphotini transitions are sufficiently slow, cascades may end with photini of different masses escaping the detector. One will then find that the observed kinematical distributions cannot be fitted by assuming a single value of the mass for the invisible particle at the end of the cascade.

For the smallest values of mixings, the signatures depend sensitively on the charge of the LOSP. Neutral LOSPs may exit the detector before decaying, resulting in rather pedestrian MSSM signatures. Charged LOSPs, however, may stop in the detector and decay out of time with collisions. As in the previous case, the interesting feature of these decays is that the mass of the invisible particle produced by late decays may vary from event to event, posing the same challenges for mass determination. This may be especially interesting for two body decays with otherwise straightforward kinematic edges, such as l~β†’lNiβ†’~𝑙𝑙subscript𝑁𝑖\tilde{l}\to lN_{i}over~ start_ARG italic_l end_ARG β†’ italic_l italic_N start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT.

It is worth stressing that some of these signatures may coexist, and the actual combination of signatures that will be observed depends on the details of the photini spectrum and mixings. For instance, if all mixing parameters are around ∼10βˆ’3similar-toabsentsuperscript103\sim 10^{-3}∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT and the neutralino spectrum is somewhat dense, such that the mass difference between LOSP and the lightest photini is less then ∼30similar-toabsent30\sim 30∼ 30Β GeV (”Displaced LOSP decays” region in Fig.Β 3), then one will observe both displaced vertices from the LOSP decays and cascade decays ending in a multiplicity of invisible particles with different masses.

Another interesting possibility is that the mixing is relatively large, Ο΅i≳0.05greater-than-or-equivalent-tosubscriptitalic-ϡ𝑖0.05\epsilon_{i}\gtrsim 0.05italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ≳ 0.05, and the mass splittings between the LOSP and some of the photini are quite substantial, ≳50greater-than-or-equivalent-toabsent50\gtrsim 50≳ 50Β GeV. This scenario – corresponding to the ”Prompt decays…” region in the upper right corner in Fig.Β 3 – gives rise to longer prompt cascades, while a few of the lightest photini have smaller splittings (e.g., in the ”Displaced photini decays” region in Fig.Β 3) and produce displaced vertices.

Displaced vertices from LOSP decays or interphotini transitions are likely to provide the most striking and immediate indication of multiple photini. However, to check the distinctive feature of the axiverseβ€”photini multiplicity reflecting the topological complexity of the underlying compactificationβ€”requires accurate photini mass determination. Furthermore, in some cases the mass determination of the invisible particle(s) becomes the only way to distinguish this scenario from the MSSM at the LHC. Such is the case for, e.g., the ”Photini decay outside detector” region in Fig.Β 3 corresponding to ∼10βˆ’3similar-toabsentsuperscript103\sim 10^{-3}∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT mixing, in which the interphotini decays cannot be observed but prompt LOSP decays are assured by the significant splitting between the LOSP and photini.

The significant possibility of invisible final states with different masses motivates further development of mass determination techniques and their adaptation to cases in which the two decay chains in Fig.Β 2 are not identical. Of particular interest are chains in which the masses of the two final invisible particles are different, as would be the case if transitions between the lightest photini happen outside the detector. This generalization is straightforward for some of the existing mass-determination techniques such as the polynomial (e.g., [16, 17]) ) and the endpoint methods (e.g., [15]), but may require more work in other cases such as the MT2𝑀𝑇2MT2italic_M italic_T 2 method (e.g. [18, 19]) and its progeny (such as [20]). On the positive side, mass determination is more efficient for longer cascades, which are to be expected in the multi-photini scenario. Ultimately, it appears realistic to expect mass determination techniques at the LHC to distinguish photini states down to splittings of 5Γ·105105\div 105 Γ· 10Β GeVΒ [21].

The LHC phenomenology of the multi-photini scenario may be spectacular, with many leptons and displaced vertices at the end of the MSSM cascades, but it requires dedicated collider study to determine how effective ordinary SUSY searches and kinematic techniques may be in determining the parameters of this new sector. In particular, care is required to distinguish the existence of a multi-photino sector from, e.g., NMSSM models with many singlinos. Only a measurement of the couplings between the different neutralino states (at the ILC, for example) will eventually reveal that photini couple through the bino, while for singlinos it is the Higgs that provides the bridge of communication to the MSSM.

2.3 Collider Bounds on String Photini

There appear to be surprisingly few collider bounds on the existence of light string photini. The customary LEP bound on the lightest neutralino mass comes from experimental limits on chargino masses and GUT relations between gaugino masses, the relaxation of which leaves few constraints on the mass and mixings of light neutralinos [22]. Potential bounds on the parameters of photini states can come either from precision measurements of the Z𝑍Zitalic_Z width or direct production, since there are no light states with RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) charge.

The best current bounds on photino production come from LEP direct search limits on processes like e+eβˆ’β†’N~1N~2β†’superscript𝑒superscript𝑒subscript~𝑁1subscript~𝑁2e^{+}e^{-}\to\tilde{N}_{1}\tilde{N}_{2}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT. The model-independent bounds from LEP OPAL searches at s=208𝑠208\sqrt{s}=208square-root start_ARG italic_s end_ARG = 208 GeV constrain Οƒ(e+eβˆ’β†’N~1N~2)Γ—BR(N~2β†’ZN~1)≲70less-than-or-similar-toπœŽβ†’superscript𝑒superscript𝑒subscript~𝑁1subscript~𝑁2𝐡𝑅→subscript~𝑁2𝑍subscript~𝑁170\sigma(e^{+}e^{-}\to\tilde{N}_{1}\tilde{N}_{2})\times BR(\tilde{N}_{2}\to Z\tilde{N}_{1})\lesssim 70italic_Οƒ ( italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT ) Γ— italic_B italic_R ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_Z over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT ) ≲ 70 pb for m1+m2<208subscriptπ‘š1subscriptπ‘š2208m_{1}+m_{2}<208italic_m start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT < 208 GeV [23]. This amounts to a relatively weak constraint on photino masses and mixings for all but the largest values of Ο΅;italic-Ο΅\epsilon;italic_Ο΅ ; the bounds are negligible even for ϡ∼1similar-toitalic-Ο΅1\epsilon\sim 1italic_Ο΅ ∼ 1 provided sufficiently heavy sleptons and small higgsino-photino mixing.

Precision electroweak observables may provide another probe of string photini. Among other quantities, the invisible Z𝑍Zitalic_Z width is a sensitive probe of additional light states. If there are N𝑁Nitalic_N photino states that the Z𝑍Zitalic_Z boson can decay to, the contribution to its decay width is given by [24]

δΓZ≃GF62Ο€mZ3βˆ‘i,j=1N(Ο΅iΟ΅j)2(fi4fj4*βˆ’fi3fj3*)2∼GF62Ο€N2Ο΅4Ξ·4mZ3similar-to-or-equals𝛿subscriptΓ𝑍subscript𝐺𝐹62πœ‹superscriptsubscriptπ‘šπ‘3superscriptsubscript𝑖𝑗1𝑁superscriptsubscriptitalic-ϡ𝑖subscriptitalic-ϡ𝑗2superscriptsubscript𝑓𝑖4superscriptsubscript𝑓𝑗4subscript𝑓𝑖3superscriptsubscript𝑓𝑗32similar-tosubscript𝐺𝐹62πœ‹superscript𝑁2superscriptitalic-Ο΅4superscriptπœ‚4superscriptsubscriptπ‘šπ‘3\displaystyle\delta\Gamma_{Z}\simeq\frac{G_{F}}{6\sqrt{2}\pi}m_{Z}^{3}\sum_{i,j=1}^{N}(\epsilon_{i}\epsilon_{j})^{2}(f_{i4}f_{j4}^{*}-f_{i3}f_{j3}^{*})^{2}\sim\frac{G_{F}}{6\sqrt{2}\pi}N^{2}\epsilon^{4}\eta^{4}m_{Z}^{3}italic_Ξ΄ roman_Ξ“ start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT ≃ divide start_ARG italic_G start_POSTSUBSCRIPT italic_F end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 6 square-root start_ARG 2 end_ARG italic_Ο€ end_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT βˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_i , italic_j = 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_N end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i 4 end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_j 4 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT - italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i 3 end_POSTSUBSCRIPT italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_j 3 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ∼ divide start_ARG italic_G start_POSTSUBSCRIPT italic_F end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 6 square-root start_ARG 2 end_ARG italic_Ο€ end_ARG italic_N start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ· start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT (15)
∼0.03MeVΓ—N2(Ο΅0.1)4(Ξ·1)4similar-toabsent0.03MeVsuperscript𝑁2superscriptitalic-Ο΅0.14superscriptπœ‚14\displaystyle\sim 0.03~{}\mbox{MeV}\times N^{2}\left(\frac{\epsilon}{0.1}\right)^{4}\left(\frac{\eta}{1}\right)^{4}∼ 0.03 MeV Γ— italic_N start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_Ο΅ end_ARG start_ARG 0.1 end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_Ξ· end_ARG start_ARG 1 end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT (16)

Given that the invisible Z decay width has been measured with an error of 1.5 MeV [25], photini states that are lighter than half the Z mass, i.e. 45 GeV, are constrained to have a combined mixing with the Higgsinos smaller than

ϡη≲0.3N,less-than-or-similar-toitalic-Ο΅πœ‚0.3𝑁\displaystyle\epsilon\eta\lesssim\frac{0.3}{\sqrt{N}},italic_Ο΅ italic_Ξ· ≲ divide start_ARG 0.3 end_ARG start_ARG square-root start_ARG italic_N end_ARG end_ARG , (17)

which is relevant only in the case where there are many photini lighter than mZ/2subscriptπ‘šπ‘2m_{Z}/2italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT / 2 with π’ͺ(1)π’ͺ1\mathcal{O}(1)caligraphic_O ( 1 ) mixing to the Standard Model.

Although there are many other potential constraints from existing Standard Model parameters (including, e.g., corrections to the Wπ‘ŠWitalic_W mass, sin2⁑θW,superscript2subscriptπœƒπ‘Š\sin^{2}\theta_{W},roman_sin start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT , EDMs, muon gβˆ’2𝑔2g-2italic_g - 2, and rare meson decays), such constraints are no stronger than the relatively weak bounds discussed above.

3 Cosmology of String Photini

The cosmological implications of multiple photini coupled to the MSSM through the hypercharge portal may be problematic (cf. [9]). Even if inflation does not reheat these states directly, they will be thermalized by MSSM interactions provided Ο΅i≳10βˆ’6greater-than-or-equivalent-tosubscriptitalic-ϡ𝑖superscript106\epsilon_{i}\gtrsim 10^{-6}italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT. If a photino is the LSP, it will generically exceed the observed dark matter relic abundance by a prohibitive amount.

A photino LSP Ξ³~~𝛾\tilde{\gamma}over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG may freeze-out while nonrelativistic for mixings of ϡ≳10βˆ’3.greater-than-or-equivalent-toitalic-Ο΅superscript103\epsilon\gtrsim 10^{-3}.italic_Ο΅ ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT . However, in this case the photino will be overabundant by a factor of βˆΌΟ΅βˆ’4similar-toabsentsuperscriptitalic-Ο΅4\sim\epsilon^{-4}∼ italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT - 4 end_POSTSUPERSCRIPT (an unfortunate consequence of the convenient fact that weak interactions alone may produce the observed dark matter relic abundance). On the other hand, for Ο΅<10βˆ’3italic-Ο΅superscript103\epsilon<10^{-3}italic_Ο΅ < 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT their interactions will freeze-out while the photini are relativistic, so that the photino LSP will dominate over SM radiation at T∼mΞ³~similar-to𝑇subscriptπ‘š~𝛾T\sim m_{\tilde{\gamma}}italic_T ∼ italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT for 10βˆ’6<Ο΅<10βˆ’3superscript106italic-Ο΅superscript10310^{-6}<\epsilon<10^{-3}10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT < italic_Ο΅ < 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT. When ϡ≲10βˆ’6less-than-or-similar-toitalic-Ο΅superscript106\epsilon\lesssim 10^{-6}italic_Ο΅ ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT, the photini do not reach thermal equilibrium with the MSSM, but out-of-equilibrium photino production will nonetheless overclose the universe with photini by an amount ∝(Ο΅10βˆ’11)2proportional-toabsentsuperscriptitalic-Ο΅superscript10112\propto\left(\frac{\epsilon}{10^{-11}}\right)^{2}∝ ( divide start_ARG italic_Ο΅ end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 11 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT. Clearly, some mechanism is necessary to dilute the photini overabundance for a vast range of mixings.555It is worth noting that the massless photons of these hidden U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )s remain cosmologically irrelevant (provided they are not direct products of the inflaton’s decay), since there are no light states charged under them and gravitational interactions alone will not lead to their overproduction. Of course, these constraints are far from ironclad. In what follows we will see how the challenges of photino cosmology may be overcome in a variety of ways.

3.1 Photino qua LSP

As observed above, the freeze-out of a nonrelativistic photino LSP generally leads to an overabundance of order Ο΅βˆ’4.superscriptitalic-Ο΅4\epsilon^{-4}.italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT - 4 end_POSTSUPERSCRIPT . However, it is nonetheless possible to obtain a suitable photino relic abundance from conventional freeze-out in a proscribed region of parameter space. For sufficiently large values of Ο΅italic-Ο΅\epsilonitalic_Ο΅, coannihilation with MSSM higgsinos may lead to a freeze-out relic abundance compatible with observations.

Higgsino dark matter is well known to yield low relic abundance due to its efficient annihilation into gauge bosons and coannihilation with charginos. If the photino LSP is sufficiently close in mass to the higgsino (i.e., provided (mH~βˆ’mΞ³~)/mΞ³~≲Tf/mΞ³~∼5%less-than-or-similar-tosubscriptπ‘š~𝐻subscriptπ‘š~𝛾subscriptπ‘š~𝛾subscript𝑇𝑓subscriptπ‘š~𝛾similar-topercent5(m_{\tilde{H}}-m_{\tilde{\gamma}})/m_{\tilde{\gamma}}\lesssim T_{f}/m_{\tilde{\gamma}}\sim 5\%( italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_H end_ARG end_POSTSUBSCRIPT - italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ) / italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ≲ italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_f end_POSTSUBSCRIPT / italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ∼ 5 %) it may coannihilate efficiently at freeze-out with an appreciable abundance of higgsinos. The coannihilation cross section scales as Ο΅2,superscriptitalic-Ο΅2\epsilon^{2},italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT , and the resultant photino relic abundance is approximately Ωγ~h2≃0.1(10βˆ’1Ο΅)2(ΞΌ100Β GeV)2.similar-to-or-equalssubscriptΞ©~𝛾superscriptβ„Ž20.1superscriptsuperscript101italic-Ο΅2superscriptπœ‡100Β GeV2\Omega_{\tilde{\gamma}}h^{2}\simeq 0.1\,\left(\frac{10^{-1}}{\epsilon}\right)^{2}\,\left(\frac{\mu}{100\text{ GeV}}\right)^{2}.roman_Ξ© start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT italic_h start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ≃ 0.1 ( divide start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Ο΅ end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_ΞΌ end_ARG start_ARG 100 GeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT . A similar scenario may arise by coannihilation with the stau, again provided a correlation between masses within ∼5%.similar-toabsentpercent5\sim 5\%.∼ 5 % .

Of course, the overproduction of photino dark matter for ϡ≲0.1less-than-or-similar-toitalic-Ο΅0.1\epsilon\lesssim 0.1italic_Ο΅ ≲ 0.1 may be ameliorated if the photini are themselves never in thermal equilibrium with the MSSM. Scattering processes that maintain photini in thermal equilibrium become inefficient below ϡ≲10βˆ’6.less-than-or-similar-toitalic-Ο΅superscript106\epsilon\lesssim 10^{-6}.italic_Ο΅ ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT . However, even if they are not in thermal equilibrium, an appreciable abundance of photini may still be generated via interactions of MSSM particles in the thermal bath [26]. The resulting relic abundance from thermal production is relatively insensitive to the reheating temperature (as the photini couple to the MSSM via renormalizable interactions), and scales as Ωγ~h2≃0.1(mΞ³~100Β GeV)(Ο΅10βˆ’11)2.similar-to-or-equalssubscriptΞ©~𝛾superscriptβ„Ž20.1subscriptπ‘š~𝛾100Β GeVsuperscriptitalic-Ο΅superscript10112\Omega_{\tilde{\gamma}}h^{2}\simeq 0.1\,\left(\frac{m_{\tilde{\gamma}}}{100\text{ GeV}}\right)\,\left(\frac{\epsilon}{10^{-11}}\right)^{2}.roman_Ξ© start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT italic_h start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ≃ 0.1 ( divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 100 GeV end_ARG ) ( divide start_ARG italic_Ο΅ end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 11 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT . Even photini that do not reach thermal equilibrium will be prohibitively overproduced by thermal production for all but the smallest mixings.

However, if the reheating temperature TRsubscript𝑇𝑅T_{R}italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT following a period of entropy production is below the photino freeze-out temperature Tf,subscript𝑇𝑓T_{f},italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_f end_POSTSUBSCRIPT , then the relic abundance may be significantly reduced [27]. While it is possible for the primary period of inflation to end with such low TR,subscript𝑇𝑅T_{R},italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT , it would be difficult to account for baryogenesis or the observed cosmological density perturbations. A more palatable cosmological history might involve a second phase of weak-scale [28] or thermal [29] inflation at lower energies. Such cosmologies reconcile a low TRsubscript𝑇𝑅T_{R}italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT with baryogenesis and density perturbations, and may be further required to resolve any additional moduli problems. The upper bound on TRsubscript𝑇𝑅T_{R}italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT required to avoid excess thermal production is imposed by the requirement that MSSM superpartners not reach thermal equilibrium after reheating.

Of course, another possibility is simply that an MSSM neutralino is the LSP. Such a scenario is not unreasonable if the gauginos all obtain SUSY-breaking masses from a single source, since RG running may lower the masses of MSSM gauginos relative to those of the photini. In this case, all the conventional considerations for MSSM neutralino relic abundance still pertain. Such a scenario leads to unpromising photino signatures at the LHC for all but the largest values of Ο΅italic-Ο΅\epsilonitalic_Ο΅; only for ϡ≳0.1greater-than-or-equivalent-toitalic-Ο΅0.1\epsilon\gtrsim 0.1italic_Ο΅ ≳ 0.1 and mΞ³~∼mLSPsimilar-tosubscriptπ‘š~𝛾subscriptπ‘šπΏπ‘†π‘ƒm_{\tilde{\gamma}}\sim m_{LSP}italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ∼ italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L italic_S italic_P end_POSTSUBSCRIPT would the hidden-sector photini be expected to appear in sparticle cascades if a photino is not the LSP.

3.2 Photino decay into a nonthermal sector

The photino overabundance problem may also be ameliorated if the photini decay to a lighter R-parity odd state that was never in thermal equilibrium and does not dominate the energy density of the universe. In order for this to occur, it is necessary both for the photini to decay before their energy density dominates over radiation, and for the mass mLSPsubscriptπ‘šπΏπ‘†π‘ƒm_{LSP}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L italic_S italic_P end_POSTSUBSCRIPT of the R-parity odd particle to be sufficiently small. For ϡ≳10βˆ’3greater-than-or-equivalent-toitalic-Ο΅superscript103\epsilon\gtrsim 10^{-3}italic_Ο΅ ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT and 10βˆ’6≳ϡ≳10βˆ’11greater-than-or-equivalent-tosuperscript106italic-Ο΅greater-than-or-equivalent-tosuperscript101110^{-6}\gtrsim\epsilon\gtrsim 10^{-11}10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT ≳ italic_Ο΅ ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 11 end_POSTSUPERSCRIPT these requirements suggest that the lightest photino decay rate is Ξ“>H(Teq/Ο΅)Γ𝐻subscriptπ‘‡π‘’π‘žitalic-Ο΅\Gamma>H(T_{eq}/\epsilon)roman_Ξ“ > italic_H ( italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_q end_POSTSUBSCRIPT / italic_Ο΅ ) in the former case and Ξ“>H(TeqΟ΅1/2/10βˆ’11/2)Γ𝐻subscriptπ‘‡π‘’π‘žsuperscriptitalic-Ο΅12superscript10112\Gamma>H(T_{eq}\epsilon^{1/2}/10^{-11/2})roman_Ξ“ > italic_H ( italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_q end_POSTSUBSCRIPT italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT 1 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT / 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 11 / 2 end_POSTSUPERSCRIPT ) in the latter case, where Teq∼1similar-tosubscriptπ‘‡π‘’π‘ž1T_{eq}\sim 1italic_T start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_q end_POSTSUBSCRIPT ∼ 1 eV is the temperature at matter-radiation equality and mLSPmΞ³~<1Ο΅4subscriptπ‘šπΏπ‘†π‘ƒsubscriptπ‘š~𝛾1superscriptitalic-Ο΅4\frac{m_{LSP}}{m_{\tilde{\gamma}}}<\frac{1}{\epsilon^{4}}divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L italic_S italic_P end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG < divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG and mLSPmΞ³~<Ο΅210βˆ’22subscriptπ‘šπΏπ‘†π‘ƒsubscriptπ‘š~𝛾superscriptitalic-Ο΅2superscript1022\frac{m_{LSP}}{m_{\tilde{\gamma}}}<\frac{\epsilon^{2}}{10^{-22}}divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L italic_S italic_P end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG < divide start_ARG italic_Ο΅ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 22 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG, respectively. If the decay involves any MSSM particles, the lifetime must not exceed one second in order to preserve successful BBN predictions. Finally, for 10βˆ’3≳ϡ≳10βˆ’6greater-than-or-equivalent-tosuperscript103italic-Ο΅greater-than-or-equivalent-tosuperscript10610^{-3}\gtrsim\epsilon\gtrsim 10^{-6}10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT ≳ italic_Ο΅ ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT the lightest photino decouples while relativistic, so that we require Ξ“<H(mΞ³~)Γ𝐻subscriptπ‘š~𝛾\Gamma<H(m_{\tilde{\gamma}})roman_Ξ“ < italic_H ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ) and mLSP<0.1subscriptπ‘šπΏπ‘†π‘ƒ0.1m_{LSP}<0.1italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L italic_S italic_P end_POSTSUBSCRIPT < 0.1 eV.

A promising candidate for such an R-parity odd particle may be an axino a~~π‘Ž\tilde{a}over~ start_ARG italic_a end_ARG that couples to photini through interactions of the form Ξ±4Ο€faa~Ξ³~iσμνFiμν𝛼4πœ‹subscriptπ‘“π‘Ž~π‘Žsubscript~𝛾𝑖subscriptπœŽπœ‡πœˆsuperscriptsubscriptπΉπ‘–πœ‡πœˆ\frac{\alpha}{4\pi f_{a}}\tilde{a}\tilde{\gamma}_{i}\sigma_{\mu\nu}F_{i}^{\mu\nu}divide start_ARG italic_Ξ± end_ARG start_ARG 4 italic_Ο€ italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT end_ARG over~ start_ARG italic_a end_ARG over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT italic_Οƒ start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT italic_F start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ξ½ end_POSTSUPERSCRIPT. The mixing of the photini to the bino implies a decay channel Ξ³~iβ†’a~+Ξ³β†’subscript~𝛾𝑖~π‘Žπ›Ύ\tilde{\gamma}_{i}\rightarrow\tilde{a}+\gammaover~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_a end_ARG + italic_Ξ³, so that the lifetime has to be faster than 1 sec – i.e., Ξ±4Ο€fa<10βˆ’13Β GeVβˆ’1𝛼4πœ‹subscriptπ‘“π‘Žsuperscript1013superscriptΒ GeV1\frac{\alpha}{4\pi f_{a}}<10^{-13}\text{ GeV}^{-1}divide start_ARG italic_Ξ± end_ARG start_ARG 4 italic_Ο€ italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT end_ARG < 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 13 end_POSTSUPERSCRIPT GeV start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT. The axino mass is naturally ∼m3/2;similar-toabsentsubscriptπ‘š32\sim m_{3/2};∼ italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUBSCRIPT ; lighter masses require a no-scale SUSY-breaking scenario that itself may be spoiled by radiative corrections. Even in the no-scale case, the very coupling that induces photino decay generates an irreducible one-loop contribution to the axino mass of order ma~∼mΞ³i~16Ο€2(Ξ±4Ο€fa)2Ξ›2∼10βˆ’8mΞ³i~(Ξ›fa)2similar-tosubscriptπ‘š~π‘Žsubscriptπ‘š~subscript𝛾𝑖16superscriptπœ‹2superscript𝛼4πœ‹subscriptπ‘“π‘Ž2superscriptΞ›2similar-tosuperscript108subscriptπ‘š~subscript𝛾𝑖superscriptΞ›subscriptπ‘“π‘Ž2m_{\tilde{a}}\sim\frac{m_{\tilde{\gamma_{i}}}}{16\pi^{2}}\big{(}\frac{\alpha}{4\pi f_{a}}\big{)}^{2}\Lambda^{2}\sim 10^{-8}m_{\tilde{\gamma_{i}}}\big{(}\frac{\Lambda}{f_{a}}\big{)}^{2}italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_a end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ∼ divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 16 italic_Ο€ start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ( divide start_ARG italic_Ξ± end_ARG start_ARG 4 italic_Ο€ italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT roman_Ξ› start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 8 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ( divide start_ARG roman_Ξ› end_ARG start_ARG italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT, where ΛΛ\Lambdaroman_Ξ› is the smaller of the SUSY and the PQ breaking scale. As a result, the axino is unlikely to solve the photini overabundance problem for Ο΅<10βˆ’2italic-Ο΅superscript102\epsilon<10^{-2}italic_Ο΅ < 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT.

3.3 Photino decay into a thermal sector

Finally, the photini overabundance problem may be solved if photini can decay before BBN into a sector (hidden or visible) that is in thermal equilibrium with the primordial plasma at the time of the decay. A hidden sector of this genre may naturally arise from a distant stack of D-branes on the compactification manifold. To make the photino decay possible it should contain, e.g., a pair of R-parity even chiral superfields h,hΒ―β„ŽΒ―β„Žh,\bar{h}italic_h , overΒ― start_ARG italic_h end_ARG charged under the hidden sector U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) group. Then the photino decay will proceed through the mixing of the RR photini with the hidden sector neutralino. The ΞΌπœ‡\muitalic_ΞΌ-term that determines the mass of the fermionic components ψh,hΒ―subscriptπœ“β„ŽΒ―β„Ž\psi_{h,\bar{h}}italic_ψ start_POSTSUBSCRIPT italic_h , overΒ― start_ARG italic_h end_ARG end_POSTSUBSCRIPT must be in the range ∼1similar-toabsent1\sim 1∼ 1Β MeVΓ·1absent1\div 1Γ· 1Β GeV, in which case the lightest photino may decay into a scalar-fermion pair Ο‡hβ†’hψhΒ―β†’subscriptπœ’β„Žβ„Žsubscriptπœ“Β―β„Ž\chi_{h}\to h\psi_{\bar{h}}italic_Ο‡ start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_h italic_ψ start_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_h end_ARG end_POSTSUBSCRIPT through the gauge interactions. Since the scalar hβ„Žhitalic_h is likely to acquire a significant soft mass from SUSY breaking, we also require a superpotential Yukawa interaction allowing the scalar to decay into a pair of hidden fermions. A toy example of such a hidden sector with the required properties would be a mirror sector with the MSSM field content but a somewhat smaller ΞΌπœ‡\muitalic_ΞΌ-term. The precise decay time depends on the mixing parameters, hidden sector Yukawas and scalar masses, but naturally happens before BBN since it proceeds through renormalizable interactions.

If the hidden photon is massless (or light, with a mass of order the hidden fermion masses) and mixes with the SM photon with the mixing parameter ≳10βˆ’8,greater-than-or-equivalent-toabsentsuperscript108\gtrsim 10^{-8},≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 8 end_POSTSUPERSCRIPT , the hidden sector will remain in thermal equilibrium with the MSSM until the hidden fermions freeze out. The lower bound on the hidden fermion mass comes from the requirement that this freeze-out occurs before BBN. This scenario is just a supersymmetric version of the usual paraphoton scenario with the hidden fermions as light millicharged particles; existing bounds on millicharged particles leave a large region in the mass/mixing parameter space for this scenario to work.

The presence of the extra hidden sector may or may not have a significant impact on LHC phenomenology. An interesting scenario may arise if the rate for photino decay into the hidden sector is faster than the rate for transition between photini, while the MSSM neutralino decays preferentially into the RR photini. In this case, the displaced vertices due to the interphotini transitions are absent, but multiple missing final states with different masses still serve as a signature of the axiverse.

An equally viable scenario would involve the MSSM itself as the thermal sector, where the decay proceeds into Standard Model fermions through R-parity breaking operators. In lieu of exact R-parity, another anomaly-free discrete symmetry such as baryon triality could forbid dimension-four and -five operators leading to the proton decay while allowing the lepton-violating interactions LLE,QLD𝐿𝐿𝐸𝑄𝐿𝐷LLE,QLDitalic_L italic_L italic_E , italic_Q italic_L italic_D. The strongest bounds on some of the R-parity violating Yukawas in this case come from the neutrino masses at the level 3Γ—10βˆ’63superscript1063\times 10^{-6}3 Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT (while some of the new Yukawas are practically unconstrained). Again, depending on the values of the new Yukawas and mixing parameters, these new interactions may either eliminate the LHC signatures of photini (e.g., if the new Yukawas are large and the would-be MSSM LSP decays immediately) or leave them completely unchanged (e.g., if all new Yukawas are at the level 10βˆ’5Γ·10βˆ’6superscript105superscript10610^{-5}\div 10^{-6}10 start_POSTSUPERSCRIPT - 5 end_POSTSUPERSCRIPT Γ· 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT, and the mixing between photini is at the level ϡ∼10βˆ’2similar-toitalic-Ο΅superscript102\epsilon\sim 10^{-2}italic_Ο΅ ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT).

4 Light Photini from Gauge Mediation

Thus far we have focused largely on theories where both MSSM fields and RR photini gain weak-scale soft masses from conventional gravity mediation. However, it is entirely possible that the primary communication of SUSY breaking to the Standard Model occurs through gauge interactions. Since the messengers of gauge mediation are assuredly not charged under the RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) gauge groups, gravitational effects are the sole source of photino masses and mixings; the natural value of photino masses is then mi∼m3/2.similar-tosubscriptπ‘šπ‘–subscriptπ‘š32m_{i}\sim m_{3/2}.italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ∼ italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUBSCRIPT . Preserving the successful flavor-blindness of gauge mediation suggests that gravity-mediated contributions to soft scalar masses-squared are no more than one part in one thousand. On the other hand, sparticle mass limits require the messenger masses to exceed ∼10similar-toabsent10\sim 10∼ 10 TeV. Taken together, this implies that the gravitino and photino masses in a gauge-mediated scenario may be expected to range from m3/2,mi∼0.1Β eVΓ·1Β GeV.similar-tosubscriptπ‘š32subscriptπ‘šπ‘–0.1Β eV1Β GeVm_{3/2},m_{i}\sim 0.1\text{ eV}\div 1\text{ GeV}.italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUBSCRIPT , italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ∼ 0.1 eV Γ· 1 GeV .

When the photino masses are particularly small, the bino-photino mixing is diminished further by the ratio of masses so that fi1≃ϡimimB.similar-to-or-equalssubscript𝑓𝑖1subscriptitalic-ϡ𝑖subscriptπ‘šπ‘–subscriptπ‘šπ΅f_{i1}\simeq\epsilon_{i}\frac{m_{i}}{m_{B}}.italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i 1 end_POSTSUBSCRIPT ≃ italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT end_ARG . This suggests that the effective mixing given by fi1subscript𝑓𝑖1f_{i1}italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i 1 end_POSTSUBSCRIPT may be significantly smaller than the intrinsic mixing Ο΅isubscriptitalic-ϡ𝑖\epsilon_{i}italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT; for a gauge-mediated scenario, the expected range of photino masses implies 10βˆ’12≲fi1≲10βˆ’2less-than-or-similar-tosuperscript1012subscript𝑓𝑖1less-than-or-similar-tosuperscript10210^{-12}\lesssim f_{i1}\lesssim 10^{-2}10 start_POSTSUPERSCRIPT - 12 end_POSTSUPERSCRIPT ≲ italic_f start_POSTSUBSCRIPT italic_i 1 end_POSTSUBSCRIPT ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT for Ο΅i=1.subscriptitalic-ϡ𝑖1\epsilon_{i}=1.italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT = 1 .

The LHC signatures of very light photini may differ from those of their heavier brethren. Interphotini transitions are suppressed by a factor of (Ο΅mΞ³~mB)4superscriptitalic-Ο΅subscriptπ‘š~𝛾subscriptπ‘šπ΅4\left(\epsilon\frac{m_{\tilde{\gamma}}}{m_{B}}\right)^{4}( italic_Ο΅ divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT and thus quite unlikely to produce observable particle cascades. The same smallness of effective mixing between light photini and the MSSM does, however, increase the likelihood of displaced vertices. The lifetime for the decay of an MSSM neutralino LOSP to a light photino scales as

Ο„(N~aβ†’N~i)∼10βˆ’8Β sΓ—(10βˆ’2Ο΅)2(1Β MeVmi)2(100Β GeVma)3.similar-toπœβ†’subscript~π‘π‘Žsubscript~𝑁𝑖superscript108Β ssuperscriptsuperscript102italic-Ο΅2superscript1Β MeVsubscriptπ‘šπ‘–2superscript100Β GeVsubscriptπ‘šπ‘Ž3\tau(\tilde{N}_{a}\to\tilde{N}_{i})\sim 10^{-8}\text{ s}\times\left(\frac{10^{-2}}{\epsilon}\right)^{2}\left(\frac{1\text{ MeV}}{m_{i}}\right)^{2}\left(\frac{100\text{ GeV}}{m_{a}}\right)^{3}.italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 8 end_POSTSUPERSCRIPT s Γ— ( divide start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Ο΅ end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 1 MeV end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 100 GeV end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT . (18)

Such decay of a neutral LOSP in the detector will result in displaced vertices and missing energy from photini escaping the detector. In this case, however, the mass splittings among photini are far to small to be resolved with available mass resolution, so that all indications of multiplicity are lost. The lifetime may also be sufficiently long for the neutral LOSP to escape from the detector entirely before decaying, resulting in no deviations from the conventional MSSM phenomenology.

When SUSY breaking is communicated by gauge mediation, it is quite likely that the MSSM LOSP is charged – as occurs frequently with the stau for lower values of the messenger scale. The case of a charged LOSP remains exceptionally interesting for even the longest of lifetimes, as the LOSP is likely to stop in the detector due to electromagnetic interactions before decaying out of time into photini.

Naturally, the LHC signatures of light photini bear a superficial resemblance to those of a conventional gravitino LSP in theories of gauge mediation. Indeed, the rates for decays into photini and the gravitino may be competitive. The relative rates scale as

Ξ“(N~aβ†’N~a+…)Ξ“(N~aβ†’G~+…)∼112παWcW2Ο΅i2mi2m3/22MP2mB2mZ4similar-toΞ“β†’subscript~π‘π‘Žsubscript~π‘π‘Žβ€¦Ξ“β†’subscript~π‘π‘Ž~𝐺…112πœ‹subscriptπ›Όπ‘Šsuperscriptsubscriptπ‘π‘Š2superscriptsubscriptitalic-ϡ𝑖2superscriptsubscriptπ‘šπ‘–2superscriptsubscriptπ‘š322superscriptsubscript𝑀𝑃2superscriptsubscriptπ‘šπ΅2superscriptsubscriptπ‘šπ‘4\displaystyle\frac{\Gamma(\tilde{N}_{a}\to\tilde{N}_{a}+...)}{\Gamma(\tilde{N}_{a}\to\tilde{G}+...)}\sim\frac{1}{12\pi}\frac{\alpha_{W}}{c_{W}^{2}}\epsilon_{i}^{2}\frac{m_{i}^{2}m_{3/2}^{2}M_{P}^{2}}{m_{B}^{2}m_{Z}^{4}}divide start_ARG roman_Ξ“ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT + … ) end_ARG start_ARG roman_Ξ“ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_G end_ARG + … ) end_ARG ∼ divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 12 italic_Ο€ end_ARG divide start_ARG italic_Ξ± start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_c start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 / 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_P end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG (19)

where we have assumed a mostly-bino neutralino LOSP. This suggests that neutral LOSP decay to photini dominates over decays to the gravitino when Ο΅imi2mW2≳10βˆ’15greater-than-or-equivalent-tosubscriptitalic-ϡ𝑖superscriptsubscriptπ‘šπ‘–2superscriptsubscriptπ‘šπ‘Š2superscript1015\epsilon_{i}\frac{m_{i}^{2}}{m_{W}^{2}}\gtrsim 10^{-15}italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_W end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 15 end_POSTSUPERSCRIPT (e.g., for Ο΅i≳10βˆ’5greater-than-or-equivalent-tosubscriptitalic-ϡ𝑖superscript105\epsilon_{i}\gtrsim 10^{-5}italic_Ο΅ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ≳ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 5 end_POSTSUPERSCRIPT when mi∼similar-tosubscriptπ‘šπ‘–absentm_{i}\simitalic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ∼ MeV – a wide range of parameters).

Discriminating between the two cases is largely a matter of branching ratios. For example, photon production via N~aβ†’Ξ³+G~β†’subscript~π‘π‘Žπ›Ύ~𝐺\tilde{N}_{a}\to\gamma+\tilde{G}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_Ξ³ + over~ start_ARG italic_G end_ARG is the dominant channel for the decay of a bino-like neutralino into a gravitino, while decays involving Z𝑍Zitalic_Z or Higgs are suppressed by factors of (1βˆ’mZ2/ma2)4superscript1superscriptsubscriptπ‘šπ‘2superscriptsubscriptπ‘šπ‘Ž24(1-m_{Z}^{2}/m_{a}^{2})^{4}( 1 - italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Z end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT / italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT and (1βˆ’mh2/ma2)4,superscript1superscriptsubscriptπ‘šβ„Ž2superscriptsubscriptπ‘šπ‘Ž24(1-m_{h}^{2}/m_{a}^{2})^{4},( 1 - italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_h end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT / italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT , respectively. In contrast, the decay of a bino-like neutralino into photini proceeds dominantly via the Z𝑍Zitalic_Z or Higgs, while the decay into (Standard Model) photons N~aβ†’Ξ³+N~iβ†’subscript~π‘π‘Žπ›Ύsubscript~𝑁𝑖\tilde{N}_{a}\to\gamma+\tilde{N}_{i}over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_a end_POSTSUBSCRIPT β†’ italic_Ξ³ + over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT is suppressed by an additional loop factor.

The cosmology of such light photini is, as one might expect, somewhat delicate. Even if the intrinsic mixing Ο΅italic-Ο΅\epsilonitalic_Ο΅ is large, the effective mixing is bound to be significantly smaller. Consequently, if a photino is the LSP there is little hope of attaining an appropriate relic abundance from freeze-out. Indeed, if the photini ever achieve thermal equilibrium with the MSSM, they will generically freeze-out while relativistic and remain subject to the usual constraints on hot relics. A more likely scenario is that these photini never achieve thermal equilibrium (as is the case, e.g., for ϡ≲10βˆ’1less-than-or-similar-toitalic-Ο΅superscript101\epsilon\lesssim 10^{-1}italic_Ο΅ ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT when mΞ³~∼similar-tosubscriptπ‘š~𝛾absentm_{\tilde{\gamma}}\simitalic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ∼ MeV), though they may be overproduced by scattering in the thermal bath. Owing to the smallness of the effective mixing, however, the resulting relic abundance may be suitable for a far greater range in Ο΅;italic-Ο΅\epsilon;italic_Ο΅ ; for light photini the abundance from thermal production is approximately

Ωγ~h2≃1.0Γ—(Ο΅10βˆ’3)2(mΞ³~1Β MeV)3.similar-to-or-equalssubscriptΞ©~𝛾superscriptβ„Ž21.0superscriptitalic-Ο΅superscript1032superscriptsubscriptπ‘š~𝛾1Β MeV3\Omega_{\tilde{\gamma}}h^{2}\simeq 1.0\times\left(\frac{\epsilon}{10^{-3}}\right)^{2}\left(\frac{m_{\tilde{\gamma}}}{1\text{ MeV}}\right)^{3}.roman_Ξ© start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT italic_h start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ≃ 1.0 Γ— ( divide start_ARG italic_Ο΅ end_ARG start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 1 MeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT . (20)

In cases where the photini are overproduced, the mechanisms discussed in Sec.Β 3 may still be effective, albeit at significantly lower scales. In any case, the longevity of the MSSM LOSP may also be a problematic source of late decays; for too small values of Ο΅italic-Ο΅\epsilonitalic_Ο΅ (e.g., ϡ≲10βˆ’6less-than-or-similar-toitalic-Ο΅superscript106\epsilon\lesssim 10^{-6}italic_Ο΅ ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 6 end_POSTSUPERSCRIPT for mΞ³~∼similar-tosubscriptπ‘š~𝛾absentm_{\tilde{\gamma}}\simitalic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT ∼ MeV), the LOSP decay may spoil the successful predictions of Standard Model BBN. A long-lived charged or colored LOSP would be further constrained by the CMB and heavy element searches. The decay of the gravitino itself into photini and hidden-sector photons is relatively uninteresting owing to the lightness of the gravitino, occurring with a lifetime far exceeding the age of the universe: Ο„(G~β†’Ξ³~i+Ξ³i)∼1023(mG~1Β MeV)3Β s.similar-toπœβ†’~𝐺subscript~𝛾𝑖subscript𝛾𝑖superscript1023superscriptsubscriptπ‘š~𝐺1Β MeV3Β s\tau(\tilde{G}\to\tilde{\gamma}_{i}+\gamma_{i})\sim 10^{23}\left(\frac{m_{\tilde{G}}}{1\text{ MeV}}\right)^{3}\text{ s}.italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_G end_ARG β†’ over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT + italic_Ξ³ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 23 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_G end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 1 MeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT s . In this case, the longevity of the gravitino implies that the usual gauge mediation constraints on gravitino cosmology must be respected, even though the gravitino is not the LSP.

If, instead, the gravitino is the true LSP, very little changes; decays of the MSSM LOSP still occur preferentially into photini and Standard Model fields for a wide range of parameters. The decay of the lightest photino into a gravitino and hidden sector photon is extremely slow, also on the order of Ο„(N~iβ†’G~+Ξ³i)∼1023(mG~1Β MeV)3Β s.similar-toπœβ†’subscript~𝑁𝑖~𝐺subscript𝛾𝑖superscript1023superscriptsubscriptπ‘š~𝐺1Β MeV3Β s\tau(\tilde{N}_{i}\to\tilde{G}+\gamma_{i})\sim 10^{23}\left(\frac{m_{\tilde{G}}}{1\text{ MeV}}\right)^{3}\text{ s}.italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_G end_ARG + italic_Ξ³ start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT ) ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 23 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_G end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG 1 MeV end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT s . Both the lightest photino and the gravitino are cosmologically long-lived, and conventional considerations regarding their abundances and impact on Standard Model cosmology still apply666Note, however, that both in this and the previous cases, some of the constraints will be modified, because gravitinos are not being produced from the LOSP decays, that lead instead to the photini production..

Another potential cosmological bound on light photini with masses ≲30less-than-or-similar-toabsent30\lesssim 30≲ 30 MeV may come from supernova cooling via photino-strahlung. The pair-production of light photino states is highly suppressed, however, and readily satisfies constraints from SN1987a [30] due to the small effective mixing, Ο΅mΞ³~mB≲10βˆ’5.less-than-or-similar-toitalic-Ο΅subscriptπ‘š~𝛾subscriptπ‘šπ΅superscript105\epsilon\frac{m_{\tilde{\gamma}}}{m_{B}}\lesssim 10^{-5}.italic_Ο΅ divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 5 end_POSTSUPERSCRIPT . For example, the so-called β€œRaffelt criterion” – that exotic cooling processes do not alter the observed neutrino signal provided their emissivity is sufficiently small – requires ℰ˙≲1019less-than-or-similar-toΛ™β„°superscript1019\dot{\mathcal{E}}\lesssim 10^{19}overΛ™ start_ARG caligraphic_E end_ARG ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 19 end_POSTSUPERSCRIPT ergs/g/s. For light photini, the emissivity of photino-strahlung via slepton exchange scales as β„°Λ™βˆΌ1019(100Β GeVme~)4(Ο΅(mΞ³~/mB)0.1)4similar-toΛ™β„°superscript1019superscript100Β GeVsubscriptπ‘š~𝑒4superscriptitalic-Ο΅subscriptπ‘š~𝛾subscriptπ‘šπ΅0.14\dot{\mathcal{E}}\sim 10^{19}\left(\frac{100\text{ GeV}}{m_{\tilde{e}}}\right)^{4}\left(\frac{\epsilon\,(m_{\tilde{\gamma}}/m_{B})}{0.1}\right)^{4}overΛ™ start_ARG caligraphic_E end_ARG ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 19 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 100 GeV end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_e end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG italic_Ο΅ ( italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT / italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT ) end_ARG start_ARG 0.1 end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ergs/g/s, consistent with observations for Ο΅mΞ³~mB≲10βˆ’1.less-than-or-similar-toitalic-Ο΅subscriptπ‘š~𝛾subscriptπ‘šπ΅superscript101\epsilon\frac{m_{\tilde{\gamma}}}{m_{B}}\lesssim 10^{-1}.italic_Ο΅ divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ≲ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 1 end_POSTSUPERSCRIPT .

4.1 Astrophysical signatures of light photini

Although it is important that no decays occur around the time of BBN, transitions among light photini may be slow enough to occur on cosmologically interesting timescales. The production of Standard Model particles during interphotini transitions may be observable and, moreover, well-suited to explain observed astrophysical anomalies associated with MeV-scale physics. The 511 keV excess associated with e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT annihilations recently measured by the INTEGRAL satellite [31, 32, 33] may be explained by just such transitions. It is crucial that electrons and positrons produced by the decay of a dark matter particle not be injected with more than a few MeV of energy in order to fit existing gamma ray backgrounds [34], a constraint easily satisfied by transitions among photini with masses and splittings of order ∼similar-to\sim∼ MeV. The photon flux measured by INTEGRAL may be accounted for by a dark matter particle of mass mπ‘šmitalic_m and abundance ΩΩ\Omegaroman_Ξ© decaying into (among other things) e++eβˆ’superscript𝑒superscript𝑒e^{+}+e^{-}italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT with a lifetime [35]

Ο„INT∼1026(Ξ©0.2)(1Β MeVm)Β s.similar-tosubscriptπœπΌπ‘π‘‡superscript1026Ξ©0.21Β MeVπ‘šΒ s\tau_{INT}\sim 10^{26}\left(\frac{\Omega}{0.2}\right)\left(\frac{1\text{ MeV}}{m}\right)\text{ s}.italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_I italic_N italic_T end_POSTSUBSCRIPT ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 26 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG roman_Ξ© end_ARG start_ARG 0.2 end_ARG ) ( divide start_ARG 1 MeV end_ARG start_ARG italic_m end_ARG ) s . (21)

Amusingly, the interphotini decays via, e.g., off-shell Z𝑍Zitalic_Z emission occur with a lifetime

Ο„(N~iβ†’N~j+e++eβˆ’)∼1023(10βˆ’5Ο΅)4(1Β MeVΞ΄m)5.similar-toπœβ†’subscript~𝑁𝑖subscript~𝑁𝑗superscript𝑒superscript𝑒superscript1023superscriptsuperscript105italic-Ο΅4superscript1Β MeVπ›Ώπ‘š5\tau(\tilde{N}_{i}\to\tilde{N}_{j}+e^{+}+e^{-})\sim 10^{23}\left(\frac{10^{-5}}{\epsilon}\right)^{4}\left(\frac{1\text{ MeV}}{\delta m}\right)^{5}.italic_Ο„ ( over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_i end_POSTSUBSCRIPT β†’ over~ start_ARG italic_N end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT + italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - end_POSTSUPERSCRIPT ) ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT 23 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 5 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Ο΅ end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG 1 MeV end_ARG start_ARG italic_Ξ΄ italic_m end_ARG ) start_POSTSUPERSCRIPT 5 end_POSTSUPERSCRIPT . (22)

Consequently, transitions among light photini may account for the INTEGRAL signal with ϡ∼10βˆ’5similar-toitalic-Ο΅superscript105\epsilon\sim 10^{-5}italic_Ο΅ ∼ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 5 end_POSTSUPERSCRIPT for mΞ³~,Ξ΄m∼similar-tosubscriptπ‘š~π›Ύπ›Ώπ‘šabsentm_{\tilde{\gamma}},\delta m\simitalic_m start_POSTSUBSCRIPT over~ start_ARG italic_Ξ³ end_ARG end_POSTSUBSCRIPT , italic_Ξ΄ italic_m ∼ MeV, for which the abundance from thermal production is expected to be Ξ©h2≃10βˆ’4.similar-to-or-equalsΞ©superscriptβ„Ž2superscript104\Omega h^{2}\simeq 10^{-4}.roman_Ξ© italic_h start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ≃ 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 4 end_POSTSUPERSCRIPT . This assumes, of course, that the gravitino is not the LSP or that (invisible) decay rates into a gravitino LSP are slower than interphotini transitions.

5 Discussion

5.1 Origin of mixing

For hidden U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s realized as either perturbative heterotic string states [11] or as gauge excitations of D-branes of type-II string theory [36] the kinetic mixing with U(1)Yπ‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT, if absent at tree level, arises by a process that directly generalizes the classic calculation of Holdom [10]. For example in the type-II case stretched open string states with one end on the SM brane stack and the other on the hidden D-brane lead to massive states charged under both U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s, and a one loop open string diagram then, in general, generates kinetic mixing [36]. An interesting feature of the D-brane calculation is that it can also be interpreted as a tree-level exchange of a bulk closed string state between the two stacks, and both the NS-NS two–form B2subscript𝐡2B_{2}italic_B start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT and for Dp-branes the RR p-form Cpβˆ’1subscript𝐢𝑝1C_{p-1}italic_C start_POSTSUBSCRIPT italic_p - 1 end_POSTSUBSCRIPT lead to mixing. The open string description is most useful for small separations between the stacks, while for large separation the supergravity approximation to the closed string computation is more appropriate and allows the treatment of both warped compactifications and those with fluxes. The resulting mixing is model dependent, ranging in size from π’ͺ(1)π’ͺ1{\cal O}(1)caligraphic_O ( 1 ) in the case of tree-level mixing, to in the loop-generated case a one-loop factor down to exponentially suppressed values if the compactification is warped, or if the mediating fields are massive, e.g., due to fluxes.

From the effective field theory point of view kinetic mixing among U(1)Yπ‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT and the RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) is also allowed. However, one may worry that there might be a subtlety arising from the absence of perturbative string states carrying RR charges.

Indeed, as already summarized the conventional mechanism giving rise to mixing between U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) gauge bosons relies on integrating out heavy bi-fundamental fields charged under both gauge groups. However, substantial mixing between hypercharge U(1)Yπ‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT and RR gauge fields cannot be generated in this way. Indeed, as explained above, there are no states charged under RR fields with masses below the string scale. Moreover, the only states carrying RR charges are non-perturbative D-branes states, which should be thought of as solitonic states from the viewpoint of the hypercharge U(1)Yπ‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT (which itself typically arises as a conventional perturbative string state). One may expect that loops involving such solitonic states are exponentially suppressed.777Note that in a theory with gravity there must exist Reissner-Nordstrom black holes charged under both U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 )’s. Once again the contribution to kinetic mixing from integrating out these bi-fundamental states is expected to be exponentially small.

Nevertheless, the mixing between hypercharge U(1)Yπ‘ˆsubscript1π‘ŒU(1)_{Y}italic_U ( 1 ) start_POSTSUBSCRIPT italic_Y end_POSTSUBSCRIPT and RR gauge fields can be generated directly at the level of the string-scale supergravity effective action. One example of a situation giving rise to such a mixing was discussed in [13]. Namely, one considers a D7 brane in the type IIB theory that wraps a four-cycle with a non-contractible loop inside. In the presence of a non-trivial Wilson line along this loop a mixing between the D7’s perturbative U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) gauge field and RR U(1)π‘ˆ1U(1)italic_U ( 1 ) may arise from the world-volume Chern-Simons action

∫D7C4∧F∧F.subscriptD7subscript𝐢4𝐹𝐹\int_{\rm{D7}}C_{4}\wedge F\wedge F\;.∫ start_POSTSUBSCRIPT D7 end_POSTSUBSCRIPT italic_C start_POSTSUBSCRIPT 4 end_POSTSUBSCRIPT ∧ italic_F ∧ italic_F .

The size of this mixing is controlled by the corresponding Wilson loop; this term takes the form of kinetic mixing when self-duality conditions are imposed on the C4subscript𝐢4C_{4}italic_C start_POSTSUBSCRIPT 4 end_POSTSUBSCRIPT. Perhaps an even simpler example of such kinetic mixing arising from the Chern-Simons action occurs in the case of a D5 brane wrapping a two-cycle in type IIB string theory [37]. The term of int