Bulk Matters on Symmetric and Asymmetric de Sitter Thick Branes

Yu-Xiao Liu1111Corresponding author., Zhen-Hua Zhao2,1, Shao-Wen Wei1, Yi-Shi Duan1
1Institute of Theoretical Physics, Lanzhou University, Lanzhou 730000, P. R. China
2Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, P. R. China
E-mail
liuyx@lzu.edu.cn zhaozhenhua@impcas.ac.cn weishaow06@lzu.cn ysduan@lzu.edu.cn
Abstract:

An asymmetric thick domain wall solution with de Sitter (dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS) expansion in five dimensions can be constructed from a symmetric one by using a same scalar (kink) with different potentials. In this paper, by presenting the mass-independent potentials of Kaluzaโ€“Klein (KK) modes in the corresponding Schrรถdinger equations, we investigate the localization and mass spectra of various bulk matter fields on the symmetric and asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS thick branes. For spin 0 scalars and spin 1 vectors, the potentials of KK modes in the corresponding Schrรถdinger equations are the modified Pรถschl-Teller potentials, and there exist a mass gap and a series of continuous spectrum. It is shown that the spectrum of scalar KK modes on the symmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane contains only one bound mode (the massless mode). However, for the asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane with a large asymmetric factor, there are two bound scalar KK modes: a zero mode and a massive mode. For spin 1 vectors, the spectra of KK modes on both dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS branes consist of a bound massless mode and a set of continuous ones, i.e., the asymmetric factor does not change the number of the bound vector KK modes. For spin 1/2 fermions, two types of kink-fermion couplings are investigated in detail. For the usual Yukawa coupling ฮทโ€‹ฮจยฏโ€‹ฯ•โ€‹ฮจ๐œ‚ยฏฮจitalic-ฯ•ฮจ\eta\bar{\Psi}\phi\Psi, there exists no mass gap but a continuous gapless spectrum of KK states. For the scalar-fermion coupling ฮทโ€‹ฮจยฏโ€‹sinโก(ฯ•ฯ•0)โ€‹cosโˆ’ฮดโก(ฯ•ฯ•0)โ€‹ฮจ๐œ‚ยฏฮจitalic-ฯ•subscriptitalic-ฯ•0superscript๐›ฟitalic-ฯ•subscriptitalic-ฯ•0ฮจ\eta\bar{\Psi}\sin(\frac{\phi}{\phi_{0}})\cos^{-\delta}(\frac{\phi}{\phi_{0}})\Psi with a positive coupling constant ฮท๐œ‚\eta, there exist some discrete bound KK modes and a series of continuous ones. The total number of bound states increases with the coupling constant ฮท๐œ‚\eta. For the case of the symmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane and positive ฮท๐œ‚\eta, there are NLโ€‹(NLโ‰ฅ1)subscript๐‘๐ฟsubscript๐‘๐ฟ1N_{L}(N_{L}\geq 1) left chiral fermion bound states (including zero mode and massive KK modes) and NLโˆ’1subscript๐‘๐ฟ1N_{L}-1 right chiral fermion bound states (including only massive KK modes). For the asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane scenario, the asymmetric factor a๐‘Ža reduces the number of the bound fermion KK modes. For large enough a๐‘Ža, there would not be any right chiral fermion bound mode, but at least one left chiral fermion zero mode.

Extra Dimensions, Brane world

1 Introduction

The idea of embedding our universe in a higher dimensional space has received a great of renewed attention. The suggestion that extra dimensions may not be compact [1, 2, 3, 4, 5] or large [6, 7] can provide new insights for solving gauge hierarchy problem [7], i.e., the large difference in magnitude between the Planck and electroweak scales, and the long-standing cosmological constant problem [1, 3, 8]. According to the brane scenarios, gravity is free to propagate in all dimensions, while all the matter fields (electromagnetic, Yang-Mills etc.) are confined to a 3โ€“brane in a high-dimensional space. In Ref. [4], an alternative scenario of the compactification had been proposed. In this scenario, the internal manifold does not need to be compactified to the Planck scale any more, it can be large, or even infinite non-compact, which is one of reasons why this new compactification scenario has attracted so much attention. Among all of the brane world models, there is an interesting and important model in which extra dimensions comprise a compact hyperbolic manifold [9]. The model is known to be free of usual problems that plague the original ADD models and share many common features with Randall-Sundrum (RS) models.

Recently, an increasing interest has been focused on the study of thick brane scenario in higher dimensional space-time [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], since in more realistic models the thickness of the brane should be taken into account. A virtue of these models is that the branes can be obtained naturally rather than introduced by hand. In this scenario the scalar field configuration is usually a kink, which provides a thick brane realization of the brane world as a domain wall in the bulk. However, the inclusion of the gravitational evolution into a dynamic thick wall is a highly non-trivial problem because of the non-linearity of the Einstein equations. For this reason, there are not so many analytic solutions of a dynamic thick domain wall. The symmetric de Sitter (dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS) branes have been studied in five and higher dimensional spacetimes, for examples in [14, 17, 18]. Ref. [19] presented a method to construct asymmetric thick dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane solutions from known ones, where the spacetimes associated to them are physically different. With the method, asymmetric brane worlds with dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS expansion were obtained. These branes interpolate between two spacetimes with different cosmological constants, and the vacua correspond to dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS and Aโ€‹dโ€‹S๐ด๐‘‘๐‘†AdS geometry. It was shown that gravity is localized on such branes.

In brane world scenarios, an important and complex question is localization of various bulk fields on a brane by a natural mechanism. It is well known that massless scalar fields [20] and graviton [4] can be localized on branes of different types. However, spin 1 Abelian vector fields can not be localized on the RS brane in five dimensions, but can be localized on the RS brane in some higher-dimensional cases [21] or on the thick dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane and Weyl thick brane [22]. The localization problem of spin 1/2 fermions on thick branes is interesting and important. Fermions do not have normalizable zero modes in five and six dimensions without the scalar-fermion coupling [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]. In Ref. [30], the authors obtained trapped discrete massive fermion states on the brane, which in fact are quasi-bound and have a finite probability of escaping into the bulk. In fact, fermions can escape into the bulk by tunnelling, and the rate depends on the parameters of the scalar potential [31]. In five dimensions, with the scalarโ€“fermion coupling, there may exist a single bound state and a continuous gapless spectrum of massive fermion Kaluzaโ€“Klein (KK) states [22, 33]. While in some other brane models, there exist finite discrete KK states (mass gap) and a continuous gapless spectrum starting at a positive m2superscript๐‘š2m^{2} [34, 35].

Since a physically different asymmetric thick dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane solution can be constructed from a known symmetric one by including an asymmetric factor, we will address the localization and mass spectrum problems of various bulk matters on the symmetric and asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS branes, and investigate the influence of the asymmetric factor on the mass spectra of bulk matters in this paper. We will show that all bulk matters (scalars, vectors and fermions) can be localized on these branes and the corresponding mass spectra have a mass gap (for spin 1/2 fermions the scalar-fermion coupling should not be the usual Yukawa coupling ฮทโ€‹ฮจยฏโ€‹ฯ•โ€‹ฮจ๐œ‚ยฏฮจitalic-ฯ•ฮจ\eta\bar{\Psi}\phi\Psi in order to trap the zero mode). The large asymmetric factor increases the number of the scalar bound states but reduces that of the fermion ones, and does not change the number of the vector bound states.

The organization of the paper is as follows: In section 2, we first review the symmetric and asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS thick branes in 5-dimensional space-time. Then, in section 3, we study the localization and mass spectra of various bulk fields on the symmetric and asymmetric thick branes by presenting the shapes of the potentials of the corresponding Schrรถdinger problem. For spin 1/2 fermions, we consider two different types of scalar-fermion interactions. Finally, the conclusion and summary are given.

2 Review of the symmetric and asymmetric thick branes

Let us consider thick branes arising from a real scalar field ฯ•italic-ฯ•\phi with a scalar potential Vโ€‹(ฯ•)๐‘‰italic-ฯ•V(\phi). The action for such a system is given by

S=โˆซd5โ€‹xโ€‹โˆ’gโ€‹[12โ€‹ฮบ52โ€‹Rโˆ’12โ€‹gMโ€‹Nโ€‹โˆ‚Mฯ•โ€‹โˆ‚Nฯ•โˆ’Vโ€‹(ฯ•)],๐‘†superscript๐‘‘5๐‘ฅ๐‘”delimited-[]12superscriptsubscript๐œ…52๐‘…12superscript๐‘”๐‘€๐‘subscript๐‘€italic-ฯ•subscript๐‘italic-ฯ•๐‘‰italic-ฯ•S=\int d^{5}x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2\kappa_{5}^{2}}R-\frac{1}{2}g^{MN}\partial_{M}\phi\partial_{N}\phi-V(\phi)\right], (1)

where R๐‘…R is the scalar curvature and ฮบ52=8โ€‹ฯ€โ€‹G5superscriptsubscript๐œ…528๐œ‹subscript๐บ5\kappa_{5}^{2}=8\pi G_{5} with G5subscript๐บ5G_{5} the 5-dimensional Newton constant. Here we set ฮบ5=1subscript๐œ…51\kappa_{5}=1. The line-element for a 5-dimensional spacetime with planar-paralell symmetry is assumed as

dโ€‹s2๐‘‘superscript๐‘ 2\displaystyle ds^{2} =\displaystyle= e2โ€‹Aโ€‹(z)โ€‹(g^ฮผโ€‹ฮฝโ€‹(x)โ€‹dโ€‹xฮผโ€‹dโ€‹xฮฝ+dโ€‹z2)superscripte2๐ด๐‘งsubscript^๐‘”๐œ‡๐œˆ๐‘ฅ๐‘‘superscript๐‘ฅ๐œ‡๐‘‘superscript๐‘ฅ๐œˆ๐‘‘superscript๐‘ง2\displaystyle\text{e}^{2A(z)}\big{(}\hat{g}_{\mu\nu}(x)dx^{\mu}dx^{\nu}+dz^{2}\big{)} (2)
=\displaystyle= e2โ€‹Aโ€‹(z)โ€‹(โˆ’dโ€‹t2+e2โ€‹ฮฒโ€‹tโ€‹dโ€‹xiโ€‹dโ€‹xi+dโ€‹z2),superscripte2๐ด๐‘ง๐‘‘superscript๐‘ก2superscript๐‘’2๐›ฝ๐‘ก๐‘‘superscript๐‘ฅ๐‘–๐‘‘superscript๐‘ฅ๐‘–๐‘‘superscript๐‘ง2\displaystyle\text{e}^{2A(z)}\big{(}-dt^{2}+e^{2\beta t}dx^{i}dx^{i}+dz^{2}\big{)},

where e2โ€‹Aโ€‹(z)superscripte2๐ด๐‘ง\text{e}^{2A(z)} is the warp factor and z๐‘งz stands for the extra coordinate. For the positive constant ฮฒ>0๐›ฝ0\beta>0, we will have dynamic solutions. The scalar field is considered to be a function of z๐‘งz only, i.e., ฯ•=ฯ•โ€‹(z)italic-ฯ•italic-ฯ•๐‘ง\phi=\phi(z). In the model, the potential could provide a realization of a thick brane, and the soliton configuration of the scalar field dynamically generate the domain wall configuration with warped geometry. The field equations generated from the action (1) with the ansatz (2) reduce to the following coupled nonlinear differential equations

ฯ•โ€ฒโฃ2superscriptitalic-ฯ•โ€ฒ2\displaystyle\phi^{\prime 2} =\displaystyle= 3โ€‹(Aโ€ฒโฃ2โˆ’Aโ€ฒโ€ฒโˆ’ฮฒ2),3superscript๐ดโ€ฒ2superscript๐ดโ€ฒโ€ฒsuperscript๐›ฝ2\displaystyle 3(A^{\prime 2}-A^{\prime\prime}-\beta^{2}), (3)
Vโ€‹(ฯ•)๐‘‰italic-ฯ•\displaystyle V(\phi) =\displaystyle= 32โ€‹eโˆ’2โ€‹Aโ€‹(โˆ’3โ€‹Aโ€ฒโฃ2โˆ’Aโ€ฒโ€ฒ+3โ€‹ฮฒ2),32superscript๐‘’2๐ด3superscript๐ดโ€ฒ2superscript๐ดโ€ฒโ€ฒ3superscript๐›ฝ2\displaystyle\frac{3}{2}e^{-2A}(-3A^{\prime 2}-A^{\prime\prime}+3\beta^{2}), (4)
dโ€‹Vโ€‹(ฯ•)dโ€‹ฯ•๐‘‘๐‘‰italic-ฯ•๐‘‘italic-ฯ•\displaystyle\frac{dV(\phi)}{d\phi} =\displaystyle= eโˆ’2โ€‹Aโ€‹(3โ€‹Aโ€ฒโ€‹ฯ•โ€ฒ+ฯ•โ€ฒโ€ฒ),superscript๐‘’2๐ด3superscript๐ดโ€ฒsuperscriptitalic-ฯ•โ€ฒsuperscriptitalic-ฯ•โ€ฒโ€ฒ\displaystyle e^{-2A}(3A^{\prime}\phi^{\prime}+\phi^{\prime\prime}), (5)

where the prime denotes derivative with respect to z๐‘งz. For positive and vanishing ฮฒ๐›ฝ{\beta} we will obtain dynamic and static solutions, respectively.

A symmetric thick domain wall with dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS expansion in five dimensions for the potential

Vโ€‹(ฯ•)=1+3โ€‹ฮด2โ€‹ฮดโ€‹ 3โ€‹ฮฒ2โ€‹(cosโกฯ•ฯ•0)2โ€‹(1โˆ’ฮด),๐‘‰italic-ฯ•13๐›ฟ2๐›ฟ3superscript๐›ฝ2superscriptitalic-ฯ•subscriptitalic-ฯ•021๐›ฟ\displaystyle V(\phi)=\frac{1+3\delta}{2\delta}\ 3\beta^{2}\left(\cos\frac{\phi}{\phi_{0}}\right)^{2(1-\delta)}, (6)

was found in Refs. [36, 37]:

e2โ€‹Asuperscript๐‘’2๐ด\displaystyle e^{2A} =\displaystyle= coshโˆ’2โ€‹ฮดโก(ฮฒโ€‹zฮด),superscript2๐›ฟ๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\cosh^{-2\delta}\left(\frac{\beta z}{\delta}\right), (7)
ฯ•italic-ฯ•\displaystyle\phi~{}~{} =\displaystyle= ฯ•0โ€‹arctanโก(sinhโกฮฒโ€‹zฮด),subscriptitalic-ฯ•0๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\phi_{0}\arctan\left(\sinh\frac{\beta z}{\delta}\right), (8)

where ฯ•0=3โ€‹ฮดโ€‹(1โˆ’ฮด)subscriptitalic-ฯ•03๐›ฟ1๐›ฟ\phi_{0}=\sqrt{3\delta(1-\delta)}, 0<ฮด<10๐›ฟ10<\delta<1 and ฮฒ>0๐›ฝ0\beta>0. In this system, The scalar field takes values ยฑฯ•0โ€‹ฯ€/2plus-or-minussubscriptitalic-ฯ•0๐œ‹2\pm\phi_{0}\pi/2 at zโ†’ยฑโˆžโ†’๐‘งplus-or-minusz\rightarrow\pm\infty, corresponding to two consecutive minima of the potential with cosmological constant ฮ›=0ฮ›0\Lambda=0. The scalar configuration in fact is a kink, which provides a thick brane realization of the brane world as a domain wall in the bulk. ฮด๐›ฟ\delta plays the role of the wallโ€™s thickness. The thick brane has a well-defined distributional thin wall limit when ฮดโ†’0โ†’๐›ฟ0\delta\rightarrow 0 [38] and can localize gravity on the wall [14]. Note that for the cases where 1/2<ฮด<112๐›ฟ11/2<\delta<1, the hypersurfaces |z|=โˆž๐‘ง|z|=\infty represent non-scalar spacetime singularities [14].

An asymmetric thick domain wall solution with dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS expansion in five dimensions for the same kink configuration ฯ•italic-ฯ•\phi in (8) was found in Ref. [19]:

eโˆ’Asuperscript๐‘’๐ด\displaystyle e^{-A} =\displaystyle= coshฮดโก(ฮฒโ€‹zฮด)+iโ€‹aโ€‹ฮดฮฒโˆ’2โ€‹ฮฒโ€‹ฮดโ€‹coshโˆ’ฮดโก(ฮฒโ€‹zฮด)โ€‹cothโก(ฮฒโ€‹zฮด)superscript๐›ฟ๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ๐‘–๐‘Ž๐›ฟ๐›ฝ2๐›ฝ๐›ฟsuperscript๐›ฟ๐›ฝ๐‘ง๐›ฟhyperbolic-cotangent๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\cosh^{\delta}\left(\frac{\beta z}{\delta}\right)+\frac{ia\delta}{\beta-2\beta\delta}\cosh^{-\delta}\left(\frac{\beta z}{\delta}\right)\coth\left(\frac{\beta z}{\delta}\right) (9)
ร—|sinhโก(ฮฒโ€‹zฮด)|โ€‹F12โ€‹(12โˆ’ฮด,12,32โˆ’ฮด,cosh2โก(ฮฒโ€‹zฮด)),absent๐›ฝ๐‘ง๐›ฟsubscriptsubscript๐น1212๐›ฟ1232๐›ฟsuperscript2๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\times\left|\sinh\left(\frac{{\beta}z}{\delta}\right)\right|~{}{}_{2}F_{1}\left(\frac{1}{2}-\delta,\frac{1}{2},\frac{3}{2}-\delta,\cosh^{2}\left(\frac{{\beta}z}{\delta}\right)\right),

where F12subscriptsubscript๐น12{}_{2}F_{1} is the hypergeometric function. Here we will consider the case ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2 for convenience:

e2โ€‹Asuperscript๐‘’2๐ด\displaystyle e^{2A} =\displaystyle= ฮฒ2โ€‹sechโ€‹2โ€‹ฮฒโ€‹z[ฮฒ+aโ€‹arctanโก(tanhโกฮฒโ€‹z)]2,superscript๐›ฝ2sech2๐›ฝ๐‘งsuperscriptdelimited-[]๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง2\displaystyle\frac{\beta^{2}\text{sech}2\beta z}{[\beta+a\arctan(\tanh\beta z)]^{2}},\qquad (10)
ฯ•italic-ฯ•\displaystyle\phi~{}~{} =\displaystyle= 32โ€‹arctanโก(sinhโก2โ€‹ฮฒโ€‹z),322๐›ฝ๐‘ง\displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2}\arctan\left(\sinh 2\beta z\right), (11)
Vโ€‹(ฯ•)๐‘‰italic-ฯ•\displaystyle V(\phi) =\displaystyle= 32|cos2โ€‹ฯ•3|{โˆ’4a2+5ฮฒ2โˆ’8aฮฒtan2โ€‹ฯ•3\displaystyle\frac{3}{2}\left|{\cos\frac{2\phi}{\sqrt{3}}}\right|\bigg{\{}-4a^{2}+5\beta^{2}-8a\beta\tan\frac{2\phi}{\sqrt{3}} (12)
+5โ€‹a2โ€‹arctan2โก[tanhโก(12โ€‹arcsinhโ€‹(tanโก2โ€‹ฯ•3))]5superscript๐‘Ž2superscript212arcsinh2italic-ฯ•3\displaystyle+5a^{2}\arctan^{2}\left[\tanh\left(\frac{1}{2}\text{arcsinh}\left(\tan\frac{2\phi}{\sqrt{3}}\right)\right)\right]
+2aarctan[tanh(12arcsinh(tan2โ€‹ฯ•3))](5ฮฒโˆ’4atan2โ€‹ฯ•3)},\displaystyle+2a\arctan\left[\tanh\left(\frac{1}{2}\text{arcsinh}\left(\tan\frac{2\phi}{\sqrt{3}}\right)\right)\right]\left(5\beta-4a\tan\frac{2\phi}{\sqrt{3}}\right)\bigg{\}},

where |a|<4โ€‹ฮฒ/ฯ€๐‘Ž4๐›ฝ๐œ‹|a|<4\beta/\pi in order to prevent singularities in the metric tensor. The parameter a๐‘Ža decides the asymmetry of the solution. For a=0๐‘Ž0a=0, we recover the symmetric domain wall solution. For positive (negative) a๐‘Ža, the spacetime for zโ†’+โˆžโ†’๐‘งz\rightarrow+\infty is asymptotically Aโ€‹dโ€‹S๐ด๐‘‘๐‘†AdS (dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS) with cosmological constant โˆ’3โ€‹aโ€‹(4โ€‹ฮฒ+aโ€‹ฯ€)3๐‘Ž4๐›ฝ๐‘Ž๐œ‹-3a(4\beta+a\pi) and for zโ†’โˆ’โˆžโ†’๐‘งz\rightarrow-\infty\ is asymptotically dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS (Aโ€‹dโ€‹S๐ด๐‘‘๐‘†AdS) with cosmological constant 3โ€‹aโ€‹(4โ€‹ฮฒโˆ’aโ€‹ฯ€)3๐‘Ž4๐›ฝ๐‘Ž๐œ‹3a(4\beta-a\pi). The scalar curvature R๐‘…R and the energy density ฯ๐œŒ\rho for the dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane are calculated as follows:

R๐‘…\displaystyle R =\displaystyle= 4sech2ฮฒz[7ฮฒ2โˆ’5a2+14aฮฒarctan(tanhฮฒz)\displaystyle 4\text{sech}2\beta z\left[7\beta^{2}-5a^{2}+14a\beta\arctan(\tanh\beta z)\right. (13)
+7a2arctan2(tanhฮฒz)โˆ’10a(ฮฒ+aarctan(tanhฮฒz))sinh2ฮฒz],\displaystyle\left.+7a^{2}\arctan^{2}(\tanh\beta z)-10a(\beta+a\arctan(\tanh\beta z))\sinh 2\beta z\right],
ฯ๐œŒ\displaystyle\rho =\displaystyle= sech2ฮฒz[3ฮฒ2โˆ’2a2+6aฮฒarctan(tanhฮฒz)\displaystyle\text{sech}2\beta z\left[3\beta^{2}-2a^{2}+6a\beta\arctan(\tanh\beta z)\right. (14)
+3a2arctan2(tanhฮฒz)โˆ’4a(ฮฒ+aarctan(tanhฮฒz))sinh2ฮฒz].\displaystyle\left.+3a^{2}\arctan^{2}(\tanh\beta z)-4a(\beta+a\arctan(\tanh\beta z))\sinh 2\beta z\right].

The shapes for the metric factor e2โ€‹Asuperscript๐‘’2๐ดe^{2A}, the potential Vโ€‹(ฯ•)๐‘‰italic-ฯ•V(\phi), the scalar curvature R๐‘…R, and the density energy ฯ๐œŒ\rho are shown in Fig. 1.

Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Figure 1: The shapes of the metric factor e2โ€‹Asuperscript๐‘’2๐ดe^{2A}, scalar potential Vโ€‹(ฯ•)๐‘‰italic-ฯ•V(\phi), the scalar curvature R๐‘…R, and the energy density ฯ๐œŒ\rho for the dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS branes with ฮฒ=3๐›ฝ3\beta=3. The parameter a๐‘Ža is set to a=0๐‘Ž0a=0 for dashed lines, a=2๐‘Ž2a=2 for thin lines, and a=3๐‘Ž3a=3 for thick lines.

3 Localization and mass gaps of various matters on the thick branes

In this section let us investigate whether various bulk mater fields such as spin 0 scalars, spin 1 vectors and spin 1/2 fermions can be localized on the thick branes by means of only the gravitational interaction. Of course, we have implicitly assumed that various bulk fields considered below make little contribution to the bulk energy so that the solutions given in previous section remain valid even in the presence of bulk fields. We will analyze the spectra of various mater fields for the thick brane by presenting the potential of the corresponding Schrรถdinger equation. It can be seen from the following calculations that the mass-independent potential can be obtained conveniently with the conformally flat metric (2).

3.1 Spin 0 scalar fields

We first study localization of a real scalar field on the branes obtained in previous section. Let us start by considering the action of a massless real scalar coupled to gravity

S0=โˆ’12โ€‹โˆซd5โ€‹xโ€‹โˆ’gโ€‹gMโ€‹Nโ€‹โˆ‚Mฮฆโ€‹โˆ‚Nฮฆ.subscript๐‘†012superscript๐‘‘5๐‘ฅ๐‘”superscript๐‘”๐‘€๐‘subscript๐‘€ฮฆsubscript๐‘ฮฆ\displaystyle S_{0}=-\frac{1}{2}\int d^{5}x\sqrt{-g}\;g^{MN}\partial_{M}\Phi\partial_{N}\Phi. (15)

By considering the conformally flat metric (2) the equation of motion derived from (15) is read

1โˆ’g^โ€‹โˆ‚ฮผ(โˆ’g^โ€‹g^ฮผโ€‹ฮฝโ€‹โˆ‚ฮฝฮฆ)+eโˆ’3โ€‹Aโ€‹โˆ‚z(e3โ€‹Aโ€‹โˆ‚zฮฆ)=0.1^๐‘”subscript๐œ‡^๐‘”superscript^๐‘”๐œ‡๐œˆsubscript๐œˆฮฆsuperscript๐‘’3๐ดsubscript๐‘งsuperscript๐‘’3๐ดsubscript๐‘งฮฆ0\displaystyle\frac{1}{\sqrt{-\hat{g}}}\partial_{\mu}(\sqrt{-\hat{g}}\hat{g}^{\mu\nu}\partial_{\nu}\Phi)+e^{-3A}\partial_{z}\left(e^{3A}\partial_{z}\Phi\right)=0. (16)

Then, by decomposing ฮฆโ€‹(x,z)=โˆ‘nฯ•nโ€‹(x)โ€‹ฯ‡nโ€‹(z)โ€‹e3โ€‹A/2ฮฆ๐‘ฅ๐‘งsubscript๐‘›subscriptitalic-ฯ•๐‘›๐‘ฅsubscript๐œ’๐‘›๐‘งsuperscript๐‘’3๐ด2\Phi(x,z)=\sum_{n}\phi_{n}(x)\chi_{n}(z)e^{3A/2} and demanding ฯ•nโ€‹(x)subscriptitalic-ฯ•๐‘›๐‘ฅ\phi_{n}(x) satisfies the 4-dimensional massive Kleinโ€“Gordon equation (1โˆ’g^โ€‹โˆ‚ฮผ(โˆ’g^โ€‹g^ฮผโ€‹ฮฝโ€‹โˆ‚ฮฝ)โˆ’ฮผn2)โ€‹ฯ•nโ€‹(x)=01^๐‘”subscript๐œ‡^๐‘”superscript^๐‘”๐œ‡๐œˆsubscript๐œˆsuperscriptsubscript๐œ‡๐‘›2subscriptitalic-ฯ•๐‘›๐‘ฅ0\left(\frac{1}{\sqrt{-\hat{g}}}\partial_{\mu}(\sqrt{-\hat{g}}\hat{g}^{\mu\nu}\partial_{\nu})-\mu_{n}^{2}\right)\phi_{n}(x)=0, we obtain the equation for ฯ‡nโ€‹(z)subscript๐œ’๐‘›๐‘ง\chi_{n}(z):

[โˆ’โˆ‚z2+V0โ€‹(z)]โ€‹ฯ‡nโ€‹(z)=ฮผn2โ€‹ฯ‡nโ€‹(z),delimited-[]subscriptsuperscript2๐‘งsubscript๐‘‰0๐‘งsubscript๐œ’๐‘›๐‘งsuperscriptsubscript๐œ‡๐‘›2subscript๐œ’๐‘›๐‘ง\displaystyle\left[-\partial^{2}_{z}+V_{0}(z)\right]{\chi}_{n}(z)=\mu_{n}^{2}{\chi}_{n}(z), (17)

which is a Schrรถdinger equation with the effective potential given by

V0โ€‹(z)=32โ€‹Aโ€ฒโ€ฒ+94โ€‹Aโ€ฒโฃ2,subscript๐‘‰0๐‘ง32superscript๐ดโ€ฒโ€ฒ94superscript๐ดโ€ฒ2\displaystyle V_{0}(z)=\frac{3}{2}A^{\prime\prime}+\frac{9}{4}A^{\prime 2}, (18)

where ฮผnsubscript๐œ‡๐‘›\mu_{n} is the mass of the KK excitations. It is clear that V0โ€‹(z)subscript๐‘‰0๐‘งV_{0}(z) defined in (18) is a mass-independent potential.

The full 5-dimensional action (15) reduces to the standard 4-dimensional action for the massive scalars

S0subscript๐‘†0\displaystyle S_{0} =\displaystyle= โˆ’12โ€‹โˆ‘nโˆซd4โ€‹xโ€‹โˆ’g^โ€‹(g^ฮผโ€‹ฮฝโ€‹โˆ‚ฮผฯ•nโ€‹โˆ‚ฮฝฯ•n+ฮผn2โ€‹ฯ•n2),12subscript๐‘›superscript๐‘‘4๐‘ฅ^๐‘”superscript^๐‘”๐œ‡๐œˆsubscript๐œ‡subscriptitalic-ฯ•๐‘›subscript๐œˆsubscriptitalic-ฯ•๐‘›superscriptsubscript๐œ‡๐‘›2subscriptsuperscriptitalic-ฯ•2๐‘›\displaystyle-\frac{1}{2}\sum_{n}\int d^{4}x\sqrt{-\hat{g}}\bigg{(}\hat{g}^{\mu\nu}\partial_{\mu}\phi_{n}\partial_{\nu}\phi_{n}+\mu_{n}^{2}\phi^{2}_{n}\bigg{)}, (19)

when integrated over the extra dimension, in which it is required that Eq. (17) is satisfied and the following orthonormality condition is obeyed:

โˆซโˆ’โˆžโˆž๐‘‘zโ€‹ฯ‡mโ€‹(z)โ€‹ฯ‡nโ€‹(z)=ฮดmโ€‹n.subscriptsuperscriptdifferential-d๐‘งsubscript๐œ’๐‘š๐‘งsubscript๐œ’๐‘›๐‘งsubscript๐›ฟ๐‘š๐‘›\displaystyle\int^{\infty}_{-\infty}dz\;\chi_{m}(z)\chi_{n}(z)=\delta_{mn}. (20)

For the symmetric and asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane world solutions (7) and (10), the potentials corresponding to (18) are

V0Sโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰0๐‘†๐‘ง\displaystyle V_{0}^{S}(z) =\displaystyle= 3โ€‹ฮฒ24โ€‹ฮดโ€‹(3โ€‹ฮดโˆ’(2+3โ€‹ฮด)โ€‹sech2โ€‹(ฮฒโ€‹z/ฮด))3superscript๐›ฝ24๐›ฟ3๐›ฟ23๐›ฟsuperscriptsech2๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\frac{3\beta^{2}}{4\delta}\left(3\delta-(2+3\delta){\text{sech}^{2}(\beta z/\delta)}\right) (21)

and

V0Aโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰0๐ด๐‘ง\displaystyle V_{0}^{A}(z) =\displaystyle= 9โ€‹ฮฒ24+15โ€‹aโ€‹ฮฒ2โ€‹sechโ€‹2โ€‹ฮฒโ€‹zโ€‹tanhโก2โ€‹ฮฒโ€‹z2โ€‹(ฮฒ+aโ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹z)9superscript๐›ฝ2415๐‘Žsuperscript๐›ฝ2sech2๐›ฝ๐‘ง2๐›ฝ๐‘ง2๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง\displaystyle\frac{9\beta^{2}}{4}+\frac{15a\beta^{2}\text{sech}2\beta z\tanh 2\beta z}{2(\beta+a\arctan\tanh\beta z)} (22)
โˆ’3โ€‹ฮฒ2โ€‹(7โ€‹ฮฒ2โˆ’5โ€‹a2+7โ€‹aโ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹zโ€‹(2โ€‹ฮฒ+aโ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹z))4โ€‹(ฮฒ+aโ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹z)2โ€‹cosh2โก(2โ€‹ฮฒโ€‹z),(ฮด=12)3superscript๐›ฝ27superscript๐›ฝ25superscript๐‘Ž27๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง2๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง4superscript๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง2superscript22๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ12\displaystyle-\frac{3\beta^{2}\left(7\beta^{2}-5a^{2}+7a\arctan\tanh\beta z(2\beta+a\arctan\tanh\beta z)\right)}{4(\beta+a\arctan\tanh\beta z)^{2}\cosh^{2}(2\beta z)},\;\;(\delta=\frac{1}{2})\quad

respectively. For the case a=0๐‘Ž0a=0, the potential (22) is reduced to (21) with ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2:

V0Sโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰0๐‘†๐‘ง\displaystyle V_{0}^{S}(z) =\displaystyle= 34โ€‹ฮฒ2โ€‹(3โˆ’7โ€‹sech2โ€‹(2โ€‹ฮฒโ€‹z)).(ฮด=12)formulae-sequence34superscript๐›ฝ237superscriptsech22๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ12\displaystyle\frac{3}{4}\beta^{2}\left(3-7{\text{sech}^{2}(2\beta z)}\right).\;\;(\delta=\frac{1}{2}) (23)
Refer to caption
Figure 2: The shapes of the potential V0Sโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰0๐‘†๐‘งV_{0}^{S}(z) for the symmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane. The parameters are set to ฮฒ=3๐›ฝ3\beta=3, ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2 for dashed line, ฮด=2/3๐›ฟ23\delta=2/3 for thin line, and ฮดโ†’1โ†’๐›ฟ1\delta\rightarrow 1 for thick line.

We first investigate the potential (21) for the symmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane. It has a minimum (negative value) โˆ’3โ€‹ฮฒ22โ€‹ฮด3superscript๐›ฝ22๐›ฟ-\frac{3\beta^{2}}{2\delta} at z=0๐‘ง0z=0 and a maximum (positive value) 94โ€‹ฮฒ294superscript๐›ฝ2\frac{9}{4}\beta^{2} at z=ยฑโˆž๐‘งplus-or-minusz=\pm\infty. Let p=ฮฒ/ฮด๐‘๐›ฝ๐›ฟp=\beta/\delta and q=1+3โ€‹ฮด/2๐‘ž13๐›ฟ2q=1+3\delta/2, Eq. (17) with the potential (21) turns into the well-known Schrรถdinger equation with En=ฮผn2โˆ’94โ€‹ฮด2โ€‹p2subscript๐ธ๐‘›superscriptsubscript๐œ‡๐‘›294superscript๐›ฟ2superscript๐‘2E_{n}=\mu_{n}^{2}-\frac{9}{4}\delta^{2}p^{2}:

[โˆ’โˆ‚z2โˆ’qโ€‹(qโˆ’1)โ€‹p2โ€‹sech2โ€‹(pโ€‹z)]โ€‹ฯ‡n=Enโ€‹ฯ‡n.delimited-[]superscriptsubscript๐‘ง2๐‘ž๐‘ž1superscript๐‘2superscriptsech2๐‘๐‘งsubscript๐œ’๐‘›subscript๐ธ๐‘›subscript๐œ’๐‘›\displaystyle\Bigl{[}-\partial_{z}^{2}-q(q-1)p^{2}{\rm sech}^{2}(pz)\Bigr{]}~{}\chi_{n}=E_{n}~{}\chi_{n}. (24)

For this equation with a modified Pรถschl-Teller potential, the energy spectrum of bound states is found to be

En=โˆ’p2โ€‹(qโˆ’1โˆ’n)2subscript๐ธ๐‘›superscript๐‘2superscript๐‘ž1๐‘›2\displaystyle E_{n}=-p^{2}(q-1-n)^{2} (25)

or

ฮผn2=nโ€‹(3โ€‹ฮดโˆ’n)โ€‹ฮฒ2ฮด2,superscriptsubscript๐œ‡๐‘›2๐‘›3๐›ฟ๐‘›superscript๐›ฝ2superscript๐›ฟ2\displaystyle\mu_{n}^{2}=n(3\delta-n)\frac{\beta^{2}}{\delta^{2}}, (26)

where n๐‘›n is an integer and satisfies 0โ‰คn<32โ€‹ฮด0๐‘›32๐›ฟ0\leq n<\frac{3}{2}\delta. It is clear that the energy for n=0๐‘›0n=0 or ฮผ0=0subscript๐œ‡00\mu_{0}=0 always belongs to the spectrum of the potential (21) for ฮด>0๐›ฟ0\delta>0. For 0<ฮดโ‰ค230๐›ฟ230<{\delta}{\leq}\frac{2}{3}, there is only one bound state, i.e., the ground state

ฯ‡0โ€‹(z)=ฮฒโ€‹ฮ“โ€‹(12+3โ€‹ฮด2)ฮดโ€‹ฯ€โ€‹ฮ“โ€‹(3โ€‹ฮด2)โ€‹sech3โ€‹ฮด/2โ€‹(ฮฒโ€‹z/ฮด)subscript๐œ’0๐‘ง๐›ฝฮ“123๐›ฟ2๐›ฟ๐œ‹ฮ“3๐›ฟ2superscriptsech3๐›ฟ2๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\chi_{0}(z)=\sqrt{\frac{\beta\Gamma(\frac{1}{2}+\frac{3\delta}{2})}{\delta\sqrt{\pi}\;\Gamma(\frac{3\delta}{2})}}{\rm sech}^{3\delta/2}({\beta}z/\delta) (27)

with ฮผ0=0subscript๐œ‡00\mu_{0}=0, which is just the normalized zero-mass mode and also shows that there is no tachyonic scalar mode. The continuous spectrum starts with ฮผ2=94โ€‹ฮฒ2superscript๐œ‡294superscript๐›ฝ2\mu^{2}=\frac{9}{4}\beta^{2} and asymptotically turn into plane waves, which represent delocalized KK massive scalars. For 23<ฮด<123๐›ฟ1\frac{2}{3}<{\delta}<1, there are two bound states, one is the ground state (27), another is the first exited state

ฯ‡1โ€‹(z)โˆsech3โ€‹ฮด/2โ€‹(ฮฒโ€‹z/ฮด)โ€‹sinhโกzproportional-tosubscript๐œ’1๐‘งsuperscriptsech3๐›ฟ2๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ๐‘ง\displaystyle\chi_{1}(z)\propto{\rm sech}^{3\delta/2}({\beta}z/\delta)\sinh z (28)

with mass ฮผ12=(3โ€‹ฮดโˆ’1)โ€‹ฮฒ2/ฮด2superscriptsubscript๐œ‡123๐›ฟ1superscript๐›ฝ2superscript๐›ฟ2\mu_{1}^{2}=(3\delta-1){\beta^{2}}/{\delta^{2}}. The continuous spectrum also start with ฮผ2=94โ€‹ฮฒ2superscript๐œ‡294superscript๐›ฝ2\mu^{2}=\frac{9}{4}\beta^{2}. From above analysis, we come to the conclusion: for 0<ฮดโ‰ค120๐›ฟ120<{\delta}{\leq}\frac{1}{2}, there is only one bound state (is massless mode) for the symmetric potential (21).

Refer to caption
(a) ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2
Refer to caption
(b) ฮด=0.9๐›ฟ0.9\delta=0.9
Figure 3: The shapes of the potential V0Sโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰0๐‘†๐‘งV_{0}^{S}(z) (thick lines), KK modes ฯ‡nโ€‹(z)subscript๐œ’๐‘›๐‘ง\chi_{n}(z) (dashed lines for ฯ‡0โ€‹(z)subscript๐œ’0๐‘ง\chi_{0}(z) and thin lines for ฯ‡1โ€‹(z)subscript๐œ’1๐‘ง\chi_{1}(z)) and the mass spectrum (thick gray lines) for symmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane with ฮฒ=3๐›ฝ3\beta=3, ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2 and ฮด=0.9๐›ฟ0.9\delta=0.9.
Refer to caption
Figure 4: The shapes of the potential V0Aโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰0๐ด๐‘งV_{0}^{A}(z) for the asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane. The parameters are set to ฮฒ=3๐›ฝ3\beta=3, ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2, a=0๐‘Ž0a=0 for dashed line, and a=2๐‘Ž2a=2, 3, 3.78, 3.818 for solid lines with thickness increases with a๐‘Ža.

Next we turn to the potential (22) for asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane. It has a negative value at some z0subscript๐‘ง0z_{0} (z0<0subscript๐‘ง00z_{0}<0 for a>0๐‘Ž0a>0 and z0>0subscript๐‘ง00z_{0}>0 for a<0๐‘Ž0a<0) and the asymptotic behavior: V0Aโ€‹(z=ยฑโˆž)=94โ€‹ฮฒ2superscriptsubscript๐‘‰0๐ด๐‘งplus-or-minus94superscript๐›ฝ2V_{0}^{A}(z=\pm\infty)=\frac{9}{4}\beta^{2}, which implies that there is also a mass gap. For the massless mode ฯ‡0โ€‹(z)subscript๐œ’0๐‘ง\chi_{0}(z) with ฮผ2=0superscript๐œ‡20\mu^{2}=0, the Schrรถdinger equation (17) with the potential (22) can be solved analytically, and the normalizable eigenfunction is found to be

ฯ‡0โ€‹(z)โˆ(ฮฒ2โ€‹sechโ€‹2โ€‹ฮฒโ€‹z[ฮฒ+aโ€‹arctanโก(tanhโกฮฒโ€‹z)]2)3/4.proportional-tosubscript๐œ’0๐‘งsuperscriptsuperscript๐›ฝ2sech2๐›ฝ๐‘งsuperscriptdelimited-[]๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง234\displaystyle\chi_{0}(z)\propto\left(\frac{\beta^{2}\text{sech}2\beta z}{[\beta+a\arctan(\tanh\beta z)]^{2}}\right)^{{3}/{4}}. (29)

This zero mode is the ground state since it has no node. For the limit aโ†’0โ†’๐‘Ž0a\rightarrow 0, the massless mode (29) is reduced to (27) but with ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2. Now, we ask an interesting question: are there other bound states except the zero mode for the asymmetric potential (22)? This is very important for producing 4-dimensional massive scalars. If the answer is yes, we will get massive scalars on the asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane. We have known that there is no any massive bound state for the symmetric potential (23), the limit case of the current asymmetric one. Hence we can extrapolate that the answer should be no for small asymmetric factor a๐‘Ža. However, what will happen for large a๐‘Ža? We note that the asymmetric potential (22) has the same asymptotic behavior as the symmetric case: V0Aโ€‹(ยฑโˆž)=94โ€‹ฮฒ2superscriptsubscript๐‘‰0๐ดplus-or-minus94superscript๐›ฝ2V_{0}^{A}(\pm\infty)=\frac{9}{4}\beta^{2}, but a different minimum V0โ€‹mโ€‹iโ€‹nAsubscriptsuperscript๐‘‰๐ด0๐‘š๐‘–๐‘›V^{A}_{0\;min}, which is larger than that of the symmetric potential. The absolute value of the minimum of the asymmetric potential decreases with the increase of the asymmetry (see Fig. 4). This leads to the increase of the relative depth of the potential well V0Aโ€‹(ยฑโˆž)/|V0โ€‹mโ€‹iโ€‹nA|subscriptsuperscript๐‘‰๐ด0plus-or-minussubscriptsuperscript๐‘‰๐ด0๐‘š๐‘–๐‘›V^{A}_{0}(\pm\infty)/|V^{A}_{0\;min}|, which indicates that the potential well may trap more bound stats. By numerical method, we do get a massive bound state with ฮผ12=18.11superscriptsubscript๐œ‡1218.11\mu_{1}^{2}=18.11 at a=3.818๐‘Ž3.818a=3.818 (see Fig. 5).

Refer to caption
(a) a=2๐‘Ž2a=2
Refer to caption
(b) a=3.818๐‘Ž3.818a=3.818
Figure 5: The shapes of the potential V0Aโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰0๐ด๐‘งV_{0}^{A}(z) (thick lines), KK modes ฯ‡nsubscript๐œ’๐‘›\chi_{n} (dashed lines and thin lines) and the mass spectrum ฮผn2superscriptsubscript๐œ‡๐‘›2\mu_{n}^{2} (thick gray lines) for dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane with ฮฒ=3๐›ฝ3\beta=3, ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2, and a=2๐‘Ž2a=2, 3.818.

3.2 Spin 1 vector fields

Next we turn to spin 1 vector fields. We begin with the 5D action of a vector field

S1=โˆ’14โ€‹โˆซd5โ€‹xโ€‹โˆ’gโ€‹gMโ€‹Nโ€‹gRโ€‹Sโ€‹FMโ€‹Rโ€‹FNโ€‹S,subscript๐‘†114superscript๐‘‘5๐‘ฅ๐‘”superscript๐‘”๐‘€๐‘superscript๐‘”๐‘…๐‘†subscript๐น๐‘€๐‘…subscript๐น๐‘๐‘†\displaystyle S_{1}=-\frac{1}{4}\int d^{5}x\sqrt{-g}g^{MN}g^{RS}F_{MR}F_{NS}, (30)

where FMโ€‹N=โˆ‚MANโˆ’โˆ‚NAMsubscript๐น๐‘€๐‘subscript๐‘€subscript๐ด๐‘subscript๐‘subscript๐ด๐‘€F_{MN}=\partial_{M}A_{N}-\partial_{N}A_{M} as usual. From this action and the background geometry (2), the equations of motion 1โˆ’gโ€‹โˆ‚M(โˆ’gโ€‹gMโ€‹Nโ€‹gRโ€‹Sโ€‹FNโ€‹S)=01๐‘”subscript๐‘€๐‘”superscript๐‘”๐‘€๐‘superscript๐‘”๐‘…๐‘†subscript๐น๐‘๐‘†0\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_{M}(\sqrt{-g}g^{MN}g^{RS}F_{NS})=0 are reduced to

1โˆ’g^โ€‹โˆ‚ฮฝ(โˆ’g^โ€‹g^ฮฝโ€‹ฯโ€‹g^ฮผโ€‹ฮปโ€‹Fฯโ€‹ฮป)+g^ฮผโ€‹ฮปโ€‹eโˆ’Aโ€‹โˆ‚z(eAโ€‹F4โ€‹ฮป)1^๐‘”subscript๐œˆ^๐‘”superscript^๐‘”๐œˆ๐œŒsuperscript^๐‘”๐œ‡๐œ†subscript๐น๐œŒ๐œ†superscript^๐‘”๐œ‡๐œ†superscript๐‘’๐ดsubscript๐‘งsuperscript๐‘’๐ดsubscript๐น4๐œ†\displaystyle\frac{1}{\sqrt{-\hat{g}}}\partial_{\nu}(\sqrt{-\hat{g}}~{}\hat{g}^{\nu\rho}\hat{g}^{\mu\lambda}F_{\rho\lambda})+{\hat{g}^{\mu\lambda}}e^{-A}\partial_{z}\left(e^{A}F_{4\lambda}\right) =\displaystyle= 0,0\displaystyle 0, (31)
โˆ‚ฮผ(โˆ’g^โ€‹g^ฮผโ€‹ฮฝโ€‹Fฮฝโ€‹4)subscript๐œ‡^๐‘”superscript^๐‘”๐œ‡๐œˆsubscript๐น๐œˆ4\displaystyle\partial_{\mu}(\sqrt{-\hat{g}}~{}\hat{g}^{\mu\nu}F_{\nu 4}) =\displaystyle= 0.0\displaystyle 0. (32)

We assume that A4subscript๐ด4A_{4} is Z2subscript๐‘2Z_{2}-odd with respect to the extra dimension z๐‘งz, which results in that A4subscript๐ด4A_{4} has no zero mode in the effective 4D theory. Furthermore, in order to consistent with the gauge invariant equation โˆฎ๐‘‘zโ€‹A4=0contour-integraldifferential-d๐‘งsubscript๐ด40\oint dzA_{4}=0, we use gauge freedom to choose A4=0subscript๐ด40A_{4}=0. Under the assumption, the action (30) is reduced to

S1=โˆ’14โ€‹โˆซd5โ€‹xโ€‹โˆ’gโ€‹{gฮผโ€‹ฮฑโ€‹gฮฝโ€‹ฮฒโ€‹Fฮผโ€‹ฮฝโ€‹Fฮฑโ€‹ฮฒ+2โ€‹eโˆ’Aโ€‹gฮผโ€‹ฮฝโ€‹โˆ‚zAฮผโ€‹โˆ‚zAฮฝ}.subscript๐‘†114superscript๐‘‘5๐‘ฅ๐‘”superscript๐‘”๐œ‡๐›ผsuperscript๐‘”๐œˆ๐›ฝsubscript๐น๐œ‡๐œˆsubscript๐น๐›ผ๐›ฝ2superscript๐‘’๐ดsuperscript๐‘”๐œ‡๐œˆsubscript๐‘งsubscript๐ด๐œ‡subscript๐‘งsubscript๐ด๐œˆ\displaystyle S_{1}=-\frac{1}{4}\int d^{5}x\sqrt{-g}\bigg{\{}g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}F_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}+2e^{-A}g^{\mu\nu}\partial_{z}A_{\mu}\partial_{z}A_{\nu}\bigg{\}}. (33)

Then, with the decomposition of the vector field Aฮผโ€‹(x,z)=โˆ‘naฮผ(n)โ€‹(x)โ€‹ฯnโ€‹(z)โ€‹eA/2subscript๐ด๐œ‡๐‘ฅ๐‘งsubscript๐‘›subscriptsuperscript๐‘Ž๐‘›๐œ‡๐‘ฅsubscript๐œŒ๐‘›๐‘งsuperscript๐‘’๐ด2A_{\mu}(x,z)=\sum_{n}a^{(n)}_{\mu}(x)\rho_{n}(z)e^{A/2}, and importing the orthonormality condition

โˆซโˆ’โˆžโˆž๐‘‘zโ€‹ฯmโ€‹(z)โ€‹ฯnโ€‹(z)=ฮดmโ€‹n,subscriptsuperscriptdifferential-d๐‘งsubscript๐œŒ๐‘š๐‘งsubscript๐œŒ๐‘›๐‘งsubscript๐›ฟ๐‘š๐‘›\displaystyle\int^{\infty}_{-\infty}dz\;\rho_{m}(z)\rho_{n}(z)=\delta_{mn}, (34)

the action (33) is read

S1=โˆ‘nโˆซd4โ€‹xโ€‹โˆ’g^โ€‹(โˆ’14โ€‹g^ฮผโ€‹ฮฑโ€‹g^ฮฝโ€‹ฮฒโ€‹fฮผโ€‹ฮฝ(n)โ€‹fฮฑโ€‹ฮฒ(n)โˆ’12โ€‹ฮผn2โ€‹g^ฮผโ€‹ฮฝโ€‹aฮผ(n)โ€‹aฮฝ(n)),subscript๐‘†1subscript๐‘›superscript๐‘‘4๐‘ฅ^๐‘”14superscript^๐‘”๐œ‡๐›ผsuperscript^๐‘”๐œˆ๐›ฝsubscriptsuperscript๐‘“๐‘›๐œ‡๐œˆsubscriptsuperscript๐‘“๐‘›๐›ผ๐›ฝ12subscriptsuperscript๐œ‡2๐‘›superscript^๐‘”๐œ‡๐œˆsubscriptsuperscript๐‘Ž๐‘›๐œ‡subscriptsuperscript๐‘Ž๐‘›๐œˆ\displaystyle S_{1}=\sum_{n}\int d^{4}x\sqrt{-\hat{g}}~{}\bigg{(}-\frac{1}{4}\hat{g}^{\mu\alpha}\hat{g}^{\nu\beta}f^{(n)}_{\mu\nu}f^{(n)}_{\alpha\beta}-\frac{1}{2}\mu^{2}_{n}~{}\hat{g}^{\mu\nu}a^{(n)}_{\mu}a^{(n)}_{\nu}\bigg{)}, (35)

where fฮผโ€‹ฮฝ(n)=โˆ‚ฮผaฮฝ(n)โˆ’โˆ‚ฮฝaฮผ(n)subscriptsuperscript๐‘“๐‘›๐œ‡๐œˆsubscript๐œ‡subscriptsuperscript๐‘Ž๐‘›๐œˆsubscript๐œˆsubscriptsuperscript๐‘Ž๐‘›๐œ‡f^{(n)}_{\mu\nu}=\partial_{\mu}a^{(n)}_{\nu}-\partial_{\nu}a^{(n)}_{\mu} is the 4-dimensional field strength tensor, and it has been required that the ฯnโ€‹(z)subscript๐œŒ๐‘›๐‘ง\rho_{n}(z) satisfies the following Schrรถdinger equation

[โˆ’โˆ‚z2+V1โ€‹(z)]โ€‹ฯnโ€‹(z)=ฮผn2โ€‹ฯnโ€‹(z),delimited-[]subscriptsuperscript2๐‘งsubscript๐‘‰1๐‘งsubscript๐œŒ๐‘›๐‘งsuperscriptsubscript๐œ‡๐‘›2subscript๐œŒ๐‘›๐‘ง\displaystyle\left[-\partial^{2}_{z}+V_{1}(z)\right]{\rho}_{n}(z)=\mu_{n}^{2}{\rho}_{n}(z), (36)

where the mass-independent potential is given by

V1Sโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰1๐‘†๐‘ง\displaystyle V_{1}^{S}(z) =\displaystyle= ฮฒ24โ€‹ฮดโ€‹(ฮดโˆ’(2+ฮด)โ€‹sech2โ€‹(ฮฒโ€‹z/ฮด))superscript๐›ฝ24๐›ฟ๐›ฟ2๐›ฟsuperscriptsech2๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\frac{\beta^{2}}{4\delta}\left(\delta-(2+\delta){\text{sech}^{2}(\beta z/\delta)}\right) (37)

and

V1Aโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰1๐ด๐‘ง\displaystyle V_{1}^{A}(z) =\displaystyle= ฮฒ24+3โ€‹aโ€‹ฮฒ2โ€‹sechโ€‹2โ€‹ฮฒโ€‹zโ€‹tanhโก2โ€‹ฮฒโ€‹z2โ€‹(ฮฒ+aโ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹z)superscript๐›ฝ243๐‘Žsuperscript๐›ฝ2sech2๐›ฝ๐‘ง2๐›ฝ๐‘ง2๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง\displaystyle\frac{\beta^{2}}{4}+\frac{3a\beta^{2}\text{sech}2\beta z\tanh 2\beta z}{2(\beta+a\arctan\tanh\beta z)} (38)
โˆ’ฮฒ2โ€‹(5โ€‹ฮฒ2โˆ’3โ€‹a2+5โ€‹aโ€‹(2โ€‹ฮฒ+aโ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹z)โ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹z)4โ€‹(ฮฒ+aโ€‹arctanโกtanhโกฮฒโ€‹z)2โ€‹cosh2โก(2โ€‹ฮฒโ€‹z),(ฮด=12)superscript๐›ฝ25superscript๐›ฝ23superscript๐‘Ž25๐‘Ž2๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง๐›ฝ๐‘ง4superscript๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง2superscript22๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ12\displaystyle-\frac{\beta^{2}\left(5\beta^{2}-3a^{2}+5a(2\beta+a\arctan\tanh\beta z)\arctan\tanh\beta z\right)}{4(\beta+a\arctan\tanh\beta z)^{2}\cosh^{2}(2\beta z)},\;\;(\delta=\frac{1}{2})\quad

for the symmetric and asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane world solutions given in previous section, respectively. The asymmetric potential at the limit aโ†’0โ†’๐‘Ž0a\rightarrow 0 (38) is reduced to the symmetric one (37) with ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2:

V1Sโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰1๐‘†๐‘ง\displaystyle V_{1}^{S}(z) =\displaystyle= ฮฒ24โ€‹(1โˆ’5โ€‹sech2โ€‹(2โ€‹ฮฒโ€‹z)).superscript๐›ฝ2415superscriptsech22๐›ฝ๐‘ง\displaystyle\frac{\beta^{2}}{4}\left(1-5{\text{sech}^{2}(2\beta z)}\right). (39)

The symmetric potential (37) for arbitrary 0<ฮด<10๐›ฟ10<\delta<1 has a minimum โˆ’ฮฒ22โ€‹ฮดsuperscript๐›ฝ22๐›ฟ-\frac{\beta^{2}}{2\delta} at z=0๐‘ง0z=0 and a maximum ฮฒ2/4superscript๐›ฝ24\beta^{2}/4 at z=ยฑโˆž๐‘งplus-or-minusz=\pm\infty. Eq. (36) with this potential can be turned into the following Schrรถdinger equation with a modified Pรถschl-Teller potential:

[โˆ’โˆ‚z2โˆ’qโ€‹(qโˆ’1)โ€‹p2โ€‹sech2โ€‹(pโ€‹z)]โ€‹ฯ‡n=Enโ€‹ฯ‡n,delimited-[]superscriptsubscript๐‘ง2๐‘ž๐‘ž1superscript๐‘2superscriptsech2๐‘๐‘งsubscript๐œ’๐‘›subscript๐ธ๐‘›subscript๐œ’๐‘›\displaystyle\Bigl{[}-\partial_{z}^{2}-q(q-1)p^{2}{\rm sech}^{2}(pz)\Bigr{]}~{}\chi_{n}=E_{n}~{}\chi_{n}, (40)

where p=ฮฒ/ฮด๐‘๐›ฝ๐›ฟp=\beta/\delta, q=1+ฮด/2๐‘ž1๐›ฟ2q=1+\delta/2 and En=ฮผn2โˆ’14โ€‹ฮด2โ€‹p2subscript๐ธ๐‘›superscriptsubscript๐œ‡๐‘›214superscript๐›ฟ2superscript๐‘2E_{n}=\mu_{n}^{2}-\frac{1}{4}\delta^{2}p^{2}. The energy spectrum of bound states is found to be En=โˆ’p2โ€‹(qโˆ’1โˆ’n)subscript๐ธ๐‘›superscript๐‘2๐‘ž1๐‘›E_{n}=-p^{2}(q-1-n) or

ฮผn2=nโ€‹(ฮดโˆ’n)โ€‹ฮฒ2ฮด2,nโˆˆโ„ค,0โ‰คn<12โ€‹ฮด.formulae-sequencesuperscriptsubscript๐œ‡๐‘›2๐‘›๐›ฟ๐‘›superscript๐›ฝ2superscript๐›ฟ2formulae-sequence๐‘›โ„ค0๐‘›12๐›ฟ\displaystyle\mu_{n}^{2}=n(\delta-n)\frac{\beta^{2}}{\delta^{2}},\quad n\in\mathbb{Z},~{}0\leq n<\frac{1}{2}\delta. (41)

For 0<ฮด<10๐›ฟ10<{\delta}<1, we get only one bound state, i.e., the normalized zero mode

ฯ0โ€‹(z)=ฮฒโ€‹ฮ“โ€‹(12+ฮด2)ฮดโ€‹ฯ€โ€‹ฮ“โ€‹(ฮด2)โ€‹sechฮด/2โ€‹(ฮฒโ€‹z/ฮด)subscript๐œŒ0๐‘ง๐›ฝฮ“12๐›ฟ2๐›ฟ๐œ‹ฮ“๐›ฟ2superscriptsech๐›ฟ2๐›ฝ๐‘ง๐›ฟ\displaystyle\rho_{0}(z)=\sqrt{\frac{\beta\Gamma(\frac{1}{2}+\frac{\delta}{2})}{\delta\sqrt{\pi}\;\Gamma(\frac{\delta}{2})}}{\rm sech}^{\delta/2}({\beta}z/\delta) (42)

with ฮผ0=0subscript๐œ‡00\mu_{0}=0. There is a mass gap between the zero mode and the first excited mode. The continuous spectrum starts with ฮผ2=14โ€‹ฮฒ2superscript๐œ‡214superscript๐›ฝ2\mu^{2}=\frac{1}{4}\beta^{2} and asymptotically turn into plane waves, which represent delocalized KK massive vectors.

Refer to caption
Figure 6: The shapes of the potential V1Aโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰1๐ด๐‘งV_{1}^{A}(z) for the asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane. The parameters are set to ฮฒ=3๐›ฝ3\beta=3, ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2, a=0๐‘Ž0a=0 for dashed line, and a=2๐‘Ž2a=2, 3, 3.78, 3.818 for solid lines with thickness increases with a๐‘Ža.

For the asymmetric dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane, the asymmetric potential (38) has a negative minimum value at some z0subscript๐‘ง0z_{0} and the asymptotic behavior: V1Aโ€‹(z=ยฑโˆž)=14โ€‹ฮฒ2superscriptsubscript๐‘‰1๐ด๐‘งplus-or-minus14superscript๐›ฝ2V_{1}^{A}(z=\pm\infty)=\frac{1}{4}\beta^{2}, which implies that there is also a mass gap. The normalizable massless mode ฯ0โ€‹(z)subscript๐œŒ0๐‘ง\rho_{0}(z) with ฮผ2=0superscript๐œ‡20\mu^{2}=0 is found to be

ฯ0โ€‹(z)โˆ(ฮฒ2โ€‹sechโ€‹2โ€‹ฮฒโ€‹z[ฮฒ+aโ€‹arctanโก(tanhโกฮฒโ€‹z)]2)1/4.proportional-tosubscript๐œŒ0๐‘งsuperscriptsuperscript๐›ฝ2sech2๐›ฝ๐‘งsuperscriptdelimited-[]๐›ฝ๐‘Ž๐›ฝ๐‘ง214\displaystyle\rho_{0}(z)\propto\left(\frac{\beta^{2}\text{sech}2\beta z}{[\beta+a\arctan(\tanh\beta z)]^{2}}\right)^{{1}/{4}}. (43)

This zero mode is the ground state since it has no node. For the limit aโ†’0โ†’๐‘Ž0a\rightarrow 0, the massless mode (43) is reduced to (42) but with ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2. Now, we also ask the question: are there other bound states except the zero mode? Since there is no massive bound state for the symmetric potential (39), we can conclude that the answer is also no for small asymmetric factor a๐‘Ža. Just as the case of scalar, the absolute value of the minimum asymmetric potential decreases with the increase of the asymmetry (see Fig. 6). However, we do not find massive bound states by numerical method even for large a๐‘Ža.

Refer to caption
Figure 7: The shapes of the potential V1Aโ€‹(z)superscriptsubscript๐‘‰1๐ด๐‘งV_{1}^{A}(z) (thick line), zero mode (dashed line) and the mass spectrum (thick gray line) for dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS brane with ฮฒ=3๐›ฝ3\beta=3, ฮด=1/2๐›ฟ12\delta=1/2 and a=3.818๐‘Ž3.818a=3.818.

It was shown in the RS model in Aโ€‹dโ€‹S5๐ด๐‘‘subscript๐‘†5AdS_{5} space that a spin 1 vector field is not localized neither on a brane with positive tension nor on a brane with negative tension so the Dvali-Shifman mechanism [39] must be considered for the vector field localization [20]. Here, it is turned out that a vector field can be localized on the dโ€‹S๐‘‘๐‘†dS thick branes and we do not need to introduce additional mechanism for the vector field localization in the case at hand. For 0<ฮด<10๐›ฟ10<\delta<1, we get only one bound state which is the massless mode. Furthermore, there exists a mass gap between the bound ground state and the first exited state.

3.3 Spin 1/2 fermion fields

In five dimensions, fermions are four component spinors and their Dirac structure is described by ฮ“M=eMยฏMโ€‹ฮ“Mยฏsuperscriptฮ“๐‘€subscriptsuperscript๐‘’๐‘€ยฏ๐‘€superscriptฮ“ยฏ๐‘€\Gamma^{M}=e^{M}_{~{}\bar{M}}\Gamma^{\bar{M}} with eMยฏMsubscriptsuperscript๐‘’๐‘€ยฏ๐‘€e^{M}_{~{}\bar{M}} being the vielbein and {ฮ“M,ฮ“N}=2โ€‹gMโ€‹Nsuperscriptฮ“๐‘€superscriptฮ“๐‘2superscript๐‘”๐‘€๐‘\{\Gamma^{M},\Gamma^{N}\}=2g^{MN}. In this paper, Mยฏ,Nยฏ,โ‹ฏ=0,1,2,3,5formulae-sequenceยฏ๐‘€ยฏ๐‘โ‹ฏ01235\bar{M},\bar{N},\cdots=0,1,2,3,5 and ฮผยฏ,ฮฝยฏ,โ‹ฏ=0,1,2,3formulae-sequenceยฏ๐œ‡ยฏ๐œˆโ‹ฏ0123\bar{\mu},\bar{\nu},\cdots=0,1,2,3 denote the 5D and 4D local Lorentz indices respectively, and ฮ“Mยฏsuperscriptฮ“ยฏ๐‘€\Gamma^{\bar{M}} are the flat gamma matrices in five dimensions. In our set-up, the vielbein is given by

eMMยฏ=(eAโ€‹e^ฮผฮฝยฏ00eA),superscriptsubscript๐‘’๐‘€ยฏ๐‘€superscripte๐ดsuperscriptsubscript^๐‘’๐œ‡ยฏ๐œˆ0missing-subexpression0superscripte๐ดmissing-subexpression\displaystyle e_{M}^{~{}~{}\bar{M}}=\left(\begin{array}[]{ccc}\text{e}^{A}\hat{e}_{\mu}^{~{}\bar{\nu}}&0\\ 0&\text{e}^{A}\\ \end{array}\right), (46)

ฮ“M=eโˆ’Aโ€‹(e^ฮฝยฏฮผโ€‹ฮณฮฝยฏ,ฮณ5)=eโˆ’Aโ€‹(ฮณฮผ,ฮณ5)superscriptฮ“๐‘€superscripte๐ดsubscriptsuperscript^๐‘’๐œ‡ยฏ๐œˆsuperscript๐›พยฏ๐œˆsuperscript๐›พ5superscripte๐ดsuperscript๐›พ๐œ‡superscript๐›พ5\Gamma^{M}=\text{e}^{-A}(\hat{e}^{\mu}_{~{}\bar{\nu}}\gamma^{\bar{\nu}},\gamma^{5})=\text{e}^{-A}(\gamma^{\mu},\gamma^{5}), where ฮณฮผ=e^ฮฝยฏฮผโ€‹ฮณฮฝยฏsuperscript๐›พ๐œ‡subscriptsuperscript^๐‘’๐œ‡ยฏ๐œˆsuperscript๐›พยฏ๐œˆ\gamma^{\mu}=\hat{e}^{\mu}_{~{}\bar{\nu}}\gamma^{\bar{\nu}}, ฮณฮฝยฏsuperscript๐›พยฏ๐œˆ\gamma^{\bar{\nu}} and ฮณ5superscript๐›พ5\gamma^{5} are the usual flat gamma matrices in the 4D Dirac representation. The Dirac action of a massless spin 1/2 fermion coupled to the scalar is

S1/2=โˆซd5โ€‹xโ€‹โˆ’gโ€‹(ฮจยฏโ€‹ฮ“Mโ€‹(โˆ‚M+ฯ‰M)โ€‹ฮจโˆ’ฮทโ€‹ฮจยฏโ€‹Fโ€‹(ฯ•)โ€‹ฮจ),subscript๐‘†12superscript๐‘‘5๐‘ฅ๐‘”ยฏฮจsuperscriptฮ“๐‘€subscript๐‘€subscript๐œ”๐‘€ฮจ๐œ‚ยฏฮจ๐นitalic-ฯ•ฮจ\displaystyle S_{1/2}=\int d^{5}x\sqrt{-g}\left(\bar{\Psi}\Gamma^{M}(\partial_{M}+\omega_{M})\Psi-\eta\bar{\Psi}F(\phi)\Psi\right), (47)

where the spin connection is defined as ฯ‰M=14โ€‹ฯ‰MMยฏโ€‹Nยฏโ€‹ฮ“Mยฏโ€‹ฮ“Nยฏsubscript๐œ”๐‘€14superscriptsubscript๐œ”๐‘€ยฏ๐‘€ยฏ๐‘subscriptฮ“ยฏ๐‘€subscriptฮ“ยฏ๐‘\omega_{M}=\frac{1}{4}\omega_{M}^{\bar{M}\bar{N}}\Gamma_{\bar{M}}\Gamma_{\bar{N}} and

ฯ‰MMยฏโ€‹Nยฏsuperscriptsubscript๐œ”๐‘€ยฏ๐‘€ยฏ๐‘\displaystyle\omega_{M}^{\bar{M}\bar{N}} =\displaystyle= 12โ€‹eNโ€‹Mยฏโ€‹(โˆ‚MeNNยฏโˆ’โˆ‚NeMNยฏ)12superscript๐‘’๐‘ยฏ๐‘€subscript๐‘€superscriptsubscript๐‘’๐‘ยฏ๐‘subscript๐‘superscriptsubscript๐‘’๐‘€ยฏ๐‘\displaystyle\frac{1}{2}{e}^{N\bar{M}}(\partial_{M}e_{N}^{~{}\bar{N}}-\partial_{N}e_{M}^{~{}\bar{N}}) (48)
โˆ’\displaystyle- 12โ€‹eNโ€‹Nยฏโ€‹(โˆ‚MeNMยฏโˆ’โˆ‚NeMMยฏ)12superscript๐‘’๐‘ยฏ๐‘subscript๐‘€superscriptsubscript๐‘’๐‘ยฏ๐‘€subscript๐‘superscriptsubscript๐‘’๐‘€ยฏ๐‘€\displaystyle\frac{1}{2}{e}^{N\bar{N}}(\partial_{M}e_{N}^{~{}\bar{M}}-\partial_{N}e_{M}^{~{}\bar{M}})
โˆ’\displaystyle- 12โ€‹ePโ€‹Mยฏโ€‹eQโ€‹Nยฏโ€‹(โˆ‚PeQโ€‹Rยฏโˆ’โˆ‚QePโ€‹Rยฏ)โ€‹eMRยฏ.12superscript๐‘’๐‘ƒยฏ๐‘€superscript๐‘’๐‘„ยฏ๐‘subscript๐‘ƒsubscript๐‘’๐‘„ยฏ๐‘…subscript๐‘„subscript๐‘’๐‘ƒยฏ๐‘…superscriptsubscript๐‘’๐‘€ยฏ๐‘…\displaystyle\frac{1}{2}{e}^{P\bar{M}}{e}^{Q\bar{N}}(\partial_{P}e_{Q{\bar{R}}}-\partial_{Q}e_{P{\bar{R}}}){e}_{M}^{~{}\bar{R}}.

The non-vanishing components of the spin connection ฯ‰Msubscript๐œ”๐‘€\omega_{M} for the background metric (2) are

ฯ‰ฮผ=12โ€‹(โˆ‚zA)โ€‹ฮณฮผโ€‹ฮณ5+ฯ‰^ฮผ,subscript๐œ”๐œ‡12subscript๐‘ง๐ดsubscript๐›พ๐œ‡subscript๐›พ5subscript^๐œ”๐œ‡\displaystyle\omega_{\mu}=\frac{1}{2}(\partial_{z}A)\gamma_{\mu}\gamma_{5}+\hat{\omega}_{\mu}, (49)

where ฮผ=0,1,2,3๐œ‡0123\mu=0,1,2,3 and ฯ‰^ฮผ=14โ€‹ฯ‰ยฏฮผฮผยฏโ€‹ฮฝยฏโ€‹ฮ“ฮผยฏโ€‹ฮ“ฮฝยฏsubscript^๐œ”๐œ‡14superscriptsubscriptยฏ๐œ”๐œ‡ยฏ๐œ‡ยฏ๐œˆsubscriptฮ“ยฏ๐œ‡subscriptฮ“ยฏ๐œˆ\hat{\omega}_{\mu}=\frac{1}{4}\bar{\omega}_{\mu}^{\bar{\mu}\bar{\nu}}\Gamma_{\bar{\mu}}\Gamma_{\bar{\nu}} is the spin connection derived from the metric g^ฮผโ€‹ฮฝโ€‹(x)=e^ฮผฮผยฏโ€‹e^ฮฝฮฝยฏโ€‹ฮทฮผยฏโ€‹ฮฝยฏsubscript^๐‘”๐œ‡๐œˆ๐‘ฅsuperscriptsubscript^๐‘’๐œ‡ยฏ๐œ‡superscriptsubscript^๐‘’๐œˆยฏ๐œˆsubscript๐œ‚ยฏ๐œ‡ยฏ๐œˆ\hat{g}_{\mu\nu}(x)=\hat{e}_{\mu}^{~{}\bar{\mu}}\hat{e}_{\nu}^{~{}\bar{\nu}}\eta_{\bar{\mu}\bar{\nu}}. Then the equation of motion is given by

{ฮณฮผโ€‹(โˆ‚ฮผ+ฯ‰^ฮผ)+ฮณ5โ€‹(โˆ‚z+2โ€‹โˆ‚zA)โˆ’ฮทโ€‹eAโ€‹Fโ€‹(ฯ•)}โ€‹ฮจ=0,superscript๐›พ๐œ‡subscript๐œ‡subscript^๐œ”๐œ‡superscript๐›พ5subscript๐‘ง2subscript๐‘ง๐ด๐œ‚superscripte๐ด๐นitalic-ฯ•ฮจ0\displaystyle\left\{\gamma^{\mu}(\partial_{\mu}+\hat{\omega}_{\mu})+\gamma^{5}\left(\partial_{z}+2\partial_{z}A\right)-\eta\;\text{e}^{A}F(\phi)\right\}\Psi=0, (50)

where ฮณฮผโ€‹(โˆ‚ฮผ+ฯ‰^ฮผ)superscript๐›พ๐œ‡subscript๐œ‡subscript^๐œ”๐œ‡\gamma^{\mu}(\partial_{\mu}+\hat{\omega}_{\mu}) is the Dirac operator on the brane.

Now we study the above 5-dimensional Dirac equation, and write the spinor in terms of 4-dimensional effective fields. Because of the Dirac structure of the fifth gamma matrix ฮณ5superscript๐›พ5\gamma^{5}, we expect that the left- and right-handed projections of the four dimensional part to behave differently. From the equation of motion (50), we will search for the solutions of the general chiral decomposition

ฮจโ€‹(x,z)=eโˆ’2โ€‹Aโ€‹(โˆ‘nฯˆLโ€‹nโ€‹(x)โ€‹ฮฑLโ€‹nโ€‹(z)+โˆ‘nฯˆRโ€‹nโ€‹(x)โ€‹ฮฑRโ€‹nโ€‹(z))ฮจ๐‘ฅ๐‘งsuperscripte2๐ดsubscript๐‘›subscript๐œ“๐ฟ๐‘›๐‘ฅsubscript๐›ผ๐ฟ๐‘›๐‘งsubscript๐‘›subscript๐œ“๐‘…๐‘›๐‘ฅsubscript๐›ผ๐‘…๐‘›๐‘ง\Psi(x,z)=\text{e}^{-2A}\left(\sum_{n}\psi_{Ln}(x)\alpha_{Ln}(z)+\sum_{n}\psi_{Rn}(x)\alpha_{Rn}(z)\right) (51)

with ฯˆLโ€‹nโ€‹(x)=โˆ’ฮณ5โ€‹ฯˆLโ€‹nโ€‹(x)subscript๐œ“๐ฟ๐‘›๐‘ฅsuperscript๐›พ5subscript๐œ“๐ฟ๐‘›๐‘ฅ\psi_{Ln}(x)=-\gamma^{5}\psi_{Ln}(x) and ฯˆRโ€‹nโ€‹(x)=ฮณ5โ€‹ฯˆRโ€‹nโ€‹(x)subscript๐œ“๐‘…๐‘›๐‘ฅsuperscript๐›พ5subscript๐œ“๐‘…๐‘›๐‘ฅ\psi_{Rn}(x)=\gamma^{5}\psi_{Rn}(x) the left-handed and right-handed components of a 4D Dirac field. Here, to obtain the equations for the basis functions ฯˆLโ€‹nโ€‹(x)subscript๐œ“๐ฟ๐‘›๐‘ฅ\psi_{Ln}(x) and ฯˆRโ€‹nโ€‹(x)subscript๐œ“๐‘…๐‘›๐‘ฅ\psi_{Rn}(x), we assume that ฯˆLโ€‹(x)subscript๐œ“๐ฟ๐‘ฅ\psi_{L}(x) and ฯˆRโ€‹(x)subscript๐œ“๐‘…๐‘ฅ\psi_{R}(x) satisfy the 4D massive Dirac equations ฮณฮผโ€‹(โˆ‚ฮผ+ฯ‰^ฮผ)โ€‹ฯˆLโ€‹nโ€‹(x)=ฮผnโ€‹ฯˆRnโ€‹(x)superscript๐›พ๐œ‡subscript๐œ‡subscript^๐œ”๐œ‡subscript๐œ“๐ฟ๐‘›๐‘ฅsubscript๐œ‡๐‘›subscript๐œ“subscript๐‘…๐‘›๐‘ฅ\gamma^{\mu}(\partial_{\mu}+\hat{\omega}_{\mu})\psi_{Ln}(x)=\mu_{n}\psi_{R_{n}}(x) and ฮณฮผโ€‹(โˆ‚ฮผ+ฯ‰^ฮผ)โ€‹ฯˆRโ€‹nโ€‹(x)=ฮผnโ€‹ฯˆLnโ€‹(x)superscript๐›พ๐œ‡subscript๐œ‡subscript^๐œ”๐œ‡subscript๐œ“๐‘…๐‘›๐‘ฅsubscript๐œ‡๐‘›subscript๐œ“subscript๐ฟ๐‘›๐‘ฅ\gamma^{\mu}(\partial_{\mu}+\hat{\omega}_{\mu})\psi_{Rn}(x)=\mu_{n}\psi_{L_{n}}(x). Then the KK modes ฮฑLโ€‹nโ€‹(z)subscript๐›ผ๐ฟ๐‘›๐‘ง\alpha_{Ln}(z) and ฮฑRโ€‹nโ€‹(z)subscript๐›ผ๐‘…๐‘›๐‘ง\alpha_{Rn}(z) satisfy the following coupled equations

[โˆ‚z+ฮทโ€‹eAโ€‹Fโ€‹(ฯ•)]โ€‹ฮฑLโ€‹nโ€‹(z)delimited-[]subscript๐‘ง๐œ‚superscripte๐ด๐นitalic-ฯ•subscript๐›ผ๐ฟ๐‘›๐‘ง\displaystyle\left[\partial_{z}+\eta\;\text{e}^{A}F(\phi)\right]\alpha_{Ln}(z) =\displaystyle= ฮผnโ€‹ฮฑRโ€‹nโ€‹(z),subscript๐œ‡๐‘›subscript๐›ผ๐‘…๐‘›๐‘ง\displaystyle~{}~{}\mu_{n}\alpha_{Rn}(z), (52a)
[โˆ‚zโˆ’ฮทโ€‹eAโ€‹Fโ€‹(ฯ•)]โ€‹ฮฑRโ€‹nโ€‹(z)delimited-[]subscript๐‘ง๐œ‚superscripte๐ด๐นitalic-ฯ•subscript</