The dispersive contribution of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) decays and X​(1576)𝑋1576X(1576)

Bo Zhang    Xiang Liu xiangliu@pku.edu.cn    Shi-Lin Zhu zhusl@phy.pku.edu.cn Department of physics, Peking University, Beijing, 100871, China
Abstract

We study whether the broad enhancement X​(1576)𝑋1576X(1576) arises from the final state interaction (FSI) of ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscriptπœŒβ†’superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}\to K^{+}K^{-} decays. We consider both the absorptive and dispersive contribution of the above amplitudes since the intermediate states are very close to ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700). The same mechanism leads to a similar enhancement around 1580 MeV in the Ο€+β€‹Ο€βˆ’superscriptπœ‹superscriptπœ‹\pi^{+}\pi^{-} spectrum in the J/Οˆβ†’Ο€0​π+β€‹Ο€βˆ’β†’π½πœ“superscriptπœ‹0superscriptπœ‹superscriptπœ‹J/\psi\to\pi^{0}\pi^{+}\pi^{-} channel, which can be used to test whether X​(1576)𝑋1576X(1576) can be ascribed to the FSI effect of ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscript𝜌\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}.

pacs:
12.40.Nn, 13.75.Lb

I introduction

A broad enhancement X​(1576)𝑋1576X(1576) with JP​C​IG=1βˆ’βˆ’β€‹1+superscript𝐽𝑃𝐢superscript𝐼𝐺superscript1absentsuperscript1J^{PC}I^{G}=1^{--}1^{+} was observed by BES Collaboration in K+​Kβˆ’superscript𝐾superscript𝐾K^{+}K^{-} invariant mass spectrum in the J/Οˆβ†’Ο€0​K+​Kβˆ’β†’π½πœ“superscriptπœ‹0superscript𝐾superscript𝐾J/\psi\to\pi^{0}K^{+}K^{-} channel 1576-BES . Its resonance parameters are m=(1576βˆ’55+49​(stat)βˆ’91+98​(syst))βˆ’i​(409βˆ’12+11​(stat)βˆ’67+32​(syst))π‘šsubscriptsuperscript15764955subscriptsuperscriptstat9891syst𝑖subscriptsuperscript4091112subscriptsuperscriptstat3267systm=(1576^{+49}_{-55}(\mathrm{stat})^{+98}_{-91}(\mathrm{syst}))-i(409^{+11}_{-12}(\mathrm{stat})^{+32}_{-67}(\mathrm{syst})) MeV. The branching ratio is B​[J/Οˆβ†’X​(1576)​π0]β‹…B​[X​(1576)β†’K+​Kβˆ’]=(8.5Β±0.6βˆ’3.6+2.7)Γ—10βˆ’4⋅𝐡delimited-[]β†’π½πœ“π‘‹1576superscriptπœ‹0𝐡delimited-[]→𝑋1576superscript𝐾superscript𝐾plus-or-minus8.5subscriptsuperscript0.62.73.6superscript104B[J/\psi\to X(1576)\pi^{0}]\cdot B[X(1576)\to K^{+}K^{-}]=(8.5\pm 0.6^{+2.7}_{-3.6})\times 10^{-4}. Its extremely large width around 800 MeV motivated theoretical explanations such as a Kβˆ—β€‹(892)βˆ’ΞΊsuperscript𝐾892πœ…K^{*}(892)-\kappa molecular state Guo-1576 , tetraquark Lipkin-1576 ; 1576-QSR , diquark-antidiquark bound state Ding-1576 ; zhang , a composition of ρ​(1450)𝜌1450\rho(1450) and ρ​(1700)𝜌1700\rho(1700) Li .

Since there are two broad overlapping resonances ρ​(1450)𝜌1450\rho(1450) and ρ​(1700)𝜌1700\rho(1700) with the same quantum number around 1600 MeV, we investigated whether such a broad signal could be produced by the final state interaction (FSI) FSI effect in our previous work Liu . We noticed that the interference effect of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) could produce an enhancement around 154015401540 MeV with the opening of the Οβ€‹ΟπœŒπœŒ\rho\rho channel, similar to the cusp effect discussed in Ref. bugg . However, the branching ratio B​[J/Οˆβ†’Ο€0​ρ​(1450,1700)]β‹…B​[ρ​(1450,1700)β†’K+​Kβˆ’]⋅𝐡delimited-[]β†’π½πœ“superscriptπœ‹0𝜌14501700𝐡delimited-[]β†’πœŒ14501700superscript𝐾superscript𝐾B[J/\psi\to\pi^{0}\rho(1450,1700)]\cdot B[\rho(1450,1700)\to K^{+}K^{-}] from the FSI effect was far less than the experimental data. It’s important to point out that we considered only the contribution of the absorptive part in Ref. Liu .

Recently Meng and Chao explored the possible assignment of X​(3872)𝑋3872X(3872) as the Ο‡c​1β€²superscriptsubscriptπœ’π‘1β€²\chi_{c1}^{\prime} candidate chao . They found the dispersive part of the FSI amplitude contributes more importantly to the hidden charm decay width of X​(3872)𝑋3872X(3872) than the imaginary part derived in Ref. plb because the intermediate states D0​DΒ―0β£βˆ—superscript𝐷0superscript¯𝐷0βˆ—D^{0}{\bar{D}}^{0\ast} and Dβˆ’β€‹D+βˆ—superscript𝐷superscript𝐷absentβˆ—D^{-}D^{+\ast} lie very close to X​(3872)𝑋3872X(3872). Motivated by the above observation, we investigate the potential role of the dispersive contribution of FSI since the Οβ€‹ΟπœŒπœŒ\rho\rho intermediate states are rather close to ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700).

This paper is organized as follows. The formulation of ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscriptπœŒβ†’superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}\to K^{+}K^{-} by exchanging K0​(βˆ—)superscript𝐾0K^{0(*)} is presented in Section II and our numerical result and discussion in Section III.

II formulation

As shown in Fig. 1, we focus on the FSI of the Οβ€‹ΟπœŒπœŒ\rho\rho intermediate states through the exchange of the K0​(βˆ—)superscript𝐾0K^{0(*)} meson: ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscriptπœŒβ†’superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}\to K^{+}K^{-}.

Refer to caption
Refer to caption
(a) (b)
Figure 1: The decay of ρ​(1450,1700)β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to K^{+}K^{-} through the ρ±superscript𝜌plus-or-minus\rho^{\pm} pair.

In order to derive the absorptive amplitude, we introduce the effective Lagrangians

β„’V1β†’P1​P2subscriptβ„’β†’subscript𝑉1subscript𝑃1subscript𝑃2\displaystyle\mathcal{L}_{V_{1}\to P_{1}P_{2}} =\displaystyle= i​g1​(P1βˆ‚β†”P2)​VΞ½,𝑖subscript𝑔1superscript↔subscript𝑃1subscript𝑃2superscriptπ‘‰πœˆ\displaystyle ig_{1}(P_{1}{\stackrel{{\scriptstyle\leftrightarrow}}{{\partial}}}P_{2})V^{\nu}, (1)
β„’V1β†’V2​P1subscriptβ„’β†’subscript𝑉1subscript𝑉2subscript𝑃1\displaystyle\mathcal{L}_{V_{1}\to V_{2}P_{1}} =\displaystyle= g1​ϡμ​ν​α​β​V1ΞΌβ€‹βˆ‚Ξ½P1β€‹βˆ‚Ξ²V2Ξ±,subscript𝑔1subscriptitalic-Ο΅πœ‡πœˆπ›Όπ›½superscriptsubscript𝑉1πœ‡superscript𝜈subscript𝑃1superscript𝛽superscriptsubscript𝑉2𝛼\displaystyle g_{1}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}V_{1}^{\mu}\partial^{\nu}P_{1}\partial^{\beta}V_{2}^{\alpha}, (2)
β„’V1β†’V2​V3subscriptβ„’β†’subscript𝑉1subscript𝑉2subscript𝑉3\displaystyle\mathcal{L}_{V_{1}\to V_{2}V_{3}} =\displaystyle= ig2{V1ΞΌ(βˆ‚ΞΌV2Ξ½V3β€‹Ξ½βˆ’V2Ξ½βˆ‚ΞΌV3​ν)\displaystyle ig_{2}\Big{\{}V_{1}^{\mu}(\partial_{\mu}V_{2}^{\nu}V_{3\nu}-V_{2}^{\nu}\partial_{\mu}V_{3\nu}) (3)
+(βˆ‚ΞΌV1​ν​V2Ξ½βˆ’V1β€‹Ξ½β€‹βˆ‚ΞΌV2)​V3ΞΌsubscriptπœ‡subscript𝑉1𝜈superscriptsubscript𝑉2𝜈subscript𝑉1𝜈subscriptπœ‡subscript𝑉2superscriptsubscript𝑉3πœ‡\displaystyle+(\partial_{\mu}V_{1\nu}V_{2}^{\nu}-V_{1\nu}\partial_{\mu}V_{2})V_{3}^{\mu}
+V2ΞΌ(V1Ξ½βˆ‚ΞΌV3β€‹Ξ½βˆ’βˆ‚ΞΌV1​νV3Ξ½)},\displaystyle+V_{2}^{\mu}(V_{1}^{\nu}\partial_{\mu}V_{3\nu}-\partial_{\mu}V_{1\nu}V_{3}^{\nu})\Big{\}},

where gisubscript𝑔𝑖g_{i}’s denote the coupling constants. Pisubscript𝑃𝑖P_{i} and Visubscript𝑉𝑖V_{i} respectively denote the pseudoscalar and vector fields.

II.1 Absorptive contribution

Using the Cutkosky cutting rule, one obtains the the absorptive contribution to the process of ρ​(1450,1700)→ρ+​(p1)β€‹Οβˆ’β€‹(p2)β†’K+​(p3)​Kβˆ’β€‹(p4)β†’πœŒ14501700superscript𝜌subscript𝑝1superscript𝜌subscript𝑝2β†’superscript𝐾subscript𝑝3superscript𝐾subscript𝑝4\rho(1450,1700)\to\rho^{+}(p_{1})\rho^{-}(p_{2})\to K^{+}(p_{3})K^{-}(p_{4}) with the exchanged mesons K0superscript𝐾0K^{0} and Kβˆ—0superscript𝐾absent0K^{*0}

𝐀𝐛𝐬(a)​[ρ+β€‹Οβˆ’,K0]superscriptπ€π›π¬π‘Žsuperscript𝜌superscript𝜌superscript𝐾0\displaystyle\mathbf{Abs}^{(a)}[\rho^{+}\rho^{-},K^{0}]
=12β€‹βˆ«d3​p1(2​π)3​2​E1​d3​p2(2​π)3​2​E2​(2​π)4​δ4​(Pβˆ’p1βˆ’p2)absent12superscript𝑑3subscript𝑝1superscript2πœ‹32subscript𝐸1superscript𝑑3subscript𝑝2superscript2πœ‹32subscript𝐸2superscript2πœ‹4superscript𝛿4𝑃subscript𝑝1subscript𝑝2\displaystyle=\frac{1}{2}\int\frac{d^{3}p_{1}}{(2\pi)^{3}2E_{1}}\frac{d^{3}p_{2}}{(2\pi)^{3}2E_{2}}(2\pi)^{4}\delta^{4}(P-p_{1}-p_{2})
Γ—{igρ​(1450)​ρ​ρ[Ο΅β‹…(p1βˆ’p2)gΞΌβ€‹Ξ½βˆ’Ο΅ΞΌ(2p1+p2)Ξ½\displaystyle\times\Big{\{}ig_{\rho(1450)\rho\rho}[\epsilon\cdot(p_{1}-p_{2})g_{\mu\nu}-\epsilon_{\mu}(2p_{1}+p_{2})_{\nu}
+ϡν(2p2+p1)ΞΌ]}[igρ​K​K(qΞ±+p3​α)]\displaystyle+\epsilon_{\nu}(2p_{2}+p_{1})_{\mu}]\Big{\}}[ig_{{}_{\rho KK}}(q_{\alpha}+p_{3\alpha})]
Γ—[i​gρ​K​K​(qΞ²βˆ’p4​β)]​[βˆ’gν​α+p1ν​p1Ξ±mρ2]absentdelimited-[]𝑖subscriptπ‘”πœŒπΎπΎsubscriptπ‘žπ›½subscript𝑝4𝛽delimited-[]superscriptπ‘”πœˆπ›Όsuperscriptsubscript𝑝1𝜈superscriptsubscript𝑝1𝛼superscriptsubscriptπ‘šπœŒ2\displaystyle\times[ig_{{}_{\rho KK}}(q_{\beta}-p_{4\beta})]\bigg{[}-g^{\nu\alpha}+\frac{p_{1}^{\nu}p_{1}^{\alpha}}{m_{\rho}^{2}}\bigg{]}
Γ—[βˆ’gμ​β+p2μ​p2Ξ²mρ2]​[iq2βˆ’mK2]​ℱ2​(mK,q2),absentdelimited-[]superscriptπ‘”πœ‡π›½superscriptsubscript𝑝2πœ‡superscriptsubscript𝑝2𝛽superscriptsubscriptπ‘šπœŒ2delimited-[]𝑖superscriptπ‘ž2superscriptsubscriptπ‘šπΎ2superscriptβ„±2subscriptπ‘šπΎsuperscriptπ‘ž2\displaystyle\times\bigg{[}-g^{\mu\beta}+\frac{p_{2}^{\mu}p_{2}^{\beta}}{m_{\rho}^{2}}\bigg{]}\bigg{[}\frac{i}{q^{2}-m_{K}^{2}}\bigg{]}\mathcal{F}^{2}(m_{K},q^{2}), (4)

and

𝐀𝐛𝐬(b)​[ρ+β€‹Οβˆ’,Kβˆ—0]superscript𝐀𝐛𝐬𝑏superscript𝜌superscript𝜌superscript𝐾absent0\displaystyle\mathbf{Abs}^{(b)}[\rho^{+}\rho^{-},K^{*0}]
=12β€‹βˆ«d3​p1(2​π)3​2​E1​d3​p2(2​π)3​2​E2​(2​π)4​δ4​(Pβˆ’p1βˆ’p2)absent12superscript𝑑3subscript𝑝1superscript2πœ‹32subscript𝐸1superscript𝑑3subscript𝑝2superscript2πœ‹32subscript𝐸2superscript2πœ‹4superscript𝛿4𝑃subscript𝑝1subscript𝑝2\displaystyle=\frac{1}{2}\int\frac{d^{3}p_{1}}{(2\pi)^{3}2E_{1}}\frac{d^{3}p_{2}}{(2\pi)^{3}2E_{2}}(2\pi)^{4}\delta^{4}(P-p_{1}-p_{2})
Γ—{igρ​(1450)​ρ​ρ[Ο΅β‹…(p1βˆ’p2)gΞΌβ€‹Ξ½βˆ’Ο΅ΞΌ(2p1+p2)Ξ½\displaystyle\times\Big{\{}ig_{\rho(1450)\rho\rho}[\epsilon\cdot(p_{1}-p_{2})g_{\mu\nu}-\epsilon_{\mu}(2p_{1}+p_{2})_{\nu}
+ϡν(2p2+p1)ΞΌ]}[igρ​K​Kβˆ—Ο΅Ξ±β€‹Ξ²β€‹ΞΊβ€‹Ξ³p1Ξ±qΞΊ]\displaystyle+\epsilon_{\nu}(2p_{2}+p_{1})_{\mu}]\Big{\}}[ig_{\rho KK^{*}}\epsilon_{\alpha\beta\kappa\gamma}p_{1}^{\alpha}q^{\kappa}]
Γ—[i​gρ​K​Kβˆ—β€‹Ο΅ΞΎβ€‹Ξ»β€‹Ξ΄β€‹ΞΆβ€‹p2ξ​qΞ΄]​[βˆ’gν​β+p1ν​p1Ξ²mρ2]absentdelimited-[]𝑖subscriptπ‘”πœŒπΎsuperscript𝐾subscriptitalic-Ο΅πœ‰πœ†π›Ώπœsuperscriptsubscript𝑝2πœ‰superscriptπ‘žπ›Ώdelimited-[]superscriptπ‘”πœˆπ›½superscriptsubscript𝑝1𝜈superscriptsubscript𝑝1𝛽superscriptsubscriptπ‘šπœŒ2\displaystyle\times\Big{[}ig_{\rho KK^{*}}\epsilon_{\xi\lambda\delta\zeta}p_{2}^{\xi}q^{\delta}\Big{]}\Big{[}-g^{\nu\beta}+\frac{p_{1}^{\nu}p_{1}^{\beta}}{m_{\rho}^{2}}\Big{]}
Γ—[βˆ’gμ​λ+p2μ​p2Ξ»mρ2]​[βˆ’gγ​΢+qγ​qΞΆmKβˆ—2]absentdelimited-[]superscriptπ‘”πœ‡πœ†superscriptsubscript𝑝2πœ‡superscriptsubscript𝑝2πœ†superscriptsubscriptπ‘šπœŒ2delimited-[]superscriptπ‘”π›Ύπœsuperscriptπ‘žπ›Ύsuperscriptπ‘žπœsuperscriptsubscriptπ‘šsuperscript𝐾2\displaystyle\times\Big{[}-g^{\mu\lambda}+\frac{p_{2}^{\mu}p_{2}^{\lambda}}{m_{\rho}^{2}}\Big{]}\Big{[}-g^{\gamma\zeta}+\frac{q^{\gamma}q^{\zeta}}{m_{K^{*}}^{2}}\Big{]}
Γ—[iq2βˆ’mKβˆ—2]​ℱ2​(mKβˆ—,q2).absentdelimited-[]𝑖superscriptπ‘ž2superscriptsubscriptπ‘šsuperscript𝐾2superscriptβ„±2subscriptπ‘šsuperscript𝐾superscriptπ‘ž2\displaystyle\times\Big{[}\frac{i}{q^{2}-m_{K^{*}}^{2}}\Big{]}\mathcal{F}^{2}(m_{K^{*}},q^{2}). (5)

In the above expressions, ℱ​(mi,q2)β„±subscriptπ‘šπ‘–superscriptπ‘ž2\mathcal{F}(m_{i},q^{2}) etc denotes the form factors which compensate the off-shell effects of mesons at the vertices and are written as HY-Chen ; FF

ℱ​(mi,q2)=(Ξ›2βˆ’mi2Ξ›2βˆ’q2)n,β„±subscriptπ‘šπ‘–superscriptπ‘ž2superscriptsuperscriptΞ›2superscriptsubscriptπ‘šπ‘–2superscriptΞ›2superscriptπ‘ž2𝑛\displaystyle\mathcal{F}(m_{i},q^{2})=\bigg{(}\frac{\Lambda^{2}-m_{i}^{2}}{\Lambda^{2}-q^{2}}\bigg{)}^{n}, (6)

where ΛΛ\Lambda is a phenomenological parameter. As q2β†’0β†’superscriptπ‘ž20q^{2}\to 0 the form factor becomes a number. If Λ≫mimuch-greater-thanΞ›subscriptπ‘šπ‘–\Lambda\gg m_{i}, it becomes unity. As q2β†’βˆžβ†’superscriptπ‘ž2q^{2}\rightarrow\infty, the form factor approaches to zero. As the distance becomes very small, the inner structure would manifest itself and the whole picture of hadron interaction is no longer valid. Hence the form factor vanishes and plays a role to cut off the end effect. The expression of ΛΛ\Lambda is HY-Chen

Λ​(mi)=mi+α​ΛQ​C​D,Ξ›subscriptπ‘šπ‘–subscriptπ‘šπ‘–π›ΌsubscriptΛ𝑄𝐢𝐷\displaystyle\Lambda(m_{i})=m_{i}+\alpha\Lambda_{QCD}, (7)

where misubscriptπ‘šπ‘–m_{i} denotes the mass of exchanged meson and α𝛼\alpha is a phenomenological parameter. Although we use Ξ›Q​C​D=220subscriptΛ𝑄𝐢𝐷220\Lambda_{QCD}=220 MeV, the range of Ξ›Q​C​DsubscriptΛ𝑄𝐢𝐷\Lambda_{QCD} can be taken into account through the variation of the parameter α𝛼\alpha. In this work, we adopt the monopole form factor ℱ​(mi,q2)=(Ξ›2βˆ’mi2)/(Ξ›2βˆ’q2)β„±subscriptπ‘šπ‘–superscriptπ‘ž2superscriptΞ›2superscriptsubscriptπ‘šπ‘–2superscriptΞ›2superscriptπ‘ž2\mathcal{F}(m_{i},q^{2})={(\Lambda^{2}-m_{i}^{2})}/{(\Lambda^{2}-q^{2})}, where α𝛼\alpha is of order unity and its range is around 0.8<Ξ±<2.20.8𝛼2.20.8<\alpha<2.2 HY-Chen .

II.2 Dispersive contribution

As the bridge between the dispersive part of FSI amplitude and the absorptive part, the dispersion relation is

𝐃𝐒𝐬​ℳ​(mX)=1Ο€β€‹βˆ«s0βˆžπ€π›π¬β€‹β„³β€‹(s)sβˆ’mX2​𝑑s,𝐃𝐒𝐬ℳsubscriptπ‘šπ‘‹1πœ‹subscriptsuperscriptsubscript𝑠0𝐀𝐛𝐬ℳ𝑠𝑠superscriptsubscriptπ‘šπ‘‹2differential-d𝑠\displaystyle\mathbf{Dis}\mathcal{M}(m_{X})=\frac{1}{\pi}\int^{\infty}_{s_{0}}\frac{\mathbf{Abs}\mathcal{M}(s)}{s-m_{X}^{2}}ds, (8)

with

𝐀𝐛𝐬​ℳ​(s)𝐀𝐛𝐬ℳ𝑠\displaystyle\mathbf{Abs}\mathcal{M}(s) =\displaystyle= {𝐀𝐛𝐬(a)[ρ+Οβˆ’,K0]\displaystyle\Big{\{}\mathbf{Abs}^{(a)}[\rho^{+}\rho^{-},K^{0}]
+𝐀𝐛𝐬(b)[ρ+Οβˆ’,Kβˆ—0]}exp(βˆ’Ξ²|𝐀|2),\displaystyle+\mathbf{Abs}^{(b)}[\rho^{+}\rho^{-},K^{*0}]\Big{\}}\exp(-\beta|\mathbf{k}|^{2}),

where 𝐀=s/4βˆ’mρ2𝐀𝑠4superscriptsubscriptπ‘šπœŒ2\mathbf{k}=\sqrt{{s}/{4}-m_{\rho}^{2}} is the three momentum of ρ±superscript𝜌plus-or-minus\rho^{\pm} in the rest frame of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700). The exponential reflects the dependence of the interaction between ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) and ρ±superscript𝜌plus-or-minus\rho^{\pm} on 𝐀𝐀\mathbf{k}, which also plays the role of the cutoff. The factor β𝛽\beta is related to the radius of interaction R𝑅R by Ξ²=R/6𝛽𝑅6\beta=R/6 Pennington .

Using the same formalism, we calculate the decay amplitude of ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’Ο€+β€‹Ο€βˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscriptπœŒβ†’superscriptπœ‹superscriptπœ‹\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}\to\pi^{+}\pi^{-} as depicted in Fig. 2.

Refer to caption
Figure 2: The decay of ρ​(1450,1700)β†’Ο€+β€‹Ο€βˆ’β†’πœŒ14501700superscriptπœ‹superscriptπœ‹\rho(1450,1700)\to\pi^{+}\pi^{-} through the ρ±superscript𝜌plus-or-minus\rho^{\pm} pair.

III Results and discussions

Using Γ​(Ο•β†’K+​Kβˆ’)=2.09Ξ“β†’italic-Ο•superscript𝐾superscript𝐾2.09\Gamma(\phi\to K^{+}K^{-})=2.09 MeV PDG , we obtain gϕ​K+​Kβˆ’=5.55subscript𝑔italic-Ο•superscript𝐾superscript𝐾5.55g_{\phi K^{+}K^{-}}=5.55. In the limit of SU(3) symmetry, we take 2​gρ0​K±​Kβˆ“=gϕ​K±​Kβˆ“2subscript𝑔superscript𝜌0superscript𝐾plus-or-minussuperscript𝐾minus-or-plussubscript𝑔italic-Ο•superscript𝐾plus-or-minussuperscript𝐾minus-or-plus\sqrt{2}g_{\rho^{0}K^{\pm}K^{\mp}}=g_{\phi K^{\pm}K^{\mp}}. gρ±​Kβˆ“β€‹Kβˆ—0=6.48subscript𝑔superscript𝜌plus-or-minussuperscript𝐾minus-or-plussuperscript𝐾absent06.48g_{\rho^{\pm}K^{\mp}K^{*0}}=6.48 GeV-1 zhao . gρ​(1450)​ρ+β€‹Οβˆ’=1.53subscriptπ‘”πœŒ1450superscript𝜌superscript𝜌1.53g_{\rho(1450)\rho^{+}\rho^{-}}=1.53 and gρ+​π0​π+=gΟβˆ’β€‹Ο€0β€‹Ο€βˆ’=11.5subscript𝑔superscript𝜌superscriptπœ‹0superscriptπœ‹subscript𝑔superscript𝜌superscriptπœ‹0superscriptπœ‹11.5g_{\rho^{+}\pi^{0}\pi^{+}}=g_{\rho^{-}\pi^{0}\pi^{-}}=11.5 PDG .

In Fig. 3, we show the dependence of the width of ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscriptπœŒβ†’superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}\to K^{+}K^{-} on the mass of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) with the typical parameters Ξ±=1.0,1.5,2.0𝛼1.01.52.0\alpha=1.0,1.5,2.0 and Ξ²=0.2,0.4,0.8𝛽0.20.40.8\beta=0.2,0.4,0.8 GeV-2 Pennington . 4 is the dependence of the width of ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’Ο€+β€‹Ο€βˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscriptπœŒβ†’superscriptπœ‹superscriptπœ‹\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}\to\pi^{+}\pi^{-} on the mass of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) with several typical values.

Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Figure 3: The dependence of the width of ρ​(1450,1700)β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to K^{+}K^{-} on the the mass of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) with several typical values of α𝛼\alpha and β𝛽\beta.
Refer to caption
Figure 4: The dependence of the width of ρ​(1450,1700)β†’Ο€+β€‹Ο€βˆ’β†’πœŒ14501700superscriptπœ‹superscriptπœ‹\rho(1450,1700)\to\pi^{+}\pi^{-} on the the mass of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) with several typical values of α𝛼\alpha and β𝛽\beta.

In this short note, we revisit the final state interaction of the ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscript𝜌\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-} decay. Different from our former work Liu , we consider the additional contribution from the dispersive part. Our result shows that there exists an enhancement around 1580 MeV as shown in Fig. 3. Such an enhancement occurs with the opening of the Οβ€‹ΟπœŒπœŒ\rho\rho channel.

The decay width of ρ​(1450,1700)β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to K^{+}K^{-} from the FSI effect is a few MeV only. If the width of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) is 300 MeV, the branching ratio of ρ​(1450,1700)β†’A+Bβ†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700𝐴𝐡→superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to A+B\to K^{+}K^{-} is about 10βˆ’2superscript10210^{-2}. With B​[J/Οˆβ†’Ο€+ρ​(1450,1700)]𝐡delimited-[]β†’π½πœ“πœ‹πœŒ14501700B[J/\psi\to\pi+\rho(1450,1700)] roughly around 10βˆ’3superscript10310^{-3} PDG , B​[J/Οˆβ†’Ο€0+ρ​(1450,1700)]β‹…B​[ρ​(1450,1700)β†’A​Bβ†’K+​Kβˆ’]⋅𝐡delimited-[]β†’π½πœ“superscriptπœ‹0𝜌14501700𝐡delimited-[]β†’πœŒ14501700𝐴𝐡→superscript𝐾superscript𝐾B[J/\psi\to\pi^{0}+\rho(1450,1700)]\cdot B[\rho(1450,1700)\to AB\to K^{+}{K}^{-}] is about 10βˆ’5superscript10510^{-5}. The dispersive contribution enhances the branching ratio of ρ​(1450,1700)β†’K+​Kβˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝐾superscript𝐾\rho(1450,1700)\to K^{+}K^{-} by two orders than that in Ref. Liu . However, such a ratio is still far less than experimental value B​[J/Οˆβ†’Ο€+X​(1576)]β‹…B​[X​(1576)β†’K+​Kβˆ’]=(8.5Β±0.6βˆ’3.6+2.7)Γ—10βˆ’4⋅𝐡delimited-[]β†’π½πœ“πœ‹π‘‹1576𝐡delimited-[]→𝑋1576superscript𝐾superscript𝐾plus-or-minus8.5subscriptsuperscript0.62.73.6superscript104B[J/\psi\to\pi+X(1576)]\cdot B[X(1576)\to K^{+}{K}^{-}]=(8.5\pm 0.6^{+2.7}_{-3.6})\times 10^{-4}, although the K+​Kβˆ’superscript𝐾superscript𝐾K^{+}K^{-} spectrum from the FSI effect of ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) decays mimics the observed broad spectrum from BES’s measurement.

Throughout our calculation, we ignored the direct coupling between ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) and K​K¯𝐾¯𝐾K\bar{K}. Recently, Li argued that ρ​(1450,1700)𝜌14501700\rho(1450,1700) can have strong coupling with K+​Kβˆ’superscript𝐾superscript𝐾K^{+}K^{-} at the tree level Li . Adding this contribution certainly increases the branching ratio. However, the experimental upper limit of B​[ρ​(1450)β†’K​KΒ―]𝐡delimited-[]β†’πœŒ1450𝐾¯𝐾B[\rho(1450)\to K\bar{K}] is 1.6Γ—10βˆ’31.6superscript1031.6\times 10^{-3} and K​K¯𝐾¯𝐾K\bar{K} is not one of the dominant decay modes of ρ​(1700)𝜌1700\rho(1700) PDG . Clearly, future BESIII high-statistics data around 1.6 GeV in the K​K¯𝐾¯𝐾K\bar{K} channel will be very helpful in the clarification of X​(1576)𝑋1576X(1576). We also calculate the decay amplitude of ρ​(1450,1700)→ρ+β€‹Οβˆ’β†’Ο€+β€‹Ο€βˆ’β†’πœŒ14501700superscript𝜌superscriptπœŒβ†’superscriptπœ‹superscriptπœ‹\rho(1450,1700)\to\rho^{+}\rho^{-}\to\pi^{+}\pi^{-} using the same technique. There exists one similar enhancement around 1580 MeV, which is shown in Fig. 4. This enhancement will be useful to test if X(1576) arises from the FSI effect.

Acknowledgments

We thank Prof. B.S. Zou for the useful suggestion. This project was supported by the National Natural Science Foundation of China under Grants 10421503 and 10625521, and the China Postdoctoral Science foundation (20060400376).

References

 • (1) M. Ablikim et al., BES Collaboration, Phys. Rev. Lett. 97, 142002 (2006).
 • (2) F.K. Guo and P.N. Shen, Phys. Rev. D 74, 097503 (2006).
 • (3) M. Karliner and H.J. Lipkin, arXiv: hep-ph/0607093.
 • (4) Z.G. Wang and S.L. Wang, Chin. Phys. Lett. 23, 3208 (2006).
 • (5) G.J. Ding and M.L. Yan, Phys. Lett. B 643, 33 (2006).
 • (6) A.L. Zhang, T. Huang and T.G. Steele, arXiv: hep-ph/0612146.
 • (7) B.A. Li, arXiv:hep-ph/0701159v1.
 • (8) N. Isgur, K. Maltman, J. Weinstein and T. Barnes, Phys. Rev. Lett. 64, 161 (1990); M.P. Locher, V.E. Markusin and H.Q. Zheng, Report No. PSI-PR-96-13 (unpublished); H. Lipkin, Nucl. Phys. B 244, 147 (1984); H. Lipkin, Phys. Lett. B 179, 278 (1986); H. Lipkin, Nucl. Phys. B 291, 720 (1987).
 • (9) X. Liu, B. Zhang, L.L. Shen and S.L. Zhu, Phys. Rev. D 75, 074017 (2007).
 • (10) D.V. Bugg, Phys. Lett. B 598, 8 (2004).
 • (11) C. Meng and K.T. Chao, Phys. Rev. D 75, 114002 (2007).
 • (12) X. Liu, B. Zhang and S.L. Zhu, Phys. Lett. B 645, 185 (2007).
 • (13) H.Y. Cheng, C.K. Chua and A. Soni, Phys. Rev. D71, 014030 (2005).
 • (14) Q. Zhao, B.S. Zou and Z.B. Ma, Phys. Lett. B 631, 22 (2005); Q. Zhao, Phys. Lett. B 636, 197 (2006).
 • (15) M.R. Pennington and D.J. Wilson, arXiv: 0704.3384v1 [hep-ph].
 • (16) W.M. Yao et al., Particle Data Group, J. Phys. G 33, 1 (2006).
 • (17) Q. Zhao and B.S. Zou, Phys. Rev. D 74, 114025 (2006).