Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) as a D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}{D}^{*} (D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}{D}^{*}) molecular state

Xiang Liu1,2 xiangliu@pku.edu.cn    Yan-Rui Liu3 yrliu@ihep.ac.cn    Wei-Zhen Deng1    Shi-Lin Zhu1 zhusl@phy.pku.edu.cn 1Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
2Centro de FΓ­sica TeΓ³rica, Departamento de FΓ­sica, Universidade de Coimbra, P-3004-516, Coimbra, Portugal
3Institute of High Energy Physics, P.O. Box 918-4, Beijing 100049, China
Abstract

We reexamine whether Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) could be a D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-{D}^{*} or D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-{D}^{*} molecular state after considering both the pion and ΟƒπœŽ\sigma meson exchange potentials and introducing the form factor to take into account the structure effect of the interaction vertex. Our numerical analysis with Matlab package MATSLISE indicates the contribution from the sigma meson exchange is small for the D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-{D}^{*} system and significant for the D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-{D}^{*} system. The S-wave D1βˆ’DΒ―βˆ—subscript𝐷1superscript¯𝐷D_{1}-\bar{D}^{*} molecular state with only JP=0βˆ’superscript𝐽𝑃superscript0J^{P}=0^{-} and D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-{D}^{*} molecular states with JP=0βˆ’,1βˆ’,2βˆ’superscript𝐽𝑃superscript0superscript1superscript2J^{P}=0^{-},1^{-},2^{-} may exist with reasonable parameters. One should investigate whether the broad width of D1β€²superscriptsubscript𝐷1β€²D_{1}^{\prime} disfavors the possible formation of molecular states in the future. The bottom analog ZBsubscript𝑍𝐡Z_{B} of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) has a larger binding energy, which may be searched at Tevatron and LHC. Experimental measurement of the quantum number of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) may help uncover its underlying structure.

pacs:
12.39.Pn, 12.40.Yx, 13.75.Lb

I introduction

Recently Belle collaboration observed one very exotic resonance Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) in the Ο€+β€‹Οˆβ€²superscriptπœ‹superscriptπœ“β€²\pi^{+}\psi^{\prime} invariant mass spectrum in the exclusive Bβ†’K​π+β€‹Οˆβ€²β†’π΅πΎsuperscriptπœ‹superscriptπœ“β€²B\to K\pi^{+}\psi^{\prime} decays Belle-4430 . Its mass and width are

M=4433Β±4​(stat)Β±1​(syst)​MeV𝑀plus-or-minus44334stat1systMeV\displaystyle M=4433\pm 4(\mathrm{stat})\pm 1(\mathrm{syst})\;\;\mathrm{MeV}

and

Ξ“=44βˆ’13+17​(stat)βˆ’11+30​(syst)​MeV.Ξ“subscriptsuperscript441713subscriptsuperscriptstat3011systMeV\displaystyle\Gamma=44^{+17}_{-13}(\mathrm{stat})^{+30}_{-11}(\mathrm{syst})\;\;\mathrm{MeV}.

This resonance appears as an excellent candidate of either the multiquark state or the molecular state and has stimulated many theoretical investigations xiangliu ; rosner ; Meng ; Bugg ; cky ; maiani ; Gershtein ; Qiao ; qsr ; LiY ; ding ; braaten ; LiuXH ; voloshin ; polosa ; godfrey . A concise review of the theoretical status of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) can be found in Ref. xiangliu . Thereafter Ding studied Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) using the approach of effective Lagrangian and predicted a Bβˆ—β€‹B1superscript𝐡subscript𝐡1B^{*}B_{1} bound state with mass 11048.6 MeV ding . Later Braaten and Lu studied the line shapes of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) braaten .

In our previous work xiangliu , we explored whether Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) could be a loosely bound S-wave molecular state of Dβˆ—superscript𝐷D^{*} and DΒ―1β€²superscriptsubscript¯𝐷1β€²\bar{D}_{1}^{\prime} (or DΒ―1subscript¯𝐷1\bar{D}_{1}) with JP=0βˆ’,1βˆ’,2βˆ’superscript𝐽𝑃superscript0superscript1superscript2J^{P}=0^{-},1^{-},2^{-}. We considered the one-pion exchange potential only and did not introduce the form factor in the scattering matrix elements in the derivation of the potential. Instead of solving the Schrodinger equation numerically, we employed some simple trial wave functions and the variation method to study whether a shallow bound state exists. We found that the interaction from the one pion exchange alone is not strong enough to bind the pair of charmed mesons with realistic coupling constants. Other dynamics is necessary if Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) is a molecular state.

The one pion exchange potential alone does not bind neutron and proton to form the deuteron in nuclear physics either. The strong attractive force in the intermediate range is required in order to bind the deuteron, which is modelled by the sigma meson exchange. Meanwhile hadrons are not point-like objects. The cutoff should be introduced to describe the structure effect of the interaction vertex. With the above considerations, we have reexamined the D​DΒ―βˆ—π·superscript¯𝐷D\bar{D}^{*} molecule picture for X​(3872)𝑋3872X(3872) after taking into account both the pion and sigma meson exchange. It turns out that the sigma meson exchange potential is repulsive and numerically important 3872-liu . One may wonder whether the similar mechanism plays a role in the case of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430). Therefore we will make a comprehensive study whether Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) is the molecular state.

This work is organized as follows. We present the effective Lagrangian relevant to calculate the Ο€πœ‹\pi and ΟƒπœŽ\sigma exchange potentials for Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) in Section II. We present the detail of the derivation of the potential in Section III. We discuss the behavior of the potential in Section IV. We make numerical analysis in Section V. We discuss the bottom analog of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) in Section VI. We discuss the cutoff dependence in Section VII. The last section is the conclusion.

II The effective Lagrangian and coupling constants

In order to derive the Ο€πœ‹\pi and ΟƒπœŽ\sigma exchange potentials, we collect the relevant effective Lagrangian in this section. The Lagrangian for the interaction of Ο€πœ‹\pi and charmed mesons is constructed in chiral symmetry and heavy quark limit falk ; casalbuoni

β„’Ο€subscriptβ„’πœ‹\displaystyle\mathcal{L}_{\pi} =\displaystyle= i​g​Tr​[Hb​A/b​aΞ³5​HΒ―a]+i​g′​Tr​[Sb​A/b​aΞ³5​SΒ―a]+i​g′′​Tr​[Tμ​b​A/b​aΞ³5​TΒ―aΞΌ]+i​h​Tr​[Sb​A/b​aΞ³5​HΒ―a]𝑖𝑔Trdelimited-[]subscriptπ‘π‘Žsubscript𝐻𝑏𝐴subscript𝛾5subscriptΒ―π»π‘Žπ‘–superscript𝑔′Trdelimited-[]subscriptπ‘π‘Žsubscript𝑆𝑏𝐴subscript𝛾5subscriptΒ―π‘†π‘Žπ‘–superscript𝑔′′Trdelimited-[]subscriptπ‘π‘Žsubscriptπ‘‡πœ‡π‘π΄subscript𝛾5superscriptsubscriptΒ―π‘‡π‘Žπœ‡π‘–β„ŽTrdelimited-[]subscriptπ‘π‘Žsubscript𝑆𝑏𝐴subscript𝛾5subscriptΒ―π»π‘Ž\displaystyle ig{\rm Tr}[H_{b}{A}\!\!\!/_{ba}\gamma_{5}\bar{H}_{a}]+ig^{\prime}{\rm Tr}[S_{b}{A}\!\!\!/_{ba}\gamma_{5}\bar{S}_{a}]+ig^{\prime\prime}{\rm Tr}[T_{\mu b}A\!\!\!/_{ba}\gamma_{5}\bar{T}_{a}^{\mu}]+ih{\rm Tr}[S_{b}{A}\!\!\!/_{ba}\gamma_{5}\bar{H}_{a}] (1)
+ih1ΛχTr[TbΞΌ(DΞΌA/)b​aΞ³5HΒ―a]+ih2ΛχTr[TbΞΌ(D/AΞΌ)b​aΞ³5HΒ―a]+h.c.\displaystyle+i\frac{h_{1}}{\Lambda_{\chi}}{\rm Tr}[T_{b}^{\mu}(D_{\mu}{A}\!\!\!/)_{ba}\gamma_{5}\bar{H}_{a}]+i\frac{h_{2}}{\Lambda_{\chi}}{\rm Tr}[T_{b}^{\mu}(D\!\!\!\!/A_{\mu})_{ba}\gamma_{5}\bar{H}_{a}]+h.c.

where the fields H𝐻H, S𝑆S and T𝑇T are defined in terms of the (0βˆ’,1βˆ’)superscript0superscript1(0^{-},1^{-}), (0+,1+)superscript0superscript1(0^{+},1^{+}), (1+,2+)superscript1superscript2(1^{+},2^{+}) doublets respectively

Hasubscriptπ»π‘Ž\displaystyle H_{a} =\displaystyle= 1+vΜΈ2​[Paβˆ—ΞΌβ€‹Ξ³ΞΌβˆ’Pa​γ5],1italic-vΜΈ2delimited-[]superscriptsubscriptπ‘ƒπ‘Žabsentπœ‡subscriptπ›Ύπœ‡subscriptπ‘ƒπ‘Žsubscript𝛾5\displaystyle\frac{1+\not v}{2}[P_{a}^{*\mu}\gamma_{\mu}-P_{a}\gamma_{5}], (2)
Sasubscriptπ‘†π‘Ž\displaystyle S_{a} =\displaystyle= 1+vΜΈ2​[P1​aμ′​γμ​γ5βˆ’P0​aβˆ—],1italic-vΜΈ2delimited-[]superscriptsubscript𝑃1π‘Žsuperscriptπœ‡β€²subscriptπ›Ύπœ‡subscript𝛾5superscriptsubscript𝑃0π‘Ž\displaystyle\frac{1+\not v}{2}[P_{1a}^{{}^{\prime}\mu}\gamma_{\mu}\gamma_{5}-P_{0a}^{*}], (3)
TaΞΌsuperscriptsubscriptπ‘‡π‘Žπœ‡\displaystyle T_{a}^{\mu} =\displaystyle= 1+vΜΈ2​{P2​aβˆ—ΞΌβ€‹Ξ½β€‹Ξ³Ξ½βˆ’32​P1​aν​γ5​[gΞ½ΞΌβˆ’13​γν​(Ξ³ΞΌβˆ’vΞΌ)]}.1italic-vΜΈ2subscriptsuperscript𝑃absentπœ‡πœˆ2π‘Žsubscriptπ›Ύπœˆ32superscriptsubscript𝑃1π‘Žπœˆsubscript𝛾5delimited-[]superscriptsubscriptπ‘”πœˆπœ‡13subscriptπ›Ύπœˆsuperscriptπ›Ύπœ‡superscriptπ‘£πœ‡\displaystyle\frac{1+\not v}{2}\Big{\{}P^{*\mu\nu}_{2a}\gamma_{\nu}-\sqrt{\frac{3}{2}}P_{1a}^{\nu}\gamma_{5}[g_{\nu}^{\mu}-\frac{1}{3}\gamma_{\nu}(\gamma^{\mu}-v^{\mu})]\Big{\}}. (4)

Here the axial vector field Aa​bΞΌsuperscriptsubscriptπ΄π‘Žπ‘πœ‡A_{ab}^{\mu} is defined as

Aa​bΞΌ=12​(ΞΎβ€ β€‹βˆ‚ΞΌΞΎβˆ’ΞΎβ€‹βˆ‚ΞΌΞΎβ€ )a​b=ifΟ€β€‹βˆ‚ΞΌβ„³a​b+β‹―superscriptsubscriptπ΄π‘Žπ‘πœ‡12subscriptsuperscriptπœ‰β€ superscriptπœ‡πœ‰πœ‰superscriptπœ‡superscriptπœ‰β€ π‘Žπ‘π‘–subscriptπ‘“πœ‹superscriptπœ‡subscriptβ„³π‘Žπ‘β‹―\displaystyle A_{ab}^{\mu}=\frac{1}{2}(\xi^{{\dagger}}\partial^{\mu}\xi-\xi\partial^{\mu}\xi^{{\dagger}})_{ab}=\frac{i}{f_{\pi}}\partial^{\mu}\mathcal{M}_{ab}+\cdots

with ΞΎ=exp⁑(i​ℳ/fΟ€)πœ‰π‘–β„³subscriptπ‘“πœ‹\xi=\exp(i\mathcal{M}/f_{\pi}), fΟ€=132subscriptπ‘“πœ‹132f_{\pi}=132 MeV and

β„³β„³\displaystyle\mathcal{M} =\displaystyle= (Ο€02+Ξ·6Ο€+K+Ο€βˆ’βˆ’Ο€02+Ξ·6K0Kβˆ’KΒ―0βˆ’2​η6).superscriptπœ‹02πœ‚6superscriptπœ‹superscript𝐾superscriptπœ‹superscriptπœ‹02πœ‚6superscript𝐾0superscript𝐾superscript¯𝐾02πœ‚6\displaystyle\left(\begin{array}[]{ccc}\frac{\pi^{0}}{\sqrt{2}}+\frac{\eta}{\sqrt{6}}&\pi^{+}&K^{+}\\ \pi^{-}&-\frac{\pi^{0}}{\sqrt{2}}+\frac{\eta}{\sqrt{6}}&K^{0}\\ K^{-}&\bar{K}^{0}&-\frac{2\eta}{\sqrt{6}}\end{array}\right). (8)

In Eq. (1), the coupling constants were estimated in the quark model falk ,

g=gA,gβ€²=gA/3,gβ€²β€²=gAformulae-sequence𝑔subscript𝑔𝐴formulae-sequencesuperscript𝑔′subscript𝑔𝐴3superscript𝑔′′subscript𝑔𝐴\displaystyle g=g_{A},\quad g^{\prime}=g_{A}/3,\quad g^{\prime\prime}=g_{A} (9)

with gA=0.75subscript𝑔𝐴0.75g_{A}=0.75. A different set of coupling constants can be found in Ref. behill . With our notation, we get the following relations

g=gAβ€²,gβ€²=βˆ’gAβ€²,h=12​GAformulae-sequence𝑔superscriptsubscript𝑔𝐴′formulae-sequencesuperscript𝑔′superscriptsubscriptπ‘”π΄β€²β„Ž12subscript𝐺𝐴\displaystyle g=g_{A}^{\prime},\quad g^{\prime}=-g_{A}^{\prime},\quad h=\frac{1}{2}G_{A} (10)

with GAβ‰ˆ1subscript𝐺𝐴1G_{A}\approx 1 and gAβ€²=0.6superscriptsubscript𝑔𝐴′0.6g_{A}^{\prime}=0.6 behill . In fact, the coupling constant gAsubscript𝑔𝐴g_{A} was studied in many theoretical approaches such as QCD sum rules QSR ; QSR-1 ; QSR-2 ; QSR-3 . In this work we use the experimental value gA=0.59Β±0.07Β±0.01subscript𝑔𝐴plus-or-minus0.590.070.01g_{A}=0.59\pm 0.07\pm 0.01 extracted from the width of Dβˆ—superscript𝐷D^{*} isoda . With the available experimental information, Casalbuoni and collaborators extracted h=0.56Β±0.28β„Žplus-or-minus0.560.28h=0.56\pm 0.28 and hβ€²=(h1+h2)/Λχ=0.55superscriptβ„Žβ€²subscriptβ„Ž1subscriptβ„Ž2subscriptΞ›πœ’0.55h^{\prime}=(h_{1}+h_{2})/\Lambda_{\chi}=0.55 GeV-1 casalbuoni . The signs of g,g′​g′′𝑔superscript𝑔′superscript𝑔′′g,\;g^{\prime}\;g^{\prime\prime} are not determined although their absolute values are known.

The interaction Lagrangian related to the ΟƒπœŽ\sigma meson can be written as

β„’Οƒsubscriptβ„’πœŽ\displaystyle\mathcal{L}_{\sigma} =\displaystyle= gσ​Tr​[H​σ​HΒ―]+gσ′​Tr​[S​σ​SΒ―]+gσ′′​Tr​[Tμ​σ​TΒ―ΞΌ]subscriptπ‘”πœŽTrdelimited-[]𝐻𝜎¯𝐻subscriptsuperscriptπ‘”β€²πœŽTrdelimited-[]π‘†πœŽΒ―π‘†subscriptsuperscriptπ‘”β€²β€²πœŽTrdelimited-[]superscriptπ‘‡πœ‡πœŽsubscriptΒ―π‘‡πœ‡\displaystyle g_{\sigma}{\rm Tr}[H\sigma\overline{H}]+g^{\prime}_{\sigma}{\rm Tr}[S\sigma\overline{S}]+g^{{}^{\prime\prime}}_{\sigma}{\rm Tr}[T^{\mu}\sigma\overline{T}_{\mu}] (11)
+hΟƒfπ​Tr​[S​(βˆ‚ΞΌΟƒ)​γμ​HΒ―]+hΟƒβ€²fπ​Tr​[Tμ​(βˆ‚ΞΌΟƒ)​HΒ―]+h.c.formulae-sequencesubscriptβ„ŽπœŽsubscriptπ‘“πœ‹Trdelimited-[]𝑆subscriptπœ‡πœŽsuperscriptπ›Ύπœ‡Β―π»subscriptsuperscriptβ„Žβ€²πœŽsubscriptπ‘“πœ‹Trdelimited-[]superscriptπ‘‡πœ‡subscriptπœ‡πœŽΒ―π»β„Žπ‘\displaystyle+\frac{h_{\sigma}}{f_{\pi}}{\rm Tr}[S(\partial_{\mu}\sigma)\gamma^{\mu}\overline{H}]+\frac{h^{\prime}_{\sigma}}{f_{\pi}}{\rm Tr}[T^{\mu}(\partial_{\mu}\sigma)\overline{H}]+h.c.

In order to estimate the values of the coupling constants, we compare the above Lagrangian with that in Ref. behill and get

gΟƒ=βˆ’12​6​gΟ€,gΟƒβ€²=βˆ’12​6​gΟ€,hΟƒ=13​gAβ€²,formulae-sequencesubscriptπ‘”πœŽ126subscriptπ‘”πœ‹formulae-sequencesuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²126subscriptπ‘”πœ‹subscriptβ„ŽπœŽ13superscriptsubscript𝑔𝐴′\displaystyle g_{\sigma}=-\frac{1}{2\sqrt{6}}g_{\pi},\quad g_{\sigma}^{\prime}=-\frac{1}{2\sqrt{6}}g_{\pi},\quad h_{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{3}}g_{A}^{\prime}, (12)

where gΟ€=3.73subscriptπ‘”πœ‹3.73g_{\pi}=3.73. When performing numerical analysis, we take gΟƒβ€²β€²=gΟƒsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²β€²subscriptπ‘”πœŽg_{\sigma}^{\prime\prime}=g_{\sigma} and hΟƒβ€²=hΟƒsuperscriptsubscriptβ„ŽπœŽβ€²subscriptβ„ŽπœŽh_{\sigma}^{\prime}=h_{\sigma} approximately.

III Derivation of the pion and sigma exchange potential

If Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) is a molecular state of D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} or D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*}, the flavor wavefunction of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) reads xiangliu ,

|Z+​(4430)⟩=12​[|DΒ―10′​Dβˆ—+⟩+|DΒ―βˆ—0​D1+β€²βŸ©]\displaystyle|Z^{+}(4430)\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big{[}|\bar{D}_{1}^{{}^{\prime}0}D^{*+}\rangle+|\bar{D}^{*0}D_{1}^{{}^{\prime}+}\rangle\Big{]} (13)

or

|Z+​(4430)⟩=12​[|DΒ―10​Dβˆ—+⟩+|DΒ―βˆ—0​D1+⟩].ketsuperscript𝑍443012delimited-[]ketsuperscriptsubscript¯𝐷10superscript𝐷absentketsuperscript¯𝐷absent0superscriptsubscript𝐷1\displaystyle|Z^{+}(4430)\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big{[}|\bar{D}_{1}^{0}D^{*+}\rangle+|\bar{D}^{*0}D_{1}^{+}\rangle\Big{]}. (14)

Here D1β€²superscriptsubscript𝐷1β€²D_{1}^{\prime} and D1subscript𝐷1D_{1} with quantum number JP=1+superscript𝐽𝑃superscript1J^{P}=1^{+} belong to (0+,1+)superscript0superscript1(0^{+},1^{+}) and (1+,2+)superscript1superscript2(1^{+},2^{+}) doublet respectively in the heavy quark limit.

To derive the effective potentials, we follow the same procedure as in Ref. xiangliu . Firstly we write out the elastic scattering amplitudes of the direct process A​(B)β†’A​(B)→𝐴𝐡𝐴𝐡A(B)\to A(B) and crossed channel A​(B)β†’B​(A)→𝐴𝐡𝐡𝐴A(B)\to B(A), where A𝐴A and B𝐡B denote D1(β€²)D_{1}^{(^{\prime})} and Dβˆ—superscript𝐷D^{*}. Secondly, we impose the constraint that initial states and final states should have the same angular momentum. Thirdly, we average the potentials obtained with Breit approximation in the momentum space. Finally we perform Fourier transformation to derive the potentials in the coordinate space. For the scattering between Dβˆ—superscriptπ·βˆ—D^{\ast} and D1β€²superscriptsubscript𝐷1β€²D_{1}^{\prime} (D1subscript𝐷1D_{1}), both the pion and sigma meson exchange are allowed in both direct and crossed processes.

We introduce the form factor (FF) in every interaction vertex to compensate the off-shell effects of the exchanged mesons when writing out the scattering amplitude, which differs from Ref. xiangliu . One adopts the dipole type FF Tornqvist ; FF

F​(q)=(Ξ›2βˆ’m2Ξ›2βˆ’q2)2.πΉπ‘žsuperscriptsuperscriptΞ›2superscriptπ‘š2superscriptΞ›2superscriptπ‘ž22\displaystyle F(q)=\Big{(}\frac{\Lambda^{2}-m^{2}}{\Lambda^{2}-q^{2}}\Big{)}^{2}\;. (15)

The phenomenological parameter ΛΛ\Lambda is near 1 GeV. qπ‘žq denotes the four-momentum of the exchange meson. It is observed that as q2β†’0β†’superscriptπ‘ž20q^{2}\to 0 it becomes a constant and if Λ≫Mmuch-greater-thanΛ𝑀\Lambda\gg M, it turns to be unity. In the case, as the distance is infinitely large, the vertex looks like a perfect point, so the form factor is simply 1 or a constant. Whereas, as q2β†’βˆžβ†’superscriptπ‘ž2q^{2}\rightarrow\infty, the form factor approaches to zero, namely, in this situation, the distance becomes very small, the inner structure (quark, gluon degrees of freedom) would manifest itself and the whole picture of hadron interaction is no longer valid, so the form factor is zero which cuts off the end effects FF .

For the direct scattering channel, q0subscriptπ‘ž0q_{0} is a small value. In the heavy quark limit we approximately take q0=0subscriptπ‘ž00q_{0}=0. Thus it is reasonable to approximate q2superscriptπ‘ž2q^{2} as βˆ’πͺ2superscriptπͺ2-\mathbf{q}^{2}. However, for the crossed diagram, we can not ignore the contribution from q0subscriptπ‘ž0q_{0} due to q0=MD1βˆ’MDβˆ—β‰ˆ410subscriptπ‘ž0subscript𝑀subscript𝐷1subscript𝑀superscript𝐷410q_{0}=M_{D_{1}}-M_{D^{*}}\approx 410 MeV, which is about three times of the pion mass. The principal integration is a good approach to solve the problem when q0subscriptπ‘ž0q_{0} is larger than the mass of exchanging meson.

Since we only consider S-wave bound states between D1′​(D1)superscriptsubscript𝐷1β€²subscript𝐷1D_{1}^{{}^{\prime}}(D_{1}) and Dβˆ—superscript𝐷D^{*}, there are five independent parts related to the potentials of D1′​(D1)βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}^{{}^{\prime}}(D_{1})-D^{*} system in the momentum space. We use the following definitions to denote them after performing Fourier transformation.

1πͺ2+m21superscriptπͺ2superscriptπ‘š2\displaystyle\frac{1}{\mathbf{q}^{2}+m^{2}} β†’β†’\displaystyle\rightarrow Y0​(Ξ›,m,r),subscriptπ‘Œ0Ξ›π‘šπ‘Ÿ\displaystyle Y_{0}(\Lambda,m,r), (16)
πͺ2πͺ2+m2superscriptπͺ2superscriptπͺ2superscriptπ‘š2\displaystyle\frac{\mathbf{q}^{2}}{\mathbf{q}^{2}+m^{2}} β†’β†’\displaystyle\rightarrow Y1​(Ξ›,m,r),subscriptπ‘Œ1Ξ›π‘šπ‘Ÿ\displaystyle Y_{1}(\Lambda,m,r), (17)
q02q2βˆ’m2superscriptsubscriptπ‘ž02superscriptπ‘ž2superscriptπ‘š2\displaystyle\frac{q_{0}^{2}}{q^{2}-m^{2}} β†’β†’\displaystyle\rightarrow Y2​(Ξ›,m,r),subscriptπ‘Œ2Ξ›π‘šπ‘Ÿ\displaystyle Y_{2}(\Lambda,m,r), (18)
(πͺ2)2q2βˆ’m2superscriptsuperscriptπͺ22superscriptπ‘ž2superscriptπ‘š2\displaystyle\frac{(\mathbf{q}^{2})^{2}}{q^{2}-m^{2}} β†’β†’\displaystyle\rightarrow Y3​(Ξ›,m,r),subscriptπ‘Œ3Ξ›π‘šπ‘Ÿ\displaystyle Y_{3}(\Lambda,m,r), (19)
πͺ2q2βˆ’m2superscriptπͺ2superscriptπ‘ž2superscriptπ‘š2\displaystyle\frac{\mathbf{q}^{2}}{q^{2}-m^{2}} β†’β†’\displaystyle\rightarrow Y4​(Ξ›,m,r),subscriptπ‘Œ4Ξ›π‘šπ‘Ÿ\displaystyle Y_{4}(\Lambda,m,r), (20)

where mπ‘šm denotes the mass of the Ο€πœ‹\pi or ΟƒπœŽ\sigma meson. Their explicit expressions are

Y0​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘Œ0Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ\displaystyle Y_{0}(\Lambda,m_{\sigma},r) =\displaystyle= 14​π​r​(eβˆ’mσ​rβˆ’eβˆ’Ξ›β€‹r)βˆ’Ξ·β€²β£28​π​Λ​eβˆ’Ξ›β€‹rβˆ’Ξ·β€²β£4​ξ​(Ξ›)βˆ’Ξ·β€²β£6​΢​(Ξ›),14πœ‹π‘Ÿsuperscript𝑒subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿsuperscriptπ‘’Ξ›π‘Ÿsuperscriptπœ‚β€²28πœ‹Ξ›superscriptπ‘’Ξ›π‘Ÿsuperscriptπœ‚β€²4πœ‰Ξ›superscriptπœ‚β€²6πœΞ›\displaystyle\frac{1}{4\pi r}(e^{-m_{\sigma}r}-e^{-\Lambda r})-\frac{\eta^{\prime 2}}{8\pi\Lambda}e^{-\Lambda r}-\eta^{\prime 4}\xi(\Lambda)-\eta^{\prime 6}\zeta(\Lambda), (21)
Y1​(Ξ›,mΟ€,r)subscriptπ‘Œ1Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\displaystyle Y_{1}(\Lambda,m_{\pi},r) =\displaystyle= βˆ’mΟ€24​π​r​(eβˆ’mπ​rβˆ’eβˆ’Ξ›β€‹r)+mΟ€2​η28​π​Λ​eβˆ’Ξ›β€‹r+mΟ€2​η4​ξ​(Ξ›)+Ξ›2​η6​΢​(Ξ›),superscriptsubscriptπ‘šπœ‹24πœ‹π‘Ÿsuperscript𝑒subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿsuperscriptπ‘’Ξ›π‘Ÿsuperscriptsubscriptπ‘šπœ‹2superscriptπœ‚28πœ‹Ξ›superscriptπ‘’Ξ›π‘Ÿsuperscriptsubscriptπ‘šπœ‹2superscriptπœ‚4πœ‰Ξ›superscriptΞ›2superscriptπœ‚6πœΞ›\displaystyle-\frac{m_{\pi}^{2}}{4\pi r}(e^{-m_{\pi}r}-e^{-\Lambda r})+\frac{m_{\pi}^{2}\eta^{2}}{8\pi\Lambda}e^{-\Lambda r}+m_{\pi}^{2}\eta^{4}\xi(\Lambda)+\Lambda^{2}\eta^{6}\zeta(\Lambda), (22)
Y2​(Ξ›,mΟ€,r)subscriptπ‘Œ2Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\displaystyle Y_{2}(\Lambda,m_{\pi},r) =\displaystyle= βˆ’q024​π​r​[cos⁑(μ​r)βˆ’eβˆ’Ξ±β€‹r]+q02​η28​π​α​eβˆ’Ξ±β€‹r+q02​η4​ξ​(Ξ±)+q02​η6​΢​(Ξ±),superscriptsubscriptπ‘ž024πœ‹π‘Ÿdelimited-[]πœ‡π‘Ÿsuperscriptπ‘’π›Όπ‘Ÿsuperscriptsubscriptπ‘ž02superscriptπœ‚28πœ‹π›Όsuperscriptπ‘’π›Όπ‘Ÿsuperscriptsubscriptπ‘ž02superscriptπœ‚4πœ‰π›Όsuperscriptsubscriptπ‘ž02superscriptπœ‚6πœπ›Ό\displaystyle-\frac{q_{0}^{2}}{4\pi r}[\cos(\mu r)-e^{-\alpha r}]+\frac{q_{0}^{2}\eta^{2}}{8\pi\alpha}e^{-\alpha r}+q_{0}^{2}\eta^{4}\xi(\alpha)+q_{0}^{2}\eta^{6}\zeta(\alpha), (23)
Y3​(Ξ›,mΟ€,r)subscriptπ‘Œ3Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\displaystyle Y_{3}(\Lambda,m_{\pi},r) =\displaystyle= βˆ’ΞΌ44​π​r​cos⁑(μ​r)+ΞΌ44​π​r​eβˆ’Ξ±β€‹r+Ξ·2​μ48​π​α​eβˆ’Ξ±β€‹r+Ξ·4​(βˆ’Ξ±4βˆ’2​μ2​α2)​ξ​(Ξ±)+Ξ±4​η6​΢​(Ξ±),superscriptπœ‡44πœ‹π‘Ÿπœ‡π‘Ÿsuperscriptπœ‡44πœ‹π‘Ÿsuperscriptπ‘’π›Όπ‘Ÿsuperscriptπœ‚2superscriptπœ‡48πœ‹π›Όsuperscriptπ‘’π›Όπ‘Ÿsuperscriptπœ‚4superscript𝛼42superscriptπœ‡2superscript𝛼2πœ‰π›Όsuperscript𝛼4superscriptπœ‚6πœπ›Ό\displaystyle-\frac{\mu^{4}}{4\pi r}\cos(\mu r)+\frac{\mu^{4}}{4\pi r}e^{-\alpha r}+\frac{\eta^{2}\mu^{4}}{8\pi\alpha}e^{-\alpha r}+\eta^{4}(-\alpha^{4}-2\mu^{2}\alpha^{2})\xi(\alpha)+\alpha^{4}\eta^{6}\zeta(\alpha), (24)
Y4​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘Œ4Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ\displaystyle Y_{4}(\Lambda,m_{\sigma},r) =\displaystyle= μ′⁣24​π​r​[eβˆ’ΞΌβ€²β€‹rβˆ’eβˆ’Ξ±β€‹r]βˆ’Ξ·β€²β£2​μ′⁣28​π​α​eβˆ’Ξ±β€‹rβˆ’ΞΌβ€²β£2​η′⁣4​ξ​(Ξ±)βˆ’Ξ±2​η′⁣6​΢​(Ξ±)superscriptπœ‡β€²24πœ‹π‘Ÿdelimited-[]superscript𝑒superscriptπœ‡β€²π‘Ÿsuperscriptπ‘’π›Όπ‘Ÿsuperscriptπœ‚β€²2superscriptπœ‡β€²28πœ‹π›Όsuperscriptπ‘’π›Όπ‘Ÿsuperscriptπœ‡β€²2superscriptπœ‚β€²4πœ‰π›Όsuperscript𝛼2superscriptπœ‚β€²6πœπ›Ό\displaystyle\frac{\mu^{\prime 2}}{4\pi r}[e^{-\mu^{\prime}r}-e^{-\alpha r}]-\frac{\eta^{\prime 2}\mu^{\prime 2}}{8\pi\alpha}e^{-\alpha r}-\mu^{\prime 2}\eta^{\prime 4}\xi(\alpha)-\alpha^{2}\eta^{\prime 6}\zeta(\alpha) (25)

with

ξ​(a)πœ‰π‘Ž\displaystyle\xi(a) =\displaystyle= eβˆ’a​r​r32​π​a2+eβˆ’a​r32​π​a3,superscriptπ‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿ32πœ‹superscriptπ‘Ž2superscriptπ‘’π‘Žπ‘Ÿ32πœ‹superscriptπ‘Ž3\displaystyle\frac{e^{-ar}r}{32\pi a^{2}}+\frac{e^{-ar}}{32\pi a^{3}}, (26)
΢​(b)πœπ‘\displaystyle\zeta(b) =\displaystyle= eβˆ’b​r​r2192​π​b3+eβˆ’b​r​r64​π​b4+eβˆ’b​r64​π​b5,superscriptπ‘’π‘π‘Ÿsuperscriptπ‘Ÿ2192πœ‹superscript𝑏3superscriptπ‘’π‘π‘Ÿπ‘Ÿ64πœ‹superscript𝑏4superscriptπ‘’π‘π‘Ÿ64πœ‹superscript𝑏5\displaystyle\frac{e^{-br}r^{2}}{192\pi b^{3}}+\frac{e^{-br}r}{64\pi b^{4}}+\frac{e^{-br}}{64\pi b^{5}}, (27)

where ΞΌ=q02βˆ’mΟ€2πœ‡superscriptsubscriptπ‘ž02superscriptsubscriptπ‘šπœ‹2\mu=\sqrt{q_{0}^{2}-m_{\pi}^{2}}, ΞΌβ€²=mΟƒ2βˆ’q02superscriptπœ‡β€²superscriptsubscriptπ‘šπœŽ2superscriptsubscriptπ‘ž02\mu^{\prime}=\sqrt{m_{\sigma}^{2}-q_{0}^{2}}, Ξ·=Ξ›2βˆ’mΟ€2πœ‚superscriptΞ›2superscriptsubscriptπ‘šπœ‹2\eta=\sqrt{\Lambda^{2}-m_{\pi}^{2}}, Ξ·β€²=Ξ›2βˆ’mΟƒ2superscriptπœ‚β€²superscriptΞ›2superscriptsubscriptπ‘šπœŽ2\eta^{\prime}=\sqrt{\Lambda^{2}-m_{\sigma}^{2}} and Ξ±=Ξ›2βˆ’q02𝛼superscriptΞ›2superscriptsubscriptπ‘ž02\alpha=\sqrt{\Lambda^{2}-q_{0}^{2}}. With the above functions, the potentials for the different cases are collected in Table 1 and 2.

VDir​(r)subscript𝑉Dirπ‘ŸV_{\mathrm{Dir}}(r) VCro​(r)subscript𝑉Croπ‘ŸV_{\mathrm{Cro}}(r)
Ο€πœ‹\pi exchange ΟƒπœŽ\sigma exchange Ο€πœ‹\pi exchange ΟƒπœŽ\sigma exchange
J=0 g​gβ€²3​fΟ€2​Y1​(Ξ›,mΟ€,r)𝑔superscript𝑔′3superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ1Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\frac{gg^{\prime}}{3f_{\pi}^{2}}Y_{1}(\Lambda,m_{\pi},r) gσ​gσ′​Y0​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²subscriptπ‘Œ0Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿg_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime}Y_{0}(\Lambda,m_{\sigma},r) βˆ’h22​fΟ€2​Y2​(Ξ›,mΟ€,r)superscriptβ„Ž22superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ2Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ-\frac{h^{2}}{2f_{\pi}^{2}}Y_{2}(\Lambda,m_{\pi},r) 23​hΟƒ2fΟ€2​Y4​(Ξ›,mΟƒ,r)23superscriptsubscriptβ„ŽπœŽ2superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ4Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ\frac{2}{3}\frac{h_{\sigma}^{2}}{f_{\pi}^{2}}Y_{4}(\Lambda,m_{\sigma},r)
J=1 g​gβ€²6​fΟ€2​Y1​(Ξ›,mΟ€,r)𝑔superscript𝑔′6superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ1Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\frac{gg^{\prime}}{6f_{\pi}^{2}}Y_{1}(\Lambda,m_{\pi},r) gσ​gσ′​Y0​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²subscriptπ‘Œ0Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿg_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime}Y_{0}(\Lambda,m_{\sigma},r) βˆ’h22​fΟ€2​Y2​(Ξ›,mΟ€,r)superscriptβ„Ž22superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ2Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ-\frac{h^{2}}{2f_{\pi}^{2}}Y_{2}(\Lambda,m_{\pi},r) 13​hΟƒ2fΟ€2​Y4​(Ξ›,mΟƒ,r)13superscriptsubscriptβ„ŽπœŽ2superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ4Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ\frac{1}{3}\frac{h_{\sigma}^{2}}{f_{\pi}^{2}}Y_{4}(\Lambda,m_{\sigma},r)
J=2 βˆ’g​gβ€²6​fΟ€2​Y1​(Ξ›,mΟ€,r)𝑔superscript𝑔′6superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ1Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ-\frac{gg^{\prime}}{6f_{\pi}^{2}}Y_{1}(\Lambda,m_{\pi},r) gσ​gσ′​Y0​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²subscriptπ‘Œ0Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿg_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime}Y_{0}(\Lambda,m_{\sigma},r) βˆ’h22​fΟ€2​Y2​(Ξ›,mΟ€,r)superscriptβ„Ž22superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ2Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ-\frac{h^{2}}{2f_{\pi}^{2}}Y_{2}(\Lambda,m_{\pi},r) βˆ’13​hΟƒ2fΟ€2​Y4​(Ξ›,mΟƒ,r)13superscriptsubscriptβ„ŽπœŽ2superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ4Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ-\frac{1}{3}\frac{h_{\sigma}^{2}}{f_{\pi}^{2}}Y_{4}(\Lambda,m_{\sigma},r)
Table 1: The potentials with the D1β€²superscriptsubscript𝐷1β€²D_{1}^{\prime}-Dβˆ—superscriptπ·βˆ—D^{\ast} molecular assumption for Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430).
VDir​(r)subscript𝑉Dirπ‘ŸV_{\mathrm{Dir}}(r) VCro​(r)subscript𝑉Croπ‘ŸV_{\mathrm{Cro}}(r)
Ο€πœ‹\pi exchange ΟƒπœŽ\sigma exchange Ο€πœ‹\pi exchange ΟƒπœŽ\sigma exchange
J=0 βˆ’5​g​gβ€²β€²18​fΟ€2​Y1​(Ξ›,mΟ€,r)5𝑔superscript𝑔′′18superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ1Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ-\frac{5gg^{\prime\prime}}{18f_{\pi}^{2}}Y_{1}(\Lambda,m_{\pi},r) gσ​gσ′′​Y0​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²β€²subscriptπ‘Œ0Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿg_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime\prime}Y_{0}(\Lambda,m_{\sigma},r) (hβ€²)26​fΟ€2​Y3​(Ξ›,mΟ€,r)superscriptsuperscriptβ„Žβ€²26superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ3Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\frac{(h^{\prime})^{2}}{6f_{\pi}^{2}}Y_{3}(\Lambda,m_{\pi},r) 19​(hΟƒβ€²)2fΟ€2​Y4​(Ξ›,mΟƒ,r)19superscriptsubscriptsuperscriptβ„Žβ€²πœŽ2superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ4Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ\frac{1}{9}\frac{(h^{\prime}_{\sigma})^{2}}{f_{\pi}^{2}}Y_{4}(\Lambda,m_{\sigma},r)
J=1 βˆ’5​g​gβ€²β€²36​fΟ€2​Y1​(Ξ›,mΟ€,r)5𝑔superscript𝑔′′36superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ1Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ-\frac{5gg^{\prime\prime}}{36f_{\pi}^{2}}Y_{1}(\Lambda,m_{\pi},r) gσ​gσ′′​Y0​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²β€²subscriptπ‘Œ0Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿg_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime\prime}Y_{0}(\Lambda,m_{\sigma},r) βˆ’(hβ€²)212​fΟ€2​Y3​(Ξ›,mΟ€,r)superscriptsuperscriptβ„Žβ€²212superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ3Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ-\frac{(h^{\prime})^{2}}{12f_{\pi}^{2}}Y_{3}(\Lambda,m_{\pi},r) 118​(hΟƒβ€²)2fΟ€2​Y4​(Ξ›,mΟƒ,r)118superscriptsubscriptsuperscriptβ„Žβ€²πœŽ2superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ4Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ\frac{1}{18}\frac{(h^{\prime}_{\sigma})^{2}}{f_{\pi}^{2}}Y_{4}(\Lambda,m_{\sigma},r)
J=2 5​g​gβ€²β€²36​fΟ€2​Y1​(Ξ›,mΟ€,r)5𝑔superscript𝑔′′36superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ1Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\frac{5gg^{\prime\prime}}{36f_{\pi}^{2}}Y_{1}(\Lambda,m_{\pi},r) gσ​gσ′′​Y0​(Ξ›,mΟƒ,r)subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²β€²subscriptπ‘Œ0Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿg_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime\prime}Y_{0}(\Lambda,m_{\sigma},r) (hβ€²)260​fΟ€2​Y3​(Ξ›,mΟ€,r)superscriptsuperscriptβ„Žβ€²260superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ3Ξ›subscriptπ‘šπœ‹π‘Ÿ\frac{(h^{\prime})^{2}}{60f_{\pi}^{2}}Y_{3}(\Lambda,m_{\pi},r) βˆ’118​(hΟƒβ€²)2fΟ€2​Y4​(Ξ›,mΟƒ,r)118superscriptsubscriptsuperscriptβ„Žβ€²πœŽ2superscriptsubscriptπ‘“πœ‹2subscriptπ‘Œ4Ξ›subscriptπ‘šπœŽπ‘Ÿ-\frac{1}{18}\frac{(h^{\prime}_{\sigma})^{2}}{f_{\pi}^{2}}Y_{4}(\Lambda,m_{\sigma},r)
Table 2: The effective potentials with the assumption of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) being a D1subscript𝐷1D_{1}-Dβˆ—superscriptπ·βˆ—D^{\ast} molecule.

Assuming Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) to be D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} or D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} molecule state, the total potential is

VTotal​(r)=VDir​(r)+VCro​(r),subscript𝑉Totalπ‘Ÿsubscript𝑉Dirπ‘Ÿsubscript𝑉Croπ‘Ÿ\displaystyle V_{\mathrm{Total}}(r)=V_{\mathrm{Dir}}(r)+V_{\mathrm{Cro}}(r), (28)

where the sign between VDir​(r)subscript𝑉Dirπ‘ŸV_{\mathrm{Dir}}(r) and VCro​(r)subscript𝑉Croπ‘ŸV_{\mathrm{Cro}}(r) is determined by the flavor wavefunction of Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430) in Eq. (13) or (14). VDir​(r)subscript𝑉Dirπ‘ŸV_{\mathrm{Dir}}(r) and VCro​(r)subscript𝑉Croπ‘ŸV_{\mathrm{Cro}}(r) correspond to the potentials from the direct and crossed diagram respectively. From Tables 1 and 2 we make two interesting observations: (1)VCro​(r)subscript𝑉Croπ‘ŸV_{\mathrm{Cro}}(r) does not depend on the sign of coupling constant; (2)For the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} systems, the sigma exchange potentials for the direct diagram and the pion exchange potentials for the crossed diagram are the same for the three cases with J=0,1,2𝐽012J=0,1,2!

IV The shape of the pion and sigma exchange potential

In this section we study the variation of the pion and sigma meson exchange potentials with the coupling constants, which are given in the Section II. We also need the following input parameters mDβˆ—=2008.35subscriptπ‘šsuperscript𝐷2008.35m_{D^{*}}=2008.35 MeV, mD1β€²=2427subscriptπ‘šsuperscriptsubscript𝐷1β€²2427m_{D_{1}^{\prime}}=2427 MeV, mD1=2422.85subscriptπ‘šsubscript𝐷12422.85m_{D_{1}}=2422.85 MeV; fΟ€=132subscriptπ‘“πœ‹132f_{\pi}=132 MeV, mΟ€=135.0subscriptπ‘šπœ‹135.0m_{\pi}=135.0 MeV, mΟƒ=600subscriptπ‘šπœŽ600m_{\sigma}=600 MeV PDG .

IV.1 Single pion exchange potential

For the S-wave D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} system, we take several typical values of the coupling constants gβ‹…gβ€²=Β±0.1,Β±0.5⋅𝑔superscript𝑔′plus-or-minus0.1plus-or-minus0.5g\cdot g^{\prime}=\pm 0.1,\pm 0.5 and h=0.56,0.84β„Ž0.560.84h=0.56,0.84. Meanwhile we take the cutoff Ξ›=1Ξ›1\Lambda=1 GeV. We illustrate the dependence of single pion exchange potential on these typical values in Fig. 1. We also plot the potential of the D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} molecular state with several typical coupling constants [gβ‹…gβ€²β€²[g\cdot g^{\prime\prime}, hβ€²superscriptβ„Žβ€²h^{\prime}]=[Β±0.2plus-or-minus0.2\pm 0.2, 0.55 GeV-1], [Β±0.6plus-or-minus0.6\pm 0.6, 0.55 GeV-1] in Fig. 2.

Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(a) (b) (c)
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(d) (e) (f)
Figure 1: The single pion exchange potential for the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} molecule. In diagrams (a), (c) and (e), the solid, thick solid, dotted and dashed lines correspond to the potentials with parameters [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime}, hβ„Žh]=[0.1, 0.56], [0.5, 0.56], [0.1, 0.84], [0.5, 0.84] respectively. In (b), (d) and (f), the solid , thick solid, dotted and dashed lines correspond to the potentials with parameters [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime}, hβ„Žh]=[-0.1,0.56], [-0.5, 0.56], [-0.1, 0.84], [-0.5, 0.84] respectively. Here Ξ›=1Ξ›1\Lambda=1 GeV.
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(a) (b) (c)
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(d) (e) (f)
Figure 2: The single pion exchange potential for the D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} molecule. In (a), (c), (e), the solid and dotted lines denote the potentials with parameters [gβ‹…g′′⋅𝑔superscript𝑔′′g\cdot g^{\prime\prime}, hβ€²superscriptβ„Žβ€²h^{\prime}]=[0.2, 0.55 GeV-1], [0.6, 0.55 GeV-1] respectively. In (b), (d), (f), the solid and dotted line denote the potentials with parameters [gβ‹…gβ€²β€²,h′⋅𝑔superscript𝑔′′superscriptβ„Žβ€²g\cdot g^{\prime\prime},h^{\prime}]=[-0.2, 0.55 GeV-1], [-0.6, 0.55 GeV-1] respectively. Here Ξ›=1Ξ›1\Lambda=1 GeV.

From Fig. 1 and 2, we notice that (1) the variation of gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} or gβ‹…g′′⋅𝑔superscript𝑔′′g\cdot g^{\prime\prime} does not result in the big change of the potential when rπ‘Ÿr is larger than 6 GeV-1; (2) the potential is sensitive to the value of hβ„Žh, which indicates the single pion exchange in the crossed diagram plays an important role to bind the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{{}^{\prime}}D^{*} compared with the contribution of direct diagram; (3) for the S-wave D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} system with J=0𝐽0J=0, its potential is repulsive with [gβ‹…gβ€²β€²,hβ€²]⋅𝑔superscript𝑔′′superscriptβ„Žβ€²[g\cdot g^{\prime\prime},h^{\prime}]=[-0.6, 0.55 GeV-1]. The potentials of the J=1𝐽1J=1 D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} system with [gβ‹…gβ€²β€²,h′⋅𝑔superscript𝑔′′superscriptβ„Žβ€²g\cdot g^{\prime\prime},h^{\prime}]=[-0.2, 0.55 GeV-1], [-0.6, 0.55 GeV-1] and the J=2𝐽2J=2 D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} system with [gβ‹…g′′⋅𝑔superscript𝑔′′g\cdot g^{\prime\prime}, hβ€²superscriptβ„Žβ€²h^{\prime}]=[0.2, 0.55 GeV-1], [0.6, 0.55 GeV-1] are also repulsive, which are shown in Fig. 2 (b), (d) and (e). In the range r<6π‘Ÿ6r<6 GeV-1, the potential of the D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} system is sensitive to the coupling constants. These conclusions were obtained when taking Ξ›=1Ξ›1\Lambda=1 GeV.

IV.2 The potential via both pion and sigma exchanges

We further investigate the potential of the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} system by adding sigma exchange contribution. The typical values of coupling constants are given in the captions of Figs. 4-5. In these figures, we compare the single pion exchange potential with the total potential with different coupling constants.

Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(a-1) (a-2) (a-3) (a-4)
Figure 3: For the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} molecular state with J=0𝐽0J=0, we compare the single pion exchange potential with the total potentials containing the sigma exchange. The thick solid lines denote the single pion exchange potentials. The solid lines, thin solid line, dashed line and dotted line correspond to the potentials with parameters [gσ​gΟƒβ€²,hΟƒsubscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²subscriptβ„ŽπœŽg_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime},h_{\sigma}]=[0.58, 0.4], [0.58, 0.8], [-0.58, 0.4], [-0.58, 0.8] respectively. (a-1), (a-2), (a-3) and (a-4) respectively correspond to [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.56], [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.5, hβ„Žh = 0.56], [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.84] and [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.5, hβ„Žh = 0.84]. Here Ξ›=1Ξ›1\Lambda=1 GeV.
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(a-1) (a-2) (a-3) (a-4)
Figure 4: For the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} molecular state with J=1𝐽1J=1, we compare the single pion exchange potential with the total potentials. The thick solid lines denote the single pion exchange potentials. The solid lines, thin solid line, dashed line and dotted line correspond to the potentials with parameters [gσ​gΟƒβ€²subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²g_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime}, hΟƒsubscriptβ„ŽπœŽh_{\sigma}]=[0.58, 0.4], [0.58, 0.8], [-0.58, 0.4], [-0.58, 0.8] respectively. (a-1), (a-2), (a-3) and (a-4) with [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.56], [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.5, hβ„Žh = 0.56], [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.84] and [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.5, hβ„Žh = 0.84]. Here Ξ›=1Ξ›1\Lambda=1 GeV.
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(a-1) (a-2) (a-3) (a-4)
Figure 5: For the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} molecular state with J=2𝐽2J=2, we compare the single pion exchange potential with the total potentials. The thick solid lines denote the single pion exchange potentials. The solid lines, thin solid line, dashed line and dotted line correspond to the potentials with parameters [gσ​gΟƒβ€²subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²g_{\sigma}g_{\sigma}^{\prime}, hΟƒsubscriptβ„ŽπœŽh_{\sigma}]=[0.58,0.4], [0.58,0.8], [-0.58,0.4], [-0.58,0.8] respectively. (a-1), (a-2), (a-3) and (a-4) with [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.56], [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.5, h = 0.56], [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.84] and [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.5, hβ„Žh = 0.84]. Here Ξ›=1Ξ›1\Lambda=1 GeV.

From Figs. 4-5, one finds that adding sigma exchange contribution does not result in dramatic change of the total potential VTotal​(r)subscript𝑉Totalπ‘ŸV_{\mathrm{Total}}(r) of the S-wave D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} and D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} molecule system especially when rπ‘Ÿr is larger than 6 GeV-1.

V Numerical results

Different from the analysis in Ref. xiangliu , in this work we solve the the SchrΓΆdinger equation numerically with the help of MATSLISE package, which is a graphical Matlab software package for the numerical study of regular Sturm-Liouville problems, one-dimensional SchrΓΆdinger equations and radial SchrΓΆdinger equations with a distorted coulomb potential. It allows the fast and accurate computation of the eigenvalues and the visualization of the corresponding eigenfunctions matslise .

V.1 S-wave D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} system

In Figs. 6 (a) and 7 (a) we show the radial wave function R​(r)π‘…π‘ŸR(r) and function χ​(r)=r​R​(r)πœ’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘…π‘Ÿ\chi(r)=rR(r) for the D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} system with J=0𝐽0J=0. We list the numerical results with different typical values of coupling constants in Table 3 for the D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} system. Here rr​m​ssubscriptπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘šπ‘ r_{rms} is the root-mean-square radius and rm​a​xsubscriptπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘₯r_{max} denotes the radius corresponding to the maximum of the wave function χ​(r)πœ’π‘Ÿ\chi(r) of D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} system. E​(Ξ›)𝐸ΛE(\Lambda) denotes the binding energy with the corresponding cutoff. For example, the notation -6.0(1.5) denotes the binding energy is 6.0 MeV at the cutoff Ξ›=1.5Ξ›1.5\Lambda=1.5 GeV.

From the numerical results listed in Table 3, one concludes that the existence of S-wave D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} bound state with JP=0βˆ’,1βˆ’,2βˆ’superscript𝐽𝑃superscript0superscript1superscript2J^{P}=0^{-},1^{-},2^{-} is possible. With appropriate parameters, one can get a molecular state consistent with Z+​(4430)superscript𝑍4430Z^{+}(4430). Throughout our study, we have ignored the width of heavy mesons. However, the broad width of D1β€²superscriptsubscript𝐷1β€²D_{1}^{\prime} around Ξ“βˆΌsimilar-toΞ“absent\Gamma\sim384 MeV PDG may be a obstacle for the formation of the molecular state, which deserves further study.

By comparing the results with different sets of parameters, one finds that the sigma exchange interaction induces very small effects on the binding energy. Of the parameters gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} and hβ„Žh, the binding energy is sensitive to hβ„Žh, which indicates that the crossing diagram from one pion exchange plays an important role in binding D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*}. Numerically, large hβ„Žh, small gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} for J=0,1𝐽01J=0,1 and big gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} for J=2𝐽2J=2 are helpful to form a bound state. These observations are consistent with the conclusions by analyzing the dependence of the potentials on different coupling constants in the previous section.

In Table 3, we only give results corresponding to two cutoffs Ξ›=0.7Ξ›0.7\Lambda=0.7 GeV and Ξ›=1.5Ξ›1.5\Lambda=1.5 GeV. By comparing the binding energies with different ΛΛ\Lambda when h=0.84β„Ž0.84h=0.84, one notes that E𝐸E becomes larger with a smaller ΛΛ\Lambda. We come back to this point later when discussing the cutoff dependence of the binding energy E𝐸E.

Refer to caption
Refer to caption
(a) (b)
Figure 6: The radial wave function R​(r)π‘…π‘ŸR(r) for the molecular state with J=0𝐽0J=0 of the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} and D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} system respectively. The corresponding parameters are [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.84, ΛΛ\Lambda=1.5 GeV] and [gβ‹…g​"⋅𝑔𝑔"g\cdot g" = 0.2, hβ€²superscriptβ„Žβ€²h^{\prime} = 0.55 GeV-1, ΛΛ\Lambda=2.9 GeV] respectively.
Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
(a) (b) (c)
Figure 7: The function χ​(r)=r​R​(r)πœ’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘…π‘Ÿ\chi(r)=rR(r) for the J=0 molecular state of the D1′​Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}D^{*} and D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} system. (c) shows the short range behavior for the D1​Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}D^{*} case. The corresponding parameters for the two systems are [gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} = 0.1, hβ„Žh = 0.84, ΛΛ\Lambda=1.5 GeV] and [gβ‹…g′′⋅𝑔superscript𝑔′′g\cdot g^{\prime\prime} = 0.2, hβ€²superscriptβ„Žβ€²h^{\prime} = 0.55 GeV-1, ΛΛ\Lambda=2.9 GeV] respectively.
D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} system
J=0𝐽0J=0 J=1𝐽1J=1 J=2𝐽2J=2
gβ‹…g′⋅𝑔superscript𝑔′g\cdot g^{\prime} hβ„Žh gΟƒβ‹…gΟƒβ€²β‹…subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²g_{\sigma}\cdot g_{\sigma}^{\prime} hΟƒsubscriptβ„ŽπœŽh_{\sigma} E​(Ξ›)𝐸ΛE(\Lambda) rr​m​ssubscriptπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘šπ‘ r_{rms} rm​a​xsubscriptπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘₯r_{max} E​(Ξ›)𝐸ΛE(\Lambda) rr​m​ssubscriptπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘šπ‘ r_{rms} rm​a​xsubscriptπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘₯r_{max} E​(Ξ›)𝐸ΛE(\Lambda) rr​m​ssubscriptπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘šπ‘ r_{rms} rm​a​xsubscriptπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘₯r_{max}
0.1 0.56 - - -2.8(0.7) 2.5 1.5 -2.9(0.7) 2.4 1.5 -3.1(0.7) 2.4 1.4
0.4 -2.8(0.7) 2.5 1.5 -2.9(0.7) 2.4 1.5 -3.1(0.7) 2.4 1.4
0.58 0.8 -2.8(0.7) 2.4 1.5 -2.9(0.7) 2.4 1.5 -3.1(0.7) 2.4 1.4
0.1 0.56 0.4 -2.8(0.7) 2.5 1.5 -2.9(0.7) 2.4 1.5 -3.1(0.7) 2.4 1.5
-0.58 0.8 -2.8(0.7) 2.5 1.5 -2.9(0.7) 2.4 1.5 -3.1(0.7) 2.4 1.4
0.1 0.84 - - -23.9(0.7)/-5.5(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -24.1(0.7)/-5.6(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -24.5(0.7)/-5.8(1.5) 1.5/2.1 1.2/1.5
0.4 -23.9(0.7)/-5.4(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -24.1(0.7)/-5.5(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -24.5(0.7)/-5.6(1.5) 1.5/2.1 1.2/1.5
0.58 0.8 -24.1(0.7)/-5.5(1.5) 1.5/2.0 1.3/1.5 -24.1(0.7)/-5.5(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -24.5(0.7)/-5.7(1.5) 1.5/2.1 1.2/1.5
0.1 0.84 0.4 -23.9(0.7)/-5.6(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -24.1(0.7)/-5.7(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -24.5(0.7)/-5.9(1.5) 1.5/2.0 1.2/1.5
-0.58 0.8 -23.9(0.7)/-5.9(1.5) 1.5/2.0 1.3/1.5 -24.1(0.7)/-5.8(1.5) 1.5/2.0 1.3/1.5 -24.5(0.7)/-5.9(1.5) 1.5/2.0 1.2/1.5
0.5 0.56 - - -2.0(0.7) 2.8 1.5 -2.4(0.7) 2.6 1.5 -3.6(0.7) 2.2 1.4
0.4 -2.0(0.7) 2.8 1.5 -2.5(0.7) 2.6 1.5 -3.6(0.7) 2.2 1.4
0.58 0.8 -2.0(0.7) 2.8 1.5 -2.5(0.7) 2.6 1.5 -3.5(0.7) 2.2 1.4
0.5 0.56 0.4 -2.0(0.7) 2.8 1.5 -2.5(0.7) 2.6 1.5 -3.6(0.7) 2.2 1.4
-0.58 0.8 -2.0(0.7) 2.8 1.5 -2.5(0.7) 2.6 1.5 -3.6(0.7) 2.2 1.4
0.5 0.84 - - -22.3(0.7)/-5.0(1.5) 1.5/2.2 1.3/1.6 -23.3(0.7)/-5.3(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -25.3(0.7)/-6.2(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5
0.4 -22.3(0.7)/-4.8(1.5) 1.5/2.2 1.3/1.6 -23.3(0.7)/-5.2(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -25.3(0.7)/-6.0(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5
0.58 0.8 -22.3(0.7)/-4.7(1.5) 1.5/2.2 1.3/1.6 -23.3(0.7)/-5.1(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -25.3(0.7)/-6.0(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5
0.5 0.84 0.4 -22.3(0.7)/-5.1(1.5) 1.5/2.2 1.3/1.6 -23.3(0.7)/-5.4(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -25.3(0.7)/-6.3(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5
-0.58 0.8 -22.4(0.7)/-5.0(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -23.3(0.7)/-5.4(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5 -25.3(0.7)/-6.3(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5
-0.1 0.56 - - -3.2(0.7) 2.3 1.4 -3.1(0.7) 2.3 1.4 -2.9(0.7) 2.4 1.4
0.4 -3.2(0.7) 2.3 1.4 -3.1(0.7) 2.4 1.4 -2.9(0.7) 2.4 1.5
0.58 0.8 -3.2(0.7) 2.3 1.4 -3.1(0.7) 2.4 1.4 -2.9(0.7) 2.4 1.5
-0.1 0.56 0.4 -3.2(0.7) 2.3 1.4 -3.1(0.7) 2.4 1.4 -2.9(0.7) 2.4 1.5
-0.58 0.8 -3.2(0.7) 2.3 1.4 -3.1(0.7) 2.4 1.4 -2.9(0.7) 2.4 1.5
-0.1 0.84 - - -24.7(0.7)/-5.9(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -24.5(0.7)/-5.8(1.5) 1.5/2.0 1.2/1.5 -24.1(0.7)/-5.6(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
0.4 -24.7(0.7)/-5.7(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -24.5(0.7)/-5.6(1.5) 1.5/2.1 1.2/1.5 -24.1(0.7)/-5.5(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
0.58 0.8 -24.7(0.7)/-6.5(1.5) 1.4/1.9 1.2/1.5 -24.5(0.7)/-6.0(1.5) 1.5/2.0 1.2/1.5 -24.1(0.7)/-5.8(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
-0.1 0.84 0.4 -24.7(0.7)/-6.0(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -24.5(0.7)/-5.9(1.5) 1.5/2.0 1.2/1.5 -24.1(0.7)/-5.7(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
-0.58 0.8 -24.7(0.7)/-6.5(1.5) 1.4/1.9 1.2/1.5 -24.5(0.7)/-6.0(1.5) 1.5/2.0 1.2/1.5 -24.1(0.7)/-5.8(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
-0.5 0.56 - - -4.2(0.7) 2.1 1.4 -3.6(0.7) 2.2 1.4 -2.4(0.7) 2.6 1.5
0.4 -4.2(0.7) 2.1 1.4 -3.6(0.7) 2.2 1.4 -2.4(0.7) 2.6 1.5
0.58 0.8 -4.2(0.7)/-1.1(1.5) 2.1/3.3 1.4/1.4 -3.6(0.7) 2.2 1.4 -2.4(0.7) 2.6 1.5
-0.5 0.56 0.4 -4.2(0.7)/-0.1(1.5) 2.1/10.6 1.4/1.7 -3.6(0.7) 2.2 1.4 -2.4(0.7) 2.6 1.5
-0.58 0.8 -4.2(0.7)/-1.6(1.5) 2.1/2.8 1.4/1.4 -3.6(0.7) 2.2 1.4 -2.4(0.7) 2.6 1.5
-0.5 0.84 - - -26.4(0.7)/-6.8(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -25.3(0.7)/-6.2(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -23.3(0.7)/-7.6(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
0.4 -26.4(0.7)/-6.8(1.5) 1.4/1.9 1.2/1.5 -25.3(0.7)/-6.0(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -23.3(0.7)/-5.2(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
0.58 0.8 -26.4(0.7)/-8.0(1.5) 1.4/1.8 1.2/1.4 -25.3(0.7)/-6.2(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -23.3(0.7)/-5.3(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
-0.5 0.84 0.4 -26.4(0.7)/-7.2(1.5) 1.4/1.9 1.2/1.5 -25.3(0.7)/-6.4(1.5) 1.4/2.0 1.2/1.5 -23.3(0.7)/-5.5(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
-0.58 0.8 -26.4(0.7)/-8.6(1.5) 1.4/1.8 1.2/1.4 -25.3(0.7)/-6.6(1.5) 1.4/1.9 1.2/1.5 -23.3(0.7)/-5.6(1.5) 1.5/2.1 1.3/1.5
Table 3: The numerical results of D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} system with JP=0βˆ’,1βˆ’,2βˆ’superscript𝐽𝑃superscript0superscript1superscript2J^{P}=0^{-},1^{-},2^{-}. Here the bing energy E𝐸E, cutoff ΛΛ\Lambda, the root-mean-square radius rr​m​ssubscriptπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘šπ‘ r_{rms} and rm​a​xsubscriptπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘₯r_{max} of the D1β€²βˆ’Dβˆ—superscriptsubscript𝐷1β€²superscript𝐷D_{1}^{\prime}-D^{*} system are in unit of MeV, GeV, fm and fm respectively. E​(Ξ›)𝐸ΛE(\Lambda) denotes the binding energy with the corresponding cutoff.

V.2 S-wave D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} system

In Table 4, we present the numerical results for the case of S-wave D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} system. Unfortunately one fails to find solutions with negative binding energy for J=1,2𝐽12J=1,2 using the parameters in that table, which indicates that there probably does not exist the S-wave D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} molecule with JP=1βˆ’,2βˆ’superscript𝐽𝑃superscript1superscript2J^{P}=1^{-},2^{-} through the pion and sigma exchange interactions. However the S-wave D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} molecular state with JP=0βˆ’superscript𝐽𝑃superscript0J^{P}=0^{-} probably exists. Thus we only present the results for the D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} system with J=0𝐽0J=0.

When taking cutoff Ξ›=2.9Ξ›2.9\Lambda=2.9 GeV, one gets E=βˆ’1.3𝐸1.3E=-1.3 MeV with parameters [gβ‹…gβ€²β€²,hβ€²,gΟƒβ‹…gΟƒβ€²β€²,hΟƒβ€²[g\cdot g^{\prime\prime},h^{\prime},g_{\sigma}\cdot g_{\sigma}^{\prime\prime},h_{\sigma}^{\prime}]=[0.2,0.55 GeV-1,0.58,0.2]. Varying parameters gβ‹…g′′⋅𝑔superscript𝑔′′g\cdot g^{\prime\prime}, gΟƒβ‹…gΟƒβ€²β€²β‹…subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²β€²g_{\sigma}\cdot g_{\sigma}^{\prime\prime}, hΟƒβ€²superscriptsubscriptβ„ŽπœŽβ€²h_{\sigma}^{\prime} in the reasonable range results in large change for the binding energy with fixed Ξ›=2.9Ξ›2.9\Lambda=2.9 GeV, which indicates that the solutions are sensitive to coupling constants. Meanwhile one finds that one sigma exchange interaction induces significant effects. There exist solutions with the binding energies around βˆ’10∼0similar-to100-10\sim 0 MeV with appropriate coupling constants and cutoff, which are also shown in Table 4. We present the radial wave function R​(r)π‘…π‘ŸR(r) and function χ​(r)=r​R​(r)πœ’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘…π‘Ÿ\chi(r)=rR(r) for the D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} system with J=0𝐽0J=0 in Fig. 6 (b) and Fig. 7 (b), (c) respectively.

One finds that big gβ‹…g′′⋅𝑔superscript𝑔′′g\cdot g^{\prime\prime}, small gΟƒβ‹…gΟƒβ€²β€²β‹…subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²β€²g_{\sigma}\cdot g_{\sigma}^{\prime\prime} and big hΟƒβ€²superscriptsubscriptβ„ŽπœŽβ€²h_{\sigma}^{\prime} are beneficial to large binding energy. The results indicate that the larger the cutoff ΛΛ\Lambda is, the deeper the binding.

D1βˆ’Dβˆ—subscript𝐷1superscript𝐷D_{1}-D^{*} system
J=0𝐽0J=0
gβ‹…g′′⋅𝑔superscript𝑔′′g\cdot g^{\prime\prime} hβ€²superscriptβ„Žβ€²h^{\prime} gΟƒβ‹…gΟƒβ€²β€²β‹…subscriptπ‘”πœŽsuperscriptsubscriptπ‘”πœŽβ€²β€²g_{\sigma}\cdot g_{\sigma}^{\prime\prime} hΟƒβ€²superscriptsubscriptβ„ŽπœŽβ€²h_{\sigma}^{\prime} E(ΛΛ\Lambda) rr​m​ssubscriptπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘šπ‘ r_{rms}(fm) rm​a​xsubscriptπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘₯r_{max}(fm)
0.0 0.0 -2.8(2.9) 1.8 0.2
0.2 -1.3(2.9) 2.6 0.2
0.58 1.0 -133.2(2.9) 0.3 0.2
0.2 0.55 0.2 -9.8(2.9) 1.0 0.2
-0.58 1.0 -155.5(2.9) 0.3 0.2
0.0 0.0 -196.4(2.9) 0.3 0.2
0.2 -193.3(2.9) 0.3 0.2
0.58 1.0 -4.6(2.0)/-427.0(2.9) 1.5/0.2 0.4/0.1
0.6 0.55 0.2 -217.0(2.9) 0.3 0.2
-0.58 1.0 -9.1(2.0)/-453.6(2.9) 1.1/0.2 0.4/0.1
0.0 0.0 Γ—\times Γ—\times Γ—\times
0.2 Γ—\times Γ—\times Γ—\times
0.58 1.0 Γ—\times Γ—\times Γ—\times
-0.2 0.55 0.2 Γ—\times Γ—\times Γ—\times
-0.58 1.0 Γ—\times Γ—\times Γ—\times
0.0 0.0 Γ—\times Γ—\times